شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1388

سؤالا ت حقوق جزای عمومی

 

1ـ در صورت وجود چند کیفیت مخفّفه، دادگاه پس از مجازات: گ ب351

1) بایستی آن را تخفیف دهد.

2) نمی تواند آن را تخفیف بدهد.

3) مخیر است آن را تخفیف بدهد یا ندهد.

4) در برخی موارد ملزم است به تخفیف و در برخی موارد مجاز به تخفیف است.

2ـ منظور از اعاده ی حیثیت در حقوق کیفری عمومی یعنی: گ ب389

1) جبران خسارت از متّهم

2) اعلام برائت شخص بی گناه

3) رفع اثر از محکومیت کیفری پس از اجرای کامل حکم

4) رفع اثر از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای کامل حکم و انقضاء مدّت تعیین شده

3ـ اگر شخصی نوار و تصاویر مستهجن را صرفاً نگهداری نماید ولی به قصد تجارت و توزیع نباشد چه حکمی دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 645 ـ 23/9/1378

1) جرم و قابل مجازات است.                          

2) فاقد جنبه ی جزایی است.

3) به تشخیص دادگاه بستگی دارد.   

4) چون عفّت عمومی را جریحه دار می کند، قابل مجازات است.

4ـ بر طبق رأی وحدت رویه 638 ـ 9/6/1378: ((قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی))، از مصادیق بارز ...... است. ن413ز65

1) تعدد مادّی مختلف                     2) تعدد مادّی مشابه              

3) تعدد معنوی                           4) تکرار

5ـ در حال حاضر،  کدام گزینه در رابطه با ((نقاط اقامت اجباری محکومان)) صحیح تر است؟ ن369 و آئین نامه ماده مذکور

1) توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد، و دادگاه در صورتی که لازم بداند، می تواند راساً محل مذکور را تغییر دهد.

2) توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد، و دادگاه مجاز به تغییر آن نمی باشد.

3) با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود، و دادگاه در صورتی که لازم بداند، می تواند راساً محل مذکور را تغییر دهد.

4) با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود، و دادگاه مجاز به تغییر آن نمی باشد.  

6ـ دیوان عالی کشور ایران در زمینه رابطه علیت شخص را مسوؤل آثار ....... عمل خود می داند. ن 171

1) فقط غیر مستقیم                    2) فقط مستقیم            

۳) مستقیم و غیر مستقیم              4) مستقیم یا غیر مستقیم

7ـ کدامیک از موارد ذیل در مورد مجازات ((دیه)) قابل اعمال است؟ ذیل ماده 15 گ م

1) تخفیف                2) تبدیل                 3) تعلیق                 4) هیچکدام

 

8ـ در کدام گزینه به ترتیب جرائمی از نوع (( آنی، متمادی، ساده، مرکب، اعتیادی، صوری، مادّی)) آمده است؟  گ ع433و434، 405 ـ 398، 258ـ256* ا /1/ 167ـ 165، 216ـ212

1) آدم ربایی ـ دایر کردن قمارخانه ـ قتل ـ کلاهبرداری ـ تکدّی ـ ارتشاء ـ تخریب

2) امتناع از اعلام تولد طفل ـ عدم اخذ شناسنامه ـ سرقت ـ جذب و معرفی افراد به دولت بیگانه جهت جاسوسی ـ کلاشی ـ خیانت در امانت ـ ایراد ضرب و جرح

3) ازدواج مجدد ـ ترک انفاق ـ جعل ـ جذب و معرفی افراد به دولت بیگانه جهت جاسوسی ـ قوادی ـ شهادت دروغ ـ افتراء عملی

4) امتناع از دادن طفل سپرده شده ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مسوؤلان ـ رشاء ـ کلاهبرداری ـ طبابت غیر مجاز ـ تهدید ـ افشاء سؤالات امتحانی

9ـ در جرائم غیر عمدی: ذیل مواد 43 ـ 41 گ م

1) معاونت و شرکت در جرم منتفی ولی شروع به جرم قابل تحقق است.

2) معاونت و شرکت و شروع به جرم هر سه قابل تحقق هستند.

3) معاونت و شرکت و شروع به جرم هر سه قابل تحقق نیستند.

4) معاونت و شروع به جرم منتفی ولی شرکت در جرم قابل تحقق است.

10ـ تمامی گزینه ها بجز گزینه ....... در رابطه با قلمرو آزادی مشروط نادرست نیست. ا/2/250 (نظر مخالف: ن 432و433)

1) شامل کلیه حبس ها اعم از موبد و موقت، تعزیری  یا بازدارنده می شود.

