دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

 * آئین دادرسی مدنی - تیرماه ۱۳۸۳

مدت دو ساعت – استفاده از کتاب قانون ممنوع است
سئوال اول - سعید آپارتمانی را از یک شرکت ساختمانی با سند مالکیت خریداری نموده و پدر ومادر خود را درآن آپارتمان اسکان داده و خود عازم خارج از کشور میگردد۰ بعد از گذشت حدود یکسال یک روز مامور اجرا باتفاق مامور انتظامی و یک نفر که خود را مالک آپارتمان معرفی مینماید به محل مراجعه و آپارتمان را تخلیه مینماید۰ سعید با اطلاع از ما وقع به تهران آمده وبا تعقیب قضیه متوجه میشود که شخصی باستناد یک مبایعه نامه بتاریخ مقدم ازمعامله وی با شرکت فروشنده با طرح دعوی بطرفیت سعید و شرکت فروشنده با تقلب در ابلاغ اخطارها و ابلاغ واقعی متقلبانه با تحصیل حکم حضور و قطعی حکم تخلیه را اجرا نموده است۰ سعید به شما که وکیل دادگستری میباشید مراجعه و تفویض وکالت مینماید و شما اقدام به درخواست اعاده دادرسی مینمائید۰ سئوالات بشرح زیر است :
الف – شما درخواست اعاده دادرسی را در کدام دادگاه مطرح میکنید ؟ دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا دادگاه تجدید نظر تایید کننده حکم ؟
ب - با توجه باینکه مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است در مسئاله مفروض ابتدای مهلت از چه تاریخی شروع میگردد ؟
ج - با فرض اینکه بنظر شما دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی باشد با توجه به اینکه طبق مفاد آئین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی ماهیتی میکند ترتیب رسیدگی به چه صورتی خواهد بود ؟ آیا ابتدا به موضوع جعل سند و احراز آن رسیدگی و سپس بعد از قبول اعاده دادرسی را ادامه میدهد و حکم مقتضی را صادر مینماید ؟
د - حکم صادره در رابطه با اعاده دادرسی اعم از اینکه دادگاه بدوی صالح باشد یا تجدید نظر مفاد حکم دادگاه متضمن چه دستور و نتایجی خواهد بود ؟ پاسخ خود را در چند سطر محدود و مختصر باستناد قانون مرقوم فرمائید ۰ ( بارم سئوال ۸ )
سئوال دوم - شخصی در دادگاه بدوی و تجدید نظر محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال گردیده محکوم علیه به شما مراجعه و تفویض وکالت نموده و شما با توجه به اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب با قبول وکالت به هیات تشخیص شکایت مینماید۰ ( البته با فرض اینکه شما صلاحیت شکایت به هیات تشخیص را دارا میباشید )
سئوالات اینستکه :
الف - در چه مهلتی باید اقدام به طرح شکایت نمائید ؟ آیا قانونگذار مهلتی پیش بینی نموده است یا هر زمانی میتوانید مبادرت به شکایت نمائید ؟
ب - آیا هیات تشخیص میتواند اجرای حکم حقوقی ( مدنی ) را تا رسیدگی قطعی متوقف نمایید ؟ نفیا " یا اثباتا " پاسخ خود را با استناد به قانون مرقوم فرمائید۰
ج - هیات تشخیص پس از رسیدگی حکم به رد شکایت شما میدهد آیا این حکم قطعی است یا مجددا قابل طرح میباشد۰ در صورتی که قابل شکایت مجدد باشد مرجع شکایت و رسیدگی بعدی و جهت قبول شکایت را شرح دهید۰ بارم سئوال ۶
سئوال سوم - در دعوایی که از طرف دادگاه با توجه به قرارداد طرفین داوری به یک نفر داور ارجاع گردیده و داور در مدت تعین شده از طرف دادگاه رای خود را صادر و ثبت دفتر دادگاه نموده است چنانچه داور پس از ثبت رای خود را دفتر دادگاه متوجه اشتباهی در رای خود گردد آیا میتوانید رای خود را اصلاح نماید ؟ پاسخ خود را نفیا یا اثباتا با استناد قانونی موقوم فرمائید۰ بارم سئوال ۳
سئوال چهارم - شخصی در دعوی مطالبه دین قطعا محکوم به پرداخت شده و اجرائیه نیز صادر گردیده محکوم له تقاضای بازداشت اموال محکوم علیه را نموده است و اجرا با معرفی محکوم له یک آپارتمان شصت متری و یک خودرو پیکان محکوم علیه را بازداشت مینماید بر اثر اعتراض محکوم علیه دادگاه اموال بازداشتی را جز مستثنیات دین تشخیص و حکم به رفع بازداشت میدهد , پس از صدور این حکم محکوم علیه فوت نموده و محکوم له مجددا توقیف همان اموال را خواستار میشود۰ وراث علیه متوفی با استناد به رای دادگاه مدعی مستثنی بودن آ ن اموال در بازداشت مجدد شده اند آیا اجرا با توجه به اعتراض وراث باستناد حکم صادره دائر بر مستثنی بودن اموال بازداشتی باید از توقیف همان اموال امتناع نماید یا میتواند همان اموال را که قبلا جز مستثنیات دین بوده بازداشت نماید ؟ پاسخ را مستندا به قانون مرقوم فرمائید۰ بارم سئوال ۳ 
 
* حقوق مدنی - تیرماه ۱۳۸۳

مدت ۲ ساعت
سئوال اول – در پرونده کیفری بین طرفین به شرح سندی عادی توافق میشود که متهم با حضور در دفترخانه رسما به شاکی وکالت بلاعزل تفویض نماید تا شاکی با بهره از وکالت مزبور ملک متهم را برای وصول ضرر و زیان ناشی از جرم بفروشد۰ شاکی نیز متعهد میشود به محض تنظیم وکالتنامه رضایت و انصراف خود را از تعقیب کیفری متهم به دادگاه اعلام کند ولی تعهد شاکی درمتن وکالتنامه رسمی ذکر نمیشود شاکی از اعلام رضایت به دادگاه میفری امتناع مینماید و در نتیجه به مجازات و پرداخت ضرر و زیان در حق شاکی محکوم میگردد در حالی که شاکی نیز تاکنون از اختیار خود مندرج دروکالتنامه استفاده نکرده است متهم با توضیح مراتب فوق دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم ابطال و فسخ وکالتنامه را درخواست میکند۰ دادگاه ابتدا به خواهان ابلاغ میکند تا تصریح نماید۰ ابطال وکالتنامه را تقاضا دارد یا فسخ آنرا تا بر مبنای درخواست او دعوی رسیدگی شود۰ توضیح دهید تکلیف دادگاه به خواهان صحیح بوده یا خیر و استدلال شما چیست ؟ خواهان در مقام توضیح خواسته خود اعلام بطلان وکالتنامه را تقاضا میکند بنظر شما دادگاه با فرض اینکه خواسته اعلام بطلان وکالتنامه است چه رائی باید صادر کند و با چه استدلالی ؟ بارم ۱۰
سئوال دوم -
درمبایعه نامه ای مقرر شده هرگاه خریدار چکهای مربوط به ثمن معامله را در سررسید معین نپردازد معامله فسخ است از پنج فقره چکهای مزبور سه فقره در سررسید توسط فروشنده وصول شده است چک چهارم توسط بانک محال علیه بلامحل اعلام و پس از آن چک پنجم نیز فاقد موجودی بوده و fبرگشت شده است فروشنده به منظور وصول دو فقره چک اخیر از طریق اجرای اداره ثبت اقدام نموده ولی اموالی از خریدار جهت فروش و وصول و ایصال وچه چکها بدست نمیاید۰ فروشنده ضمن اعلام آمادگی برای استرداد وچه سه فقره چکهای وصولی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام انفساخ مبایعه نامه را از دادگاه حقوقی تقاضا میکند نظر مستدل خود را در مورد قبول یا رد دعوی فوق بیان نمائید۰ بارم ۵
سئوال سوم –
مردی ملکی را که طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده با این عبارت در ظهر مبایعه نامه به همسر خود انتقال میدهد " کلیه حقوق خود نسبت به مورد معامله را واگذار کردم به همسر خود خانم۰۰ " مشارالیها نیز حقوق خود را باهمان عبارت به پدر خویش منتقل مینماید ملک مزبور آپارتمانی است که هنوز از طرف فروشنده به خریدار تحویل نشده است ۰ با اوصاف فوق زوج به شما مراجعه و از شما درخواست میکند با طرح دعوائی مناسب ملک را به او بازگردانید نظر شما چیست اگر زوج را محق بدانید دادخواستی حداکثر در ۱۵ سطر برای زوج تنظیم نمائید و اگر زوج را محق تشخیص نمیدهید توضیح مستدل خود را بیان نمائید بارم ۵

