چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387

آئین دادرسی کفری آذر ۱۳۷۸
سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری
۲۶/۹/۱۳۷۸
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - یکی از کارمندان دولت باتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه عمومی تهران به مجازات زندان و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و . . . . محکوم گردیده است . این دادنامه با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دادگاه تجدیدنظر تان نیز مورد رسیدگی واقع و عیناً تایید شده است . شکات پرونده سه نفر بوده اند یکی از آنان پس از صدور حکم قطعی با مراجعه به دادگاه و با اعلام کتبی از شکایت خود صرفنظر مینماید . در این حالت محکوم علیه شما را بعنوان وکیل خود معرفی و تقاضا دارد در جهت حفظ منافع وی اقدام لازم قانونی بعمل آورید . با توجه به توضیحات فوق به موارد زیر پاسخ دهید .
الف - چه اقدامی برای موکل خود انجام داده و کار خود را مستنداً به چه ماده ای از مواد قانونی انجام می دهید ؟
ب - به کدام دادگاه مراجعه مینمائید ( بدوی یا تجدیدنظر ) به چه دلیل و چه تقاضائی از دادگاه مینمائید ؟
ج - عکس العمل دادگاه در قبال تقاضای شما چه خواهد بود و به نظر شما دادگاه چه تصمیمی اتخاذ مینماید ؟
د - به نظر شما رضایت و گذشت احداز شکات تا چه حد در تصمیم دادگاه موثر است اگر موثر نیست دلیل خود را مستنداً بیان کنید ؟
ه‍ - در صورتی که دادگاه تقاضای شما را رد نماید مرجعی برای اعتراض و شکایت به تصمیم دادگاه اخیر باقی است یا خیر ؟ بارم ۸ نمره
۲ - شخصی باتهام جعل سندرسمی در دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب واقع و به دو سال زندان محکوم میگردد . دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواهی محکوم علیه رای بدوی را عیناً تایید مینماید و حکم به مرحله اجرا در می آید . در جریان اجرای حکم قانونگذار مجازات جعل سند رسمی را تخفیف میدهد . محکوم علیه برای اجرای قانون اخف به شما مراجعه و درخواست مینماید که وکالت وی را قبول و اقدام قانونی بعمل آورد . در اینصورت شما بعنوان وکیل محکوم علیه چه اقداماتی بعمل می آورید و به کدام مرجع قانونی مراجعه مینمائید ؟ اقدامات خود را مستنداً به مواد قانونی توضیح دهید ؟ بارم ۸ نمره
۳ - وثیقه گذاری به قاضی محکمه مراجعه و با تحویل متهمی که برای او وثیقه گذارده ، تقاضا دارد از ملک مورد وثیقه رفع بازداشت شود . قاضی از پذیرفتن درخواست وی امتناع مینماید . بنظر شما قاضی برای امتناع خود چه دلیلی دارد ؟ در صورتی که شما نیز این تصمیم را صحیح میدانید استدلال خود را بیان کنید . در صورتی که تصمیم قاضی را درست و قانونی نمی دانید دلایل آنرا با توجه به مواد قانونی بیان دارید ؟
بارم ۴ نمره  
* ثبت و امور حسبی آذر ۱۳۷۸

سوال امتحانی ثبت و امور حسبی کارآموزان وکالت ( آذرماه ۷۸ )
پاسخ سوالات زیر را در قالب دقیق سوال جواب دهید و از مطالب غیرمربوط امتناع نمائید .
سوال ۱ - شخصی در سند شرطی وجه بدهکاری خود را بصندوق ثبت تودیع نموده و قبض آنرا به دفترخانه ارائه کرده و سردفتر سند شرطی را فسخ نمود اما بعداً در اثر تسامح سردفتر و عدم اعلام فسخ بوثیقه گیرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائیه ، و ملک مذکور به مزایده فروخته شد و سند انتقال به برنده مزایده داده شد توضیح دهید که چگونه با پرداخت بدهی ، ملک مذکور مورد مزایده و انتقال سند به شخص ثالث گردیده است در وضعیت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل می باشد .
( بارم : ۷ نمره )
سوال ۲ - در بعضی از اسناد مالکیت مشاهده میشود که حدود ملک مذکور به علائم طبیعی ( از قبیل کوه یا تپه و غیره ) محدود گردیده که حدود اربعه با مساحت زمین نیز هم آهنگی ندارد و نتیجتاً موجب اشکالاتی در اعتبار و بهربرداری از آن گردیده است که اقدامات قانونی دیگر را طلب می نماید - اجمالاً توضیح دهید که مشکل کار چه بوده و از چه طریق و چه مرجع و بچه صورت باید انجام پذیرد ( منظور از سوال توجیه عملکرد قانونی برای معتبر گردیدن سند رسمی مالکیت است ) ( بارم : ۷ نمره )
سوال ۳ - شخصی فرزند جدیدالولاده نامعلومی که والدین او مشخص نگردیده تحت سرپرستی خود درآورد و برای او شناسنامه دریافت نمود و بعد از چندی فوت نموده و اموالی از او بجا مانده است در حالیکه فرزند دارای پدر واقعی بوده ، در چنین وضعیتی تکلیف دادگاه نسبت به سرپرستی طفل چیست و ادعای سرپرستی شخص مدعی ابوت واقعی او چه آثار قانونی دارد ؟ ( بارم : ۶ نمره )  
* حقوق مدنی آذر ۱۳۷۸

« سئوالات اختبار حقوق مدنی کارآموزان وکالت دادگستری »
« مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۸ »
به هر سه سئوال مستدلاً پاسخ دهید
۱ - دو برادر هر یک طبق سند مالکیت ثبتی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه محل سکونت خود میباشند . یکی از آنان پس از مدتی زندگی مشترک در محل مزبور آن را ترک و از آن تاریخ سه سال میگذرد . برادری که واحد مورد بحث را ترک نموده دعوائی علیه شریک خود مطرح میسازد با خواسته افراز خانه مشترک و مطالبه اجرت المثل سه ساله که برادر او بطور مستقل از مسکن فوق استفاده کرده است خوانده در برابر دعوی مطروحه تسلیم نمی باشد و خواهان را درخواسته خود ذیحق نمی داند . شما بعنوان وکیل دادگستری کدامیک از طرفین را ذیحق میدانید وکالت هر یک را که می پذیرید در دفاع از موکل خود چگونه استدلال می کنید ؟
« پاسخ حداکثر ۲۰ سطر » بارم ۷ نمره
۲ - ملکی دارای اشجار و ساختمان است مالک آن فوت و ورثه او منحصراً عبارتند از دو فرزند و زوجه متوفی با وجودیکه فرزندان میت حاضرند سهم همسر او را از بهای اشجار و ساختمان بپردازند ولی مشارالیها از دریافت آن خودداری میکند . فرزندان متوفی که درصدد اخذ سند مالکیت جداگانه هر یک به نسبت سهم خود از اداره ثبت محل میباشند بشما وکالت داده اند تا قبل از صدور سند مالکیت حقوق زوجه متوفی را پرداخت و اسناد مالکیت مورد نظر ایشان بدون ذکر حقوق زوجه نسبت به اعیانی صادر شود .
چه اقدامات قانونی بمنظور تحقق هدف موکلان خود انجام میدهید ؟ جهات و استدلال خود را بیان کنید ؟
« پاسخ حداکثر ۱۵ سطر » بارم ۶ نمره
۳ - در مبایعه نامه ای که بین خواهان و خوانده تنظیم شده مورد معامله عبارتست از ششدانگ یکباب خانه و یک رشته تلفن . متعاملین در زمان مقرر با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سند قطعی انتقال خانه اقدام ولی در مورد واگذاری تلفن سند رسمی انتقال تنظیم نمیشود بعبارت دیگر بدون هیچ نوع توافق جدیدی انتقال تلفن مسکوت میماند . خریدار الزام فروشنده را به تنظیم سند واگذاری تلفن از دادگاه تقاضا کرده است ، فروشنده ( خوانده ) مدعی است با تنظیم سند رسمی قطعی انتقال خانه موضوع واگذاری تلفن منتفی است هر یک از طرفین را که در این دعوی موفق میدانید وکالت او را بعهده بگیرید در دفاع از موکل خود لایحه ای مستدل بنویسید .
پاسخ حداکثر ۲۰ سطر بارم ۷ نمره  
* حقوق جزا آذر ۱۳۷۸

