X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

سئوال (۱) : اسفندیار به شما مراجعه و اظهار میدارد : سند خانه مسکونی خودرا جهت مرخصی یک از بستگانش از زندان به وثیقه گذاشته است . زندانی پس از اتمام مرخصی به زندان مراجعت ننموده ، اخطاریه ای از اجرا احکام کیفری دادگستری مبنی بر معرفی زندانی ظرف مدت ۲۰ روز به نشانی اسفندیار به عنوان وثیقه گذار ارسال که به همسر وی ابلاغ شده و به اسفندیار تعهد ابلاغ نموده ا ست ولی اسفندیار ظرف مدت مقرر نتوانسته زندانی را معرفی و تحویل دهد . داستان دستورضبط وثیقه را صادر نموده است و حالا اسفندیار می خواهد در موعد قانونی موضوع ماده ۱۴۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسبت به دستور ضبط وثیقه اعتراض نماید .حال با توجه به شرح سئوال :
۱-        آیا مقررات آئین دادرسی کیفری در باب آثارقرار تامین نسبت به محکومٌ علیه احکام قطعی کیفری نیز قابل اعمال است یا خیر ؟ مستند به مقررات ورویه قضائی توضیح دهید ؟
۲-        به عنوان وکیل اسفندیار اعتراض خودرابه چه مرجعی تقدیم می نمایید و چه دفاعی بعمل می آورید ؟ مستدل و مستند به مواد قانونی ورویه قضایی توضیح دهید ؟
سئوال (۲)‌:ایرج شکایتی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی علیه مازیار مطرح و اعلام نموده بر اثر ایراد ضرب با چوب ، دست راست او شکسته و مبلغ بیست میلیون ریال هزینه درمان دست خود نموده است . در دادسرا قرار وثیقه به مبلغ یکصد میلیون ریال برای مازیار صادر و با تقاضای ایرج ، قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال مازیار بمبلغ بیست میلیون ریال صادر و یک دستگاه اتومبیل او توقیف شده است .
مازیار با معرفی شهودی که بر صحت ادعای وی گواهی داده اند اعلام داشته ایرج با چاقو به وی حمله و چاقو را به سمت وی نشانه گرفته و اوبرای دفاع از خود چوب به دست ایرج زده تا نتواند با چاقو اورابزند و چاقوی ایرج نیز در صحنه کشف شده است .

مستنداٌ و مستدلاٌ‌پاسخ دهید :
۱-        آیا عمل مازیار قابل مجازات است ؟
۲-        آیا مازیار مسئولیتی در پرداخت دیه و ضررو زیان ناشی از جرم دارد ؟
۳-        آیا بازپرس تکیلف به اخذ خسارت احتمالی از شاکی در زمان صدور قرار تامین خواسته داشته وآیا
اصولاٌ‌بازپرس حق صدور قرار تامین خواسته داشته است ؟
۴-        آیا قرار وثیقه که قبل از بررسی دفاعیات متهم صادر شده در زمان صدور متناسب با جرم انتسابی است؟


سئوال(۳): اکبر متوجه می شود تقی با خواهر او رابطه نامشروع داشته ، لذا با مراجعه به وی ، اوراتهدید به شکایت و پیگیری قانونی می نماید . تقی جهت جلوگیری از ورود ضرر حیثیتی و مجازات قانونی ، حاضر می شود یک فقره چک بملغ یکصد میلیون ریال از حساب شخصی خود در وجه اکبر صادر و به وی تسلیم نماید . اماتقی روز بعد به بانک مراجعه ، دستور عدم پرداخت می دهد اکبر با مراجعه به بانک ، گواهی عدم پرداخت به علت کسر موجودی و دستور عدم پرداخت اخذ نموده ولی شکایتی مطرح نکرده است .
تقی به شما مراجعه و ضمن شرح ماجرا اظهار میدارد دستور عدم پرداخت چک را سه روز پیش به بانک داده و هیچگونه معامله ای با اکبر نداشته تا او بتواند ادعا کند چک بابت بدهی بوده و دونفر شاهد در زمان صدور چک حضور داشته اند و حاضر به گواهی هستند .
مستندلاٌ و مستند به مواد قانونی پاسخ دهید :