2) مجازات حبس از باب حدود نیز مشمول احکام آزادی مشروط قرار می گیرد.

3) مجازات حبس باید الزاماً کیفر قانونی جرمی که محکوم علیه به اتّهام آن محکومیت یافته، باشد تا مشمول احکام آزادی مشروط قرار گیرد.

4) شامل مجازات تبعید در تبعیدگاه نیز می شود.

11ـ شرط ((عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد)) در مورد دفاع مشروع، اولین بار در کدام قانون جزایی پیش بینی شده است؟ 261 ـ 259 و 271 ن

1) مجازات عمومی 1352                         2) مجازات اسلامی 1370

3) راجع به مجازات اسلامی 1361               4) مجازات عمومی 1304

12ـ نظریه برابری شرایط در رابطه علیت از کدام نظریه ناشی شده است؟ ا/254 ـ ن168

1) شرط ضروری نتیجه                            2) شرط پویای نتیجه

3) شرط کافی نتیجه                                4) شرط متصل نتیجه

13ـ در حقوق جزای ایران دفاع منطبق با کدام یک از نظریه های زیر مشروع شناخته شده است؟ ا/199/1

1) حقوق طبیعی                 2) اجرای حق         

3) اجرای تکلیف                4) اجبار معنوی

14ـ اگر شخصی به اشتباه مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیری یا بازدارنده است قانون مجازات اسلامی  این اشتباه را: ن325

1) از علل رافع مسؤولیت شناخته است.                       

۲) از علل توجیه کننده جرم شناخته است.

3) از علل معاف کننده شناخته است.                       

4) مورد توجه قرار نداده است.

15ـ طبق رأی وحدت رویه، تشدید مجازات در کدام یک از موارد زیر نمی تواند از حداکثر مذکور در قانون کیفری بیشتر باشد؟ ن407 ـ ا/228/2

1) تکرار جرم                                       2) تعدد مادی از نوع واحد

3) تکرار و تعدد هر دو                             4) تعدد مادی و در برخی موارد تعدد معنوی

16ـ رأی وحدت رویه 54/118/1363 دیوان عالی کشور، دیه را: ن442ز97

1) جبران خسارت دانسته است.

2) با صراحت کیفری مستقل دانسته است.

3) دارای دو جنبه جبران خسارت و مجازات به شکل توأمان می داند.

4) در کنار جبران خسارت به نوعی ترمیم حقوق مجنی علیه تلقی کرده است.

17ـ با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی 1370 علت معافیت مأمور از مجازات وقتی که امر آمر را به تصّور قانونی بودن انجام می دهد، چیست؟ ا/186/1 ـ گ ع312

1) اشتباه در حکم قانون             2) فقدان عنصر معنوی جرم         

3) اشتباه در موضوع قانون          4) وجود انگیزه شرافتمندانه

18ـ چنانچه کمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای متقاضی عفو و یا تخفیف را رد کند، امکان اجرای کدام یک از شقوق زیر وجود دارد؟ ن463

1) قبول مجدد پیشنهاد عفو یا تخفیف مشروط به انتفاء علت رد پیشنهاد قبلی

2) قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مشروط بر عدم استفاده قبلی محکوم از عفو

3) پیشنهاد مجدد عفو یا تخفیف به طور مطلق

4) رد پیشنهاد مجدد عفو یا تخفیف به طور مطلق

19ـ بنابر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ((اساساً تشخیص مجازات اخف و اعمال آن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی محمول به نظر ...... و در صورت صدور آراء متناقض منوط به ....... است.))  رأی شماره هـ/79/234ـ 13/2/1380

1) مجرم ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور      

2) مجرم ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

3) قاضی صادر کننده حکم یا جانشین او ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

4) قاضی صادر کننده حکم یا جانشین او ـ رأی وحدت رویه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

20ـ در کدام مورد، تکرار جرم محقق می شود؟ ن404 ـ ا/254/2

1) ارتکاب جرم پس از پایان دوره ی آزادی مشروط

2) ارتکاب جرم قبل از پایان دوره ی تعلیق مجازات

3) ارتکاب جرم پس از پایان دوره ی تعلیق مجازات جرم سابق

4) ارتکاب جرم پس از اعمال عفو در صورتی که قانون به عدم آثار آن تصریح کند.