سئوال حقوق جزای عمومی اختبار کتبی آذرماه ۷۸ کانون وکلای دادگستری
شخصی به اتهام ۱ - جعل سند عادی ۲ - استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار می گیرد . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی با احراز وقوع هر دو بزه به استناد مواد ۵۳۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی وی را به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و اجرای مجازات زندان را به استناد ماده ۲۵ همان قانون برای مدت دو سال معلق می نماید . شاکی پرونده که از این حکم ناراضی بنظر می رسد به شما مراجعه کرده و درخواست کمک می نماید . پاسخ دهید که آیا وکالت شاکی را می پذیرید یا نه . اگر وکالت وی را می پذیرید لایحه تجدیدنظر خواهی خود را تنظیم نموده و دلائل نادرستی رای را بیان دارید . در صورتیکه رای دادگاه را درست می دانید و نیازی به تجدیدنظر خواهی نمی بینید دلائل درستی آنرا بیان کنید .
سئوال حقوق جزای اختصاصی اختبار آذرماه ۷۸ کانون وکلای دادگستری
شخصی مبادرت به تهیه صندوق « خیرات و صدقات » نموده و آنرا در چهار راه ولی عصر تهران نصب می کند . عابران در حین عبور و مشاهده صندوق مبالغی وجه را در داخل صندوق می اندازند و صاحب صندوق پول های موجود را به نفع خود برداشت می نماید . این کار را مرتباً تکرار می کند مل این شخص سوء ظن یکی از عابران را جلب نموده و درصدد شکایت بر می آید در یکی از روزها ماموران انتظامی در حین باز کردن صندوق و دریافت پول وی را دستگیر می نمایند متهم در تحقیقات مقدماتی اظهار می دارد که مرتکب جرمی نشده بلکه عابران به میل و دلخواه خود درصدد پرداخت وجه برآمده اند در این رهگذر هیچ فشاری بر آنها تحمیل نشده است . با مطالعه موضوع فوق بیان کنید .
۱ - آیا بنظر شما جرمی به وقوع پیوسته است یا نه .
۲ - در صورتی که اعتقاد به وقوع جرم ندارید دلایل این ادعای خود را بیان کنید در صورتی که عمل آن شخص را جرم و قابل مجازات می دانید عنوان کیفری آنرا بیان کنید .
۳ - در صورتی که وقوع جرم را محرز می دانید برای استرداد پول های پرداخت شده چه راههائی پیشنهاد می نمایید . به عبارت دیگر شاکیان پرونده چگونه می توانند به پول های پرداخت شده دست یابند .  
* حقوق تجارت آذر ۱۳۷۸

حقوق تجارت
به سئوالات ذیل پاسخ دهید
وقت : یکساعت و نیم
سئوال اول : در صورتیکه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و در زمانی که قانوناً در حال توقف است در بازار داد و ستد کند و چک و سفته رد و بدل نماید و بر اثر این اقدامات دارای طلب و بدهی گردد :
اولاً : آیا اداره تصفیه مکلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت اقدام نماید ؟
ثانیاً : اداره تصفیه در قبال این قبیل بدهی ها چه تکلیفی دارد ، ضمناً هر گاه راجع به دیون حاصل بعد از ورشکستگی حکم محکومیت و سپس اجرائیه صادر گردد آیا بازداشت وی در قبال بدهی بعد از صدور حکم توقف مجاز است یا خیر ؟ ( بارم : ۵ نمره )
سئوال دوم : اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا نماید که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارت دادرسی قابل مطالبه می باشد یا نه ؟ ( بارم : ۵ نمره )
سئوال سوم : آیا تاجر میتواند در فاصله بین تقدیم دادخواست توقف و صدور حکم ورشکستگی در کمیسیون های مالیاتی شرکت نموده و از حقوق مالی خود دفاع نماید ؟
( بارم : ۵ نمره )
سئوال چهارم : آیا شرکت تعاونی قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص میباشد در صورت امکان توجیه و طرز تطبیق آن با مقررات قانون و نحوه تشکیل چگونه می باشد ؟
( بارم : ۵ نمره )  
* آئین دادرسی مدنی آذر ۱۳۷۸

« سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی کارآموزان و مقامات دادگستری »
« مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ »
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - حسن دادخواستی بخواسته تخلیه و تحویل مورد اجاره به طرفیت دیم دادگاه عمومی تهران نموده ، دادگاه پس از رسیدگی به موضوع حکم محکومیت رضا را به تخلیه و تحویل مورد اجاره صادر کرده است . محکوم علیه ( رضا ) از این رای تجدید نظرخواهی نموده و شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه بدوی را عیناً تایید ، و خواهان تقاضای صدور اجرائیه بعمل آورده ، در این موقع محمود که مدعی است مورد اجاره در تصرف وی بوده و با توجه به اینکه حق انتقال بغیر در سند از رضا سلب نشده از او اجاره کرده است بشما مراجعه و تقاضای کمک مینماید و اظهار میدارد که در صورت اجرای حکم خسارت غیرقابل جبرانی بودی وارد میشود . حالیه شما به عنوان وکیل محمود به پرسش های زیر پاسخ دهید .
۱ - خواسته محمود در قالب کدام یک از عناوین حقوقی قابل طرح است .
۲ - خواسته شما از دادگاه چیست و چه تقاضائی مینمائید . ( عنوان خواسته )
۳ - چه کسانی را طرف دعوی موکل خود قرار میدهید ؟
۴ - برای احقاق حق موکل خود به کدام دادگاه مراجعه می کنید ؟ بدوی یا تجدیدنظر ؟ با ذکر مثال ؟
۵ - برای جلوگیری از اجرایب حکم تخلیه تا صدور رای دادگاه چه اقداماتی به عمل می آورید ؟ بارم ۸ نمره
۲ - خانم و آقائی در تهران به عقد دائم با یکدیگر ازدواج نموده و متعاقبا در اصفهان ساکن میشوند . مهریه خانم در سند ازدواج مبلغ پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده . از این مبلغ شوهر مبلغ سی میلیون ریال را به زوجه پرداخته و رسید دریافت داشته است زوجه این رسید را نادیده گرفته و از طریق اجرای ثبت محل وقوع عقد ازدواج ( تهران ) در مقام صدور اجرائیه به مبلغ پنجاه میلیون ریال برآمده ، بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه متعهد ( زوج ) بشما مراجعه و تقاضا مینماید نسبت به مبلغ سی میلیون ریال پرداختی اقدام قانونی جهت برائت ذمه وی بعمل آورید . شما بعنوان و ذیل زوج به سئوالات عناوین زیر پاسخ دهید .
الف - برای رسیدگی به تقاضای شما کدام دادگاه صالح برسیدگی است ( تهران یا اصفهان )
ب - متن دادخواستی را که به دادگاه تقدیم مینمائید باور خوانده نوشته و خواسته خود را نیز منجزا « و دقیقا » ذکر نمائید .
ج - برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی چه تقاضائی از دادگاه خواهید کرد و در اجرای ثبت چه اقدامی انجام می دهید ؟
د - قانون و موادی از آن که ناظر به این موضوع بوده و شما برای اقدامات خود به آن استناد مینمائید را ذکر کنید . بارم ۶ نمره
۳ - مدعی علیه پرونده ای متعدد هستند در جلسه دادگاه بجز یک نفر بقیه خواندگان حاضر میشوند مدعی درخواست رسیدگی مینماید دادگاه نسبت به حاضرین به دعوی رسیدگی ، این صدور حکم را به تاخیر انداخته دستور میدهد مدعی علیه غایب مجدداً احضار و در احضاریه او تصریح شود که در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری خواهد بود . با این وصف باز هم مدعی علیه غایب در جلسه بعد حاضر نمیشود . دادگاه رسیدگی را تکمیل و نسبت به تمام مدعی علیهم حکم میدهد و در دادنامه صادره قید مینماید که حکم دادگاه حضوری است . بنظر شما مستند دادگاه در اخذ چنین تصمیم و اقدام چیست آنرا ذکر نمائید و در صورتی که عمل دادگاه را صحیح نمیدانید دلایل خود را بیان نمائید . بارم ۶ نمره 

 


 اختبار شهریور ۱۳۷۸ 

* ثبت و امور حسبی شهریور ۱۳۷۸

حقوق ثبت و امور حسبی
ولادت دخت گرامی حضرت رسول اکرم « ص »
و یکصدمین سال تولد حضرتامام خمینی ( ره ) مبارک باد :
به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید : از چهار سوال به سه سوال پاسخ دهید . وقت یکساعت و نیم
سوال ۱ - مالک چند قطعه زمین متصل بهم فوت نموده و تعدادی ورثه از خود بجا گذارده است که این افراد اصرار به احداث ساختمان در قطعات مذکور را دارند . با مراجعه به شهرداری معلوم گردید قطعات یاد شده فاقد نصاب قانونی مساحت و عدم تناسب اضلاع برای دریافت پروانه میباشند ، در وضعیت حاضر و برای خروج از موانع قانونی و دستیابی به مقررات و نتیجتاً پروانه ساختمانی چه اقداماتی لازم است تا ورثه قادر به کسب پروانه از شهرداری و احداث بنا گردند ؟ در صورت موافقت شهرداری بصدور پروانه ساختمانی و عدم توافق ورثه به احداث ساختمان چه عملیات و اقداماتی باید انجام پذیرد تا هر یک به حقوق ارثی خود نائل گردند . ( بارم : ۷ نمره )
سوال ۲ - با انتشار آگهی نوبتی ثبت عمومی شخصی در اجرای آگهی ماده ۱۰ و ۱۱ قانون ثبت ، تقاضای ثبت ملکی را که در تصرف خود داشته نموده است . از طرف ثالثی به تقاضای ثبت نامبرده اعتراض شده ، مقتضی است مشخص نمائید که اعتراض شخص معترض در چه مدت و به چه ترتیب و تشریفات قانونی و با چه فورم قانونی و در چه مرجعی باید صورت پذیرد و در صورتیکه اعتراض شخص معترض در مرحله ابتدائی ( و قبل از رسیدی ماحصل اعتراض ) مردود شناخته شود چه ارفاق قانونی برای ادامه اعتراض شخص معترض ملحوظ نظر واقع گردیده و چنانچه اظهارنظر حقوقی از طرف اداره حقوقی وزارت دادگستری یا شورایعالی ثبت در این مورد بخصوص صادر شده باشد مفاد اظهارنظر چیست ؟ ( بارم : ۷ نمره )
سوال ۳ - شخصی مالک یک دستگاه آپارتمان در مجموعه ساختمانی الوند با ده دستگاه آپارتمان میباشد که با وجود استفاده از خدمات عمومی ساختمان از قبیل ( سرایدار ، هزینه موتورخانه ، برق و غیره ) مستنکف از پرداخت ماهیانه این خدمات میباشد و با این عمل خود ساکنین مجموعه را ناراحت نموده ، برای اینکه شخص مستنکف از پرداخت هزینه های عمومی سهمی او را از طریق غیر مراجعه به دستگاه قضائی وادار به پرداخت نمائیم چه اقدامات قانونی میتوانیم انجام دهیم ؟ و بطور کل آئین طرح و تعقیب و پیگیری قانونی آن در آن مرجع غیرقضائی از چه طریق شروع و به کجا چه نقطه ای ختم می شود . ( بارم : ۶ نمره )
سوال ۴ - ملک مشاعی دارای چندین مالک می باشد که بعضی از مالکین به نسبت سهام خود تقاضای ثبت سهام خود را نموده اند و مورد تمدید حدود واقع گردیده است و سایر مالکین مشاعی در صورت تمایل برای ثبت سهام و تحدید حدود سهم خود چه مراحی را باید سپری نمایند و امتیازاتی که سهامداران ( مالکین ) قبلی در تقاضای ثبت سهام ملکی خود بدست آورده اند برای سایر مالکین در تشریفات ثبتی لازم الرعایه می باشد و اصولاً اسناد مالکیت صادره مالکین مشاعی متضمن چه مفاد مفهومی می باشد . ( بارم : ۷ نمره )  
* حقوق جزا شهریور ۱۳۷۸