۱- وکالت تقی را میپذیرید ؟ چه اقداماتی انجام می دهید ؟
۲- آیا عمل اکبر جرم محسوب می شود ؟(در صورت اثبات )‌نوع جرم و مجازات آن چیست ؟
۳- اگر اکبر شکایت کیفری چک بی محل نماید چه دفاعی از تقی بعمل می آورید ؟
سئوال (۴): زهرا شکایتی در خصوص یک دستگاه اتومبیل پراید علیه رضا مطرح ودر دادسرا توضیح داده اتومبیل پراید خود رادر شیراز بر اساس اعتماد جهت رفتن به مسافرت دو روزه به جهرم به رضا امانت داده ولی رضا آن را در کازرون به حسن فروخته است . شکایت در دادسرای کازرون مطرح و دستور توقیف اتومبیل صادروپس از ابلاغ دستور به حسن در اجرای آن اتومبیل در پارکینگی در کازرون توقیف شده است –سپس حسن به پارکینگ مراجعه و پخش صوت اتومبیل را باز و لاستیکهای آن رابا لاستیک مستعمل تعویض نموده است .

مستدلاٌ و مستنداٌ توضیح دهید :
۱-کدام دادسرا و دادگاه صالح به رسیدگی است؟
۲- رضا مرتکب چه جرمی شده است ؟ اگر نظریاتی وجود دارد مستدلاٌتوضیح دهید .
۳- آیا حسن نیز مرتکب جرم شده است ؟ مستنداٌ ومستدلاٌ‌توضیح دهید ؟


سئوال (۵): مسعود بدفتر وکالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد ، مادرش بنام زهرا درسال گذشته فوت نموده است برادر مسعود به ( بهنام ) از غیبت وی که در خارج از کشور بسر میبرده استفاده کرده و با مراجعه به دادگاه حقوقی شیراز و ارائه مدارک و اسناد لازمه بدون ذکر نام مسعود بعنوان ورثه مرحومه زهرا ، گواهی انحصار وراثت خود ودیگر وراث باستثناء‌مسعود را گرفته و براساس گواهی مذکور اموالی را از مورث به اشخاص ثالث فروخته است . اکنون مسعود از شما میخواهد وکالت وی را پذیرفته از حقوق وی دفاع نمائید . ۱- آیا بهنام مرتکب جرمی شده است ؟۲- در صورت قبول وکالت دلائل و مستندات ، طرف شکایت مراجع رسیدگی و.... همراه با ذکر دلائل و مستندات قانونی مرقوم دارید .


سئوال(۶): بهرام چکی در وجه بهزاد صادر می نماید . بهزاد قبل از حلول اجل ششماهه از تاریخ تحریر چک فوت می نماید . سیاوش که بازمانده منحصر وی بوده ، چک را با شبیه سازی امضای پدر و جهت وصول ظهر نویسی و به بانک واگذار تا وجه چک پس از وصول به حساب پدرش واریز گردد. چک به علت کسرموجودی ، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت میگردد. سیاوش در موعد قانونی بهرام را تحت تعقیب قرار میدهد ولی بهرام در قبال دعوای کیفری مطروحه علیه خود باتهام صدور چک بلامحل ، مبادرت به تقدیم شکوائیه کیفری تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول ( به علت ظهر نویسی )‌علیه سیاوش می نماید .

آیا وکالت سیاوش را میپذیرید یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه دفاعی در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجعول به عمل می آورید ؟ اگر پاسخ شما منفی است ، دلایل عدم پذیرش رابیان کنید .


سئوال (۷): ورثه مرحوم محمد ، علیه جعفر به ارتکاب قتل عمدی مورث خود شکایت کرده اند . اوراق پرونده حاکی است ،‌محمد که میهمان جعفر بوده ، پس از مصدومیت به بیمارستان انتقال یافته ، لیکن معالجات موثر واقع نشده و پس از چند روز که در حال اغماء بوده فوت شده است . جعفر اظهار داشته به اتفاق مرحوم محمد و دیگری بنام احمد که باغبان وی می باشد ، پشت بام منزل استراحت می کرده اند که حدود ساعت ۲ بعد از نیمه شب صدائی شنیده ، از خواب برخاسته ، متوجه شده محمد در رختخواب خودنیست و صدای ناله وی پای دیوار در حیاط منزل به گوش میرسد . توضیحات احمد نیز بهمین نحواست . اطرافیان جعفر و چند نفر از همسایگان وی شهادت داده اند که در حدود ساعت ۲بعد از نیمه شب محمد راکه سروصورتش خون آلود بوده و فقط ناله می کرده ، پای دیوار خانه ( خانه جعفر ) مشاهده کرده اند . گواهی پزشکی قانونی حاکی است محمد بر اثر ضربه مغزی بعلت برخورد سرش با جسم سخت فوت شده است . قرار مجرمیت مبنی بر انتساب قتل عمدی به جعفر از باب لوث بجهت حضورش در محل واقعه صادر، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال شده است . با استناد به قانون به موارد زیر به ترتیب و به تفکیک پاسخ دهید .


