دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

.        آیا سازمان تعزیرات حکومتی می تواند با قرار تامین کیفری ( بازداشت بلحاظ عجز از معرفی کفیل ۹ یا غیر آن تصمیم به زندانی کردن گرانفروش را صادر نماید؟
۲.        در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری عمومی وانقلاب ، دادگاه عمومی بدوی حکمی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور صادر کرد ، پس از تجدید نظر خواهی از دیوان مزبور و بررسی و نقض حکم صادره ، پرونده به شعبه همعرض (دادگاه عمومی بدوی ) ارجاع گردید، با فرض حاکمیت قانون فعلی لازم الاجرا و اصرار دادگاه بدوی همعرض به همان رای دادگاه بدوی سابق ، آیا امکان صدور رای اصراری است ؟ چرا ؟
۳.        بازداشت متهم به ارتکاب ارتشا تابع چه قانونی است ؟ ( اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰- قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب ۱۳۷۳ – قانون دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ – قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ۱۳۸۱و یا........) چرا؟
۴.        در پرونده ای مطروحه در دادسرا شاکی راجع به جرمی قابل گذشت شکایت نمود، بازپرس رسیدگی کننده خود را صالح نمی داند و از طرفی شاکی هم منجزا گذشت نموده است و از طرف دیگر اساسا بنظر این قاضی عمل جرم نیست ، با این توصیف ، تصمیم قاضی در این پرونده چیست ؟
۵.        با لحاظ مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری ایران کدامیک از ویژگیهای نظام اتهامی در دادسرا حاکم است ؟
۶.        آیا می توان گفت همه آراء صادره از دادگاه کیفری استان قابل فرجام خواهی است ؟ چرا؟
۷.        دادگاه صالح به اتهامات رئیس جمهور (غیر روحانی) با فرض اینکه جرم ارتکابی وی در بابلسر باشد کجاست؟ چرا؟
۸.        اگر بعد از صدور یکی از قرار های تامین کیفری ، بازپرس نظر به قرار اناطه داشته باشد قرار تامین فک می گردد یا خیر، به اختیار قاضی است ؟
۹.        بانظر به نصوص قانونی ضابطه توجه قاضی به قرعه چیست ؟ موضوعیت دارد یا طریقت ؟ کاشف حق است یا موجد آن؟
۱۰.        متهم با قرار وثیقه وشخصا با سپردن آن آزاد گردید وی عیلرغم احضار وابلاغ واقعی در جلسه محاکمه شرکت نمی کند و بجای خود وکیل معرفی می نماید آیا می توان این وثیقه را بلحاظ عدم حضور با رعایت دیگر تشریفات ضبط نمود ؟ چرا؟
حقوق تجارت


سوال اول - منظور از معاملات برواتی در بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت چیست ؟آیا این بند را می توان شامل سفته نیز دانست ؟ چرا ؟


سوال دوم - محمود مالک یکی از تعمیر گاههای مجاز شرکت ایران خودرو در شهرستان ساری است. نامبرده خود ساکن آمل بوده ودرعین حال درشرکت نسبی ( صادق وبرادران) که مرکز اصلی این شرکت نیز در تهران است شریک می باشد. محمود بنا به دلایلی از عهده پرداخت بدهی۲۰ میلیون تومانی خود به بهرام بر نیامده و بهرام علیه او دادخواست ورشکستگی تقدیم دادگاه صالح مینماید پس از تقـدیم دادخـواست و در جلـسه اول رسیـدگی هر یک از طرفین مدافعـاتی را عنوان نموده و دادگاه نیز مسئـله را ارجـاع به ، کارشناس نموده وکارشناس نیز بدهی محمود را مورد تایید قرار داده و النهایه دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید ، باذر نظر گرفتن مطالب فوق به سوالات ذیل پاسخ دهید :

اولا: ۱- آیا اقدام بهرام در طرح دعوی ورشکستگی صحیح بوده است ؟
۲ – بهرام بایستی دادخواست خود را به دادگاه چه شهری تقدیم می کرد؟
۳ – در برگ دادخواست ضمیمه ، دادخواستی را برای بهرام تنظیم نمائید؟
۴ – اگر شما وکیل محمود بودید در دفاع از موکل خود چه مطالبی را عنوان می کردید؟

