دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

۱. حقوق کیفری به معنای و سیع کلمه مشتمل است بر :

 • الف ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ جرم شناسی ـ آیین دادرسی مدنی
 • ب ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ جرم یابی
 • ج ـ حقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ علم اجرای احکام کیفری ـ کیفرشناسی
 • د ـحقوق کیفری عمومی ـ حقوق کیفری اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری ـ کیفر شناسی

۲. «....» یعنی علم چگونگی و نحوه اجرای ضمانتهای  کیفری .

 • الف ـ کیفر شناسی
 • ب ـآیین دادرسی مدنی
 • ج ـ پلیس علمی
 • د ـ جرم یابی

۴. در آیین دادرسی کیفری کدام یک از موضوعات زیر بحث می شود؟

 • الف ـ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها
 • ب ـ عناصر اختصاثی هر یک از جرایم به طور جداگانه
 • ج ـ جنبه های اجرایی مقررات کیفری
 • د ـ چگونگی اجرای مجازاتها و کیفرها

۵. در کیفر شناسی کدام یک از موضعات زیر مورد بحث قرار می گیرد؟

 • الف ـ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازاتها
 • ب ـ عناصر اختصاثی هر یک از جرایم به طور جداگانه
 • ج ـ جنبه های اجرایی مقررات کیفری
 • د ـ چگونگی اجرای مجازاتها و کیفرها

 

۶. مسایلی از قبیل : چگونگی انجام تحقیقات ـ نحوه رسیدگی و صدور حکم مربوط به کدام گزینه است؟

 • الف ـ حقوق جزای عمومی
 • ب ـ حقوق جزای اختصاصی
 • ج ـ آیین دادرسی کیفری
 • د ـ قوانین مجازااتهای اسلامی

۷.  حقوق جزای عمومی از جه لحاظ به آیین دادرسی کیفری وابسته است؟

 • الف ـ از جهت تعریف عناصر جرم
 • ب ـ از جهت  رسیدگی به جرم و تشریفات آن
 • ج  ـ  از جهت تایین مجازات
 • د ـ تمام موارد صحیح است.

۸. کدام گزینه در زمینه ی ارتباط بین حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری صحیح است؟

 • الف ـ مو ضوع آیین دادرسی کیفری عبارت از تعقیب مجرمین و محاکمه ی آنان است.
 • ب ـ آیین دادرسی کیفری اعمال عینی حقوق جزا است.
 • ج ـ آیین دادرسی کیفری اعمال حقوق جزا در دعوای کیفری است.
 • د ـ هر سه مورد یاد شده

۹. کدام گزینه صحیح نیست؟

 •  الف ـ هر جا که بحث از جرم , مجازات و اقدامات تامینی یا مسؤولیت جزایی افراد حقیقی یا حقوقی مورد سوال قرار گیزد, حقوق جزا می تواند دحالت کند.
 • ب ـدر حقوق اداری فعالیتهای دستگاههای اداری دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
 • ج ـ کلاهبرداری توسط یک شرکت تجاری منوط به آن است که ماهیت یک شرکت تجاری است.
 • د ـ حقوق جزا با قوانین و مقررات کیفری صیانت و پاسداری از حرمت اصوا قانون اساسی را بر عهده دارد.

10. کدام علم به دنبال یافتن رد پای بزهکاران و پیدا کردن جرایم است؟

 • الف ـ جرم یابی
 • ب ـجرم شناسی
 • ج ـ پلیس علمی
 • د ـالف و ج

۱۱. کدام گزینه در تعریف جرم شناسی صحیح است؟

 • الف ـ شناسایی رد پای بزهکاران و پیدا کردن جرایم
 • ب ـ شناخت علتهای وقوع جرم ـ پیشگیری از جرایم و درمان اعمال مجرمانه
 • ج ـ  احراز و استقرار ئسؤولیت جزایی بر روی افراد.
 • د ـ سناخت جرم در مفهوم عام