21ـ ((الف)) به علت ارتکاب جرم عمدی به دو سال حبس تعزیری محکوم می شود، امّا بعد از گذراندن 6 ماه از محکومیت خود بر اثر عفو رهبری آزاد می گردد، بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود که مجازات قانونی آن سه سال حبس است، کدامیک از اقدامات ذیل برای دادگاه جایز نیست؟  ا/267/2

1) دادگاه مخیر است مجازات او را به دلیل تکرار جرم تشدید کند.

2) دادگاه می تواند در صورت احراز کیفیات مخففه مجازات او را تخفیف دهد.

3) دادگاه می تواند مجازات او در را بین 2 تا 5 سال معلق کرده یا بین 1تا 5 سال او را به طور مشروط آزاد کند.

4) دادگاه می تواند مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری در حکم خود قید نماید.

22ـ در کدام گزینه به ترتیب مصادیق تعدد ((مادّی، معنوی، واقعی، مفادی)) آمده است؟

1) جعل و کلاهبرداری ـ استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ـ جعل و استفاده از سند مجعول ـ غصب عنوان و کلاهبرداری

2) تمرد و اهانت به مأمور دولت ـ ترک انفاق زن و فرزندان صغیر ـ سرقت و فروش مال مسروق توسط سارق ـ تحصیل مال با ارائه سند مجعول

3) تمرد و مجروح کردن مأمور دولت ـ دادن مال امانی توسط امین به عنوان رشوه (خیانت در امانت و رشاء) ـ سرقت و شروع به سرقت در دو مورد مختلف  ـ دادن مال دیگری به عنوان رشوه (انتقال مال غیر و رشاء)

4) همه موارد

23ـ کدام مورد وجه مشترک بین معاذیر قانونی و عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود؟ گ ب152 و 345 ـ 341

1) هر دو مورد در مسئولیت کیفری مؤثر است.            

2) هر دو مورد باعث الغای مجازات می شود.

3) هر دو مورد باعث زوال وصف مجرمانه می شود.      

۴) در هر دو مورد شرکاء و معاونین جرم از مجازات معاف هستند.

24ـ کدام مورد از آثار عفو عام محسوب می شود؟ گ ب 371 و 372 ـ ا/273ـ270/2

1) بقای آثار کیفری                                     2) موقوف نشدن اقدامات تأمینی

3) موقوف نشدن اجرای مجازات                       4) منتفی شدن جبران خسارت زیان دیده

25ـ شخص (الف) سند مجعولی را به دادگاه تقدیم می کند، ولی قبل از توجه دادگاه به جعلی بودن سند، آن را مسترد می کند، رفتار چنین شخصی دارای کدام وصف مجرمانه است؟  ا/278/1 ـ گ ا 686

1) به علت منتفی بودن ضرر، فاقد وصف مجرمانه است.                  

2) شروع به استفاده از سند مجعول

3) جرم تام استفاده از سند مجعول                                               

4) شهادت دروغ

26ـ اگر طفل نابالغ مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول است؟  م 50 ق.م.ا.

1) در جرائم مالی طفل نابالغ و در جرائم علیه اشخاص، عاقله                   

2) در هر حال، ولی طفل مسئول جبران خسارت است.

3) در همه موارد طفل مسئولیت مدنی دارد.                                      

4) طفل، بطور کلی فاقد مسئولیت است.

27ـ (الف) به (ب) که تحت پیگرد قانونی قرار دارد، برای فرار کمک می نماید، متعاقباً بیگناهی (ب) به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت می شود، عمل (الف): ذیل ماده 553 گ م

1) جرم نیست.

2) جرم تام است.

3) شروع به جرم تلقی می شود و از تخفیف قانونی برخوردار می شود.

4) جرم تام است ولی مرتکب از تخفیف قانونی برخوردار می شود.

28ـ اگر امین مال دیگری را که در نزد اوست عمداً تخریب کرده باشد، مرتکب چه جرمی شده است؟  (نظر مخالف)

1) جرم واحد                       2) جرم متوسط           

3) تعدد مادی                       4) تعدد اعتباری             

29ـ چنانچه شخصی در حین ارتکاب جرم از انجام آن منصرف شود، شروع به جرم ........... گ ب171

1) منتفی است.                       2) تحقق یافته است.               

۳) اصولاً تحقق می یابد.             4) ممکن است محقق شود.