سوالات اختیار کتبی کارآموزان وکالت دادگستری شهریورماه ۷۸
۱ - سوال حقوقی جزای عمومی
آقای ابراهیمی بعلت اصدار چک بلامحل در شعبه اول دادگاه عمومی شاهرود تحت تعقیب قرار گرفته و به شش ماه زندان تعزیری و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است . این حکم به علت گذشتن ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قطعی گردیده است . هم اکنون وی دوران محکومیت خود را در زندان میگذراند .
در جریان اجرای حکم معلوم می شود که وی قبل از این محکومیت ، محکومیت قطعی دیگری به ۹ ماه زندان و دو میلیون ریال جزای نقدی در همان دادگاه بعلت اصدار چک بلامحل داشته که آن مجازات نیز بعلت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گردیده است .
آقای ابراهیمی در مرحله اجرای حکم به شما مراجعه کرده و تقاضای کمک مینماید پاسخ دهید :
۱ - موضوع سوال فوق با کدام یک از عنوان های حقوق جزای عمومی قابل انطباق است و ماده استنادی آن چیست ؟
۲ - آیا هر دو مجازات باید اجرا شود یا یکی از آن ها در این رهگذر آیا شوق دیگری نیز وجود دارد یا نه ؟
مبنای تقاضای شما از دادگاه یا اجرای احکام کیفری بر چه اصلی استوار است . به عبارت دیگر چه تقاضائی از دادگاه یا دایره اجرای احکام کیفری می نمائید و خلاصه آنرا بیان کنید .
۲ - سوال حقوقی جزای اختصاصی :
خانمی به دادگاه عمومی تهران مراجعه کرده و براساس شکوائیه ای از شوهر سابق خود شکایت می نماید . شاکی در شکوائیه خود بیان می دارد که از شوهر سابقم تقاضا نمودم جهیزیه ای را که در موقع ازدواج به خانه او آورده ام به من مسترد نماید . از آنجا که از استرداد آن خودداری مینماید . تقاضای تعقیب و مجازات وی را بعنوان خیانت در امانت دارم . شاکی جهت تقویت ادعای خود به اظهارنامه ای که در همین زمینه برای شوهر سابق خود فرستاده است استناد می نماید و برگ رسید جهیزیه که به خانه شوهر آورده و به امضای شوهر است نیز ضمیمه می کند . دادگاه به موضوع رسیدگی و متهم ( شوهر ) را بعنوان خیانت در امانت محکوم مینماید . این دادنامه به شوهر ابلاغ می شود .
در مهلت تجدید نظر خواهی شوهر به شما مراجعه می کند و از شما می خواهد که وکالت وی را در مرحله تجدید نظر خواهی قبول نمائید در چنین وضعیتی :
۱ - آیا وکالت وی را می پذیرید یا نه و در صورتی که می پذیرید دفاعیات خود را بر چه پایه ای استوار می سازید ؟
۲ - در صورتی که وکالت وی را نمی پذیرید جهات درستی رای دادگاه را بیان دارید .
۳ - سوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی :
مدیر روزنامه ای به اتهام انتشار سند خیلی محرمانه دولتی به استناد بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات و ذیل ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تحت تعقیب قرار گرفته است و این شکایت از طرف شاکی که یکی از وزارت خانه های دولتی است بعمل آمده در جریان رسیدگی شاکی از شکایت خود صرف نظر می نماید دادگاه صرف نظر کردن شاکی را مورد توجه قرار نداده و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند . « مجرمیت متهم در خصوص انتشار سند خیلی محرمانه دولتی به استناد بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات و ذیل ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی محرز تشخیص داده شد و تقاضای متهم مبنی بر صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل پس گرفتن شکایت شاکی قابل قبول نیست زیرا قانونگذار تعقیب کیفری را به تقاضای شاکی مربوطه موکول نموده است که در این مورد شاکی تقاضای رسیدگی نموده است . ادامه پی گیری قضائی منوط به شکایت شاکی نبوده که قابل استرداد باشد . لذا به استناد مواد مذکور به سه سال حبس محکوم می گردد و به لحاظ وضع خاص متهم با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ، مجازات مزبور را به تعطیل روزنامه ای که متهم مدیریت آنرا به عهده دارد به مدت پنج سال تبدیل می نماید . »
اینک با مطالعه دادنامه نظر خود را پیرامون آن اعلام دارید . آیا به نظر شما رای دادگاه در خصوص توجه نکردن به استرداد شکایت شاکی و تبدیل مجازات زندان به تعطیل روزنامه ای که مدیریت آنرا متتهم بعهده داشته برابر قانون است یا خیر ؟ در این خصوص هر نظری که دارید اعلام نمائید . اگر به مواد قانونی نیز استناد می نمائید آن مواد را ذکر کنید . درستی یا نادرستی دلائل اتهام مورد نظر نیست و فرض بر اینست که اتهام متوجه متهم هست .  
* آئین دادرسی کیفری شهریور ۱۳۷۸

سئوالات اختبار آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری مورخ ۲/۷/۱۳۷۸
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - آقای منصور دادخواستی به خواسته مبلغ بیست و یک میلیون ریال بطرفیت آقای ابراهیم تقدیم دادگاه عمومی نموده که بشعبه ۴ ارجاع ، و در ضمن دادخواست توضیح داده که مبلغ خواسته بابت خسارتی است که در اثر اقدامات بدون مجوز خوانده به دیوارخانه متعلق به وی وارد شده است خواهان در جریان رسیدگی به دعوی حقوقی فوق شکایت کیفری نیز با عنوان تخریب علیه آقای ابراهیم تقدیم دفتر دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه ارجاع و ضمن آن توضیح داده که متقاضی صدور حکم محکومیت کیفری آقای ابراهیم باتهام تخریب میباشد . شعبه ۷ دادگاه عمومی به موضوع شکوائیه رسیدگی و سرانجام باستناد اینکه آقای منصور ابتدا ”دادگاه حقوق را مرجع دعوی خصوصی خود قرار داده ( با تقدیم دادخواست حقوقی ) باستناد ماده ۱۵ قانون آئین وی را می پذیرید یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن جهات و موجبات تجدیدنظر خواهی را با استناد به مواد قانونی مشروحاً بیان نمائید و در صورتی که دفاع از حقوق آقای منصور را بعهده نمی گیرید دلایل عدم قبول وکالت را با توجه به قوانین کیفری مشروحاً بیان نمائید .
بارم هشت نمره
۲ - یکی از مامورین دولتی باتهام اینکه برخلاف قانون آزادی فردی از افراد جامعه را سلب نموده تحت تعقیب قرار میگیرد . دادگاه به موضوع رسیدگی مستنداً به ماده /۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) وی را به شش ماه زندان محکوم مینماید . متهم از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده ، دادگاه تجدید نظر استان به موضوع رسیدگی ، ضمن تایید حکم صادره بدوی وی را به استناد همان ماده قانونی به مدت پنجسال محرومیت از مشاغل دولتی نیز محکوم نموده است . محکوم علیه به شما مراجعه و اظهار میدارد که باستناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد و از شما راهنمائی و نظرخواهی حقوقی مینماید . حالیه با توجه به استدلال محکوم علیه نظر شما در این مورد چیست ؟
الف - آیا موافق تشدید مجازات هستید یا خیر ؟ در صورت نظر مستدل خود را بیان کنید .
ب - آیا عمل دادگاه تجدید نظر تشدید مجازات است یا اجرای قانون ؟
ج - در قبال نص صریح قانونی تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بعنوان وکیل دادگستری چه اقدامی برای وی انجام می دهید ؟
نظریات خو درا مشروحاً بیان نمائید . بارم هفت نمره
۳ - یکی از دادگاهها طی اخطاریه ای به کفیل اخطار کرده است که مکفول خود را طرف مدت بیست روز به دادگاه معرفی کند و در متن اخطاریه توضیح داده شده ( در غیراینصورت وجه الکفاله که مبلغ بیست میلیون ریال است از روی مطالبه خواهد شد ) . این اخطاریه در اقامتگاه کفیل به همسر او ابلاغ میشود ولی کفیل در مهلت مقرره ( بیست روز ) قادر به معرفی مکفول خود به دادگاه نمی شود دادگاه پس از انتقضاء مدت دستور وصول وجه الکفاله را از کفیل به مبلغ بیست میلیون ریال صادر می نماید . کفیل به شما مراجعه و از شما بعنوان وکیل مدافع استمداد می طلبد . در این خصوص الف - چه اقدامی برای او انجام می دهید تا از پرداخت وجه الکفاله بری شود ؟
ب - دادگاه صلاحیت دار برای مراجعه و اقدام کدام دادگاه است ؟
ج - عنوان حقوقی و قانون درخواستی که از دادگاه مینمائید را ذکر نمائید . و اگر به مواد از قانون استناد مینمائید آن مواد را نیز ذکر نمائید . بارم ۵ نمره  
* آئین دادرسی مدنی شهریور ۱۳۷۸