طراح – دکتر غلامرضا طیرانیان۰ فقط استفاده ازمتن قوانین ( بدون هرگونه توضیح و زیرنویس ) مجاز است۰ 
 
* حقوق تجارت - تیرماه ۱۳۸۳


اختبار کتبی حقوق تجارت تیرماه ۱۳۸۳
سئوال یکم :
بازرگانی به شما مراجعه میکند و اظهار میدارد که دادگاه بدوی در یک دعوی به ضرر او رای داده است و اکنون میخواهد تجدید نظر خواهی کند با توجه به اینکه تمبر دادخواست در مرحله تجدید نظر خواهی زیاد است و او قادر به پرداخت این هزینه نیست درخواست تقدیم دادخواست اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را دارد۰
۱ - آیا دادخواست اعسار می دهید ؟
۲ - اثباتا یا نفیا بطور مستدل نظرات خود را بیان نمائید۰ ۲ نمره
سئوال دوم -
یک شرکت سهامی عام در یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری اعلام میکند سهامدارانی که دارای سهام بی نام هستند ظرف سه ماه به شرکت مراجعه و سهام بی نام خود را تبدیل به سهام با نام کنند در غیر اینصورت سهام آنها باطل میگردد۰
یکی از سهامداران چهار ماه بعد از انتشار آگهی به شرکت مراجعه میکند و متوجه میشود که شرکت سهام وی را باطل اعلام کرده و برابر آن سهام با نام صادر و به یکی از سهامداران شرکت فروخته اند از لحاظ حقوقی استدلال کنید :
۱ - آیا عمل شرکت قانونی است یا نه ؟
۲ - به عنوان وکیل سهامدار مارالذکر برای وی چه می توانید بکنید ؟ مثبت یا منفی آنرا استدلال کنید و راه حل قانونی و قضائی آنرا بنویسید۰ ۵ نمره
سئوال سوم -
یک شرکت ساختمانی ( سهامی خاص ) به نام الف ساخت هزار دستگاه آپارتمان به مردم را پیش فروش کرده و با خریداران قرارداد منعقد میکند برای تامین درها و پنجره های آپارتمان های مزبور شرکت با مسئولیت محدود به نام ب تاسیس میشود۰ مدیرعامل شرکت الف به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ب مشغول به کار میشود۰
آیا عمل مدیرعامل شرکت الف قانونی است ؟ مثبت یا منفی آنرا به طور کامل با توجه به قانون تجارت به ویژه قانون شرکتهای سهامی استدلال کنید۰ ۵ نمره
سئوال چهارم :
شرکت سهامی خاصx به حکم دادگاه ورشکسته میشود در بین طلبکاران و مدعیان حق آن شرکت که به اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه میکنند شخصی وجود دارد بنام A که با ارائه یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون تومان تقاضا دارد در عداد طلبکاران قرار داده شود۰ چک مزبور را الف و ب دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت که امضای آنان به بانک محال علیه معرفی شده صادر کرده اند۰A علاوه بر مراجعه به اداره تصفیه دعوائی نیز به طرفیت دو مدیر امضا کننده در محکمه حقوق طرح نموده و با این ادعا که مسئولیت مدیران مزبور نیز تضامنی است صدور حکم بر محکومیت آنان را به پرداخت وجه چک بنحو تضامن تقاضا نموده است مدیران در پاسخ این ادعا دفاع کرده اند که چک موضوع دعوی بابت قسمتی از ثمن معامله ای در وجه دارنده آن صادر شده و مشخصات چک در مبایعه نامه ذکر گردیده و تاریخ مبایعه نامه به ماه قبل از تاریخ چک میباشد و قرار بوده که اقدام به صدور سفته به نفع طرف معامله بشود لیکن به علت قابل ملاحظه بودن قیمت تمبر مالیاتی مربوط به سفته پنجاه میلیون تومانی چک صادر شده است و نتیجه گرفته اند که چک به حساب شرکت صادر شده و آنان نباید مسئول پرداخت آن باشند اداره تصفیه تقاضای A را در خصوص قرار گرفتن وی در شمار غرما رد کرده با این استدلال که مطابق اساسنامه شرکت مدیران حق انجام معامله ای که برا ی آن چک صادر شده نداشته اند وشرکت مسئولیتی در مورد پرداخت آن ندارد۰
با عنایت به مقررات موضوعه و اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت مستدلا بطور مشروح پاسخ دهید تصمیم اداره تصفیه در مورد مردود دانستن ادعای A درست است یا نه ؟ دادگاه مورد مراجعه A در باب دعاوی باید چگونه مبادرت به صدور رای نماید۰ ۸ نمره
موفق باشید۰ 
 
* حقوق ثبت و امور حسبی تیرماه ۱۳۸۳

سئوالات آزمون حقوق ثبت و امور حسبی تیرماه ۱۳۸۳
قوانین مورد نیاز :
ثبت – امور حسبی – مدنی - آئین دادرسی مدنی – مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲
مدت آزمون ۲ ساعت است ذکر عین مواد قانونی ضرورت ندارد فقط به دو سئوال پاسخ داده شود۰
سئوال اول -
در مناطقی از کشور که در اجرای مقررا ت ثبت عمومی املاک میباید به ثبت برسد توضیح دهید که آیا دعوی خلع ید و نیز رفع تصرف عدوانی ( اعم از حقیقی و کیفری ) ازمالکین که املاک آنها مجهول المالک شناخته شده قابلیت استماع دارد یا خیر ؟
سئوال دوم -
اثر تاریخ را در اسناد رسمی و عادی توضیح داده و مشخص نماید سندی که فاقد تاریخ بوده و یا تاریخ آن مخدوش است از لحاظ احراز اهلیت و نیز اعتبار سند چه وضعی دارد۰
سئوال سوم -
درامور ثبتی در کدام مورد ارائه گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد و اساسا مقررات موضوعه امکان تحصیل گواهی انحصار وراثت را به غیر وراث میدهد ؟
سئوال چهارم –
حدود اختیارات قانونی قیم را با ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مقایسه کرده و ضرورت نظارت دادستان را در هر مورد مشخص نماید۰ 