30ـ ((الف)) به قصد کمک به سقط جنین خانمی وسایل ارتکاب سقط جنین را تهیه کرده و در اختیار وی قرار می دهد. خانم مذکور از این وسایل استفاده می کند ولی سقط جنین محقق نمی گردد. فعل ارتکابی توسط ((الف)): م624ق.م.ا

1) جرم است و مجازات دارد.                             

2) به سبب معاونت در جرم عقیم، قابل مجازات نیست.

3) به سبب معاونت در جرم محال، قابل مجازات نیست.    

4) به سبب معاونت در شروع به جرم، قابل مجازات نیست.

31ـ در مسؤولیت جزایی ناشی از عمل دیگری، طبق یک نظریه معروف شخص مسؤول عمل دیگری در امر جزایی، در حقیقیت عنصر .......... جرم را از مرتکب بزه وام می گیرد. گ ع 451 ـ ن 330     

1) قانونی                2) معنوی                        3) مادّی                     4) مشروعیت

32ـ  اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقیه وراث از طریق امضاء در دفتر اسناد رسمی از مصادیق ........ است. ذیل ماده 523 گ م

1) تعدد معنوی (جعل و انتقال مال غیر)                 2) تعدد مادی (جعل و انتقال مال غیر)

3) تعدد واقعی (جعل و کلاهبرداری)                     4) تعدد اعتباری (جعل و کلاهبرداری)

33ـ شبهه در جرایم غیر عمدی چه حکمی دارد؟  ن325 ـ ا/105/2 ـ گ ب 263 و 265

1) موجب عدم مسؤولیت مدنی است.                2) موجب عدم مسؤولیت کیفری است.

3) موجب مسؤولیت کیفری است.                    4) موجب عدم مسؤولیت مدنی و کیفری است.

34ـ راننده ای که با علم به نقص ترمز با سرعت بیش از حد مقرّر در سراشیبی جاده حرکت کند و سبب واژگونی خودرو و قتل و جرح سرنشینان آن شود، واجد چه نوع سوء نیتی است؟ گ ع426 و 427 ـ ا/243/1

1) سوءنیت احتمالی            2) سوء نیت عام     

۳) سوء نیت معین              4) سوء نیت خاص

35ـ جهل موضوعی مرتکب جرم، ........... گ ب 263

1) بطور مطلق رافع مسؤولیت کیفری است.                       

۲) در بعضی موارد رافع مسؤولیت کیفری است.

3) در غالب موارد رافع مسؤولیت کیفری است.                   

4) مطلقاً از عوامل تخفیف دهنده مجازاتهاست.

36ـ اصطلاح ((تجری)) و قاعده ((جب)) در فقه امامیه به ترتیب با ........... و ............. در حقوق جزای عرفی قابل انطباق است. گ ع 254 و 417

1) جرم محال ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری         

2) جرم عقیم ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

3) جرم محال ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری                  

4) جرم عقیم ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 

37ـ پرداخت خسارت مدعی خصوصی یکی از شرایط: گ ب 360 و361، 369، 435

1) صدور حکم تعلیق اجرای مجازات است.                        2) اجرای حکم تعلیق است.

3) صدور حکم آزادی مشروط است.                                4) گزینه های 2 و 3

38ـ در حقوق جزا، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات مقدماتی آن:

1) مطابق با نظریه مکتب تحققی جرم محال محسوب و قابل تعقیب کیفری است.

2) مطابق با نظریه مکتب نئوکلاسیک جرم عقیم محسوب و قابل تعقیب کیفری است.

3) مطابق نظریه عینی فاقد عناصر لازم برای تحقق شروع به جرم به رغم تصریح کیفر در قانون است.

4) مطابق با نظر کلیه مکاتب کیفری به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است.

39ـ در مورد کشتی های غیر جنگی اعم از داخلی و خارجی، رسیدگی یه جرائم ارتکابی در آبهای ساحلی در شرایط فعلی، داخل در صلاحیت کدام است؟ گ ب97

1) دیوان داوری بین المللی لاهه                               

2) کشور صاحب پرچم کشتی و کشور ایران هر دو

3) کشور متبوع خارجی                                          

4)  محاکم ایرانی

40ـ عنصر مادی شروع به جرم چیست؟ ا/1/219

1) ترک جرم                      2) عدم وقوع جرم                    

3) شروع به اجرا                  4) عدم انصراف ارادی

41ـ سرقت و مخفی کردن اموال مسروقه توسط سارق از مصادیق ....... است. گ ع 401

1) تعدد مادی مختلف                2) تعدد مادی مشابه                   

3) تعدد معنوی                      4) جرم واحد

42ـ کدامیک از مکاتب زیر قائل به تلفیق عدالت و فایده اجتماعی بود؟ ن/صص111و113

1) کلاسیک                        2) عدالت آرمانی                    

3) تحققی                           4) دفاع اجتماعی ترکیبی

43ـ شخصی به مجازات حبس محکوم و محکومیت او به مدت دو سال معلق می شود. پس از گذشت یکسال از دوران تعلیق مرتکب جرمی می شود که مجازات قانونی آن حبس از 6 ماه تا 2 سال است و موجب محکومیت وی به یکسال و نیم حبس می گردد، در چنین صورتی: ماده 33 ق.م.ا.