۱۲. کدام گزینه صحیح نیست؟

 • الف ـ جرم شناسی علم مستقللی نیست و از داده های سایر علوم سود می برد.
 • ب ـ در زیست شناسی از فعالیتهای ژنتیکی در مجرمان و ارتباط بزهکاری با وراثت برای احراز علتهای جرم بحث می شود.
 • ج ـ در آمار با تعیین  شاخص  تکرار جرم  به نحوی علمی میتوان تکرار کنندگان جرم یا جنسیت و هوش آنها را در جداول آماری مشخص کرد
 • د ـ بررسی اثر انگشت مجرمان در حزه کار جرم شناسی هست.

۱۳. پل ارتباطی بین جرم شناسی و حقوق جزا چیست؟

 • الف ـ علم اخلاق
 • ب ـ سیاست کیفری
 • ج ـ جامعه شناسی کیفری
 • د ـ علوم اجتماعی

۱۴. مجموعه تدابیر و روشهایی که پیشگیزی از جرم می کنند و به درمان مجرمیت می پردازد.

 • الف ـ روانشناسی کیفری
 • ب ـ جامعه شناسی کیفری
 • ج ـ جرم شناسی
 • د ـ سیاست کیفری

۱۵ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟

 • الف ـ مهمترین وابستگی حقوق جزا به علوم انسانی علم اخلاق است.
 • ب ـ بسیاری از جرایم ریشه در تجاوز به اخلاق دارند.
 • ج ـ حقوق جزا را نباید ضمانت کننده اخلاق دانست.
 • د ـ اصول اخلاقی در تدوین قوانین اصلا جایی ندارند و قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی تدوین می شوند.

۱۶ . کدام گزینه از نتایج وابستگیهای حقوق جزای عمومی به دیگر رشته های حقوق و علوم اجتماعی و علوم انسانی نیست.

 • الف ـ با اتکا بر آمار میزان جرایم را در محدوده های مختلف بشناسیم.
 • ب ـ راه بازگشت دوباره مجرم را به جامعه مسدود کرد.
 • ج ـ ریشه های جرایم مختلف را بشناسیم.
 • د ـ با برنامه ریزی منظم مجازاتها و اقدمات تامینی را در جهت اهداف اصلاح کننده و پیشگیری کننده بکار ببریم.

 


نمونه سوالات شماره ۲

۱ . وابستگی حقوق جزا به حقوق اساسی عبارت است از اینکه :

 • الف ـ حقوق جزا صیانت و پاسداری از حرمت قانون اساسی را بر عهده دارد.
 • ب ـ اعمال مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی برای پاسداری از اصول قانون اساسی است.
 • ج ـ حقوق جزا عصاره ی حقوق اساسی مردم یک کشور را مطرح می کند.
 • د ـ گزینه های الف و ب صحیح است.

۲. حقوق جزا برای تعریف جرایم مامورین دولتی و یا جرایم مردم علیه مامورین دولتی نیازمند کدام یک از رشته های حقوقی است؟

 • الف ـ حقوق اساسی
 • ب ـ حقوق اداری
 • ج ـ حقوق مدنی
 • د ـ حقوق کار

۳. برای بررسی عناصر تشکیل دهنده ی جرم ورشکستگی به تقلب باید به کدام قانون مراجعه کرد؟

 • الف ـ قانون مدنی
 • ب ـ قانون جزا
 • ج ـ قانون تجارت
 • د ـ قانون کار

۴. تجاوز به مالکیت مانند جرم سرقت نیازمند تعریف مالکیت و وصف مال منقول است ، این تعریف مربوط به کدام یک از رشته های حقوقی می شود؟

 • الف ـ حقوق تجارت
 • ب ـ حقوق مدنی
 • ج ـ حقوق کیفری
 • د ـ حقوق ثبت

۵ ـ سیاست کیفری در عصر حاضر پلی ارتباطی بین دو رشته ی :