ثانیا : به فرض اینکه دادگاه حکم ورشکستگی محمود را صادر کند :
۱-        این حکم چه تاثیری برحال شرکت ( صادق وبرادران ) دارد؟
۲-        چه مواردی باید در حکم دادگاه قید شده باشد ؟
۳-        محمود تاچه مدتی می تواند به این حکم اعتراض کند ؟
۴-        آیا این حکم بلا فاصله قابلیت اجرا خواهد داشت ؟
۵-        در صورت قابلیت اجرا مراحل اجرای آن را فقط نام ببرید ؟سوال سوم - در ارتباط با شرکتهای تجارتی به سوالات ذیل پاسخ دهید :
۱-        منظور از استقلال شخصیت و دارائی شرکت وشرکا چیست ؟
۲-        دلیل قسمت اخیر ماده ۹۵ قانون تجارت که عنوان می دارد: ( اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده .........) چیست ؟
۳-        اگر مدیران شرکتی خارج از حدود اختیارات خود قراردادی را بنام شرکت منعقد سازند چه شخص یا اشخاصی پاسخگوی تعهدات ناشی از این قرار داد خواهند بود ؟ چرا؟سوال چهارم - محمود به موجب معامله ای که در تاریخ ۱/۱۰/۸۲ در شهر ساری با حسین مینماید یک فقره چک در وجه حامل عهده بانک ملت شعبه فرهنگ ساری صادرکرده و سررسید آنرا نیز ۱/۱۲/۸۲ قرار می دهد . قبل از فرا رسیدن سر رسید ، محمود بدهی خود به حسین را تادیه نموده و چک مزبور را مسترد می کند و نزد خود نگاه می دارد .در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۲ محمود معامله دیگری با حسین انجام داده ومجددا همان چک را بدون هیچگونه تغییری به حسین می دهد . حسین در فردای آن روز چک را امضاء کرده وچون با صابر معامله
کرده بوده آن را به صابر تسلیم می نماید . صابر نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۲ چک را به بانک برده وبدلیل نبودن موجودی در حساب ، گواهی عدم پرداخت صادر میشود . نظر به اطلاعات مزکور و به فرض اینکه تمامی این این مسائل در دادگاه احراز گردد به سوالات ذیل پاسخ دهید :

۱.        آیا این چک ضمانت اجرای کیفری دارد ؟ چرا؟
۲.        به فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبلی ، چه مهلت هایی باید برای شکایت رعایت گردد؟ دقیقا تاریخها را ذکر کنید .
۳.        حسین ظهر نویس چک محسوب می شود یا ضامن ؟ چرا؟
۴.        چنانچه حسین را ظهر نویس تلقی کنیم آیا مسئولیتی برای پرداخت وجه این چک دارد ؟
۵.        بفرض اینکه صابر مبادرت به تقدیم دادخواست علیه صادر کننده چک نموده و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا تقاضای او مورد موافقت قرار خواهد گرفت ؟ توضیح دهید.


سوالات اختبار بهمن ۸۴ کانون وکلای دادگستری مازندران وگلستان

حقـــوق مـــدنی

سوال اول – حمید سه تن برنج را به قیمت دو میلیون تومان از محمود می خرد و با صدور حواله ، از محمود می خواهد که برای گرفتن
ثمن به حامد مراجعه کند . حامد با رویت حواله ، مبلغ دو میلیون تومان به محمود می پردازد و پس از مدت یکماه برای
گرفتن مبلغ پرداختی ، به حمید مراجعه میکند. حمید مدعی می شودکه حامد مبلغ پرداختی به محمود را او به بدهکار بوده
است ولی دلیلی برای اثبات ادعا خود ندارد . بنظر شما دادگاه باید چه حکمی صادر نماید ؟

سوال دوم - (الف) در تاریخ ۱/۷/۸۴ اتومبیل خود را به مبلغ چهار میلیون تومان به ب می فروشد . اگر طرفین قرار داد راجع به زمان تسلیم
مبین وثمن چیزی نگفته باشند و فروشنده که هنوز اتومبیل را تحویل نداده است بعد از انقضاء سه روز به دلیل عدم پرداخت
ثمن از سوی مشتری با ارسال اظهار نامه ای معامله را فسخ نماید و از طرفی ( ب) پس از فسخ معامله و قبل از اطلاع از آن ،
اتومبیل را به مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰/۴ تومان به ( ج) بفروشد . به نظر شما :

