چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

الف)متون فقه جزایی:

       1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی

2-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی

3-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد

4-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی

5-     دیات دکتر گرجی

6-     تقریرات دکتر مهرپور

7-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:

1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری

2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی

3- عدالت کیفری دکتر آشوری

4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری

5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری

6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری

8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2    ( تحول جایگاه دادسرا)

                                                علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)

10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:

1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل

۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری

5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:

1- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    2- criminal law

3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        4- تقریرات دکتر مهرا

5- Modern criminal law                                       

ه) حقوق جزای عمومی:

1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی

2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها

3- تقریرات دکتر آقایی نیا

4- تقریرات دکتر رهامی

5- تقریرات دکتر آزمایش

6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:

1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی

2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا

3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان

4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا

5- تقریرات دکتر توجهی

6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی

7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:

1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان

2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش

3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس

4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور

5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی

6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی

7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکتر صانعی

8- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی

9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد

10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا

11- علوم جنایی دکتر کی نیا

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31