 * حقوق تجارت ۱۳۸۲

سئوال اختبار حقوق تجارت
آذر ماه۱۳۸۲ - استفاده از قانون تجارت مجاز است

اداره تصفیه امور ورشکستگی که امر تصفیه شرکت سهامی x ورشکسته را عهده دار گردیده با موضوعات زیر مواجه شده است۰

الف - بانک y ، ۵ فقره سفته به اداره ارائه کرده که z آنها را صادر کرده بوده و x پشت آنها را امضاء نموده و z با دادن سفته ها به بانک y از تسهیلاتی بر خوردار گردیده است ۰ سفته ها عندالمطالبه و در وجه حامل بوده و بانک ۱۸ ماه پس از تاریخ صدور اقدام به واخواست سفته ها کرده خواسته y این است که وجه سفته ها به آن پرداخت شود۰

ب - x قبل از ورشکستگی براتی بعهده ب و در وجه ج صادر کرده که مورد قبول قرار گرفته ولی قبل از سررسید x ورشکسته شده است آیا اداره تصفیه می تواند از ب بخواهد که طلب x را که باعتبار آن برات صادر کرده به اداره تصفیه بپردازد که مورد استفاده همه طلبکاران قرار گیرد .

ج - x ظهرنویس چکی است که دارنده آن A میباشد . A ۱۴ روز بعد از تاریخ مندرج در چک به بانک محال علیه مراجعه کرده ، ولی بعلت عدم موجودی پرداخت صورت نگرفته است . A بتصور آنکه میتواند وجه چک را از صادر کننده دریافت کند تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نکرده ، اما از مراجعه به صادر کننده نتیجه ای نگرفته و ۲۰ روز بعد از تاریخ مندرج در چک مجددا به بانک محال علیه رجوع کرده و بتقاضای او گواهی عدم پرداخت صادر شده است آیا این گواهی در مهلت مقرر صادر شده است ؟

د - طبق مصوبه هیات مدیره شرکت x صدور اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و ریاست هیات مدیره دارای اعتبار است الف چکی در اختیار دارد که فقط دارای امضای مدیرعامل است و بانک محال علیه از پرداخت آن خودداری کرده است .

آیا این چک علیه شرکت قابل استفاده است ؟ با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق تجارت مستدلا تشریح کنید اداره تصفیه در مورد موضوعات فوق الذکر چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید ؟  
* حقوق مدنی ۱۳۸۲

حقوق مدنی تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۲
وقت یکساعت و نیم - به دو پرسش زیر پاسخ دهید

یکم – شخصی فوت کرده و ورثه او پیش از پرداخت بدهی های مورث خود اقدام به تقسیم ترکه میان خود کرده اند . بستانکاران از دادگاه درخواست ابطال این تقسیم را کرده اند در این زمینه دادگاه چه حکمی باید صادر کند ؟ باستدلال حقوقی و ذکر مواد قانونی مربوی پاسخ دهید۰

دوم - آپارتمانی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و با سند انتقال رسمی مورد معامله قرار گرفته بعد از مدتی معلوم شده ۱۵ متر اضافه مساحت دارد . با توجه به قوانین موجود برای هریک از فروشنده و خریدار در این مورد چه حقی وجود دارد و چه اقدام قانونی برای وی متصور است ؟  
* حقوق جزا ۱۳۸۲

حقوق جزا ( ستفاده از قانون مجازات آزاد است۰ )
لطفا به هر دو سئوال زیر با استدلال کافی و در حد خواسته شده پاسخ دهید ۰

سئوال اول – ( حداکثر پاسخ دوازده سطر )

الف – متهم است به سرقت عادی موضوع ماده ۶۶۱ ( x ) قانون مجازات اسلامی و ب متهم است به معاونت در سرقت مذکور در بررسی سوابق آنها مشخص میشود که :

۱ - « الف » قبلا به اتهام ارتکاب دو فقره جزائم مستوجب مجازات تعزیری با رعایت تعدد جرم به یک سال و نیم حبس تعزیری به علاوه یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که یک ونیم حبس تعزیری را بطور کامل متحمل و آزاد شده اما به دلیل قصور مامورین اجرا مجازات نقدی درمورد وی اجرا نگردیده است۰

۲ - « ب » دارای یک فقره ساقه محکومیت کیفری به مدت یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق به دلیل ارتکاب جرم سرقت عادی استکه با تحمل شلاق و همچنی نیمی از مدت مجازات حبس خور با درخواست آزادی مشروط آزاد شده و به ارتکاب جرم اخیر ( معاونت در سرقت ) در طول مدت آزادی مشروط وی بوده است۰

پرونده با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد وکیل مدافع الف در دفاع از موکل خود اولا با توجه به وضع خاص وجوانی او درخواست تخفیف مجازات را می نماید و ثانیا اعلام می دارد که اگر چه مجازات جزای نقدی موکل او اجر نشده است اما این به دلیل قصور مامورین اجرا بوده و درهر حال نباید دادگاه حکم به جمع مجازاتها در مورد موکل وی صادر نماید ، زیرا نمیوتوان عمل او را تعدد دانست . وکیل مدافع ب نیز درخواست تخفیف و آنگاه تبدیل و تعلیق مجازات موکل خود را مینماید و علاوه بر آن اعلام میدارد که چون موکل او در آزادی مشروط مرتب جرم معاونت در سرقت شده و مجازات قبلی او نیز سرقت بوده لذا با توجه به عدم اختلاف دو جرم ( سرقت قبلی و معاونت در سرقت فعلی ) دادگاه باید قاعده تعدد را از این حیث رعایت و فقط مجازات احتمالی را طبق ماده ۴۷ ق۰ م۰ ا تشدید کند و نباید از قاعده جمع مجازات ها استفاده نماید۰

با توجه به مساله بالا :
اولا حدود محکومیت متهمان با توجه به شرایط و مقتضیات هر یک چقدر است ؟
ثانیا : آیا دفاعیات وکلای مدافع متهمان صحیح و منطبق با قانون است ؟

سوال دوم – ( حداکثر پاسخ هشت سطر )
الف – مدیرعامل یک ساختمان دولتی از ب کارگر ساختمانی که در جوار سازمان دولتی قراردارد ، با وعده دادن انعام قابل توجهی می خواهد که سنگ خاک و نخاله های ناشی از عملیات ساختمانی کارگاه را که در حاشیه یکی از دیوارهای سازمان دولتی انباشته شده ، جمع آوری و زیر دیوار را پاکسازی نماید .