سئوالات اختبار آئین دادرسی مدنی کارآموزان وکالت دادگستری مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۸
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
۱ - مالک آپارتمانی از یک مجتمع مسکونی به ادعای اینکه از قسمت اشتراکی مجتمع به سهل انگاری در شستشوی آن به ملک اختصای او رطوبت سرایت نموده تنها به طرفیت یکی از مالکین یا متصرفین به خواسته الزام به رفع رطوبت اقامه دعوی نموده است .
مسائل : مطروحه عبارتند از :
الف - آیا دعوی می بایست به طرفیت متصرف اقامه شود یا مالک ؟
ب - آیا با توجه به اینکه محل سرایت رطوبت مکان اشتراکی است لزوماً همه مالکین یا همه متصرفین مجتمع بایا طرف دعوی واقع شوند یا تنها کسی که سرایت رطوبت از فعل او ناشی شده است ؟
ج - آیا چنانچه مجتمع دارای مدیر یا هیئت مدیره باشد لزوماً دعوی مایه آنها باید طرح شود یا خیر ؟
د - در صورت فقدان مدیر یا هیئت مدیره تکلیف چیست و شما بعنوان و ذیل مالک برای جبران خسارت وارده به موکل چه اقداماتی را معمول میدارید ؟ ( بارم ۷ نمره )
۲ - در پرونده ای قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر شد خواهان دعوی که مکلف به تهیه وسیله اجرای قرار بوده است حسب اعلام خوانده و فرزندان خواهان مفقود الاثر گردیده است .
اولاً در اینصورت آیا میتوان ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی را نسبت به غایب مفقودالاثر تسری داد و دادرسی را توقیف کرد یا نه ؟
ثانیاً مادام که حکم بر مفقود الاثر بودن یک شخص صادر نشده وقت دادرسی چگونه و به چه کسی باید ابلاغ شود ؟ ( بارم ۶ نمره )
۳ - با توجه به ماده ۶۵۶ قانون آ . د . م که در آن تصریح گردیده در صورت تراضی کتبی طرفین یا فوت یا حجریکی از آنان داروی از بین میرود و اینکه در آن ماده اشاره نشده که رای دادگاه مبنی بر بطلان رای داور نیز از زمره اموری است که باعث از میان رفتن داوری میشود در صورتیکه به رای داور اعتراض و حکم مبنی بر بطلان رای مزبور صادر گردد تکلیف دعوی مطروحه چه میشود ؟ آیا قرار ارجاع امر به داوری کماکان باقی است و دادگاه باید به انتخاب داور مجدد مبادرت کند یا با بطلان رای داور قرار ارجاع امر به داوری نیز منتفی است و دادگاه باید به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کند ؟
( بارم ۷ نمره )  
* حقوق مدنی شهریور ۱۳۷۸

سئوالات اختبار حقوقی مدنی کارآموزان وکالت دادگستری مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۸
سئوال اول
شخصی با ارائه سند مالکیت ثبتی و هبه نامه عادی مورخه ۱/۲/۱۳۶۴ و درخواست معاینه و تحقیق محلی بخواسته خلع ید خوانده و مطالبه اجرت المثل از او ضمن دادخواست تقدیمی خود توضیح داده خوانده از سال ۱۳۶۰ ملک مورد دعوی را که مالک ثبتی به او خبه کرده ، غاصبانه تصرف نموده است .
خوانده شما را به عنوان وکیل خود انتخاب و اجاره نامه ای ارائه می نماید حاکی از اجاره ملک مورد بحث از مالک ( واهب ) در سال ۱۳۶۰ بمدت دو سال و اظهار میدارد طبق رسیدهائی که در دست دارد تا تاریخ ۱/۲/۱۳۶۴ مال الاجاره مقرر را به موجر پرداخت کرده ولی مالک از تاریخ مزبور از دریافت اجاره بها امتناع کرده است . چگونه از موکل خود دفاع میکنید ؟
نمره پاسخ کامل ۷ نمره پاسخ از ۱۵ سطر بیشتر نباشد
سئوال دوم
فروشنده قطعه زمینی ضمن عقد بیع تعهد کرده برای خریدار در زمین مزبور در مدتی مقرر خانه ای با مشخصات مورد موافقت طرفین بسازد و در قبال مبلغی معین به خریدار تسلیم کند .
طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند . خریدار با سکونت در خانه ساخته شده سطر فروشنده بتدریج پی میبرد خانه دارای عیوب و نواقصی است که رفع آن طبق نظر کارشناس در اجرای قرار تامین دلیل مستلزم هزینه سنگینی است . اگر وکالت خریدار را بعهده پذیرفتند برای احقاق حق موکل خود چه نوع دادخواست و با چه متن قانونی تنظیم می نمائید ؟
نمره پاسخ کامل ۶ نمره پاسخ از ۱۵ سطر بیشتر نباشد


سئوال سوم
شخصی بنام ( الف ) بدون اختیار از طرف مالک ، دو قطعه زمین او را به شخص دیگری بنام ( ب ) می فروشد ( الف ) پس از مدتی با سند رسمی شخصاً همان دو قطعه را از مالک خریداری میکند . خریدار یعنی ( ب ) دادخواستی بطرفیت ( الف ) تقدیم نموده به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قطعات مزبور . ( الف ) متقابلاً بابت مطالبه باقیمانده بهای یکی از قطعات اقامه دعوی بطرفیت ( ب ) می نماید . دادگاه پس از رسیدگی شخص ( الف ) را به تنظیم سند رسمی نسبت به هر دو قطعه بنفع ( ب ) محکوم و حکم محکومیت ( ب ) را نیز بپرداخت بقیه۸ ثمن قطعه موردنظر ( الف ) صادر می نماید .
شخص ( الف ) که نسبت به حکم محکومیت خود به تنظیم سند رسمی قطعه ای که بهای آنرا مطالبه نکرده معترض است ، وکالت تجدیدنظرخواهی نسبت بحکم را بشما محول میکند برای نقص حکم دادگاه بدوی چگونه استدلال مینمائید ؟
نمره پاسخ کامل ۷ نمره پاسخ از ۱۵ سطر بیشتر نباشد .  
* حقوق تجارت شهریور ۱۳۷۸

حقوق تجارت
ولادت دخت گرامی حضرت رسول اکرم « ص »
و یکصدمین سال تولد حضرتامام خمینی ( ره ) مبارک باد :
به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید : وقت یکساعت و نیم

به سوالات ذیل مستدلاً پاسخ دهید
سوال ۱ - آقای الف به استناد یک فقره چک علیه آقای ب که صادرکننده آنست اقامه دعوی مینماید آقای ب در مقام دفاع اعلام میدارد که بحکم دادگاه ورشکسته بوده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه ننموده و علیه وی طرح دعوی نکرده است لذا دیگر حقی برای مطالبه ندارد . شما به عنوان وکیل خواهان پاسخ دهید که آیا عدم مراجعه طلبکار در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت به مدیر تصفیه موجب سقوط حق طلبکار از ورشکسته خواهد بود یا خیر و اصولاً اقامه دعوی در مدت ورشکستگی و یا پس از آن چگونه است ؟
سوال ۲ - حکم ورشکستگی آقای الف صادر شده مدیر تصفیه با ناظر تبانی کرده و پس از وصول مطالبات قسمتی از آنرا به طلبکاران داده و بقیه را حیف و میل کرده اند طلبکاران با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای صدور حکم به رفع ورشکستگی را دارند با توجه به مراتب مذکور بنظر شما :
۱ - آیا دادگاه باید حکم رفع ورشکستگی صادر نماید .
۲ - تکلیف اموال ورشکسته که در توقیف است چه میشود ؟
۳ - چه وقت باید به ثبت اسناد نوشته شود که از اموال ورشکسته رفع بازداشت نماید ؟
۴ - آیا پس از صدور حکم رفع ورشکستگی ، ورشکسته سابق میتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید .
سوال ۳ - با توجه به بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت ، که ثبت شرکت نامه را الزامی دانسته آیا بنظر شما این امر منحصر به شرکت های تجاری است و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد مثلاً چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند شرکت نامه عادی تنظیم و مشغول به کاری شدند آیا این شرکت نامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم میباشد یا خیر ؟
سوال ۴ - چنانچه واخواستنامه برای ابلاغ به متعهد سفته به محل اقامت او فرستاده شود و مامور گزارش کند که متعهد سفته فوت شده آیا بنظر شما میتوان واخواستنامه را ابلاغ شده تلقی کرد ؟