 • الف ـ حقوق جزا و جرم شناسی
 • ب ـ حقوق جزا و جامعه شناسی کیفری
 • ج ـ حقوق حزا و آیین دادرسی کیفری
 • د ـ حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی

۶ ـ در  تفکیک سیاست کیفری از سیاست جنایی کدام گزینه صحیح است؟

 • الف ـ اولی خاص و در محدوده ی قوه قضاییه است و دومی عام و در محدوده ی دولت و کلیه ی سازمانهای دولتی است.
 • ب ـ اولی عام و در محدوده ی دولت است و دومی خاص و در محدوده ی قوه قضاییه است.
 • ج ـ محدوده هر دو یکسان است، ولی ، موضوع آنها تفوت دارد.
 • د ـ محدوده هر دو یکسان است، ولی ،  عوامل اجرایی آنها باهم تفاوت دارد.

۷. به مجموعه تدابیر و روش هایی که  پیشگیری از جرم  می کنند و به درمان مجرمیت می پردازد چه می گویند؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ جرم یابی
 • ج ـ سیاست کیفری
 • د ـ جامعه شناسی کیفری

۸.  فعالیت های ژنتیکی در مجرمان و ارتباط بزهکاری با وراثت برای احراز علتهای جرم مربوط به کدام یک از علوم است؟

 • الف ـعلم آمار
 • ب ـ زیست شناسی
 • ج ـ جرم یابی
 • د ـ روان شناسی کیفری

۹ ـ استفاده از مجموعه اطلاعات علوم پزشکی در جهت بهتر اجرا شدن قوانین جزایی ، مدنی و اجتماعی مربوط به کدام رشته است؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ علم آمار
 • ج ـ پزشکی قانونی
 • د ـ زیست شناسی

۱۰. برای احراز یک سند مجعول ( جعل شده ) چون نیاز به ةگاهی از تعریف صحیح اسناد می باشد ، باید کدام منبع مراجعه کرد؟

 • الف ـ حقوق مدنی
 • ب ـ حقوق تجارت
 • ج ـ حقوق اساسی
 • د ـ حقوق اداری

۱۱. علمی که به بررسی امضای ذیل اسناد ، به لحاظ صحت یا جعل آن می پردازد، چه نام دارد؟

 • الف ـ جرم شناسی
 • ب ـ پلیس علمی
 • ج ـ پزشکی قانونی
 • د ـ جزای اختصاصی

۱۲.کدام یک از رشته های زیر به شناخت علل و وقوع جرم و درمان آنها می پردازد؟

 • الف ـ کیفرشناسی
 • ب ـ علم اداره ی زندانها
 • ج ـ جرم شناسی
 • د ـ حقوق جزای اختصاصی

 

سوالات تستی نیمسال دوم ۸۴ ـ ۸۵

۱.علت عمده انتخاب و به کار گیری اصطلاح حقوق جزای عمومی کدام است؟

 • الف ـ زیرا بیانگر اصل تساوی مجازاتهاس
 • ب ـ حاکم بر روابط فرد و دلت است.
 • ج ـ ناظر بر تمام قراردادهای مدنی و تجاری است. 
 •  د ـ در برابر حقوق جزای اختصاصی استعمال می شود.

۲. حقوق جزای عمومی عهده دار چه مواردی است؟

 • الف ـ تعیین وصف مجرمانه خاص و مجازات آن
 •  ب ـ مطالعه عام جرو و کنشهای ضد اجتماعی قابل مجازات
 • ج ـ بررسی عام جرم , مسئولیت کیفری و مجازاتها و اقدامات تامینی
 • د ـ بررسی مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی و مسؤولیت اخلاقی مجرم

۳. کدام گزینه راجع جرم شناسی صحیح است؟

 • الف ـ  جرم شناسی علم مستقلی نیست بلکه از داده های سایر علوم استفاده می کند
 • ب ـ  جرم شناسی علم مستقل است و تغذیه کننده علوم کیفری دیگر است.
 • ج ـ  جرم شناسی جرم را در مفهوم عام آن که شامل کلیه اعمال ضد اجتماعی است در بر می گیرد.
 • د ـ هر سه مورد