1) به مجرد ارتکاب جرم جدید تعلیق مجازات اولیه ملغی می گردد.      

2) با صدور حکم اولیه تعلیق ملغی می شود.

3) اصولاً محکومیت اخیر تعلیق را ملغی الاثر نمی کند.                      

4) با قطعی شدن حکم تعلیق ملغی می شود.

44ـ ((الف)) به علّت ارتکاب جرمی به یکسال حبس تعزیری محکوم می شود، محکومیت قطعی می گردد لیکن به دلایلی اجرای آن به تأخیر می افتد. قبل از اجرای حکم و در مدت تأخیر ((الف)) مجدداً مرتکب جرم مستوجب تعزیر می گردد، در چنین حالتی کدام یک از گزینه های زیر درست است؟  ا/220و221و233و234 ـ ن404

1) تکرار                            2) تعدد معنوی                   

3) تعدد مادی                      4) هیچکدام

45ـ چنانچه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند از زمره اشخاص حقوقی باشند، طبق قانون کدام یک از افراد زیر در شخص حقوقی مسؤول خواهند بود؟  ن342

1) بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر                                2) بازرسان

3) هیأت مدیره                                                       4) مدیر عامل

46ـ کدام یک از مکاتب زیر را می توان بنیانگذار اقدامات تأمینی دانست؟ ن4ز1

1) دفاع اجتماعی جدید                 2) اثباتی                    

3) نفی حقوق کیفری                    4) نئوکلاسیک

47ـ کدام یک از ادلّه زیر اقوی دلیل مخالفین مجازات اعدام است؟  ن 375

1) بی اثر بودن کیفر اعدام                                       2) نامناسب بودن طرق کیفر اعدام

3) برگشت ناپذیر بودن مجازات اعدام                           4) غیر عادلانه بودن مجازات اعدام

48ـ طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: (( صدور چکهای بلامحل، تضمینی و وعده دار تویط یک نفر از مصادیق ....... است.)) ن 406 و 407

1) تعدد مادی مختلف                2) تعدد مادی مشابه                   

3) تعدد معنوی                      4) جرم واحد

49ـ منظور از ((سابقه ی متهم)) در بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی چیست؟ ن 391

1) سابقه متهم است اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت او مؤثر باشد یا خیر.

2) محکومیت های متهم اعم از اینکه مؤثر باشد یا خیر.

3) محکومیت های متهم اعم از قطعی و غیر قطعی، مؤثر وغیرمؤثر

4) محکومیت های قطعی مؤثر متهم

50ـ کدام یک از گزاره های ذیل نادرست نیست؟ ن392

1) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف علی القاعده صحیح است مگر اینکه قانون خود آن را منع کرده باشد.

2) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف علی القاعده صحیح نیست مگر اینکه قانون خود آن را اجازه دهد.

3) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف مطلقاً صحیح است.

4) تبدیل مجازات به عنوان تخفیف مطلقاً صحیح نیست.

51ـ کدام یک از گزاره های ذیل نادرست نیست؟ گ ب ص360 ـ گ م ذیل مواد 22 و 24

1) تعلیق اجرای مجازات مانند تخفیف مجازات ضمن صدور حکم است ولی صدور حکم آزادی مشروط در جریان اجرای حکم است.

2) لغو حکم آزادی مشروط یا فسخ تعلیق اجرا ی حکم، مانع استفاده از عفو نمی باشد.

3) اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول تخفیف و عفو اعم از عام و خاص نمی شوند.