 * حقوق ثبت بهمن ۱۳۷۷

حقوق ثبت بهمن ۱۳۷۷
اختبار کارآموزان وکالت – وقت یک ساعت و نیم
به کلیه سوالات زیر پاسخ دهید :
۱ ) ترکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت را بنوسید و صلاحیت شورای عالی ثبت را توضیح دهید .
۲ ) شخصی که زمین او در مجاورت ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده است قرار ندارد نسبت به حدود ملک مذبور و حق عبور خود در آن ملک ، که متقاضی در درخواست ثبت خود به آن اشاره نکرده است ، اعتراض دارد در چه زمانی باید اعتراض نماید و در چه مرجعی رسیدگی میشود ؟
۳ ) سه اطلاح ثبتی تفکیک ، افراز و تقسیم را توضیح دهید ؟
۴ ) برای اجرای اجرائیه سندی ذمه ای با معرفی بستانکار چند دستگاه یخچال موجود در پارکینگ ساختمان محل مسکونی بدهکار توقیف میشود . مستاجر طبقه دیگر ساختمان مزبور به شما مراجعه و با ارائه مدارکی خود را مالک بخچالهای مزبور معرفی مینماید . در صورتیکه صحت اظهارات او را احراز و مدارک او را کافی دانستید برای رفع توقیف چه اقدامی انجام میدهید و چه مراحلی ممکن است شکایت شما طی نماید ؟
۵ ) بر اساس سند ذمه ای اجرائیه ای علیه شخصی صادر میشود ، میون سند ذمه ای شما را بعنوان وکیل تعیین و با ارائه اسنادی مدعی میشود که دین خود را پرداخته است در صورتیکه مدارک او کافی باشد چه اقدامی انجام خواهید داد . موکل از شما میخواهد که نسبت به توقف علمیات اجرائی اقدام کنید . در این مورد چگونه عمل میشود ؟
استفاده از کتاب قانون و هر نوشته ای ممنوع است .  
* آئین دادرسی کیفری بهمن ۱۳۷۷

آئین دادرسی کیفری تاریخ ۲۳/۱۱/۷۷
به سوالات ذیل پاسخ دهید ، وقت ۲ ساعت
سئوال اول :
”الف“ که بموجب مبایعه نامه عادی آپارتمانی را در سال ۷۳ از مالک ”ب“ خریداری نموده است بعدا متوجه میشود ملک مذکور با سند رسمی به ”ج“ منتقل گردیده است لذا در همان سال در دادسرای تهران علیه ”ب“ به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیرشکایت مینماید . ”ب“ در بازپرسی میگوید چون ”الف“ بقیه شمس معامله را بموقع نپرداخته محق به انتقال ملک خود به ”ج“ بوده است . بازپرس پس از تحقیقات قرار اناطه صادر مینماید با اعتراض الف به این قرار دادگاه کیفری ۲ موضوع را از موارد اناطه ندانسته و پرونده را به بازپرسی اعاده مینماید . ”ب“ به رای دادگاه کیفری ۲ اعتراض می نماید در این زمان در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرا منحل و دادگاه عمومی تشکیل میگردد .
به سئوالات زیر مستدلا پاسخ دهید :
۱ - علت صدور قرار اناطه در این مسئله چیست . آیا صدور قرار صحیح میباشد ؟ چرا
۲ - آیا رای دادگاه کیفری دو قابل تجدیدنظر است یا نه
۳ - با فرض قابل اعتراض بودن رای مرجع رسیدگی به اعتراض کدام دادگاه است
۴ - رسیدگی ماهوی ( در صورت لزوم ) در کدام دادگاه ادامه خواهد یافت
سئوال دوم :
آقای الف از آقای ب تحت عناوین ایراد ضرب ، تظاهر بوکالت دادگستری فحاشی و صدور چک بلامحل بمبلغ سی میلیون ریال شکایت کرده است . در مورد چک بلامحل علاوه بر شکایت دادخواست ضرر و زیان نیز طرح و مبلغ چک را بانضمام خسارات قانونی مطالبه کرده است . پرونده در یکی از شعب دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار
گرفته و دادگاه پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم وی را مجرم تشخیص داده و در مورد ایراد ضرب به پرداخت دیه کامل در مورد تظاهر بوکالت دادگستری به سه ماه حبس و در مورد فحاشی به ۲۰ ضربه شلاق و در مورد چک بلامحل به دو سال حبس و ۷ میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است هم چنین متهم را به تادیه مبلغ سی میلیون ریال خسارات قانونی محکوم کرده است .
به سئوالات زیر پاسخ دهید :
۱ - آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است یا خیر ؟
۲ - مرجع تجدید نظر را ذکر کنید
۳ - محکوم علیه تقاضای خود را به کدام مرجع باید تسلیم نماید و چه مبلغی را باید بابت هزینه دادرسی تا دیه نماید ؟  
* آئین دادرسی مدنی بهمن ۱۳۷۷

آئین دادرسی مدنی
به سوالات زیر پاسخ دهید .
سوال اول :
در تاریخ ۱۴/۲/۷۷ آقای ( الف ) کارمند یکی از ادارات دولتی اصفهان در شهر مذکور فوت می کند . بر اثر وی یک پسر ۱۹ ساله بنام ( ب ) و یک همسر بنام ( ج ) و یک دختر بنام ( د ) هستند . آقای ( ب ) در تهران و بانوان ( ج ) و ( د ) در تبریز سکونت دارند و بین ایشان اختلاف وجود دارد . متوفی در هنگام فوت فقط چهار میلیون ریال در حساب خود در یکی از بانکهای اصفهان و یک قطعه زمین مزروعی به بهای سه میلیون ریال در شهرستان رشت داشته است . آقای ( ب ) با مراجعه به دفتر شما درخواست می کند به سوالات زیر پاسخ دهید :
۱ - جهت تحصیل تصدیق انحصار وراثت آقای ( الف ) چه مدارکی باید تهیه شود و کدام دادگاه صالح است . ۲ - درخواست نامه تصدیق انحصار وراثت مرحوم ( الف ) چند نوبت باید آگهی شود و هزینه آگهی چه مبلغی است . ۳ - چنانچه تصدیقی در موضوع وراثت صادر شود قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر هست یا خیر . ۴ - با فرض تکمیل بودن مدارک ، درخواست نامه تصدیق انحصار وراثت را تنظیم و به اینجانب تسملیم نمائید .
با استناد به مقررات و مستدلاً به سوالات فوق پاسخ داده و درخواست نامه مذکور را بنویسید .
سوال دوم :
آقای بهمن که در تهران اقامت دارد بموجب قرارداد مورخ ۲۵/۵/۷۷ یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران را به آقای محمد می فروشد و با دریافت کل ثمن معامله تعهد میکند در تاریخ ۲۸/۶/۷۷ جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و در قرارداد ذکر میشود : هر گونه اختلافی تحت هر عنوانی در ارتباط با این قرارداد بین طرفین بوجود بیاید از طریق داوری حل و فصل خواهد شد . ”آقای بهمن در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نمی شود و بین طرفین اختلاف بوجود می آید و آقای محمد بوسیله اظهارنامه رسمی وکیل خود آقای ( ج ) را به عنوان داور خود معین و به طرف مقابل معرفی و درخواست می کند که وی نیز داور خود را در مهلت قانونی معین و معرفی کند . آقای بهمن با وجود ابلاغ اظهارنامه و انقضای مهلت قانونی داور خود را معرفی نمی نماید . آقای محمد با طرح دعوی علیه آقای بهمن و بیان موارد اختلاف و معرفی آقای ( ج ) بعنوان داور اختصاصی خود و با استناد به قرارداد و اظهارنامه و ارائه تصاویر مصدق آنها از دادگاه عمومی تهران تقاضای تعیین داور و سرداور جهت رسیدگی به اختلافات را می کند . با توجه به تکمیل بودن پرونده وقت رسیدگی تعیین و در زمان تعیین شده جلسه دادرسی با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل میشود و خواهان خواسته خود را مطرح میکند .
اکنون به سئوالات ذیل با استناد به مقررات و مستدلاً پاسخ دهید : الف - آیا آقای محمد در طرح دعوی خود رعایت کلیه موازین قانونی را کرده است یا خیر ؟
ب - بنظر شما دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید که مطابق با موازین قانونی باشد ؟
سئوال سوم :
آقای رضا بموجب دادخواستی که بشماره ۳۹۴ و بتاریخ ۱۶/۷/۷۷ در دفترکل مجتمع قضائی مرکزی تهران ثبت شده است دعوائی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره سفته علیه آقای حسن در تهران اقامتگاه وی طرح نموده که رسیدگی به آن بیکی از شعب دادگاههای عمومی ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است . در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی با حضور خواهان تشکیل می شود و رئیس دادگاه به خواهان اظهار می دارد که مامور ابلاغ ضمن اعاده دادخواست و پیوستهای آن اعلام کرده است : به نشانی خوانده ، مراجعه شد ، ساکنین محل اظهار داشتند آقای حسن در تاریخ ۱۴/۷/۷۷ فوت کرده است . خواهان کلیه مطالب عنوان شده از جانب مامور ابلاغ را تائید و جهت معرفی ورثه مرحوم حسن تقاضای مهلت می کند و مراتب مذکور در صورتجلسه دادگاه درج می شود .
با استناد به مقررات و مستدلاً بنویسید دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید که مطابق با موازین قانونی باشد .  
* حقوق جزا بهمن ۱۳۷۷

سئوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی - امتحان کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز سئوالات حقوق جزای عمومی
وقت : ۲ ساعت و نیم
۱ . شخصی به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانشکده حقوق تحت تعقیب قرار می گیرد وی در دادگاه به جرم خود اقرار و اعتراف می نماید لکن متذکر می گردد که در این کار سوء نیتی نداشته و در اثر آن عمل نیز ضرری متوجه هیچ کس نشده است . دادگاه عمومی تهران دفاعیات متهم را مورد پذیرش قرار نمی دهد و ارتکاب جرم جعل را محرز می داند . ولی از آن جا که متهم جوان و بدون پیشینه کیفری است وی را مستحق تخفیف مجازات می داند . سرانجا با انطباق مورد با ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و رعایت ماده ۲۲ همان قانون وی را به دو سال زندان محکوم می نماید محکوم جهت تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر قانونی به شما مراجعه می کند . در اینصورت :
۱ ) اگر وکالت وی را نمی پذیرید جهات و دلائل آنرا بیان نمائید .
۲ ) هر گاه وکالت وی را در مرحله تجدیدنظر می پذیرید دفاعیات خود را بر چه پایه ای قرار می دهید ؟
۲ . شخصی به اتهام بزه شرب خمر و زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات شلاق مستوجب حد محکوم گردیده و هر دو حکم نیز اجرا شده است . سپس متهم مذکور به عنوان جعل اسناد دولتی و کلاهبرداری و ایراد جرح عمدی تحت تعقیب قرار می گیرد . در فرض اینکه دلائل کافی برای توجه اتهام وجود دارد آیا می توان حکم تعدد و تکرار را در مورد جرائم ارتکابی اخیرالذکر جاری ساخت ؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را به استناد دلایل و مواد قانونی بیان نمائید .
سئوالات حقوق جزای اختصاصی :
۱ . آقای منوچهری به موجب وکالتنامه رسمی به آقای مرتضوی وکالت می دهد که خانه مسکونی وی را به هر شخص و به هر شرط و به هر مبلغ بفروشد . آقای مرتضوی به استناد وکالتنامه مذکور مورد معامله را به مبلغ یکصد میلیون ریال به شخصی می فروشد و وجه آن را دریافت داشته لکن به موکل خود ( آقای منوچهری ) مسترد می نماید . آقای منوچهری وسیله اظهارنامه رسمی وجه مورد معامله را از وکیل خود مطالبه می کند ولی آقای مرتضوی با وجود ابلاغ اظهارنامه از تحویل و استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . آقای منوچهری شکوائیه ای تحت عنوان خیانت در امانت به مرجع قضائی تقدیم و تعقیب کیفری نامبرده را درخواست می نماید . دادگاه به موضوع رسیدگی و سرانجام متهم را به دلیل عدم تحقق بزه خیانت در امانت تبرئه می کند .
اکنون آقای منوچهری به شما مراجعه و تقاضا دارد که در مقام تجدیدنظر خواهی برآئید . آیا به نظر شما صدور حکم برائت متهم از جانب دادگاه صادر کننده حکم موجه و قانونی است یا خیر و اگر به نظر شما صحیح به نظر می رسد دلائل خود را توضیح دهید و چنانچه نادرست است دلیل آنرا بنویسید .
۲ . آقای محمودی به علت بزه قتل غیرعمدی در اثر رانندگی تحت تعقیب قرار می گیرد . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و وی را به پرداخت دیه در حق وراث مقتول محکوم می نماید . حکم دادگاه در اثر تجدیدنظر خواهی مورد تایید قرار می گیرد و در اثر اجرای حکم مبلغ دیه از آقای محمودی وصول می شود . از آن جا که وسیله نقلیه آقای محمودی نزد شرکت بیمه ایران بیمه ”دیه“ بوده وی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه وجه پرداختی به دادگاه تقدیم می دارد . شرکت بیمه ایران در قبال ادعای آقای محمودی ( راننده ) متذکر می گردد که به قرار اطلاع آقای محمودی رانندگی وسیله نقلیه مورد بحث را به عهده نداشته بلکه فرزندش راننده وسیله نقلیه بوده و به علت اینکه گواهی نامه رانندگی نداشته پدر بجای پسر راننده معرفی شده تا بتواند دیه پرداختی را از بیمه دریافت دارد . به این ترتیب شرکت بیمه رای قطعی محکومیت کیفری آقای محمودی را زیر سئوال برده است . اکنون آقای محمودی به شما مراجعه می نماید . آیا وکالت وی را می پذیرید یا خیر در صورتی که وکالت وی را نمی پذیرید موجبات عدم پذیرش وکالت را مشروحاً بیان دارید ؟ و اگر به موادی از قانون اشاره می نمائید مفاد آن مواد را به طور اجمال بیان دارید .  
* حقوق مدنی بهمن ۱۳۷۷

سوالات حقوق مدنی - امتحان کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز
به هر سه سوال پاسخ دهید . وقت : ۲ ساعت
۱ - در قولنامه ای تعهد به فروش ملکی می شود ، ولی فروشنده پیش از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک ، آن را با سند رسمی به دیگری می فروشد و بدین وسیله موضوع تعهد مندرج در قولنامه را از بین می برد . در این فرض ، آیا ابطال معامله دوم و الزام فروشنده قولنامه به انتقال ملک به خریدار قولنامه ممکن است ؟ یا با فروش ملک موضوع تعهد از بین رفته است ؟ مبنای هر یک از این دو نظر چیست و شما بر پایه قوانین موضوعه و تحلیل مفاد تراضی کدامیک را ترجیح می دهید ؟ و رویه قضایی به کدام سو تمایل دارد ؟
۲ - پدر صغیری ملک مولی علیه را برای مدت ده سال به اجاره می دهد ، و پس از پنج سال صغیر بالغ و رشید می شود . در این فرض ، آیا اجاره نسبت به مدت بعد از رشد نافذ است یا غیرنافذ ؟ پاسخ را با استدلال بنویسید .
۳ - هنگام خاک برداری از ملک همسایه خانه مدعی آسیب می بیند . دعوی جبران خسارت مدتی به درازا می کشد و ظرف این مدت هزینه تعمیر و مصالح ساختمانی بالا می رود . دادگاه ضمن تعلیم خود به کارشناس برای تعیین خسارت ، باید هزینه زمان تلف و آسیب را از او بخواهد یا هزینه روز را و چرا ؟ 


 
* حقوق تجارت بهمن ۱۳۷۷

سوالات حقوق تجارت
کارآموزان محترم ، با پرهیز جدی از جواب هر چهار مساله ، لطفاً فقط به سه مساله از چهار مساله زیر پاسخ دهید
مساله اول
در یک معامله تجارتی بین دو تاجر ، ”الف“ که خریدار است پرداخت قیمت کالا را از طریق امضای سفته ای در تاریخ ۱۰/۱۱/۷۴ و به سررسید ۲/۳/۷۵ در وجه ”ب“ که فروشنده سات تعهد مینماید ضمناً برای تامین اطمینان خاطر فروشنده ، ”ج“ که شخص ثالث است پرداخت وجه سفته توسط الف را در ظهر آن ضمانت میکند .
”ب“ همین سفته را در معامله ایکه با ”د“ داشته است ظهرنویسی کرده و به ”د“ منتقل مینماید ”د“ سفته را جهت وصول ، ببانک می سپارد ولی ”الف“ بعلت ادعایش اثر بر عدم تحویل کالای موضوع معامله ، اقدامی در پرداخت وجه سفته نمیکند و لذا سفته در تاریخ ۱۱/۳/۷۵ واخواست میشود . مذاکرات اصلاحی بین افراد فوق الذکر مدتی بدرازا میکشد و در نهایت ”د“ با حصول یاس از مذاکرات ، در تاریخ ۴/۴/۷۶ بدفتر کار شما مراجعه و تقاضای قبول وکالت و طرح دعوی جهت وصل وجه سفته مینماید .
حال وضعیت حقوقی موجود بین ”د“ و ”الف - ب - ج“ را تحلیل کرده و پس از بیان استنباط حقوقی و استدلالها و استنادات خود ، هر گونه اقدامی را که در جهت حفظ حقوق موکل ضروری و قابل عمل تشخیص میدهید مستند به مواد قانونی بنویسید .
مساله دوم
شخصی که به کار تولیدی مشغول است بمنظور مشخص و متمایز کردن کالای تولیدی خود از دیگر تولیدات مشابه ، درصدد ثبت حروف A . B . C بعنوان علامت تجارتی است و برای نیل بمقصود خود ، شخصاً اظهار نامه ثبت علامت برای طبقه موردنظر را تهیه و به اداره ثبت علائم و مالکیت صنعتی تسلیم نموده است . اداره مالکیت های تجارتی ، با ارسال یک اخطار اداری ، با ثبت حروف مورد تقاضا بعنوان علامت تجارتی بعلت اینکه علامت مورد درخواست ، لاتین میباشد باستناد بخشنامه ای از هیات محترم دولت مخالفت کرده و تقاضای او را مردود اعلام نموده است .
متقاضی ثبت علامت ، به شما مراجعه و درخواست قبول وکالت برای ثبت علامت مزبور دارد هر گونه اقدامی را که بنظرتان مقدور و قانونی میرسد با ذکر استدلالها و مواد و فصول قانونی ، مرقوم فرمائید .
مساله سوم
شرکای شرکتی با مسئولیت محدود ، که اساسنامه آن دقیقاً طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده است ، مراجعه و اظهار میدارند که بدلائلی ، تصمیم گرفته اند به جای شرکت با مسئولیت محدود شرکتی از نوع سهامی خاص داشته باشند و اساسنامه از پیش تهیه شده سهامی خاص را که مطابق قانون تهیه شده است را نیز به شما تسلیم مینمایند با چنین فرضی با انتخاب کوتاهترین راه ، هر گونه نوشته و اقدامی که جهت نیل به مقصود موکل ضروری و لازم میدانید تهیه فرمائید .
مساله چهارم
دو نفر به شما مراجعه و با ارائه دادنامه ای که از یکی از محاکم عمومی صادر گردیده است از شما تقاضای قبول وکالت برای تجدیدنظر خواهی از دادنامه مزبور دارند دادنامه صادره ، حکایت از آن دارد که دو نفر یاد شده ، خریدار و فروشنده ملکی بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ریال بوده اند که مبایعه نامه آن در یکی از آژانس های معاملات ملکی بین آنان تنظیم شده و علیرغم اینکه سند رسمی معامله متعاقباً در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده ولی بعلت مطرح شدن پاره ای اختلاف نظرها ، حق دلالی آژانس فوق الذکر پرداخت نگردیده و دلال نگزیر برای وصول حق دلالی مندرج در مبایعه نامه که عبارت از یک درصد از قیمت مورد معامله از هر یک از طرفین میباشد بدادگاه مراجعه و دادگاه بدلیل اینکه طرفین ایرادی از جهت مبلغ معامله و تنظیم شدن مبایعه نامه در آژانس متعلق به دلایل و پیش بینی ۱% از قیمت معامله بعنوان حق دلالی هر یک از طرفین بعمل نیاورده اند رای به محکومیت خریدار و فروشنده متناصفاً به پرداخت معادل دو درصد از قیمت معامله را در حق خواهان نموده است .
با توجه به مراتب فوق لطفاً با فرض قبول وکالت از ناحیه فروشنده و خریدار فوق الذکر ، نسبت به تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی اقدام نمایید . * حقوق جزا ۱۳۷۵