۴.کدام گزینه می تواند در منابع اصلی حقوق جزای عمومی جای گیرد؟

 • الف ـ دکترین
 • ب ـ آداب و رسوم و سنتهای یک قوم
 • ج ـ قانون آئین دادرسی کیفری
 • د.همه موارد

۵. تاثیر آرای وحدت رویه چگونه می باشد؟

 • الف ـ نسبت به کلیه آرا قطعی شده و در حال صدور لازم الاجرا است.
 • ب ـ نسبت به کلیه مواد قانونی مرتبط و احکام صادره قطعی و احکام جدید لازم الاجرا می باشد.         
 •  ج ـ به وسیله هیات عمومی دیوان عالی کشور تاثیر یا عدم تاثیر آن بر آراء گذشته اعلام می شود.         
 • د. نسبت به احکام قطعی شده بی اثر ولی برای سایر احکام مشابه لازم الاتباع است.

۶. در مورد نقش عرف در منابع  حقوق جزا کدام گزینه صحیح است ؟

 • الف ـ نقش عرف به عنوان منبع در حقوق جزا در تدوین و اجرا توسط دادگاه مورد توجه قرار می گیرد؟
 • ب ـ نقش عرف به عنوان منبع در حقوق جزا در مورد تفسیر و ابهام در رسیدگی دادگاهی می باشد
 • ج ـ نقش عرف صرفاً بایستی به صورت به صورت قانون متبلور شود تا عرف را نتبع حقوق جزا بدانیم.
 • د ـ نقش عرف تنها به معنای یکی از منابع حقوق جزا و نه در مفهوم اجرای آن توسط دادگاهها باید مورد توجه قرارگیرد.

۷. برای تعریف و تحلیل جرم بهتر است از شنااخت کدام عوامل ذیل آغاز نمود؟

 • الف ـ محیط اقتصادی, نظم اجتماعی و قانون
 • ب ـ عوامل بیرونی از انسان و محیط و قانون
 • ج ـ فرد اجتماع و قانون
 • د ـ عوامل درونی و بیرونی از انسان و نظم اجتماعی

۸. منشاء اعتبار قانونی مفاهیم کلی حقوق جزای عمومی در کدامیک از اصول حقوق جزا است؟

 • الف ـ اصل قبح عقاب بلا بیان
 • ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
 • چ ـ اصل تفسیر مضیق قانون جزایی به نفع متههم
 • اصل شخصی بودن مجازاتها

 ۹.این جمله « فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند » برای چه کسی است؟

 • الف ـ مونتسکیو
 • ب ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندان
 • ج ـ بکاریا
 • د ـ ژان ژاک رسو

۱۰ـ نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای قانون گذار کدام است ؟

 • الف ـ تطبیق دادن رفتار مرتکب با قانون
 • ب ـ متن قانونی را وضع می کند
 • ج ـ مقنن باید جرم و آئین دادرسی وربوط به آن و میزان مجازات برای هر جرم را وضع می کند.
 • د ـ متن قانون باید دقیق و کافی باشد.

۱۱ ـ رابطه اصول شخصی بودن , تساوی و قانونی بودن مجازاتها با اقدامات تامینی و تربیتی چگونه است؟

 • الف ـ این اصول فقط حاکم بر جرایم و مجازاتهاست.
 • ب ـ امروزه عقاید اختلافی است.
 • چ ـ دوره تعدیل کلی انتقام
 • د ـ دوره دادگستری عمومی

۱۲ـ تراضی و سازش اختیاری و موردی به هنگام وقوع جرم از ویژگیهای کدام دوره از حقوق جزا است؟

 • الف ـ دوره انتقام خصوصی
 • ب ـ دوره تعدیل نسبی
 • چ ـ دوره تعدیل کلی انتقام
 • د ـ دوره دادگستری عمومی