الف – آیا مورد را از موارد لوث میدانید ؟ چرا ؟
ب – چنانچه دادگاه مورد را از موارد لوث بداند ،
۱- چنانچه اولیاء دم ( پدر ، مادر و همسروفرزند متوفی )‌تعداد ده نفر واجد شرایط برای قسم در دادگاه حاضر کنند ، آیا آنها با همین تعداد حالفین می توانند اجرای قسامه نمایند ؟
۲- چنانچه اولیاء دم از متهم مطالبه قسامه نمایند و متهم خودداری کند ، حکم دادگاه چه خواهد بود .
۳- در صورتیکه متهم ،‌صحیحاٌ به قسامه عمل نماید ، حکم صادر ه در مورد او چه خواهد بود ؟
۴- آیا پدر همسر مرحوم محمد می تواند یکی از حالفین اولیاء دم باشد ؟


سئوال (۸):‌احمد صندوقدار بانک ملی و محسن به فعالیت در امور تجاری مشغول است . احمد به محسن پیشنهاد می کند ، با دریافت مبلغ پانصد هزار تومان اقداماتی انجام می دهد تا چک صادره توسط محسن بمبلغ سی میلیون تومان که در دست دیگری است ، علیرغم فقدان وجه در حساب وی پاس شود . محسن پیشنهاد احمد را میپذیرد ، مبلغ پانصد هزار تومان را به او میپردازد .احمد وجه یک فقره چک تضمینی سی میلیون تومانی یکی از مراجعین بانک که به حساب دارنده چک واریز میکرده به حساب محسن واریز نموده و به این ترتیب چک صادره توسط محسن پاس می شود . محسن مطابق قرار قبلی فیمابین پس از ۱۵ روز مبلغ سی میلیون تومان را تهیه کرده و به احمد میدهد و احمد وجه مذکور را به حساب دارنده چک تضمینی مورد بحث واریز می نماید . بانک پس از آگاهی از این موضوع ، از احمد در مرجع قضائی شکایت می کند . پس از آن ، احمد خسارات مورد نظر بانک از حیث سود پانزده روزه مبلغ سی میلیون تومان و جریمه متعلقه را به بانک می پردازد و به اتفاق محسن مراتب فوق را در مرجع قضائی تائید می کنند . با ذکر مستندات قانونی پاسخ دهید :

۱- چه جرم یا جرائمی رامتوجه احمد ( صندوقدار بانک) میدانید ؟۲- چه جرم یا جرائمی رامتوجه محسن میدانید ؟ ۳- اگر محسن ادعا کند ، برای جلوگیری از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک صادره توسط وی و تعقیب و مجازات خود ، ناچار به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان به احمد بوده است دفاع وی راقابل بررسی میدانید ؟ ۴- تکلیف پانصد هزار تومان وجه دریافتی توسط احمد چه میشود ؟ ۵- قرار تامین کیفری مناسب در مورد احمد پس از تفهیم اتهام به وی چه خواهد بود ؟
سئوال (۱): حسن بدفتر وکالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد ، یکسال قبل حسین با جعل یک فقره قولنامه عادی به امضاء وی –(حسن) – علیه ایشان در دادگاه حقوقی شیراز اقامه دعوی نموده و مدعی شده است موازی ده هکتار زمین از پلاک ۸ بخش ۳ شیراز را از حسن خریداری نموده است . دادگاه حقوقی عمومی شیراز به موضوع رسیدگی کرده حسن ایراد جعل نموده و دادگاه ضمن ردایراد جعل ، حکم به الزام حسن به تنظیم سند رسمی ملک موصوف به نفع حسین صادر و در پی تجدیدنظر خواهی حسن پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه اخیرالذکر رای صادره بدوی را عیناٌ تایید نموده است . حسن از شما میخواهد وکالت وی را قبول نموده ازطرق قانونی از حق وی دفاع کنید. آیا وکالت وی را میپذیرید در صورت پذیرش یا عدم پذیرش وکالت حسن پاسخ خودو اقدامات لازم را مستدلاٌ‌و با استناد به مواد قانونی مرقوم فرمائید.