4) همه موارد

52ـ از دیدگاه روسی که از طرفداران مکتب ......... می باشد، ......... عالی ترین کیفر در جوامع متمدن است و .......... هدف اصلی و مستقیم کیفر می باشد.  گ ع ص 93

1) التقاطی ـ سلب آزادی ـ برقراری نظم اجتماعی                 

2) نئوکلاسیک ـ جزای نقدی ـ برقراری نظم اجتماعی

3) التقاطی ـ سلب آزادی ـ عبرت و اصلاح اخلاقی               

4) نئوکلاسیک ـ جزای نقدی ـ عبرت و اصلاح اخلاقی

53ـ اکثریت طرفداران کدام مکتب با جزای نقدی موافقند و آن را را به عنوان جایگزین حبس های کوتاه مدت، توصیه می کنند؟ گ ع 93

1) دفاع اجتماعی ترکیبی             2) دفاع اجتماعی نوین                 

3) التقاطی                            4) فایده اجتماعی

54ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل معتقد بودند که (( مجازات اعدام فقط باید در موارد سیاسی اعمال گردد.))؟ گ ع 73 و 93

1) گیزو                           2) بکاریا                             

3) دومستر                        4) گیزو و بکاریا

55ـ عبارت: (( کسی را که اعدام می کنیم، اصلاح نمی کنیم بلکه دیگران را به وسیله او اصلاح می کنیم.)) از کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری است؟ گ ع 72

1) مونتین                         2) گیزو                              

3) پرنس                         4) تارژه

56ـ اصل شخصی بودن مجازاتها در اروپا از ......... از طرف پیروان مکتب ........... توصیه شد. گ ع 56

1) اوایل قرن 19 ـ کلاسیک                          2) اواخر قرن 19 ـ کلاسیک                 

 3) اوایل قرن 19 ـ نئوکلاسیک                      4) اواخر قرن 19 ـ نئوکلاسیک

57ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل برای نخستین بار جرم محال را مطرح کرد؟ ن 239 و 240

1) فوئرباخ                            2) ارتولان                         3) گارو                          4) رو     

58ـ با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، معافیت مأمور از مجازات وقتی امر آمر به تصور قانونی بودن انجام می دهد، منطبق با کدامیک از نظریه های ذیل است؟ ا/185و186

1) نظریه اطاعت محض                                              2) نظریه مسؤولیت مأمور

3) نظریه رعایت ظواهر قانونی (تفکیک)                         4) نظریه بررسی اوامر

59ـ به نظر کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری (( مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست))؟ ن 233

1) بکاریا                           2) گیزو                        3) لمبروزو                       4) فرّی  

60ـ کدامیک از اندیشمندان ذیل از طرفداران ((تفسیر مضیق)) بوده و عبارت (( قاضی بلند گوی قانون است و از زبان او نباید چیزی جز مقررات قانون خارج گردد و قضاوت چیزی جز بیان یک حکم قانونی نیست.)) از کدامیک از اندیشمندان حقوق کیفری است؟  گ ع 239

1) منتسکیو ـ منتسکیو                                               2) منتسکیو ـ بکاریا

3) بکاریا ـ منتسکیو                                                 4) بکاریا ـ بکاریا

61ـ طبق نظریه 5139/7 ـ 20/5/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه: دادگاه در مورد تبدیل  مجازات اقامت اجباری (تبعید) به جزای نقدی یا زندان در صورت تخلف محکوم علیه)): ن369ز32

1) اختیار مطلق  و نامحدود دارد.     

2) در صورت تبدیل تبعید به حبس، میزان حبس را نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری تعیین کند و جزای نقدی را نیز متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی تعیین کند.

3) باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد و این مدت می تواند حتی بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد.

4) باید از قانون خاصی که میزان حبس و جزا ی نقدی را معین کرده است، پیروی کند.

62ـ در امور جزایی بهتر است در رابطه علیت از کدام یک از نظریات ذیل استفاده کرد؟ ن171ز50

1) نظریه خطای کیفری به عنوان شرط کافی نتیجه                       2) نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متحرّک نتیجه

3) نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصّل به نتیجه                  4) نظریه خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجه

63ـ چنانچه به موجب قوانین استخدامی حکم صادره از دادگاه موجب انفصال کارمند باشد، در صورتی که دادگاه اجرای مجازات را معلّق کند، این حکم تعلیقی: م33ق.م.ا. ـ ن 429

1) مطلقاً باعث انفصال کارمند می شود.

2) مطلقاً باعث انفصال کارمند نمی شود.

3) باعث انفصال کارمند نمی شود مگر اینکه قانون و یا دادگاه چنین تصمیم بگیرند.

4) باعث انفصال کارمند می شود مگر اینکه قانون و یا دادگاه چنین تصمیم بگیرند.