۱۳ ـ قانون قصاص تحدید کننده کدام نوع مسؤلیت است؟

 • الف ـ مسئولیت شخصی
 • ب ـ مسئولیت جمعی
 • ج ـ مسئولیت کیفری
 • د ـ مسئولیت مدنی

۱۴ ـ مقام تعیین کننده ضابطه ها مجازاتها در سیستم جزایی ایران باستان کدام گزینه است ؟

 • الف ـ ماموران شاهی و ضابطه نوعی
 • ب ـ نوعی بوده و با وزیر دربار
 • ج ـ شخص پادشاه و یا قضاوت شاهی و ضابطه شخصی
 • د ـ ضابطه و مقام مشخصی وجود نداشته است.

۱۵ـ مسئولیت اطفال در سیستم جزایی ایران باستان چگونه بود؟

 • الف ـ اطفال تا  ۷ـ۸ سالگی فاقد مسئلیت جزایی
 • ب ـ  اطفال تا ۱۶ سالگی فاقد مسئولیت جزایی بودند.
 • ج ـ دختران تا ۹  و پسران تا ۱۵ سالگی فاقد مسؤولیت بودند .
 • د ـ اطفال تا ۱۲ سال فاقد مسؤلیت و تا ۱۶ سال نوعی مسئولیت تخفیف بافته داشتند.

۱۶ ـ مسئولیت عاقله استثنایی بر کدام اصول زیر است؟

 • الف ـ اصل قانئنی بودن جرایم و مجازاتها
 • ب ـ اصل شخصی بودن
 • چ ـ اصل تساوی
 • د ـ مصالحه قصاص بر پرداخت دیه

۱۷.  کدامیک از موارد ذیل خصوصیت بارز آیئن دادرسی رسیدگی در اسلام می باشند؟

 • الف ـ رسیدگی توام با سرعت و یک مرحله ای
 • ب ـ رسیدگی توام با دقت و دو مرحله و تشریفات دادرسی
 • ج ـ رسیدگی توام با سختگیری نسبت به متهم و اصالت تشریفات دادرسی
 • د ـ رسیدگی توام با تقوای قاضی و دو مرحله ای بودن

۱۸ ـ ایدهء تشکیل پروندهء شخصیتی برای مجرم با نظر متخصصان علوم انسنی نتیجه > کدام مکتب است؟

 • الف مکتب نفی حقوق جزا
 • ب ـ دفاع اجتماعی ترکیبی
 • ج ـ مکتب تحققی
 • د ـ مکتب دفاع اجتماعی جدید

۱۹ ـ در حقوق جزای اسلامی راْی قاضی باید مبتنی بر چه اصولی باشد؟

 • الف ـ اصولاْ مستند بر عقل , آگاهی و علم قاضی کفایت می کند.
 • ب ـ مستند به منابع شرعی و کتب معتبر فقهی و با ظهور قانون به دلائل قانونی
 • چ ـ کتاب, سنت , اجماع و عقل
 • د ـ کتاب, اجماع , استحسان, مصلحت مرسله

۲۰ ـ مستنبط از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران کدام گزینه صحیح است؟

 • الف ـ قانون حدود قصاص و دبت کاملاً شرعی است
 • ب ـ مواد عمومی قانون مجازات و تعزیرات و مجازات بازدارنده کاملاْشر عی است.
 • چ ـ قانون حدود و قصاص و تعزیرات شرعی است و سایر موارد شرعی و عرفی است.
 • د ـ الف و ب صحیح است

۲۱ ـ کدام یک از قوانین زیر جزء قوانین ماهوی است ؟

 • الف ـ قوانینی که شرایط اتهامی را مشخص می کند
 • ب ـ قوانینی که عناصر متشکله جرم را مشخص می کند
 • ج ـ قوانینی که کجازات یا اقدامات تامینی را مشخص می کند.
 • د ـ هر سه مورد