ب بدون اطلاع امر به مسئول و همچنین مهندس ناظر کارگاه که هنگام حادثه در قسمت دیگر کارگاه حضور دارند ، با بیل و کلنگ به پاکسازی زیر دیوار می پردازد ، که در اثنا کار به دلیل تخلیه بیش از حد زیر دیوار جهت پاکسازی ، قسمتی از دیوار فرو می ریزد و به دلیل این فرو ریزی ب زیر دیوار مصدوم و مجروح میگردد . با استمداد وی مهندس ناطر و مسئول کارگاه که در نقطه ای دور از حادثه قرار داشتند ، به کمک ب می شتابند و او را از زیر دیوار خارج و سریعا به بیمارستان منتقل میکنند که متاسفانه ب در بیمارستان فوت می کند۰

پاسخ دهید که مبنای مسئولیت هر یک در حادثه اتقاق افتاده ( مقصود مسئولیت مدیر سازمان دولتی شخص ب مسئول کارگاه و مهندس ناظر میباشد ) چیست و توجیه ارتباط علی بین وقوع حادثه و عمل مقصر یا مقصرین چگونه است ۰

( × ) ماده ۶۶۱ ق . م . ا . در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نمیباشد ، مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .
موفق باشید .  
* آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۲

سئوالات آئین دادرسی کیفری

سئوال اول –
در پرونده ای کیفری آقای حسن۰۰۰۰ و غیره به اتهام تجاوز به اراضی ملی شده ، تحت تعقیب قرا ر گرفته اند . دادگاه عمومی محل پس از اعمال رسیدگی های مقدماتی در مورخه ۳/۲/۷۹ ضمن صدور قرار اظهار نظر نموده است که :

در خصوص شکایت اداره کشاورزی علیه آقای حسن۰۰۰ و غیره نطر باینکه از تاریخ تقدیم شکایت ( تاریخ تقدیم شکات ظاهرا مورخه ۱۰/۷/۶۴ بوده است ) تاکنون پرونده منجر به صدور حکم نشده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است . لذا مستندا به ماده ۱۷۳و ۶ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر اعلام میگردد .

با تجدید نظر خواهی شاکی پرونده در دادگاه تجدید نظر استان مطرح و قرار موقوفی تعقیب صادره ، باستناد مرور زمان عینا تایید گردیده است . در پرونده کیفری دیگری آقای نعمت۰۰۰۰باتهام تصرف عدوانی اراضی دولتی تحت تعقیب قرار می گیرد .

دادگاه عمومی در سال ۱۳۷۹ با استدلال اینکه : چون از تاریخ طرح اولین شکایت قریب شش سال سپری شده است ( شکایت اولیه درسال ۱۳۷۳ مطرح شده است ) و پرونده بهر دلیل منجر به صدور رای نشده است با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه باستناد ماده ۱۷۳ ق - آ - د - ک قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام داشته است پرونده بر اثر تجدید نظر خواهی شاکی در مرجع تجدید نطر استان مطرح گشته ودادگاه تجدید نظر با استدلال اینکه :

بزه تصرف عدوانی دارای مجازات بازدارنده نیست و اینکه کیفر باز دارنده کیفری عمومی است۰۰۰۰ و کیفری که جعل شارع باشد یا آنرا امضا کند تعزیری است اما آنرا که حکومت جعل کند باز دارنده است۰۰۰ علیهذا بزه تصرف عدوانی ( دارای ) مجازات تعزیری است نه باز دارنده ، مستندا به بند ۲ ماده۲۵۷ ق - آ - د - ک - قرار موقوفی تعقیب صادره را فسخ نموده است۰

بابررسی صورت مسئله فوق اینکه مجازات تجاوز باراضی ملی شده وتصرف عدوانی اراضی دولتی واحد است ( حبس از یک ماه تا یکسال مضوع را از دید گاه شمول مرور زمان ( بحث آئین دادرسی کیفری ) و اینکه در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع تعزیرات است مرورزمان جاری است یا خیر ، همراه با مستندات قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و نظر صحیح تر را انتخاب فرمائید۰

سئوال دوم :
درمورد متهمی که بارتکاب به زنای محصنه کمتر از چهار بار در دادگاه اقرار نموده و سپس آنرا انکار کرده ، دادگاه بلحاظ فقد ادله شرعیه درمورد زنای محصنه حکم برائت صادر نموده ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستندا بماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده است .

محکوم علیه درحکم محکومیت تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به دبوان عالی کشور ارسال شده است . در این مورد دو رویه از طرف دو شعبه دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده است . یکی از شعبه دیوان عالی کشور خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص داده و رای صادره را کلا تایید نموده است ، اما شعبه دیگر با تایید رای برائت در مورد زنای محصنه در مورد رسیدگی به تقاضای تجدید نظر خواه در خصوص محکومیت اش به حبس تعزیری کمتر از ده سال موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است ( ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )

بنظر شما رای کدامیک از شعبه ها از لحاظ بحث صلاحیت صحیح تر است . پاسخ را با ذکر مبانی قانونی نظریه خود مرقوم فرمائید۰

بنظر شما در شرایط حکومت قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکم مسئله به چه کیفت خواهد بود۰

سئوال سوم –
در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری به مسئله خلاف بین شرع و قانون بودن احکام دادگاههای کیفری اشاره گردیده است۰ با توجه به قوانین معتبر موجود :

اولا - حلاف بین شرع و قانون بودن احکام را تعریف بفرمائید۰

ثانیا - در مواردیکه احکام قطعی دادگاهها بنظر شما حلاف بین شرع و قانون است کیفیت عملکرد در خصوص اعتراض باحکام دادگاهها چیست ؟

ثالثا : تصمیمات شعب تشخیص دیوان عالی کشور درمورد تشخیص خلاف بین شرع و قانون بودن احکام یا رد ردخواست مربوطه قابل شکایت و اعتراض مجدد است یا خیر ؟ و آیا در مورد حکمی میتوان بدفعات و بطور مکرر بعنوان خلاف بین شرع و قانون بودن درخواست تجدید نظر نمود۰

سئوال چهارم :
قرار تامین هائی که مقام محترم قضائی میتواند درمورد جرائم اطفال صادر نماید کدام ها هستند ؟

سئوال پنجم :
اگر به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهمی صادر شود آیا با همان اتهام میتوان اورا تحت تعقیب مجدد قرار داد ؟

سئوال ششم :
آیا بازپرس میتواند درمورد پروند ه هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا یا لواط است تحقیقات را بدون ارجاع دادستان ( یا معاون ایشان ) شروع نماید ؟

سئوال هفتم :
دادگاه کیفری استان که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب ( مصوب سال ۸۱ ) تاسیس آن پیش بینی شده است چه نوع دادگاهی است ؟ وصلاحیت رسیدگی به چه جرائمی رادارد ؟ و از چند قاضی تشکیل میشود۰

توضیح : وقت جمعا دوساعت است پاسخ به همه سئوالات اجباری است مراجعه به مجموعه قوانین آزاد است۰ 


 
* آئین دادرسی مدنی ۱۳۸۲

آئین دادرسی مدنی آذر ماه ۱۳۸۲ وقت دوساعت
به سئوالات زیر پاسخ دهید :

۱ - اگر خواهان محل اقامت خوانده را زندان تعیین کرده باشد و خوانده پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم از زندان آزاد شود تکلیف ابلاغ اوراق قضائی برای جلسات بعد چیست ؟

