دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

سئوالات حقوق مدنی
الف – به مسئله ذیل پاسخ مستدل دهید : ( چهار نمره )
شخصی ملک خویش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معین به دیگری اجاره می دهد و شرط می شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپری شدن اجاره ، مالک عین مستاجر را به دیگری می فروشد پاسخ دهید :
۱-        آیا اجاره در هر حال به قوت خود باقی می ماند ؟
۲-        آیا موجر مکلف به فسخ قرارداد اجاره می گردد ؟
۳-        مشتری چه حق یا حقوقی دارد ؟
۴-        پس از بیع ، اجاره بها به چه شخصی تعلق می گیرد ؟
ب- به تمام سئوالات ذیل پاسخ مشروح دهید : ( هر یک دو نمره )
یک – بیع کالی به کالی را با ذکر مثال تعریف کنید ، آیا بیع مزبور صحیح است ؟
دو – منفعت در اجاره اشیاء چگونه معلوم و معین می گردد ؟
سه – در چه عقودی تسلم مورد معامله شرط صحت است ؟ در بیع سلف و سلم چطور ؟
چهار – ماده ۷۶۵ قانون مدنی که می گوید : «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صاح ناشی از بطلان معامله صحیح است »با ذکر مثال تفسیر کنید.
پنج – اگر معامله ای منفسخ گردد آیا شرط ضمن آن قابل استناد است ؟
شش – حداقل دو مورد از موارد کاربرد اصل تاخر حادث در قانون مدنی ، ( یا حقوق مدنی ) را بیان کنید .
هفت – اگر قبل از اطلاع از مرگ موکل ، وکیل بعد از فوت او ، تصرفات اعتباری در اموال موکل خود در حدود وکالت ، انجام دهد آیا تصرفات مزبور نافذ است ؟
هشت – موارد زوال ولایت قهری را بیان کنید . آیا ولی قهری از طریق دادگاه قابل عزل می باشد ؟

آزمون حقوق ثبت و امور حسبی
به مسائل و سوالات زیر بصورت مستدل پاسخ دهید : ..
قسمت الف-مسائل
مسئله اول :در زمین دارای چند طبقه آپارتمان که در مالکیت مشاعی چند نفر قرارداد برای تحصیل سند مالکیت تفکیکی ( با فرض قابلیت افراز و تفکیک آن ) چنانچه یک یا بعضی شرکاء همکاری و موافقت نداشته و یا در دسترس نباشند ، سایر مالکین مشاع از نظر قانونی چه باید بکنند ، مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصیل سند و مشخص شدن سهم افرازی هر مالک بطور مشخص توضیح دهید . ( ۲ نمره )
مسئله دوم : شخصی در سند شرطی وجه بدهکاری خود را به صندوق ثبت تودیع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه کرده و سر دفتر سند شرطی را فسخ نمود اما بعدا در اثر تسامح سر دفتر و عدم اعلام فسخ به وثیقه گیرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائیه ، و ملک مذکور به مزایده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزایده داده شده توضیح دهید که چگونه با پرداخت بدهی ، ملک مذکور مورد مزایده و انتقال سند به شخص ثالث گردیده است در وضعیت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل می باشد . (۲ نمره )
قسمت دوم – سئوالات
۱-        اگر سند انتقال رسمی مال غیر منقولی که سابقه ثبت در دفتر املاک را دارد در دفتر خانه ای بدون استعلام وضعیت ثبتی آن تنظیم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ، ملک در رهن بانک بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زیر توضیح داده شود :
الف-معامله باطل است یا غیر نافذ ( توجیه شود )
ب- در فرض غیر نافذ بودن سند تنظیمی ، اعتبار سند رسمی را دارد یا عادی است ؟
۲- سه مورد از مواردی که با حکم دادگاه ممکن است سند مالکیت ابطال شود را مختصرا توضیح دهید ؟
۳- در بعضی اسناد مالکیت مشاهده می شود که حدود ملک مذکور به علائم طبیعی
( از قبیل کوه یا تپه و غیره )
محدود گردیده که حدود اربعه با مساحت زمین نیز هماهنگی ندارد و نتیجتا موجب اشکالاتی در اعتبار و بهره برداری از آن گردیده است که اقدامات قانونی دیگر را طلب می نماید . اجمالا توضیح دهید که مشکل کار چه بوده و از چه طریق و چه مرجع و به چه صورت باید انجام پذیرد. ( منظور از سوال توجیه عملکرد قانونی برای معتبر گردیدن سند رسمی مالکیت است .)
۴- نحوه اقامه دعوی برای وصول بدهیهای مالی متوفی در حالتهای زیر به تفکیک توضیح داده شود :
الف– فقدان ورثه
ب- مجهول بودن ورثه
ج- رد ترکه توسط کل ورثه
د- رد ترکه توسط بعض ورثه
۵- اگر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد. توضیح دهید در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغیر به عهده چه کسی خواهد بود .
۶- جهت تصدیق انحصار وراثت چه مدارکی باید تهیه شود و کدام دادگاه صالح است و چنانچه تصدیقی در موضوع وراثت صادر شود قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر هست یا خیر ؟
۷- ترکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت را بنویسید و صلاحیت شورای عالی ثبت را توضیح دهید ؟
۸- سه اصطلاح ثبتی تفکیک ، افراز و تقسیم را توضیح دهید ؟