سئوال (۲):علی به دفتر شما مراجعه و اظهار میدارد بعنوان وکیل پدر خود (محمد) و حسب اختیارات وکالتنامه بموجب یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ سهم زراعی پدرش در پلاک ۱۴۶۲ بخش ۴ شیراز را به مبلغ سی میلیون تومان به آقایان حسن و حسین که خود مالکین مشاعی پلاک مذکور بوده فروخته و ثمن معامله را نقداٌ‌طی چند فقره چک دریافت نموده و در مبایعه نامه اسقاط کافه خیارات بعمل آمده است . پس از گذشت چند ماه از انجام معامله خریداران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون تومان بابت استرداد ثمن معامله مذکور و خسارات به طرفیت علی مطرح و عنوان نموده اند که چون زمین مذکور در طرح فضای سبز قرار داشته ، بنابراین خواهانها استحقاق مطالبه و دریافت ثمن را دارند – شعبه دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که حسب پاسخ شهرداری شیراز زمین مورد نظر در طرح فضای سبز قرار داشته حکم به محکومیت علی به پرداخت ثمن از اموال پدرش صادره نموده است . حال از شما میخواهد که در موعد قانونی نسبت به دادنامه تقاضای تجدید نظر خواهی نمایید .

با توجه به شرح سئوال : ایرادات شکلی و ماهیتی وارد بر نحوه طرح دعوی و دادرسی و دادنامه صادره را با ذکر استدلال و مستندات قانونی توضیح دهید .


سوال (۳):در تاریخ ۱/۳/۸۴ طی سند رسمی ، خسرو شش دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ۱۷۶ بخش یک شیراز را به مبلغ دومیلیارد ریال به پرویز می فروشد .مبلغ یک میلیارد ریال از ثمن معامله نقداٌ‌و طی یک فقره چک تضمینی پرداخت و مقرر می گردد که مبلغ یک میلیارد ریال مابقی ثمن در تاریخ ۱/۳/۸۵ پرداخت گردد، مورد معامله به تصرف خریدار داده میشود . هوشنگ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۲/۱۹۲۵ بخش چهار شیراز را وثیقه مابقی ثمن ( یک میلیارد ریال )‌قرار میدهد . بعد از انجام معامله و رهن مذکور ، خسرو و پرویز طی یک سند رسمی جداگانه توافق می نمایند که یک میلیارد ریال مابقی ثمن معامله به عنوان قرض بر عهده پرویز باشد و پرویز متعهد می گردد که در تاریخ ۱/۱۱/۸۵ مبلغ یک میلیارد ریال را بپردازد . با حلول اجل، پرویز از ادای دین خود خودداری میکند . خسرو جهت استیفاء طلب خود اقدام به صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی نموده و اجرای ثبت شیراز بعد از جری تشریفات قانونی و مضی مدت مقرر اقدام به صدور آگهی مزایده و تاریخ انجام مزایده را ۱۵/۷/۸۶ اعلام نموده است . هوشنگ در تاریخ ۱۱/۷/۸۶ به شما مراجعه و از شما می خواهد که وکالت او را بپذیرید و در جهت حفظ حقوق او اقدام نمایید . آیا وکالت او را میپذیرید و چنانچه جواب مثبت است چه اقدام و یا اقداماتی و از طریق چه مرجع و یا مراجعی به عمل می آورید ، مستنداٌ و مستدلاٌ توضیح دهید .