اولا - آیا فسخ معامله توسط الف مطابق با مقررات قانونی بوده است ؟
ثانیا - بفرض صحت فسخ ، چنانچه (ج) هنگام خرید اتومبیل شرط کرده باشد اگر اتومبیل مستحق للغیر درآید فروشنده باید
علاوه بر رد ثمن مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان به (ج) بپردازد. شرط مزبور چه وضعیتی خواهد داشت؟
ثالثا - چنانچه در فرض مسئله ، (الف) و(ب) توافق کرده باشند که اتومبیل وثمن سه ماه پس از انعقاد قرار داد تسلیم گردند عقد
بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟

سوال سوم - شخص اتومبیل خود را وثیقه پرداخت ثمن در عقد بیع قرار می دهد تا اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر نپرداخت اتومبیل
فروخته شود و از این طریق ثمن پرداخت گردد. اگر طرفین توافق نمایند که ثمن بعنوان قرض بر عهده خریدار باشد که
هشت ماه بعد بپردازد و خریدار در آن تاریخ از پرداخت قرض خود امتناع کند آیا فروشنده می تواند طلب خود را از طریق
فروش وثیقه استینفاء کند؟

سوال چهارم – زمینی به مدت پنج سال در تصرف( الف) می باشد .( ب) که مدعی مالکیت است جهت خلع ید( الف) در دادگاه اقامه
دعوی میکند و به شهادت شهود استناد میکند . شهود در دادگاه اظهار می دارند که ملک مورد نزاع تا پنج سال قبل
مال( ب) بوده است ولی از این که چگونه به تصرف (الف) در آمده است هیچ اطلاعی نداریم .( الف) برای رد ادعای
(ب) به قاعده ید استناد می نماید . بنظر شما دادگاه باید چه حکمی صادر نماید؟
سوالات اختبار بهمن ۸۴ کانون وکلای دادگستری مازندران وگلستان

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

حقوق جزای عمومی

سوال اول - حسن که قصد مسافرت دارد انگشتری گرانبهای خویش را به علی می سپاردکه بعد از برگشت از مسافرت از او بگیرد .
حسن هنوز از مسافرت برنگشته بود که علی انگشتری را برداشته و بقصد مفقود کردن تصمیم به انداختن آن در چاه
مینماید ، درست در زمانی که علی می خواست انگشتری را به داخل چاه بیاندازد همسر حسن که از قبل با خبر بوده از
پشت دست علی را گرفته و نتیجه مانع انداختن انگشتری در داخل چاه میگردد. حال مرقوم فرمایید :

۱.        مسئولیت کیفری احتمالی علی را توضیح دهید.
۲.        عمل علی با چه نهاد حقوق کیفری در ایران قابل تطبیق است؟
۳.        در خصوص مقررات آن نهاد در نظام کیفری ایران چه انتقادی وارد است ؟

سوال دوم - مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات های اسلامی را بدقت خوانده وسپس مسوولیت شخصی را که در حال خواب جرم علیه
تمامیت جسمانی نسبت به کسی دیگر انجام می دهد را بررسی کرده ونظرات ومختلف را شرح دهید.

سوال سوم - منوچهر (کارمند دولت) به اتهام بزه کلاهبرداری که در مورخ ۱/۱/۶۹ ، مرتکب شده بود در مورخ ۱۰/۶/۷۰ به سه سال
حبس قطعی ( و مجازاتهای دیگر ) محکوم گردیده و متهم در جهت اجرای حکم روانه زندان گردیده است . در حین
اجرای حکم ، شاکی دیگری به دادگاه مراجعه نموده و مدعی شده بودکه مشارالیه در تاریخ ۵/۲/۷۰ ، مرتکب یک فقره
کلاهبرداری دیگریگردیده بود .چنانچه ارتکاب جرم اخیر محقق شده باشد و جلسه دادرسی برای آن ، مورخ ۱۰/۱۰/۷۳
تعیین گردد. پاسخ دهید:

الف- متهم برای جرم ارتکابی مورخ ۵/۲/۷۰ با رعایت تعدد محکوم می شود یا تکرار ؟ یا هیچکدام ؟چرا؟
ب- حدود مجازاتهای جرم ارتکابی مورخ ۵/۲/۷۰ را با توجه به شقوق مختلف بنویسید .
ج- آیا قاضی صادر کننده حکم لاحق می تواند مجازات متهم را معلق کند؟ و یا آزادی مشروط دهد ؟ چرا؟
د - چنانچه دادگاه صادره کننده حکم قطعی لاحق ، متهم را به شش سال زندانی محکوم نماید ، مجرم در چه تاریخی
از زندان خلاص می شود ؟ چرا؟ ( به فرض عدم اعطای آزادی مشروط وعفو)
ه - چنانچه پس از صدور حکم قطعی لاحق حکم تمامی شاکیان رضایت دهند، چه تاثیری بر اعمال مجازات نسبت به
محکوم علیه دارد؟

حقوق جزای اختصاصی

سوال چهارم – ماده ۶۳۰ قانون مجازاتهای اسلامی را بدقت مطالعه کرده وبه سوالات زیر پاسخ دهید.

الف – علت سقوط مجازات مرد چیست ؟ وجود عامل توجیه کننده؟ وجود عامل رافع مسوولیت کیفری؟یا وجود معاذیر قانونی ؟
چرا؟
ب - آیا اگر زانی یا زانیه در مقابل حمله شوهر دفاع کنند و مرتکب قتل او گردند ، مسولیت کیفری دارند ؟چرا؟
ج – آیا شوهر جهت سقوط مجازات باید زنا را ثابت کند ؟ چرا؟
د – نفیا یا اثباتا چه نظری در خصوص این ماده دارید ؟

سوال پنجم – ناصر اتومبیل خویش را به مدت سه روز به منصور امانت می دهد . پس از انقضاء سه روز متوجه میگردد که منصور اتومبیل
را با سند عادی به علی فروخته است . به محض درخواست ناصر مبنی بر مطالبه اتومبیل از منصور ، علی اتومبیل را به محمد
می دهد . وشخص اخیر اتومبیل را مخفی می نماید . در صورت طرح شکایت از سوی ناصر :

الف – مسئولیت کیفری احتمالی منصور ،علی ومحمد را شرح دهید .
ب - آیا برای تعقیب بزهکاران احتمالی نیاز به شاکی خصوص است ؟ ( اعم از شروع تعقیب ویا بقای تعقیب )
ج - ناصر برای گرفتن اتومبیل چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ چرا؟


سوال ششم – قلب سکه :
الف - قلب چه نوع سکه هایی جرم است ؟
ب – اگر شخص سکه هایی از جنس کروم و نیکل و کبالت مربوط به زمان محمد رضا پهلوی (شاه دوم از سلسله پهلوی) را قلب
کند . در خصوص اتهام احتمالی منتسب به مشارالیه توضیح دهید .
ج- اگر شخصی سکه رایج جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور قلب کند ، وارد کند ومورد خرید و فروش قرار دهد ، در
خصوص اتهام یا اتهامات احتمالی منتسب به مشارالیه توضیح دهید .
د- منظور از ترویج سکه قلب چیست ؟ توضیح دهید ؟


امتحان اختبار بهمن ۱۳۸۴
حقوق ثبت

سوال اول – آیا تخلف سر درفتر اسناد رسمی از وظایف قانونی خود، اعتبار معامله را متزلرل میکند ؟ چرا ؟

سوال دول- آیا دسترنج رعیتی وحق اولویت و گاو بندی ودستارم وحق الارض که در املاک معمول وبین اشخاص خرید وفروش میشود
قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت هست یا خیر ؟ بچه دلیل؟

سوال سوم – همینکه اداره ثبت ، از صدور اسناد معارض ، اطلاع پیدا میکند وظیفه ای دارد که باید به آن عمل کند ،آن تکلیف چیست؟

سوال چهارم- طبق ماده ۲آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، متعهد باید از تاریخ ابلاغ اجرائیه ثبتی ظرف ده روز مفاد آنرا
بموقع اجرا بگذارد ، هرگاه متعهد له بیم آنرا داشته باشد که طی این مدت ده روز متعهد مالی که در اختیار دارد بنحوی از
ید خود خارج میکند ، چه باید بکند
آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31