۲ - موکل وکیل خود را در تاریخ ۱۵/۶/۸۲ از وکالت عزل کرده و درهمان روز مراتب را به دادگاه اطلاع داده است و با ارسال اظهار نامه برای وکیل عزل را به وی اعلام نموده که اظهارنامه درتاریخ ۲۵/۶/۸۲ به وکیل ابلاغ شده است۰ وکیل با اختیار صلح وسازش که در وکالتنامه داشته درتاریخ ۲۰/۶/۸۲ با طرف دعوا صلح نموده و در دفتر اسناد رسمی سازش نامه تنظیم و به دادگاه ارسال و درخواست ختم دعوا را به سازش نموده است۰
با توجه به قوانین موضوعه و اصول و قواعد حقوقی دادگاه در این مورد باید چه تصمیمی اتخاذ نماید ؟

۳ - راننده کامیونی که محل اقامت او شهر سمنان است درشهر کرج به علت بی احتیاطی در رانندگی و عدم کنترل کامیون با دیوار باغی برخورد و خساراتی به آن وارد میکند۰ با استدلال و استناد به قوانین و مقررات مشخص نمائید ، کدام دادگاه برای رسیدگی به مطالبه خسارت صالح است ؟

۴ - منظور از وحدت منشا و ارتباط کامل بین دو دعوا چیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید ؟  
* ثبت و امور حسبی ۱۳۸۲

حقوق ثبت وامور حسبی - آذرماه ۱۳۸۲ وقت دو ساعت
به چهار سئوال زیر پاسخ دهید۰

الف - حقوق ثبت
۱ - ازدید گاه حقوقی دو معامله در چه صورتی معارض محسوب میشود ؟ برای احتراز از وقوع تعارض یا تقلیل آن چه تمهید قانونی وجود دارد ؟

۲ - درهنگام تحدید حدود ملکی متقاضی ثبت حضور نداشته است و ملک با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید شده است۰

۱ - ۲ ) آیا متقاضی ثبت حق اعتراض به تحدید حدود دارد یا نه ؟
۲ - ۲ ) در صورتیکه حق اعتراض داشته باشد مدت اعتراض و زمان شروع آن را بنویسید۰
۳ - ۲ ) مرجع و نحوه اعتراض و چگونگی رسیدگی به آنرا بنویسید۰

ب - امور حسبی
۱ - مالکیت ورثه نسبت به ماترک متوفی با وجود طلبکاران از نظر حقوقی چه وضعی دارد ؟ برای اینکه ورثه در مقابل اشخاص ثالث ( مازاد بر ترکه ) عملا مسئولیتی نداشته باشند درقانون چه تمهیداتی پیش بینی شده است۰

۲ - پدری به ولایت از فرزند صغیر خودآپارتمان متعلق به اورا میفروشد فرزند مزبور پس از رسیدن به سن رشد متوجه میشود که آپارتمان متعلق به او را با قمیتی کمتر از قمیت واقعی فروخته شده است۰
آیا میتواند اقدامی بنماید ؟ چگونه و به چه نحو ؟

استفاده از قانون آزاد است۰ 

 * قانون تجارت مهر ۸۲

قانون تجارت
شرکت سهامی x که موضوع فعالیت ثبت شده آن صادرات و وادرات است هیات مدیره ای دارد مرکب از ۳ نفر از ۶ سهامداران مدت زمانی پس از تشکیل ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم کردند و طی آن تصمیم گرفتند که به علت بروز مشکلاتی در صادرات و واردات ، سرمایه شرکت را در ساخت و ساز واحدهای مسکونی بکار اندازند و این تصمیم را به مرحله اجرا در آوردند و معاملات متعددی به نام شرکت انجام دادند و لز حسابهای جاری شرکت چک های زیادی صادر کردند که تعدادی از آنها باعدم پرداخت روبرو شد . طلبکاران به شرکت مراجعه کردند و با هیات مدیره جدیدی مواجه شدند هیات مدیره اخیزالذکر اظهار داشتند که تعهدات مدیران قبلی به زیان شرکت قابل استناد نیست و نمی توانند آن تعهدات را ایفاد کنند طلبکاران چون به مدیران قبلی دسترسی نداشتند ، برای احقاق حق و کوتاه کردن دست مدیران جدید از دخالت در دارایی های شرکت به موجب دادخواستی صدور حکم ورشکستگی شرکت را تقاضا کردند . هیات مدیره جدید در دفاع از دعوی و رد درخواست ورشکستگی مطالبی را در دادگاه مطرح کردند .
با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق تجارت تشریح کنید دادگاه در خصوص این دعوی چه حکمی باید صادر کند ؟  
* حقوق جزا مهر۸۲

حقوق جزا _ وقت : ۷۵ دقیقه

سوال اول : " الف " و " ب " به عنوان شرکت در جرم موضوع ماده ( ۵۲۹ ) قانون تعزیرات تحت تعقیب میگیرند و " ج " نیز به عنوان معاونت در همین جرم تعقیب می شود در بررسی سوابق آنها مشخص میگردد که " الف " قبلاً یک بار به اتهام همین جرم محکوم به مجازات حبس تعزیری شده و با تحمل دوران محکومیت آزاد گردیده است " ب " فاقد سابقه کیفری است و " ج " نیز قبلاً به جزای نقدی در جرمی مستوجب کیفر تعزیری محکوم شده که محکومیت او قطعی ولی تا تاریخ ارتکاب جرم اخیر موضوع ماده ( ۵۲۹ ) اجرا نشده است در دادگاه وکیل مدافع الف درخواست تخفیف و تعلیق مجازات موکل خود را می نماید و وکلای مدافع " ب " و " ج " نیز درخواست تخفیف و تبدیل مجازات موکل خود را می کنند در عین حال وکیل ج نیز تعلیق مجازات موکل خود را تقاضا می نماید .
با توجه به سوال بالا :
اولاً : حدود مجازات متهمان را با توجه به شرایط آنها و با تاکید بر اینکه کلیه آنان دارای مسئولیت جزایی هستند مشخص کنید .
ثانیاً : آیا دادگاه می تواند ا درخواست وکلای متهمان موافقت کند یا خیر ؟
ثالثاً : چنانچه هر سه نفر متهمان به حبس محکوم شوند کدام یک از آنان می توانند بعد از انقضا نیمی از مدت مجازات درخواست آزادی مشروط نمایند ؟
سوال دوم : ماده ( ۵۰۸ ) قانون مجازات اسلامی را حداکثر در ده سطر تجزیه و تحلیل کنید و انتقاد یا انتقادات وارد بر آن را عنوان نمائید .  
* آ ئین دادرسی کیفری مهر ۸۲

آئین دادرسی کیفری

به دو پرسش از چهار پرسش زیر پاسخ دهید :
۱ - جایگاه بازپرس و حدود اختیارات و وظایف او را با عنایت به مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ ) توضیح دهید :
۲ - نظام ادله قانونی و امتناع وجدانی قاضی ( دلائل معنوی ) را شرح دهید : در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از کدامیک از دو نظام فوق الذکر معثیت شده است ؟
۳ - اصل برائت ( فرض برائت ) و جایگاه آنرا در قوانین موضوعه ایران بیان کنید :
آثار اصل برائت را فقط نام ببرید و راجع به یکی از آثار آن به انتخاب خود توضیح دهید .
۴ - مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی به چه معناست ؟ این مصونیت بر مبنای کدام کنوانسیون استوار و قابل استناد است ؟
توجه : استفاده از مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن در جلسه امتحان بلامانع است .  
* اصول استنباط مهر۸۲