سئوال (۴): فریدون و فرامرز بالسویه در پلاک ثبتی ۱۷۴۵ فرعی از ۱۲ اصلی بخش یک کازرون مشاعا ٌ شریک بوده اند. فریدون سهم خودرا از ملک مشترک به فریبرز فروخته .سه روز بعد فرامرز فوت کرده و وراث منحصر حین الفوت وی فریده و فرید هستند ، فریده با اطلاع از موضوع فوراٌ ثمن معامله را به تنهایی در صندوق تودیع و مراتب راطی اظهار نامه ای به فریدون اعلام و اخذ به شفعه نموده است . سپس فریدون معامله را اقاله نموده و با قرارداد دیگری مورد معامله را به فرهاد صلح کرده است .بعداٌ فریده نیز اصالتاٌ و با اخذ وکالت رسمی از برادرش ( فرید ) ششدانگ پلاک موصوف را طی مبایعه نامه عادی به پرویز منتقل نموده است . حال با توجه به شرح سئوال : الف – عقود و قراردادهای مورد اشاره در سئوال از حیث صحت –بطلان – قابلیت و یا عدم قابلیت استناد ، چه وضعیتی دارند . مستنداٌ‌به مواد قانونی توضیح دهید ؟ب- در صورتی که پرویز به شما مراجعه و بخواهد وکالت وی را جهت تحویل ملک و انتقال سند رسمی آن بپذیرید چه اقداماتی برای استیفاء‌حقوق پرویز باید بعمل آید ؟.به تفکیک و به ترتیب با ذکر عنوان دعوی ، مرجع رسیدگی و اشخاصی که میبایست طرف دعوی قرار گیرند توضیح دهیدسئوال (۵):آقای خسرو کمالی به موجب قراردادعادی مورخه ی ۲۰/۱۰/۸۵ یک دستگاه کامیون را به بیع نقد به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال ( نود وپنج میلیون تومان )‌به آقای حسن عباسی فروخته و مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ( سی وپنج ملیون تومان )‌از ثمن را ازخریدار دریافت نموده و نسبت به مابقی ، برادر خریداراز او ضمانت کرده است . با این وجود با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ معامله ،‌نه مشتری و نه ضامن مابقی ثمن را پرداخت نکرده اند و بایع (خسرو کمالی) هم کامیون را تحویل نداده است . فروشنده به دفتر وکالت شما مراجعه و ضمن توضیح ماجرای فوق اعلام می نماید که دعوی فسخ اقامه کرده است واز شما می خواهد که با قبول وکالت او اقدام قانونی نمائید .درصورت پذیرش وکالت او چه اقداماتی به عمل می آورید ؟بطور مستدل و مستند پاسخ دهید .


سئوال (۶): احسان که مردی ایرانی وشیعه بوده در سال ۱۳۸۵ در شیراز فوت نموده و بازماندگان او عبارتند از دو دختر ، یک همسر دائمی و یک برادر ومادر . اموال متوفی عبارت است از یکباب منزل مسکونی که عرصه آن ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و اعیانی آن ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال جمعاٌ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال ارزیابی شده و سرقفلی یکباب مغازه به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و مقداری وجه نقد و اموال منقول جمعاٌ معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال .
با استناد به مواد قانونی ضمن ذکر عنوان و جهت تعلق اراث به هریک از بازماندگان از نظر اینکه به فرض است یا قرابت یا به رد ، نسبت سهم الارث هر یک از بازماندگان را تعیین و مبلغ ارثیه هرکدام را به ریال اعلام نمائید .