64ـ در مورد مجازات های تکمیلی و تتمیمی: ن 397، 408، 429، 439 و 459

1) تعلیق وآزادی مشروط امکان دارد ولی تشدید و تخفیف و عفو منتفی است.

2)  تخفیف و تشدید و عفو امکان دارد ولی تعلیق و آزادی مشروط منتفی است.

3) تعلیق، آزادی مشروط، تشدید و تخفیف و عفو همگی امکان ندارند.  

4) تعلیق، آزادی مشروط، تشدید و تخفیف و عفو همگی امکان دارند. 

65ـ طبق نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، در رابطه با ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (کیفیات مخففه قضایی) کدام گزینه نادرست است؟ گ م ذیل م 22

1) حکم به مصادره اموال قابل تخفیف یا تبدیل نیست.

2) اعمال ماده 22 ق.م.ا. در مورد محکومین به مواد مخدر جایز نیست.  

3) تبدیل انفصال دایم به حبس یا امثال آن جایز نیست.

4) دادگاه نمی تواند هم تخفیف دهد و هم مجازات را تبدیل نماید.  

66ـ در ایران رعایت قاعده مهم تناسب بین جرم مجازات بیشتر در کدام یک از نهادها مورد توجه قرا ر می گیرد؟ ن382ز46

1) عرف وعادت                   2) رویه قضائی                      3) دادگاه                             4) قانون

67ـ تخریب اشیاء منقول و غیر منقول اگر با مواد محترقه انجام شود از موجبات تشدید مجازات است. اگر شخص «الف» مبادرت به ارتکاب این جرم کرده باشد، تشدید او واجد کدام یک از گزینه های زیر است؟ ن 399ز57

1) شخصی                        2) نوعی                               3) عام                                 5) خاص

68ـ هرگاه کسی در اثر اجبار یا اکراه که عادة قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود که مستوجب مجازات دیه می باشد، در اینصورت: ن313 و 315

1) فاعل جرم باید مجازات دیه را متحمل شود، زیرا اکراه و اجبار رافع دیه نمی باشد.

2) فاعل جرم به دلیل اکراه واجبار مسئولیتی نخواهد داشت ولی اجبار کننده به مجازات دیه محکوم می شود.

3) چون اکراه واجبار رافع مسئولیت کیفری است، هیچ گونه مجازاتی اعم ازدیه و یا سایر مجازات ها بر وی واجبار کننده تحمیل نمی شود.

4) چون اکراه واجبار رافع مسئولیت کیفری است، فاعل جرم هیچ گونه مجازاتی نخواهد داشت، ولی اکراه کننده باید تعزیر شود.

69ـ رعایت کدام یک از اصول حقوقی زیر مستلزم تعیین تاریخ دقیق وقوع جرم است؟ گ ع 256

1) اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری                2) اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری

3) اصل شخصی بودن مجازا تها                      4) اصل فردی کردن مجازاتها

70ـ ضمانت اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق ایران چیست؟ گ ع 217

1) در قانون پیش بینی نشده است.                                                            2) انفصال موقت از سمت قضایی

3) انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال         4) ضمانت اجرای کیفری ندارد.

71ـ کدامیک از عناصر سه گانه جرم جنبه عمومی داشته و وجود آن در کلیه ی جرایم الزامی است؟ گ ع 224

1) عنصر مادّی                   2) عنصر قانونی                   3) عنصر روانی                 4) هر سه مورد

72ـ منظور از حاکم در مادّه 16 ق.م.ا. مصوب 1370 ((تعزیر عقوبتی است ....... و به نظر حاک واگذار شده است......)) چه کسی می باشد؟ گ ع 228

1) مقام ولی فقیه              2) دولت به معنی عام کلمه                3) دولت به معنای خاص کلمه              4) قاضی شرع محکمه

73ـ خرید و فروش، آموزش و بکارگیری آلات موسیقی از نظر حقوق جزای ایران به ترتیب مجرمانه است یا غیر مجرمانه؟ گ ع 232

1) مجرمانه ـ مجرمانه ـ مجرمانه                                            2) مجرمانه ـ غیر مجرمانه ـ مجرمانه

3) غیر مجرمانه ـ غیر مجرمانه ـ غیر مجرمانه                            4) مجرمانه ـ غیر مجرمانه ـ غیر مجرمانه

74ـ تاریخ قابلیت اجرایی قوانین تفسیری چگونه است؟ گ ع 234

1) تابع همان قانون قدیم است و مطلقاً عطف به گذشته می شود.         