اصول استنباط _ وقت : یک ساعت وسی دقیقه

به سه سوال از چهار سوال زیر پاسخ دهید :
سوال اول : مشهور اصولین ، اصاله الصحه را اصل می دانند یا اماره و بچه دلیل ؟
سوال دوم : ماهیت اصل تاخر حادث چیست و در چه مواردی قابل اجرا است ؟ در ضمن مثال توضیح دهید .
سوال سوم : وچه تقدیم امارات بر اصول و هم چنین دلیل تقدیم استصحاب بر سایر اصول چیست ؟
سوال چهارم : سه اصطلاح شک در مقتضی ، شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود را با ذکر مثال برای هر یک توضیح دهید ( سه اصطلاح یاد شده در زمینه انواع مختلف استصحاب مطرح شده است )  
* حقوق تجارت ۱۳۷۳

استفاده از کتاب قانون تجارت آزاد است .
شرکت سهامی خاص الف ، حسب تقاضای یکی از طلبکارانش به حکم دادگاه ذیصلاح ورشکسته شده ، این شرکت با پرداخت ۵۰% از سرمایهاش تشکیل گردیده و مدیران آن با وجود نیاز مبرم شرکت از مطالبه سرمایه تادیه نشده خود داری نمودهاند . در اساسنامه شرکت انتقال سهام موکول به موافقت مدیران شرکت گردیده است . آقای ب که دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت بوده با ارسال اظهار نامهای خطاب به شرکت اعلام داشته که تصمیم گرفته سهام خود را از قرار هر سهم به مبلغی که تعیین نموده است به ج بفروشد و خواسته است که شرکت ظرف مدت یک ماه با این انتقال موافقت نماید . به این تقاضا ترتیب اثر داده نشده و ب ۴ ماه پس از تاریخ ثبت اظهار نامه ، بدون موافقت شرکت سهام خود را با ظهر نویسی در پشت اوراق سهام به ج واگار کرده است . اداره تصفیه که امر تصفیه شرکت الف را بعهده گرفته با اشخاص زیر مواجه شده است :
شرکت ایتالیایی د که به تولید موکت اشتغال دارد و در تمام دوران فعالیت تجارتی شرکت الف ، با آن شرکت همکاری داشته و به محض اعلام شرکت مذکور کالاهایی را که سفارش میداده ، بدون آن که نیازی به گشایش اعتبار اسنادی باشد ارسال میداشته است ، با فرستادن اخرین سفارش ، اطلاع پیدا کرده است که شرکت الف ورشکسته شده است ، بلافاصله به اداره تصفیه مراجعه و تقاضا کرده که چون عین کالاها موجود میباشد به آن شرکت مسترد گردد . کالاها به بندر عباس رسیده و تشریفات گمرکی آن به تقاضای حق العمل کاری که از طرف صاحب کالا مامور بوده انجام شده و کالاها به وی تسلیم شده و او هم به یک متصدی حمل تحویل داده که به تهران حمل نماید ، ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است .
D که با ارائه یک فقره برات مدعی است دارنده آن برات میباشد و A آن را در وجه Bصادر کرده و B به نفع C ظهر نویسی نموده و C فقط مبادرت به امضاء در ظهر برات نموده و بدین ترتیب برات به مالکیت وی در آمده است ، علاوه بر امضایB و C در ظهر برات ، امضای شرکت الف نیز در پشت این سند ملاحظه میشود . نام شرکت الف به عنوان براتگیر در متن برات قید شده ولی امضای او در روی برات وجود ندارد . D ادعا میکند که شرکت الف به عنوان برات گیر پشت برات را امضاء کرده ، در حالیکه مدیران شرکت ورشکسته الف ادعا دارند که برات از طریق ظهر نویسی به آن شرکت انتقال داده شده و آن شرکت نیز با ظهر نویسی برات در اختیار D قرار داده است . سر رسید برات به رویت بوده و ۱۵ ماده پس از تاریخ صدور اقدام به واخواست عدم تادیه رسیده است . تقاضای D از اداره تصفیه این است که چون شرکت الف بعنوان براتگیر برات را قبول کرده است در عداد غرماء قرار گیرد .
ی با ابراز یک فقره چک اظهار میدارد که شرکت الف ظهر آن چک را بدون قید هیچ عبارتی امضاء کرده است . صادر کننده چک شرکت با مسئولیت محدود ق میباشد و چک در وجه ل صادره شده است . ل یک ماه پس از تاریخ چک به بانک محال علیه مراجعه کرده و به علت نداشتن موجودی ، گواهی عدم پرداخت صادر شده است . ل به اداره تصفیه رجوع کرده و تقاضا نموده در شمار غرماء قرار گیرد . با درنظر گرفتن مقررات موضوعه و اصول و قاواعد حقوق تجارت مستدلا و مشروحا توضیح دهید اداره تصفیه :
اولا : برای وصول بقیه ارزش اسمی شرکت الف که بدون پرداخت باقی مانده باید به ب مراجعه نماید یا ج و اساسا آیا انتقال سهام قانونا صورت گرفته است یانه ؟
ثانیا : با شرکت ایتالیایی د چگونه باید برخورد کند ، آیا دعوی استرداد آن شرکت قابل پذیرش است یا نه ؟
ثالثا : آیا باید به تقاضای D ترتیب اثر دهد و یا نه و چنانکه دعوی به طرفیت امضاء کنندگان این سند طرح شود ، دادگاه مامور رسیدگی به چه نحو باید مبادرت به صدور رای نماید ؟
رابعا : نسبت به تقاضای ی چگونه باید عکس العمل نشان دهد ، آیا باید وی را به عنوان طلبکار شرکت بشناسد یا نه و در صورتیکه پاسخ مثبت باشد تحت چه عنوان ؟ 
 
* حقوق مدنی مهر۸۲

حقوق مدنی _ وقت : یکساعت و نیم
شخصی که به موجب سند وکالت رسمی ، نمایندگی فروش خانه موکل خود را دارد اقدام به فروش خانه موکل می کند . در دو صورت زیر ، حکم قانونی معامله انجام شده از سوی وکیل چه می باشد
الف : چنانچه معامله پس از هر تاریخ عزل وکیل و پیش از آگاهی وکیل از عزل خود واقع شده باشد
ب : چنانچه معامله پس از فوت موکل و پیش از آگاهی وکیل از فوت موکل واقع شده باشد
پاسخ پرسش های مزبور را با استدلال حقوقی و ذکر مستند بیان کنید 

 * حقوق مدنی اسفند۸۱

به دوپرسش زیر پاسخ دهید :
یکم : شخصی در برابر وامی که از بانک دریافت می کند سهم خود را که سه انگ از ششدانگ یک قطعه زمین مشاع می باشد در رهن بانک می گزارد . چانچه مالکان این ملک مشاع در خواست افراز آن را بنمایند آیا نیازی به جلب موافقت مرتهن ( بانک ) وجود دارد یا نه ؟ با استدلال حقوقی و ذکر مستندات قانونی پاسخ دهید :
دوم : ، « الف » به موجب حکم قطعی به پرداخت دو میلیون تومان در حق « ب » محکوم شده است . مامور اجرا در مقام اجرای حکم ، دو تخته قالی منزل محکوم علیه را توقیف کرده است . « ج » با ارائه فاکتور خرید این قالی ها که دلالت بر آن دارد یکسال قبل آنها را از شرکت سهامی فرش ایران که شرکت دولتی است خریداری کرده ، به عنوان شخص ثالث به این توقیف اعتراض نموده است . با استدلال حقوقی و ذکر مستند قانونی پاسخ دهید دادگاه در برابر این اعتراض چه تصمیمی باید بگیرد . 
 