لطفا به هر سه سوال ذیل پاسخ دهید : استفاده از کتاب قانون آزاد است .
سوال اول :
" الف " و " ب " متهمند که با شرکت یکدیگر بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون به خروج اشیاء عتیقه از کشور مبادرت کردهاند . در بررسی سوابق آن دو مشخص میشود که هر قبلا به اتهام جعل مهر شهرداری تهران تحت تعقیب قرار گرفته ولی چون برای کشف جرم و دستگیری همدستان خود با مامورین انتظامی همکاری کردهاند از مجازات معاف شدهاند . همچنین الف به اتهام معاونت در خروج غیر قانونی اشیاء عتیقه از کشور با رعایت کیفیات مخففه قبلا به چهار ماه حبس محکوم شده که محکومیت او قطعی ولی تا زمان وقوع جرم اخیر یعنی شرکت در خروج اشیاء عتیقه حکم محکومیت در مورد وی اجرا نگردیده است .
در دادگاه وکیل مداع ب عنوان میکند که ب در حال شروع به جرم خروج اشیاء عتیقه دستگیر شده و لذا دادگاه باید با توجه به مقررات شروع به جرم در مورد او تصمیمگیری کند . وکیل مدافع الف نیز تقاضا میکند که چون موکل او قبلا به جهار ماه حبس محکوم شده است ولی محکومیت اجرا نگردیده برای رعایت حال وی دادگاه باید با توجه به تعدد جرم در مورد موکل وی تصمیم بگیرد . هر دو وکیل در عین حال تقاضای تخفیف مجازات موکلین خود در صورت محکومیت و همچنین تعلیق اجرای مجازات آنها را مینمایند .
با توجه به سوال بالا :
اولا – دفاع وکلای الف و ب در مورد شروع به جرم و رعایت قاعده تععدد متضمن نفی برای موکلین آنهاست یا خیر ؟
ثانیا – آیا دادگاه در صورت محکومیت متهمان میتواند مجازات آنها را تخفیف داده و معلق کند یا نه ؟
ثالثا – چنانچه دادگاه متهمان را محکوم کند و علاوه بر مجازات اصلی کیفری تتمیمی نیز برای ایشان در نظر بگیرد اما مدت مجازات تتمیمی را با این استدلال که در تعزیرات نوع و مقدار و مدت مجازات به نظر حاکم است معین نکند این نظر دادگاه صحیح است یا خیر ؟

سوال دوم :
وجوه اشتراک و افتراق تشدید مجازات را در کیفرهای مستوجب حدود و مجازاتهای تعزیراتی در تکرار جرم مشخص کنید . حداکثر پنج سطر
سوال سوم :
اگر فردی بواسطه استعمال مواد مخدر مسلوب الاراده شود و مرتکب جرمی گردد به عقیده شما میتوان در دفاع از او ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و مسلوب الاراده شدن بر اثر شرب خمر را با مسلوب الاراده شدن بواسطه مواد مخدر یکی دانست ؟ در حال به چه دلیل ؟ حداکثر ۵ سطر  
* حقوق مدنی ۱۳۷۵

به سوالات ذیل با استدلال پاسخ دهید . استفاده از قانون مدنی آزاد است .
سوال اول :
در قراردادی که بین نماینده تام الاختیار یک شرکت تولید پارچه و یک بازرگان بسته میشود ، بازرگان متعهد میگردد ظرف دو سال پنبه لازم برای شرکت را در هر ماه با تقاضای نماینده شرکت به قیمت روز به شرکت بفروشد و آن را تسلیم کند :
الف - این قراداد چه وضعیتی دارد ؟
ب – بر فرض اعتبار ، اگر شرکت از پرداخت قیمت یک قسمت از پنبه تسلیم شده خود دادری کند :
آیا بازرگان حق فسخ قرارداد را دارد ؟
اگر بازرگان در اثر این خودداری شرکت ، نتواند بموقع بهای کالای خریداری شده خود را که سی درصد نسبت به زمان خرید افزایش یافته است ، بپردازد و در نتیجه فروشنده با استفاه از حق فسخی که در اینصورت برای او منظور شده است کالا را پس بگیرد ، آیا شرکت مسئول پرداخت میزان افزایش قیمت آن کالا به بازرگان خواهد بود ؟
اگر پس از فروش و تسلیم چند قسمت از پنبهها قرارداد مزبور بین طرفین اقاله شود ، آیا شرکت موظف به رد آن پنبهها یا بدل آنها به بازرگان خواهد بود ؟
خرداد ۷۵ – شهیدی  
* حقوق ثبت و امور حسبی

به کلیه سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید . استفاده از قانون مجاز است .
سوال اول :
پس از صدور اجرائیه چک ، مازاد ملک مدیون که در وثیقه بانک بوده به نفع دارنده چک بازداشت میشود . دارنده چک طلب بانک را پرداخت و درخواست مزایده ملک را میکند و بمرحله صدور آگهی میرسد . زوجه بدهکارسند نکاح خود را که در دفتر ازدواج تنظیم شده ارائه میدهد که بموجب آن ملک مورد بحث صداق اوست و در نتیجه به عملیات اجرائی اعتراض میکند .
مرجع رسیدگی را مشخص نمایید .
بنظر شما چه تصمیمی باید اتخاذ شود .
سوال دوم :
بموجب سند رسمی منافع ۲۰ ساله ملکی به دیگری منتقل گردید . بعد از انتقال منافع سند مالکیت ملک بنام مالک صادر میشود در حالیکه حقوق منتقل الیه منافع در آن درج نشده است . شخص اخیر الذکر برای حفظ حقوق خود به شما مراجعه میکند چه اقدامی معمول خواهید داست ؟
سوال سوم :
شخصی ملک خود را بدیگری با سند رسمی میفروشد . خریدار در همان روز به فروشنده وکالت رسمی میدهد که بعد از گذشتن ده سال حق دارد با پرداخت ثمن معامله ملک را بخود منتقل نماید بعد از دو سال وکیل ( فروشنده ) به شما مراجعه میکند که موکل ( خریدار ) بموجب اظهار نامهای او را از وکالت عزل کرده است . چگونه او را راهنمایی میکنید ؟
سوال چهارم :
حدود اختیارات ولی و موارد سقوط ولایت قهری را شرح دهید .
سوال پنجم : اداره اموال جنین بعهده کیست ؟  
* آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۵