۲۲ ـ پایه گذاران مکتب فایده اجتماعی چه کسانی بودند؟

 • الف ـ مونتسکیو , گیزو , سی
 • ب ـ اورتولان , پرنس , رسی
 • ج ـ ژان ژاک رسو ,  بکاریا , بنتام
 • د ـ ژرمی بنتام , افلاطون , ولتر

۲۳ ـ به ترتیب آثار متعلق به کیست ؟

 • الف ـ روح القوانین ـ جرلیم و مجازاتها ـ مجازات اعدام در جرایم سیاسی: مونتسکیو ,  بکاریا, گیزو
 • ب ـ روح القوانین ـ مجازات اعدام در جرایم سیاسی ـجرایم و مجازاتها : گیزو , مونتسکیو ,  بکاریا
 • ج ـ شبهای سن پترزبورگ ـ رساله ای در حقوق جزا ـ انسان جنایتکار : ژوزف دو مستر ,  رسی ,  لو مبرزو
 • د ـ موارد الف و ب صحیح است.

۲۴ ـ از نظر بکاریا در جه صورتی مجازات فایده اجتماعی دارد ؟

 • الف ـ مجازات شدید و حتمی و اصلاح کننده باشد.
 • ب ـ مجازات نسبتاً شدید و قطعی و موثر باشد
 • ج ـ مجازات ضروری , یقینی و قطعی باشد.
 • د ـ خفیف , نسبی و موثر باشد.

۲۵ ـ تکیه بر عدالت و اخلاق در خصوص اجرا مجازات از اصول کدام مکتب زیر است؟

 • الف ـ مکتب کلاسیک
 • ب ـ مکتب عدالت مطلق
 • ج ـ مکتب نئو کلاسیک
 • د ـ مکتب فایده اجتماعی

۲۶ـ  مکتب کلاسیک بیشتر بر چه مضوعی تکیه داشت ؟

 • الف ـ بر روی شخصیت مجرم و پدیده مجرمانه
 • ب ـ بر علل وقوع جرم و نحوه جبران آن و درمان مجرم
 • ج ـ بیشتر بر جرم و میزان ضرر و زیان و مجازات آن
 • د ـ فقط بر روی مجرم به شکلی عملی تحقیق می کند

۲۷. جرایم از نظر تاریخ وقوع به چند دسته تقسیم می شوند؟

 • الف ـ جرایم اصلی ـ مانع
 • ب ـ جرایم مطلق ـ جرایم مقید
 • ج ـ جرایم آنی -جرایم پیاپی
 • د ـ جرایم ساده ـ مرکب

۲۸. در تفسیر  قانون  دلیلی که در مدلول آن احتمال خلافی برود اما بی نهایت ضعیف باشد چه نامیده می شود؟

 • الف ـ نص
 • ب ـ مجمل
 • ج ـ موول
 • د ـ ظاهر

۲۹ . تبرئه متهم توسط قاضی در حال شک در صورت اجمال یا ابهام قانون جزا از نتایج کدام اصل زیر است؟

 • الف ـ اصل عطف به ما سبق نشدن قوانبن جزایی
 • ب ـ اصل قانونی بودن مجازاتها
 • ج ـ اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی
 • د ـ اصل شخصی بودن مجازاتها

۳۰ـ ضابطه و ملاک در عطف به ما سبق نشدن قوانین شکلی کدام است؟

 • الف ـ عدم ایجاد حق مکتسبه برای مجرم نسبت به قانون قدیم
 • ب ـ ضابطه عادلانه بودن قانون
 • ج ـ ضابطه فایده اجتماعی
 • د ـ به نظر قاضی رسیدگی کننده است.

۳۱ . قلمرو اجرایی اصل بماسبق نشدن قوانین کیفری کدام است؟

 • الف ـ حدود قصاص
 • ب ـ فقط حدود
 • ج ـ مقررات و نظامات دولتی
 • د ـ  حدود و تعزیرات

۳۲ ـ مستند عقلی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق اسلام کدام است.