آزمون حقوق جزای اختصاصی
ضمن آرزوی توفیق برای شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است.
قسمت الف- سئوالهای انشائی : به هشت سوال زیر به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید . شمارک هر سوال (۲) است.
سوال ۱- اگر '' احمد '' به قصد قتل و با تبانی قبلی '' بهروز '' را به روی '' جواد '' پرتاب کند و در نتیجه '' جواد '' کشته شود ، چه اتهامی متوجه '' احمد '' و '' بهروز '' است ؟
سوال ۲- قتل ناشی از تخلف در امر رانندگی ، ماهیتا چه نوع قتلی است؟
سوال ۳- آیا اقام زرگری که به قصد ساختن بند گردنبند مقداری طلا از مسکوکات ایرانی یا خارجی بر می دارد جرم است یا خیر؟
سوال ۴- در معاملات مربوط به مال غیر منقول ، چه معامله مجرمانه ای '' معامله معارض '' است؟
سوال ۵- آیا اقدام کارمندی که به علت اهمال موجبات تضییع یک مال دولتی سپرده شده و به وی را فراهم می کند ، مشمول عنوان مجرمانه ای است یا خیر؟ .
سوال ۶ – در طلاق بائن ، زن یا مرد از احصان خار می شود یا خیر ؟
سوال ۷- اگر کسی با حضور و معرفی خو به جای دیگری ، دفاتر اسند رسمی را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دریافت ثمن معامله کند ، چه جرائمی را مرتکب شده است؟
سوال ۸- ربودن مال دیگری و با استفاده از سلاح تقلبی و تهدید مالباخته ، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان مجرمانه ای است ؟
قسمت ب –مسئله : آنرا به دقت بخوانید و به سوال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهید :موسسه پژوهشی الف ، که دولتی است ، در راستای تحقق اهداف و برنامه های علمی و تحقیقاتی خود بعد از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ با انعقاد قرارداد با شرکت سهامی خاص ب چندین عدد رایانه
خریداری می کند : ۴/۳ ثمن معامله پرداخت و رایانه ها تحویل مسئولین موسسه الف می شود در قرارداد تصریح می شود که شرکت ب موظف است در زمانی که رئیس موسسه الف اعلام می کند کارشناسان لازم را برای نصب و راه اندازی و افتتح سالن رایانه اعزام و سپس مابقی ثمن را تحویل گیرد . در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ با اعلام رئیس موسسه پژوهشی الف ، کارشناسان شرکت ب به محل اعزام می شوند . اما هنگام نصب و راه اندازی رایانه های serverمشخص می شود که قطعات processor board و mother board مربوط به پنج عدد از رایانه های server در محل خود نیست و رایانه های مزبور ناقص است . وکیل موسسه الف علیه مدیران شرکت ب اقامه دعوی می کند ولی با انجام تحقیقات و به اتکای مدارک و اسناد ، مشخص می شود که رایانه های server به طور کامل تحویل شده است و processor board و mother board پنج عدد از رایانه های مزبور توسط یکی از کارمندان شاغل در موسسه بنام جواد به سوء نیت برداشته شده و وی آنها را به داریوش که می دانسته قطعات مزبور متعلق به موسسه پژوهشی الف است می دهد تا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوی بین خود تقسیم کنند . داریوش نیز آنها را به یک فروشنده رایانه به نام کریم می فروشد ....
اکنون با عنایت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به تفکیک استدلال کنید چه اتهام یا اتهاماتی متوجه آقایان جواد -‍‍ داریوش و کریم می کنید و به چه دلیل ؟