به سوالات ذیل پاسخ دهید :
بموجب سندی رسمی که در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۰۰ تهران تنظیم شده ، خانه الف که در تهران واقع است به ج منتقل میشود و این انتقال در دفتر املاک به ثبت میرسد . الف از دادگاه عمومی تهران تفاضای صدور حکم بر بی اعتباری سند مذکور را میکند اما دادگاه حکم بر بیحقی وی صادر مینماید . مشارالیه از حکم تجدیدنظر میخواهد و دادگاه تجدیدنظر حکم نخستین را نقض و حکم بر بی اعتباری سند انتقال صادر میکند .
محکوم له جهت اجرای حکم به شما مراجعه میکند اقداماتی را که انجام میدهید با استناد به مقررات و مستدلا بنوسید .
در خرداد ۱۳۶۶ الف بموجب سند رسمی اجاره آپارتمان خود واقع در تهران را که ۲ اطاق دارد و یکی از اطاقهای آن مشرف بخیابان است برای مدت یکسال جهت سکونت به د ، اجاره میدهد و در ۱۶/۱/۶۷ الف بموجب سند عادی موافقت میکند که د از مورد اجاره جهت کسب و تجارت استفاده نماید . و اطاق مشرف بخیابان را نیز به ج انتقال دهد . در ۲۲/۱۰/۷۳ د با تنظیم قرارداد و دریافت یکصد میلیون رسال سرقفلی ، کل مورد اجاره را به ج انتقال داده و بتصرف وی میدهد و بخارج از کشور عزیمت میکند . الف با استناد به سند رسمی اجاره علیه د دعوی تخلیه طرح میکند و شعبه ۵۵۵ دادگاه عمومی تهران دادنامه شماره ۲۰ - ۸/۸/۷۴ غیابی را دائر بر تخلیه صادر میکند . پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن ، ج که کلیه اصول اسناد و دادنامه و اجرائیه را در اختیار دارد به شما مرجعه میکند و ضمن اعلام اینکه هیچگونه دسترسی به د ندارد از شما میخواهد که وکالت وی را قبول نمائید . با استناد به مقررات و مستدلا بنویسید چه اقداماتی برای ج میتوان انجام داد .
افشین ، که کارمند یکی از ادارات دولتی در شهر اصفهان بوده و یک قطعه زمین مزروعی در شیراز و یکصد میلیون ریال در حساب بانکی خود در تبریز داشته ، در اصفهان فوت میکند . در سال ۱۳۷۵ رضا با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران و ارائه تصاویر مصدق تصدیق انحاصر وراثت افشین و وصیت عادی که بموجب آن اموال افشین به رضا تملیک شده است ، دعوی بخواسته تنفیذ وصیت نامه علیه آقایان احمد مقیم تهران ، جواد مقیم مشهد و علی مقیم همدان که همگی وراث افشین هستند و ترکه را تقسیم نکردهاند طرح میکند . در آغاز اولین جلسه رسیدگی که در غیاب علی تشکیل میشود ، خواهان دعوی خود علیه احمد را مسترد میکند و جواد نسبت به وصیت نامه دعوی جعل نموده و دلائل جعلیت را اقامه میکند و دادگاه از رضا که در استفاده از سند باقی است تقاضای تسلیم اصل وصیت نامه را مینماید . رضا اظهار میدارد که فعلا قادر به تسلیم آن نیست ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در ارتباط با احمد قرار سقوط دعوی و به علت خروج سند وصیت نامه از اعداد دلایل و عدم وجود دلیل دیگر قرار رد دعوی خواهان را صادر میکند . اکنون با استناد بمقررات و مستدلا بسئولات زیر پاسخ دهید :
اولا : با توجه به مطالب عنوان شده آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی بدعوی را داشته است یا خیر ؟
ثانیا : آیا تصمیمات دادگاه مطابق با موازین قانونی هست یا خیر ؟ 


 
* آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۵

دو مسئله زیر را بدقت بخوانید و هر دو را پاسخ دهید . استفاده از کتاب قانون آزاد است .
مسئله اول : ، دادگاه کیفری یک تهران در رسیدگی به جرمی از جرائم تعزیری که پرونده آن طبق مقرارت قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقیما در دادگاه طرح شده و مدعی خصوصی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست ضررو زیان نموده است بدوا به تقاضای مدعی خصوصی قرار تامین خواسته صادر میکند . سپس وقت دادرسی تعیین و طرفین احضار میشوند . روز جلسه وکیل متهم بدون موکل حضور میابد . دادگاه حضور وکیل بدون موکل ( متهم ) را نپذیرفته و جلسه را تجدید مینماید . جلسه بعد متهم در معین وکیل خود حضور پیدا میکند . دادگاه قرار وثیقهای علیه متهم صادر مینماید متهم به قرار وثیقه اعتراض میکند لیکن دادگاه پس از رسیدگی بالاخره متهم را محکوم به مجازات قانونی نموده اجرای مجازات را نیز با احراز شرایط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی معلق مینماید . بعلاوه متهم را به ضرروزیانی کمتر از میزان مدعی خصوصی محکوم میکند . مدعی خصوصی بعد از صدور حکم و قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی کتبا حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ، در مهلت قانونی ، مدعی خصوصی نیز نسبت به حکم ضرر و زیان تقاضای تجدیدنظر مینماید . در مرحله تجدیدنظر خواهی ، دیوان کشور ، دادگاه کیفری یک را در دعوی مطروحه اساسا دارای صلاحیت ذاتی و محلی نداسته و پس از نقض حکم آنرا به مرجع صلاحیتدار ارسال میدارد . اینک با توجه به قضیه مطروحه و با استفاده از قانون و یا آراء دیوان کشور و نظریه مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای زیر را بنویسید .
در رسیدگی کیفری مذکور در صورتیکه توضیحات خاصی از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وکیل در دادگاه الزامی است یا خیر .
تصمیم دادگاه در غیر قابل تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار وثیقه درست بوده است یا خیر .
با وجود صدور حکم محکومیت و تعلیق اجرای مجازات در باره متهم طرفین دعوی کیفری اعم از دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی و یا هر مقام قضائی حق تجدیدنظر خواهی دارند یا خیر ؟
آیا در دعوی کیفری طرفین میتوانند حق تجدیدنظر خواهی را از خود سلب کنند و در این قضیه که مدعی خصوصی حق خود را ساقط کرده میتوانسته قبل از انقضاء مدت بیست روز مبادرت به تجدیدنظر خواهی کند .
با نقض حکم در دیوان کشور بعلت عدم صلاحیت ذاتی و محلی و ارجاع پرونده به مرجع صلاحیتدار قرار تامین خواسته و وثیقه صادره علیه متهم در پرونده به قوت خود باقی میماند یا لغو و منتفی گشته و دادگاه صلاحیتدار تصمیم جدید مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
آیا پس از نقض حکم دائر به عدم صلاحیت محلی دادگاه توسط دیوان عالی کشور ، دادگاه مرجوع الیه حق اصرار دارد یا خیر ؟
مسئله دوم : ، یک نفر نظامی در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگی موجب مرگ نظامی دیگر میشود . بازپرس نظامی قرار وثیقهای معادل دیه مقتول علیه متهم صادر میکند که پس از تودیع آزاد میگردد . متهم علاوه بر بزه مذکور بعلت حمل و نگهداری مواد مخدر که مجازات آن به فرض شدیدتر از جرم اولی است تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده . اینک دادسرای انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اینکه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسیدگی به هر دو جرم متهم میداند . پس از حل اختلاف بین دو دادسرا توسط مرجع صلاحیدار ، بازپرس نظامی قرار وثیقه متهم را به قررا بازداشت تشدید و ذیل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع میکند . وکیل متهم طی لایحهای دادسرا و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به جرم قتل غیر عمد دانسته و ممنوع الملاقات کردن متهم را غیر قانونی و بر خلاف حقوق زندانی تلقی مینماید . اینک با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء دیوان کشور و نظریهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای ذیل را بنویسید .
با توجه به اینکه جرم حمل و نگهداری مواد مخدر مهمتر از جرم دیگر متهم بوده ، رسیدگی به هر دو بزه انتسابی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی بجرم مهمتر را دارد میباشد یا خیر .
در این قضیه مرجع حل اختلاف بین دو دادسرا کدام بوده است .
آیا ادعای وکیل متهم در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و نیز ممنوع الملاقات کردن متهم درست است یا خیر ؟
تامین کیفری وثیقه که توسط بازپرس نظامی معادل دیه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتکابی بوده یا خیر .  
* حقوق تجارت ۱۳۷۵

لطفا به هر دو سوال ذیل پاسخ دهید : استفاده از کتاب قانون آزاد است .
الف که یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود ب میباشد ، در تادیه بدهیهایش دچار وقفه شده و طلبکاران وی با همه تلاشی که معمول داشتهاند موفق نگردیدهاند مطالبات خود را بحیطه وصول درآورند و مالی هم از او بدست نیاوردهاند تا با معرفی آن بتوانند استیفای طلب نمایند . تنها دارئی شناخته شده او سهم الشرکهای است که نامبرده در شرکت با مسئولیت محدود ب دارد . چگونه ممکن است که آن سهم الشرکه آزاد و در اختیار طلبکاران قرار گیرد و آیا طلبکاران برای تحقق این منظور باید همگی عمل کنند و یا اقدام یکی از آنان هم کافی است و آیا اگر وجهی از این بابت بدست آید به نسبت بین طلبکاران تقسیم میشود و یا ترتیب دیگری اخذ میگردد ؟
الف سفتهای در وجه ب صادر کرده و ب سفته مذکور را بنفع د و آقای د نیز در وجه ج ظهر نویسی کرده است . همچنین امضای ک بعنوان ضامن بدون تعیین مضون عنه او در پشت سفته دیده میشود . الف در سررسید از پرداخت وجه سند خود داری نموده و ج ظرف مهلت مقرر نسبت به واخواست آن اقدام کرده است و متعاقبا دادخواستی به طرفیت الف ، ب ، د و ک تقدیم کرده و حکم هم بر محکومیت خواندگان بنحو تضامن صادر شده است . قبل از صدور حکم محکومیت مذکور ، قرار تامین خواسته نیز بنفع ج و علیه همه امضاء کنندگان صادره شده و ج از هر یک از امضاء کنندگان اموالی را به اجرای دادگاه معرفی کرده و آن اموال بازداشت شده است . در مقام اجرای حکم صادر شده کلیه اموال توقیف شده موافق موازین قانون بفروش رفته و حاصل فروش ۴۰% بیش از مبلغ سفته است . تکلیف اجرای با مبلغ اضافی از چه قرار است و آن مبلغ به چه کسی باید داده شود ؟

این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31