شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1387

طرح دعوی از سوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع را دارد

طرح دعوی از سوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع را دارد کلاسه پرونده : ۸/۷۵۳۰ شماره دادنامه : ۶۰۸/۲۵ تاریخ رسیدگی : ۳۰/۹/۱۳۷۲ فرجامخواه : ( ( الف ) ) و ( ( ج ) ) فرجامخواسته : دادنامه شماره ۲۲۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوی یک . . . مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور هیئت شعبه : آقایان . . . خلاصه جریان پرونده : به تاریخ ۱۵/۱۲/۷۱بانو ( ( الف ) ) دعوایی به خواسته اعتراض به ثبت پلاک ۳۵۰۳۱۸مفروزاز ۵۴۱۸عرصتا '' مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به طرفیت ( ( ب ) ) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خوانده اعیانی پلاک مزبور راخریده است نه عرصه آن را و باید رضایت اینجانب رافراهم نمایدودرخاتمه درخواست رسیدگی نموده است . لایحه شماره ۳۱۴۵۸/۲/۷۲به امضاء ( ( ج ) ) ظبط پرونده است ( ( ج ) ) خلاصتا '' اظهارنموده دادخواست اعتراض به ثبت ازطرف همسرم تقدیم شده البته همسرم اقدامی که انجام داده موردتنفیذ اینجانب بوده واین وظیفه دفتردادگاه بوده که به وسیله اخطاررفع راجع به وکالت همسرم اخطار صادرمی کرد . درماهیت دعوی من حق ریشه واعیانی رابه خوانده واگذار نموده ام . چون راجع به عرصه پلاک مزبورباوراث برادرم اختلاف داشتیم واینک اختلاف برطرف شده ومن مالک مشاعی باداشتن سند مالکیت مالک شناخته شده ام و به پرونده ثبتی ودرخواست ثبت خوانده استنادمی شود که مورملاحظه دادگاه واقع شودوراجع به درخواست ثبت عرصه پلاک مزبور درخواست ابطال می شود . همسرم احتیاطا '' این لایحه راامضاءنموده است . خوانده دفاعا '' وخلاصتا '' اظهارنموده قراربه این بوده که عرصه واعیانی به نام من شودوخواهان به تعهد خود عمل نکرده است . دادگاه درجلسه ۳/۵/۷۲ ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم نموده وبه شرح زیر : نظربه اینکه رسیدگی به دعاوی در محاکم به تقاضای شخص یا اشخاص ذینفع مطابق و موافق مقررات قانونی به عمل نیامده وخواهان دعوی درمانحن فیه ذینفع محسوب نمی شودوبه فرض صحت این موضوع که به سمت وکیل طرح دعوی نموده دلایل مثبت سمت خودرا ارائه نداشته وبه فرض ارائه به موجب لایحه تقدیمی خواهان از وکلای رسمی دعاوی نیست وبه موجب ماده ۲قانون وکالت وماده ۵۹قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی ازسوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع رادارد . لذاقرار رد دعوی صادرواعلام می شود . ( ۱۲۲۳۳/۵/۷۲ ) تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش آقای . . . عضو ممیز و اوراق پرونده ومشاوره وشرکت عضو سوم به اکثریت چنین رای می دهند : ( ( بسمه تعالی . نظربه اینکه تقدیم دارنده دادخواست ( همسر ارائه کننده سندمالکیت ۸۰۰درزمشاع ازپلاک ۵۴/۱۸موردبحث ) خودمعترف به اصیل نبودن است وبه اتفاق شخص اصیل لایحه تقدیم و وکالتنامه نیزارائه نموده است وماده ۱۴۷اصلاحی قانون ثبت مذکوردرنامه اداره ثبت ناظر به اعتراض به عنوان مالک است وباامکان انجام دادرسی به طریق دعوت شخص اصیل صدور قرارموقعیت نداشته است قرارمعترض علیه فسخ وپرونده به دادگاه صادرکننده قراراعاده می شود . )

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31