آزمون آئین دادرسی کیفری
به سئوالات زیر به صورت مستند و مستدل پاسخ دهید :
۱-با توجه به مقررات حاکم آیا تقاضای استرداد کیفر خواست از سوی دادستان در دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر ؟
۲- آیا دادسرا مجاز است قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند ؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسی کنید؟
۳- تفاوت بین شعب تشخیص و دیوان عالی کشور چیست ؟
۴- مرجع رسیدگی به جرائم معاونین جرام مشمول حد زنا و لواط کدام است ؟
۵- اجرای احکام دادگاه اطفال کدام است ؟
۶- ترتیب اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه و با کدام مرجع است؟
۷- دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام با کدام مرجع است دادستان یا رئیس حوزه قضایی؟ از دیدگاه قانونی توضیح دهید ؟
۸- وظیفه دادسرا در پرونده های قتل غیر عمدی که متهم آن متواری و غیر قابل شناسایی است چیست ؟
۹- آیا تحقق اختلاف بین دادگاه عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان قابل تصور است ؟ مرجع حل چنین اختلافی کجاست ؟
۱۰-ماهیت رد مال در جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت چیست ؟ اجرای مفاد چنین احکامی با کدام مرجع است سئوالات درس حقوق تجارت اختبا کانون وکلای دادگستری استانهای قزوین و زنجان

سوالات حقوق تجارت
به کلیه سئوالات زیر پاسخ دهید :
«پاسخ هر سئوال از سه سطر تجاوز نکند »
۱-        آیا سهامک شرکتهای تجاری را می توان در قبال بدهی شرکت توقیف کرد ؟ نفیا یا اثباتا دلیل جواب را ارائه کنید .
۲-        آیا شرکت می تواند سهام شرکای خود را به عنوان حقوقی خریداری کند؟ نفیا یا اثباتا جواب را ذکر کنید .
۳-        در چه شرکتهایی آورده غیر نقدی می بایستی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم گردد و چرا ؟
۴-        تفاوتهای شرکت تجاری را با شرکت مدنی بیان کنید .
۵-        تفاوت مجمع عمومی فوق العاده با مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده چیست ؟
۶-        ذکر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چه نتیجه ای دارد ، ضمنا آیا برات در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد یا خیر ؟
۷-        اینکه گفته می شود حکم ورشکستگی حکمی تاسیسی است به چه معنا است و چه آثاری دارد ؟
۸-        دعوای استرداد به چه معنا است و در چه مواقع باید اقامه شود و خوانده این دعوا چه کسی است ؟
مسئله :
شخص الف بر علیه شرکت سهامی عام ج اقامه دعوی می کند ، با توجه به محتویات پرونده ، دادگاه سوگند را متوجه مدیر شرکت کرده و مدیر هم سوگند می خورد ، اگر شخص الف به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد «سوگند ... قابل توکیل نمی باشد ...» اظهار نماید سوگند مدیر شرکت اعتبار ندارد چون مدیر در حکم وکیل شرکت است .شما به عنوان وکیل مدافع شرکت چه دفاعی خواهید داشت ؟
؟ اجرای احکام کیفری یا مدنی ؟


آزمون حقوق جزای عمومی
به مسئله و ۸ سوال زیر بصورت مستدل پاسخ دهید :
قسمت الف-مسئله
فرمانده کلانتری به یکی از ماموران کلانتری دستور می دهد تا نسبت به دستگیری سیروس به اتهام سرقت اقدام نماید و تاکید می کند در صورت انجام ندادن این دستور مامور را بازداشت می نماید . به هنگام بازداشت ، سیروس چون متوجه غیر قانونی بودن اقدام مامور کلانتری می شود با مامور کلانتری دگیر شده و یکی از اطفال محل بنام حبیب به یاری مامور شتافته و با مجروح کردن سیروس در صدد کمک به دستگیری وی بر آمده است که سیروس ضرباتی به حبیب وارد نموده و نهایتا سیروس دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده است . از سوی دیگر سیروس علیه فرمانده و مامور کلانتری بعنون بازداشت غیر قانونی و دستور به انجام آن اعلان شکایت کرده است .
با توجه به مراتب فوق پاسخ دهید :
۱-        مامور کلانتری در دفاع از اتهام بازداشت غیر قانونی سیروس به امر آمر قانونی و اکراه استناد کرده آیا این دفاع قابل پذیرش است یا خیر به چه دلیل ؟ نتایج پذیرش یا نپذیرفتن دفاع مذکور را بنویسید ؟
۲-        سیروس به اتهام تمرد در برابر مامور دولت و ایراد ضرب نسبت به حبیب مورد تعقیب قرار گرفته است شما بعنوان وکیل سیروس چگونه و با چه استدلالی از وی دفاع می نمائید ؟
قسمت ب- سئوالات تشریحی
۱-        بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی : « مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده ست اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید.»منظور از عهده خسارات وارده بر آید ، چیست ؟ و برای وصول این خسارات چه اقداماتی باید از سوی متضرر از جرم یا وکیل وی صورت گیرد ؟
۲-        اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد شما بعنوان وکیل محکوم علیه چه اقدامی انجام می دهید و تقاضای خود را به کدام دادگاه ( بدوی – تجدید نظر یا دیوانعالی کشور ) تقدیم می نمائید ؟
۳-        آیا محروم کردن ( نه محروم شدن ) افراد از حقوق اجتماعی در جرائم مشول قصاص بعنوان مجازات تتمیمی یا تکمیلی جایز است یا خیر به چه دلیل ؟
۴-        فردی در اثر حرکات و الفاظ تحریک آمیز دیگری را به فحاشی و درگیر شدن با خود وادار نموده است ، در مقابل دفاع چه اقدامی بنفع شخص تحریک شده می توان انجام داد ؟
۵-        فرد غیر رشیدی نسبت به تخریب مال منقول خود ( جرم قابل گذشت ) اعلان رضایت نموده است .آیا این رضایت برای تخفیف مجازات یا صدور قرار موقوفی تعقیب قابل پذیرش است ؟ به چه دلیل ؟
۶-        در نظام کیفری ایران آیا شروع به جرم ، جرم محسوب می شود یا خیر ؟
۷-در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است :«جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است .»منظور از قید ( هر درجه ) برای جنون چیست ؟
۸- پزشکی برای انجام عملیات جراحی از مریض فقط رضایت گرفته است ، پس از عمل جراحی دو پای وی فلج شده است ، شما بعنوان وکیل مریض معلول شده در اثر عمل جراحی چه اقدام قانونی بنفع وی را قابل اعمال می دانید ؟