 • الف ـ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا
 • ب ـ ماده ۱۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰
 • ج ـ اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی
 • د ـ قبح عقاب بلابیان

۳۳ ـ کدام یک از جرایم زیر مستمر است ؟

 • الف ـ کلاهبرداری
 • ب ـ سرقت
 • ج ـ توقیف غیر قانونی
 • د ـ قتل

۳۴ـ علت عدم پذیرش تفسیر قانون جزایی به شکل قیاس کدام است؟

 • الف ـ به مخاطره افتادن اصل آزادیهای فردی
 • ب ـ خلق وصف مجرمانه غیر قانونی
 • ج ـ استبداد قضایی و حکومتی
 • د ـ تمام موارد صحیح است.

۳۵ـ تعریف مرور زمان کیفری مطابق کدام گزینه است؟

 • الف ـ پس از گذشت مدت زمانی دیگر جرم تعقیب نمی شود . ولی کیفر قابل اجرا می باشد و قانون آن را تعیین می کند.
 • ب ـ پس از گذشت مدت زمانی جرم تعقیب نشده دنبال نخواهد شد و کیفر اگر اجرا نشده باشد چنین است.
 • ج ـ پس از گذشت مدت زمانی اگر جرم تعقیب نشده دنبال نخواهد شد و کیفر چنین است و مهلت آنرا قانون تعیین می کند.
 • د ـ مرور زمان یعنی اینکه هر مدتی از انجام جرم سپری شده و یا کیفر اجرا نشده در تعقیب و یا اجرا ا کیفر مانعی نخواهد بود.

۳۶ ـ شرط وصف جزایی داشتن عملی آن است که...؟

 • الف ـ اندیشه مجرمانه ظهور و بروز کرده و عینی باشد.
 • ب ـ قصد مجرمانه به صورت فعل یا ترک در آستانه واقع شدن قرار گیرد برای جرم دانستن کافی است.
 • ج ـ رفتار ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی که طبق قانون مجازات  یا اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد.
 • د ـ نهی قانون گذار از عملی کفایت می کند و هر عمل مطابق آن انجام شود وصف جزایی خواهد داشت.

۳۷ ـ ایراد وارده به نظریه « خطای کیفری » به عنوان شرط متصل به نتیجه , کدام است؟

 • الف ـ اغماص نسبت به دیگر علل
 • ب ـ  عدم توجه به آخرین علت و بررسی رابطه با جرم
 • ج ـعدم توجه به سایر خطاها و توجه به خطای اولیه یا شرط واجب
 • د ـ در عملل منجر به عدم مجازات ترک فعل در همه شرایط می شود.

۳۸ـ ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها .... در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب  علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد » معلوم بفر مایید احراز قصد مجرمانه در ماده فوق چگونه است ؟

 • الف ـ از نوع مجازات
 • ب ـ از مفهوم ماده
 • ج ـ از سابقه قانون گذاری
 • د ـ هیچکدام

۳۹ ـ کدام یک از تعاریف ذیل در مورد « انگیزه مجرمانه » صدق می کند؟

 • الف ـ تمایلات شخصی که رغبت ارتکاب برای جرم را ایجاد  می کند
 • ب ـ تمایل و خواستن منجر انجام جرم
 • ج ـ اراده متمایل به یک هدف معین
 • د ـ هر سه مورد

۴۰ـ ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر گاه بی احتیاتی یا مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی , آبی و هوایی ) یا متصدی  وسیله مو توری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب شش ماه تا سه سال حبس... مخکوم می شود »  عنصر روانی جرم موصوف کدام است؟

 • الف ـ عنصر روانی آن مفروض است و نیاز به اثبات ندارد
 • ب ـ بی احتیاتی یا بی مبالاتی یل عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده
 • ج ـ چون که قتل غیر عمدی است نیاز به تصریح قانونی ندارد و از مفهوم ماده قابل درک است.
 • د ـ احراز عنصر روانی با قاضی پرونده است

 

منبع:http://smr.mihanblog.com/Post-211.ASPX 

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31