سئوال ( ۷):بهمن در مقام خریدار ملکی را با قیمت مناسب از جمشید خریداری نموده و جمشید نیز با اعتماد به حسن شهرت مالی بهمن ، پرداخت ثمن را بطور موجل پذیرفته است . مبیع تسلیم شده و بافرارسیدن اجل تادیه ثمن ، به علت استنکاف خریدار از پرداخت ثمن ، فروشنده ،دعوی به خواسته مطالبه ثمن بطرفیت بهمن تقدیم دادگاه نموده است . بهمن در جلسه دادرسی مدعی می شودکه معامله را به نمایندگی از برادرش بهرام انجام داده و با ارائه یک فقره وکالتنامه که با اختیارات کافی ولازم چند روز قبل از انعقاد بیع توسط بهرام به بهمن تفویض و موضوع خرید ملک موصوف در آن تصریح گردیده است ،استدلال می نماید که به استناد ماده ۱۹۶ قانون مدنی چون معامله برای خودش نبوده و اوبه عنوان نماینده عمل کرده نتیجتاٌ تعهدی به پرداخت ثمن ندارد .
بعنوان وکیل جمشید در مقابل اظهارات خوانده چه دفاعیاتی بعمل می آورید ؟سئوال (۸):تاجری به دفتر وکالت شما مراجعه و اظهار می دارد : به حکایت قرار داد و بارنامه های موجود در تاریخ پنجم دی ماه هشتادو پنج به شرکت باربری(سفیر ساحل )‌در بوشهر مراجعه و حمل یک محموله بزرگ شکر را ازگمرک آن شهر به مقصد انبار کالای او در تهران به آن باربری محول نموده است لیکن باربری فوق ، حمل بخشی از محموله یادشده را به علت در اخیتار نداشتن وسایل نقلیه کافی به یک بنگاه حمل ونقل در شیراز تحت نام (دراک ) واگذار کرده و متاسفانه پس از تخلیه محموله ارسالی، مشخص گردیده که دوتن از محموله یکی از کامیونهای تحت اجاره باربری دراک کمتر از میزان تحویل و بارگیری در گمرک بوشهر است . مالک کالا تصمیم به پیگیری موضوع جهت احقاق حقوق خود داشته و از شما تقاضای قبول وکالت می نماید ،

اولاٌ- اگر کسری کالای موضوع دعوی بواسطه آن باشد که محموله به علت بارش ناگهانی باران تضییع شده باشد در اینصورت در رابطه با مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی بطرفیت چه شخص یا اشخاصی و با استناد به چه مقرراتی طرح دعوی می نمایید ؟ مستدل و مستند پاسخ دهید .

ثانیاٌ- اگر کسری کالای موضوع ترافع ناشی از حیف و میل راننده کامیون باشد در اینصورت دعوی را به طرفیت چه شخصی و مستند به چه قانونی مطرح می کنید ؟

ثالثاٌ- شرکت سفیر ساحل یک فقره چک از مالک کالا بابت کرایه حمل اخذ و با ظهر نویسی آن در وجه بنگاه دراک ، وکالت در وصول چک و برداشت قسمتی از وجه آن بابت کرایه را به آن بنگاه واگذار نموده و مقرر بوده است که مابقی وجه چک مسترد گردد لیکن شخص یادشده ( بنگاه دراک‌)‌دچار توقف و حکم ورشکستگی آن صادر گردیده است . برای ایصال حقوق شرکت سفیر بابت باقیمانده وجوه چک فوق چه اقدامی به عمل می آورید ؟


سئوال (۹):آقای بهرامی منزل مسکونی خودرادر تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ در قبال مبلغ سی میلیون تومان بموجب سند رسمی به‌آقای محمودی صلح نموده است . ضمن عقد شرط می شود که آقای بهرامی می تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد ، وجه المصالحه را به آقای محمودی رد کرده و عقد را فسخ کند . در همان سند ، عقد اجاره ای بین آنها تنظیم و مقرر میشود که آقای بهرامی در خانه به ازاء ماهی چهار صد هزار تومان برای مدت شش ماه سکونت کند . در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ آقای بهرامی فوت میکند . ورثه وی عبارتند از (رضا و جواد) . جواد در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه و با واریز پانزده میلیون تومان(۰۰۰/۰۰۰/۱۵) در صندوق ثبت ، تقاضای آزاد کردن سه دانگ از منزل را که در حصه او بعنوان ارث قرار می گیرد می نماید . دفترخانه به این دلیل که کل وجه المصالحه باید پرداخت شود تا کل ملک آزاد شود درخواست جواد را نمیپذیرد . جواد نیز بناچار و بدون اطلاع برادرش کل سی میلیون تومان را پرداخت می کند . دفترخانه نیز ازطریق اداره ثبت شش دانگ سند ملک را آزاد می نماید . آقای محمودی با این استدلال که اقدام جواد به پرداخت مال الصلح خارج از مهلت شش ماهه مقرر در سند رسمی بوده تقاضای رفع اثر از اقدام دفترخانه و تثبیت مالکیت خود را نموده است . ضمناٍ آقای بهرام و فرزندانش اجاره بها منزل را نیز پرداخت نکرده اند . حال با توجه به شرح سئوال مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ دهید :