* حقوق تجارت اسفند۱۳۸۱

شرکت باسئولیت محدودx به حکم دادگاه ورشکسته شده و اداره تصفیه امور ورشکستگی امر تصفیه آن را عهده دار گردیده و با اشخاص زیر مواجه شده است :
الف سفته ای در اختیار دارد که یک از سه نفر عضو هیات مدیره شرکت آن را ره نام شرکت صادر کرده و در سررسید پرداخت نشده و نسبت به واخواست هم صورت نگرفته است . تقاضای الف این که اداره تصفیه و جه سفته را به بپردازد .
ب – دارنده چکی است که در وجه حامل صادر شده و امضای دو تن از اعضای هیات مدیره و مهرشرکت در ظهرآن دیده میشود و ۲۰ روز بعداز تاریخ مندرج در چک ، به بانک محال علیه ارائه شده که به علت عدم موجودی پرداخت نشده است . درخواست ب این است که در شمار غرماء قرارگیرد .
ج چکی دارد که شرکت x صادر کرده است و در تاریخ سررسید موچودی نداشته ، لیکن ج در مسافرت بوده و نتوانسته در آن تاریخ به بانک مراجعه کند و بعدا که x ورشکسته شده پرداخت صورت نگرفته است . ادعای ج این است که وجه آن چک که هنوز در بانک موجود می باشد متعلق به اوست و باید به او داده شود و وی نباید در غرماء وارد شود .
د یکی از کارکنان اخراج شده شرکت x است که به حکم قطعی صادره به نفع او باید غرامت ناشی از اخراج به او داده شود . ادعای او این است که طبق قانون کار باید به عنوان طلبکار ممتاز شناخته شود .
با توجه به قوانین موضوعه و اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق تجارت ، مستدلا تشریح کنید اداره تصفیه در مورد تقاضاهای فوق الذکر چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید ؟ 
 
* آئین دادرسی مدنی مهر۸۲

سوالات :
۱ ) اختلاف در صلاحیت در چه صورتی مختص می شود و حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی از یک حوزه استان با دادگاه تجدید نظر استان دیگر با چه مرجعی است ؟
۲ ) شرایط اقامه دعوای تعرف عدوانی و پیروزی در این دعوا را در صورتی که خوانده سرایدار ملک مورد نظر باشد ، تببین فرمائید .
۳ ) محکوم علیه غایب تا چه زمانی می تواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید .
۴ ) سه تفاوت اساسی بین تامین در تامین خواسته و دستور موقت را تببین فرمائید . 

 
* حقوق جزا اسفند۱۳۸۱

لطفا به سوالات زیر با استدلال و در حد خواسته شده پاسخ دهید .
سوال اول - « الف » و « ب » متهمند به شرکت در جرم سوء استفاده از سفید مهر موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و « ج » متهم است به معاونت در جرم فوق با « الف » و « ب » محل وقوع جرم تهران و تاریخ آن مهرماه ۱۳۸۰ بوده است .
در بررسی سوابق متهمان در دادگاه مشخص میشود که « الف » و « ب » هر دو قبلا به همین اتهام در سال ۱۳۷۶ تحت تعقیب قرار گرفته اند که دادگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ « الف » را به ۱۸ ماه و « ب » را به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است که « الف » پس از تحمل ۱۰ ماه از حبس خود درخواست آزادی مشروط کرده که با این آزادی به مدت دو سال مواقت شده و در بهمن ۷۶ آزاد و در بهمن ۱۳۷۸ آزادی اول قطعی گردیده است .
در دادگاه که در آبانماه ۱۳۸۰ تشکیل شده وکلای « الف » و « ب » درخواست تعلیق اجرای مجازات موکلین خود را زا دادگاه می نمایند و وکیل « ب » نظر دادگاه را مبنی بر اینکه « ب » مرتکب تکرار جرم گردیده رد می کند . وکیل « ج » نیز با استناد به مرور زمان درخواست موقوفی تعقیب اجرای مجازات قبلی و تخفیف کیفر جرم اخیر در صورت محکومیت و تبدیل آن را به جزای نقدی می نماید .
با توجه به مساله بالا پاسخ دهید :
اولا - استدلال وکلای مدافع در مورد تکرار جرم و مرور زمان صحیح است یا خیر و درخواست آنها از دادگاه مبنی بر تعلیق ، تخفیف و تبدیل مجازات مورد قبول قرارمیگیرد یا نه ؟ ( حداکثر پاسخ دوازده سطر )
ثانیا - حداکثر در هشت سطر ماده ۶۷۳ مجازات اسلامی را تجزیه و تحلیل کنید .

سوال دوم - آقای حسن به شما مراجعه و اعلامی میکند که کتابی در زمینه پرورش گیاهان گلخانه ای تالیف و منتشر کرده است که ظرف ۳ سال از انتشار نایاب شده است . حال آقای تقی این کتاب را بدون اذن و اجازه وی چاپ افست کرده و منتشر نموده است . لطفا به سوالات ذیل پاسخ دهید و مستند قانونی پاسخ را هم بیان فرمایید :
آیا آقای حسن حق قابل دفاع و حمایتی دارد ؟
آیا عمل آقای تقی جرم است ؟ اگر هست مجازاتش چیست ؟
اگر این کتاب را شرکت نشر ج با مدیریت آقای تقی چاپ کرده باشد تکلیف چیست ؟
تکلیف خسارت وارده به آقای حسن در فرضی که مرتکب شخص تقی باشد و در حالتی که کتاب را شرکت ج با مدیریت تقی چاپ کرده باشد چیست ؟
آیا برای جلوگیری از بخش این کتابها کاری میتوان کرد ؟
توجه فرمایید که پاسخ هریک از شقوق سوال دوم بیش از حداکثر ۲ سطر نیست . 
 
