دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

در زیر چند لغت می اید که بعضا در سوالات و بصورت کثیر به صور مختلف در ازمون متون حقوقی امده .این لغات با تعاریف حقوقی برای شما بسیار مفید است.

1-CIF=Cost Isurence and Freight
در این حالت از خریدار بایع هزینه حمل بیمه +ثمن بیع میگیرد و پس از ان ان مبیع یا کالا را تا مقصد فرد خریدار حمل می کند.

2-FOB=Free On Bord
یکی از مشهورترین لغات حقوق اقتصادی تجارت بین الملل و زیر شاخه های مدیریت وبازرگانی این کلمه معروف است.بدین معنا که بایع ثمن بیع را میگیرد و میگیرد و تا مقصد بر روی عرشه کشتی bordتحویل می دهد.در این نوع خرید وجه افتراقش با cifاین است که ملاحظه می شود بیمه و کرایه حمل بر عهده خود خریدار گذاشته اند.

3-C&F=Cost and Freight
در این مورد بایع ثمن مبیع را میگیرد ومضاف بر ان کرایه حمل ولکن در این حالت بیمه بر عهده خریدار است ودر بندر تحویل خریدار می دهد.

4-Avarieخسارت وتلف یا کمبود کالا هایی که بوسیله کشتی حمل می شود

Aggravation of punishmentتشدید مجازات
Appropiationتصاحب
Attestation/Confirmationتصدیق
Estate of a deceasedترکه
Dilverتسلیم و تحویل
Deilverringتحویل دادن
Distuctionمنتفی شدن قرار داد
Delayتاخیر
Failure to maintainترک نفقه
Fraud/swindingتدلیس جزایی
Fraud/Deception/misrepresentationتدلیس مدنی
Issuseصادر شده
Limited liability companyشرکت با مسوولیت محدود
General partneshipشرکت تضامنی
Producer cooperration comشرکت تعاونی
private joint stok comشرکت سهامی خاص
public joint stok comشرکت سهامی عام
Civil partnershipشرکت مدنی

/ا زالت الف مفتوحه/تهدید به ضرب وجرح کردن
assignment/اساین منت الف مفتوحه/واگذاری کردن انتقال
associated/ا سو کیت الف مانند اب کشیده و دال اخر محذوف می شود/در ارتباط بودن
assocation/ا سو کیشن الف بمانند بالا و کاف مکسور/سازمان نهاد ارگان
avoid/ ا وو ا ید /الف مکسور واو کشیده با الف ادغام شده /فسخ با طل اقاله اجتناب
bankrupt/بنک راپت/ب مفتوح /ورشکسته
bankruptcy/بنک راپ سی/حرف ادغام در حرف ت/ورشکستگی

basically/بی سی کالی/با مکسور/اولیه پایه نهادینه اساسی
beneficial/ب ن ف شی یال/ب ن ف مکسور /انتفاعی
bill of exchenge/ بیل اف اکس چنج/ هر سند عادی در حکم الزام اور تجاری -فته -برات
billateral contract/ بیل لی چرال کا نتر اکت یا کا نچراکت/ ateماقبل از حرف از بی صدا در زبان انگلیسی با تلفظ امریکایی صدای چ می دهد.مانند شورلت که چورولت هم خوانده می شود./معنی کلمه=قرار داد 2جانبه
bargain/بار گی ن/گاف مکسور است/معامله تهاتر داد وستد
bribery/ب رای ری/ب مکسور و با دوم حذف وادغام در را دوم/رشوه
binding/بین دینگ/ب ودال کشیده می شود/الزام
cheque/چک/همانطور که تلفظ می شود/چک
chose in possession/چوز این پوزیشن / s صدای zمی دهد/حقوق عینی
chose in action/چوز این اکشن/الف مفتوح است/حقوق دینی
conter claim/ کانتر ک لایم/ک مکسور است/دعوی متقابل
cover/کاور/ واو مکسوره/پوشانیدن در بر گرفتن شی یا موضوعی شامل حال شدن
conditional agreement/کان دی شی نال اگر ی منت /الف مفتوح/قرار داد مشروط
composition agreement/کامپوزی شن شین/ مکسور/قرارداد ارفاقی
commission/کا می شن/کمیسیون حق العمل کارمزد
express contract/اکس پرس کانچراکت/قرارداد صریح
executed contract/اکس کوو دت کانچراکت /دال مکسور/قرارداد عمل شده
executory cotract/اکس کوتری کانچراکت/قرار داد ایفا نشده
pre contract/پر کانچراکت /پ مکسور/قبل از قرارداد
insurance/ این شوو رنس /س شین کشیده را مکسور/بیمه

منبع: سایت حقوقی دادخواهی


آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31