الف – آیا استدلال دفترخانه مبنی بر ضرورت پرداخت کل وجه المصالحه صحیح است ؟

ب- آیا استدلال آقای محمودی صحیح است ؟

ج- آیا استدلال دیگری بنفع آقای محمودی می توانید مطرح کنید ؟

د- بر فرض اینکه آزاد ساختن سند از سوی ادار ثبت و دفترخانه صحیح باشد آیا جواد برای استرداد وجهی که بابت سهم رضا پرداخته می تواند به رضا مراجعه کند ؟

ه- آیا جواد می تواند به صرف همین پرداخت و بدون مراجعه به دادگاه مدعی حقی بر حصه رضا از منزل مذکور باشد ؟


سئوال (۱۰): رامین با دردست داشتن یکفقره سند رسمی اصلاحات ارضی بدفتر وکالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد : زمین موضوع سند مذکور را طی مبایعه نامه عادی در سال ۱۳۵۶ از شاهین خریداری نموده است . ودر طی سالیان گذشته اقدام به احداث بنا و غرس اشجار کرده است . اکنون اداره اوقاف زمین مذکور را بعلت نداشتن مجوز شرعی تبدیل به احسن ، وقف اعلام و سند مالکیت وی را باطل نموده است . رامین به شاهین مراجعه نموده و از وی خواسته نزد مراجع ذیصلاح حاضر و پاسخگو در این خصوص –(وقفیت )–باشد لیکن شاهین به ادعای اینکه مال وقف قابل خرید و فروش نیست حاضر به اقرار به حق رامین نیست . رامین از شما میخواهد وکالت وی را قبول نموده و از حقوق او دفاع نماید . آیا حقی برای رامین متصور است ؟ در صورت قبول وکالت اقدامات خودرا مشروحاٌ و مستند به قوانین و مقررات مرقوم نمایید .


سئوال (۱۱) : محمد با دردست داشتن یک جلد سند رسمی مالکیت پلاک ۶ فرعی از ۸ اصلی شیراز بدفتر وکالت شما مراجعه نموده اظهار میدارد : زمین موضوع سند مذکور راکه بیست هکتار میباشد ده سال قبل از داریوش خریداری نموده است . هشت ماه پیش اداره منابع طبیعی شیراز ضمن اعلام ملی بودن زمین موصوف مراتب را درهمان زمان در روزنامه خبر جنوب آگهی کرده است . محمد از شما می خواهد وکالت وی را پذیرفته از حقوق قانونی او دفاع کنید . مشروح اقدامات خودرا در مراحل مختلف با تعیین طرف دعوی ، مرجع رسیدگی کننده ، خواسته دعوی ومدارک و مستندات با استناد به قوانین و مقررات مرقوم فرمائید .


سئوال (۱۲): بهزاد و فرهاد بالسویه مالک مشاع شش دانگ ملکی با کاربری تجاری بوده اند – بهزاد در سال ۱۳۶۷ سه دانگ سهم خودرا با قرار داد عادی برای مدت یکسال به فرهاد اجاره داده و قرار داد در خصوص تمدید و انتقال ساکت است . فرهاد با اخذ پروانه کسب و اقدام به تاسیس کارگاه تعمیر لوازم الکترونیکی تا سال ۱۳۸۵ در آن محل مشغول به کار بوده است . فرهاد اخیراٌ فوت نموده ووراث وی مشتمل بر همسر- پدرو مادر و دوفرزند دختر ۸ ساله و ۱۴ ساله وی قصد فروش و انتقال حقوق ملک و کارگاه مذکور را به طور کلی دارند اما بهزاد حاضر به همکاری نیست . اکنون وراث فرهاد با مراجعه به شما می خواهند وکالت آنها را بپذیرید و ازطرق مقتضی کلیه حقوق قانونی فرهاد وورثه وی را استیفاء نمایید حال باتوجه به مراتب فوق :
الف : چه اقداماتی برای احقاق حقوق قانونی وراث فرهاد ضرورت دارد ؟ با ذکر مراجع ذیصلاح نحوه رسیدگی و مدارک و مستندات مورد نیاز را مشروحاٌ توضیح دهید و مستندات قانونی اقدامات خودرا ذکر نمائید .

ب : وکالتنامه پیوست را با انتخاب نامهای فرضی برای وراث فرهاد حسب موضوع وکالت و اختیارا ت مورد نیاز بطور کامل تنظیم و تکمیل نمایید ؟
موفق باشید
آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31