دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

کانادا

قانون اساسی 1867

http://laws.justice.gc.ca/en/const/index.html

قانون اساسی 1982

http://www.canlii.org/ca/const_en/const1982.html

 

قانون حقوق بشر

http://laws.justice.gc.ca/en/H-6/index.html

 

 

قوانین آیین دادرسی

قانون دادگاه فدرال

http://laws.justice.gc.ca/en/F-7/index.html

قانون دادگاه عالی

http://laws.justice.gc.ca/en/S-26/index.html

باتوجه به تعداد فراوان این قوانین نام قوانین به ترتیب ذکر میگردد و در نهایتسایتهایی که می توان از آن بهره برواری نمود:


Canada Supreme Court Act
Court of Appeal Act (Alberta)
Court of Appeal Act 2000 (Saskatchewan)
Divorce Court (New Brunswick)
Family Court Act (Newfoundland)
Family Court Act (Nova Scotia)
Federal Courts Jurisdiction Act
Judicature Act (Alberta)
Judicature Act (Newfoundland)
Judicature Act (Northern Territories)
Judicature Act (Yukon)
Judicature Act (new Brunswick)
Judicature Act. (Nova Scotia)
Juries Act (Nova Scotia)
Juries Act (Ontario)
Jury Act (Alberta)
Jury Act (New Brunswick)
Jury Act (North West Territories)
Jury Act (Prince Edward island)
Jury Act (Saskatchewan)
Jury Act (Yukon)
Jury Act 1992 (Newfoundland)
Justice of the Peace Act (Alberta)
Justices of the Peace Act (Nova Scotia)
Justices of the Peace Act (North West Territories)
Justices of the Peace Act (Ontario)
Justices of the Peace Act, 1988 (Saskatchewan)
Probate Court Act (New Brunswick)
Provincial Court Act (Alberta)
Provincial Court Act (British Columbia)
Provincial Court Act (Manitoba)
Provincial Court Act (New Brunswick)
Provincial Court Act (Newfoundland)
Provincial Court Act (Nova Scotia)
Provincial Court Act (Prince Edward Island)
Provincial Court Act, 1998 (Saskatchewan)
Small Claims Act (British Columbia)
Small Claims Act (New Brunswick)
Small Claims Act (Newfoundland)
Small Claims Act (Saskatchewan)
Small Claims Court Act (Nova Scotia)
Small Claims Court Act (Yukon)
Supreme Court Act (British Columbia)
Supreme Court Act (Prince Edward Island)
Supreme Court Act (Yukon)
Territorial Court Act (North West Territories)
Territorial Court Act (Yukon)

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31