2) تابع زمان تفسیر است و عطف به گذشته می شود.

3) تابع همان قانون قدیم است و اگر ماهوی باشد، عطف به گذشته می شود.

4) تابع همان قانون قدیم است و اگر شکلی باشد، عطف به گذشته می شود.

75ـ آیا دادگاه می تواند پس از صدور حکم تعلیق، در مدت آن تغییر دهد؟ ن425

1) مطلقاً نمی تواند.

2) مطلقاً می تواند و میزان تغییر مدت بستگی به نظر دادگاه دارد.

3) می تواند و میزان تغییر مدت باید در فاصله زمانی  2 تا 5 سال باشد.

4) می تواند و میزان تغییر مدت باید در فاصله زمانی  1 تا 5 سال باشد.

76ـ در رابطه با ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: (( اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد)) کدام گزینه نادرست است؟ ن 316 ـ 314، گ م ذیل ماده 54

1) منظور از اکراه در این ماده اکراه اعم از تام و ناقص است.

2) در اجبار یا اکراه جرم انجام شده است و لی قابل انتساب به مجرم نیست.

3) در اجبار در صورت فقدان رابطه علیت بین عمل و خسارت، مسؤولیت مدنی نیز منتفی است.

4) در جرایم غیر عمدی اجبار مادی بیرونی قابل تحقق است.

77ـ در رابطه با آزادی مشروط کدام گزینه نادرست است؟ گ م ذیل ماده 38 ـ ن 439 ـ ا/2/251

1) تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.

2)استفاده از عفو مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.

3) حبس بدل از جزای نقدی مشمول آزادی مشروط نمی شود، ولی اگر دادگاه شلّاق را به حبس تبدیل نماید، از آنجا که ملاک مجازات مقرّر در دادنامه است، شخص می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

4) اگر کسی به فرض به 10 سال حبس محکوم شده باشد و پس از عفو، مجازات او به هفت سال تقلیل یابد، برای استفاده از آزادی مشروط باید حداقل 5/3 سال از مجازات حبس را تحمّل کرده باشد.  

78ـ در رابطه با (( عفو یا تخفیف مجازات محکومان)) کدام گزینه نادرست است؟ ن457، 460 و 461 ـ ا/2/ 263، 267، 272 و 273

1) عفو در مورد کلیه ی محکومان اعم از اینکه حکم اجرا شده و یا در حال اجرا باشد و یا اصولاً اجرا نشده، قابل پذیرش است. 

2) جرایم جاسوسی، ارتشاء، زنای به عنف، آدم ربایی، سرقت مسلحانه و مجازاتهای تبعی از شمول عفو مستثنی می باشند.

3) عفو اعم از عام و خاص تأثیری در حقوق زیان دیدگان از جرم ندارند.

4) عفو اعم از عام و خاص شامل محکومیت های انتظامی، اداری، هزینه های دادرسی و خسارات مدنی نمی شوند.

79ـ طبق نظریه مشورتی شماره 10/7 ـ 15/1/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه، میان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده چه رابطه ای وجود دارد؟

1) تساوی                      2) تباین                        3) عموم و خصوص من وجه                     4) عموم و خصوص مطلق

80ـ طبق نظریه مشورتی شماره 1022/7 ـ 13/12/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه، تعلیق مجازات انفصال:

1) اعم از دائم و موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه سایر جرائم برخلاف قانون است.

2) اعم از دائم و موقت در کلیه جرایم بجز جرائم مواد مخدر بلا اشکال است.

3) اعم از دائم و موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه سایر جرائم بلا اشکال است.

4) اعم از دائم و موقت در کلیه جرایم بجز جرائم مواد مخدر برخلاف قانون است.

81ـ براساس رأی وحدت رویه شماره 619 ـ 6/8/1376 هیأت عمومی دیوان عای کشور: ((در مورد عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده است)):

1) اعم از اینکه دیه معین داشته یا نداشته باشد، تعیین ارش علاوه بر دیه جایز نیست.

2) اعم از اینکه دیه معین داشته یا نداشته باشد، تعیین ارش علاوه بر دیه بلا اشکال است.

3) درصورتی که دیه معین داشته باشد، تعیین ارش علاوه بر دیه جایز نیست، در غیر این صورت ارش معین می شود.

4) دادگاه با توجه به نظریه ی پزشکی قانونی در این زمینه اتخاذ تصمیم می کند.

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31