آزمون آئین دادرسی مدنی
به پنج سوال زیر به صورت مستدل پاسخ دهید :
سوال اول :
الف- آیین دادرسی مدنی را تعریف نموده و سپس توجیه نمائید.
ب- قواعد آیین دادرسی مدنی در ارتباط با چه کسانی است .
ج- خصوصیات آیین دادرسی مدنی چیست در مورد هر یک مختصرا توضیح دهید .
سوال دوم :
الف- صلاحیت دادگاه را تعریف نموده سپس اقسام صلاحیت دادگاه را که عبارتست از :
۱- صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت نسبی
هر کدام را جداگانه تعریف و جهات افتراق آنها را بطور خلاصه بیان نمائید .
ب- با توجه به تعریف صلاحیت و اقسام آن ذتوضیح دهید صلاحیت محلی در زمره کدام از صلاحیت ها است در سیستم قضائی کشور ما فعلا صلاحیت نسبی چه جایگاهی دارد .
سوال سوم :
در مورد اقامه دعوی اعتراض ثالث به حکم توضیح دهید :
۱-        این دعوی ناظر به کیست .
۲-        نحوه اقامه این دعوی به طرفیت چه کسانی و با چه خواسته ای طرح می گرد و زمان اقامه آن چه موقعی است .
۳-        جهات افتراق دعوی اعتراض ثالث به حکم و ورود ثالث را ذکر نمائید .
سوال چهارم :
۱-        خسارت دادرسی مقید در ستون خواسته شامل چه مواردی است .
۲-        مستثنیات دین تا چه زمانی جاری است .
۳-        اگر مورد لحوق حکم بر استرداد عین باشد نحوه اعمال مقررات مستثنیات دین چگونه است .
سوال پنجم :
۱-        کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نمی باشند نام ببرید .
۲-        در صورتیکه دعوا در مرحله فرجامی باشد طرفین با توافق تقاضای داوری می نمایند دیوان عالی کشور داوری را متقضی بداند چگونه عمل می نماید .
۳-        تصحیح رای تا چه موقعی قانونا قابل درخواست می باشد و در چه موقعیتی از اعتبار می افتد .
قسمت دوم- مسئله
شخص الف به دفتر وکالت شما مراجعه می نماید اظهار می دارد پدرم در زمان حیات خود یک باب مغازه ملکی خود را که دارای شرایط تجاری بوده برای شغل خواروبار فروشی با شرایط سلب حق انتقال به غیر و تغییر شغل مگر با اجازه مالک با سند رسمی به شخص ب به اجاره واگذار می نماید پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرین مغازه را به غیر انتقال داد و تغییر شغل هم به شغل غیر مشابه صورت گرفته ضمنا علاوه بر نامبرده وراث متوفی دو فرزند صغیر و یکنفر محجور که حجر آن متصل به زمان صغر است که فاقد ولی قهری است می باشند تقاضای تخلیه ا می نماید توضیح دهید .
اولا : چگونه ارشاد می نمائید و برای تنظیم دادخواست و اقمه دعوا چه مدارکی نیاز دارید .
ثانیا : قبل از تنظیم دادخواست تخلیه چه اقداماتی برای معد شدن تنظیم دادخواست ضرورت دارد.
ثالثا : خواسته شما در طرح این دعوی تخلیه به چه عنوانی است و چرا مختصر ا توضیح نحوه نگارش را در چند سطر بنویسید و این دعوی مالی است یا غیر مالی .
رابعا : در صورتیکه نظر قضایی و استنباطی شما اگر بر تحصیل حکم به نفع موکلین
آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31