* آئین دادرسی مدنی اسفند۱۳۸۱

چگونه ممکن است حکم دادگاه تجدید نظر غیابی باشد ؟
وجوه اشتراک و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسی کدام است ؟ توضیح دهید ؟
پیمانکار دعوائی به طرفیت کارفرما به خواسته صدور دستور موقت به جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه بانکی مطرح نموده است و دادگاه نیز صدور دستور موقت را موکول به تودیع معادل ۲۵% از مبلغ ضمانت نامه بانکی کرده است . اولا - شما به عنوان وکیل پیمانکار ( مدعی ) می توانید از دادگاه درخواست نمائید به جای وجه نقد مال ( منقول یا غیر منقول ) را بابت خسارات احتمالی خوانده قبول نماید چرا ؟ ثانیا - بعداز تودیع خسارات احتمالی و صدور حکم نهائی به بی حقی خواهان ، اگر شما وکیل کارفرما ( خوانده ) باشید برای مطالبه خسارات وارده به موکل خود با چه شرایطی تقاضای خود را مطرح می نمائید ( آیا با درخواست و یا با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات )
( الف ) - که در تهران سکونت دارد از ( ب ) که تاجر و مقیم اصفهان است مقداری کالا به ارزش یکصد و بست میلیون ریال می خردو بابت ثمن معامله یک فقره سفته به مبلغ مذکور در وجه او صادر می کند . در این ارتباط قراردادی بین طرفین تظیم و انجام معامله در اصفهان و مشخصات سفته مورد اشاره در آن درج می شودآیا وجه سفته در سررسید پرداخت نمی شود و ( ب ) پس از واخواست سفته ، به استناد تصاویر مصدق قرارداد تظیمی و سفته مذکور و واخواست نامه ، در دادگاه عمومی اصفهان دادخواست می دهدو ضمن درخواست صدور قرارتامین خواسته ، تقاضای محکومیت ( الف ) را به پرداخت وجه سفته می نماید . دادگاه در وقت فوق العاده قرار تامین خواسته صادر و با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کند . خوانده لایحه ای به دادگاه تقدیم و به قرار تامین خواسته اعتراض و از این نظر که مقیم تهران می باشد به صلاحیت دادگاه ایراد می کند و در ماهیت دعوا اظهار می دارد که چون ( ب ) کالای مورد معامله را تحویل نداده است او قرار دارد منعقده را فسخ و مراتب را به نامبرده اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوای خواهان را می کند . با توجه به مراتب فوق به سوالات زیر با استدلال و استناد و به قانون پاسخ دهید :
ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه وارد است یا خیر ؟
چنانچه دادگاه ایراد خوانده را در مورد صلاحیت بپذیرد و به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید ، قرار صادره از طرف چه شخصی و در چه مرجعی قابل اعتراض است ؟
چنانچه دادگاه ایراد به صلاحیت را بپذیرد ، آیا خوانده می تواند به تصمیم دادگاه اعتراض نمایدیا خیر ؟
آیا اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد ، بدون اینکه از جانب وی دادخواستی تقدیم شودقابل رسیدگی می باشد یا خیر ؟
( الف ) که ساکن کرج است ، برای وصول مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک که عهده بانک ملی شعبه تهران صادر شده است ، علیه ( ب ) که او نیز در کرج سکونت دارد ، از طریق اداره اجرای ثبت تهران به صدور اجرائیه مبادرت کرده است . ( ب ) به شمامراجعه می کند و اظهار می دارد که وجوه چکهای موضوع اجرائیه را در حضور چند نفر شاهد به ( الف ) پرداخته است ولی ( الف ) به ادعای مفقود شدن چکها از استرداد آنها به او خودداری نموده است و به شما وکالت می دهد که در ارتباط با اجرائیه صدره در دادگاه صالح اقامه دعوا کنید و برای جلوگیری از عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و ممانعت از توقیف اموال او توسط آن اداره ، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورید . با توجه به مطالب فوق با استدلال و استناد به قانون پاسخ دهید :
اولا : دادخواست خود را درکدام دادگاه و به طرفیت چه شخصی و با چه خواسته ای و به استناد چه مدرکی مطرح می کنید ؟
ثانیا : بابت هزینه دادرسی چه مبلغ تمبر ابطال می کنید ؟  
* آئین دادرسی کیفری اسفند۱۳۸۱

لطفا - چهار سوال ذیل پاسخ تشریحی و استدلالی دهید مراجعه به مجموعه قوانین مجاز است - مدت زمان جهت ادای پاسخ جمعا دو ساعت تمام می باشد .
سوال اول : در پرونده ای ل ی حسین باتهام تعلیف غیر مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملی شده تحت تعقیب قرارمی گیردمتهم مرتبا به چرای غیر مجاز گوسفندان خود در مرتع ملی اقرار مینماید . صورت مجلس تنظیمی با مامورنی اداره منابع طبیعی جنگلداری نیز دلالت آشکار بر ارتکاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسیدگی و قانونی دادخواست مطالبه ضرر و زیان از طرف اداره ذینفع تقدیم دادگاه میشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نمودن عمل حکم بر برائت صادر اعلام مینماید . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زیان مستندا باقرار متهم حکم محکومیت متهم پرداخت وجه مورد ادعای اداره جنگلداری صادر مینمایدبا تجدید نظر خواهی محکوم علیه مرجع تجدید نظر با دین استدلال که : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون قانون آئین دارسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این است که دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم میتواند درباره زیان وی نیز او را محکوم نماید رای بر درخواست اداره خواهان صادرمینماید .
با تهیه معوقه فوق تشریح صورت مسئله فرضی در پاسخ مرقوم فرمائید .
آیا رای دادگاه تجدید نظر استان بنظر شما صحیح است یا خیر ؟
پاسخ خود را اعم در اینکه مثبت یا منفی باشد با توجه قانونی ارائه استدلال توام فرمائید .
سوال دوم :
در پرونده ای متهمی باتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب قرار می گیرد و با حکم قطعی مرجع قضائی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم میشود . اخطار دایره اجرای احکام دادگاه محکوم علیه جهت اجرای حکم حاضر میشود مراتب نوشته که در اخطار و ابلاغ میشود که چون وی نیز در مهلت قانونی محکوم علیه را مغرفی نمی نماید دستور ضبط وثیقه صادر و دادگاه نیز دستور ضبط وثیقه را تایید مینماید . حکم صادره دادگاه نیز ( مبنی بر تحمل ۹۱ روز حبس ، بموقع اجرا در می آید . اینک با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و در امورکیفری در پاسخ مرقوم فرمائید :
آیا با وجود اجرای دادنامه قطعی صادره صدور دستور ضبط وثیقه ، قانونی صحیح است یا خیر
مافی قانونی و توجیهی نظر خود را همراه با استدلال مرقوم دارید .

سوال سوم
در پرونده ای ل ی حمیدرضا - ب و علیرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامی تحت تعقیب دادسرای ناظمی قرار می گیرند پس در طی مراحل مقدماتی تحقیق و تعقیب پرونده با صدور کیفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ارسال می گردد . دادگاه نظامی مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و باستدلال اینکه : از زمان وقوع جم بیش از ده سال تمام سپری شده است باعتبار حصور مرور زمان تعقیق قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام یمدارد . در پاسخ مرقوم دارید آیا نظر رای دادگاه نظامی صحیح است یاخیر ؟
دلایل و مافی قانونی و توجیهی نظرخود را نیز منعکس فرمائید .

سوال چهارم
در پروندهی ای ل ی عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو منتهی نبوت ل ی حسن –ف - تحت تعقیب قرار می گیرد پزشک قانونی با معاینه حسب مقتول علت مرک را پارگی قلب و خونریزی وسیع بعلت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است . پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست ( حادثه در زمانیکه دادسرا ها فعالیت قانونی داشته از اتفاق افتاده است ، موضوع در دادگاه کیفری یک ذیصلاح مطرح گردیده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی به تعییین وکیل تسخیری برای وی مساعدت نموده است پس از مداخله وکیل تسخثری و اعلام ختم رسیدگی از بزهکاری متهم ، مرتکب را باستناد صریح وی شرب خمر و جرع عمدی ، با چاقو و نظریه پزشک قانونی در مورد علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است . وکیل تسخثری حکم صادره اعتراض نموده از پرونده وی تجدید نظر به شعبه دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به کیفیت زیر اتخاذ تصمیم نموده است .
« نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد پس از ختم رسیدگی وکالت » « خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد . لذا اقراض ایشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضی تجدید نظر خواه پرونده » « اعاده میشود »
باعنایت به فوق اولا مرقوم فرمائید : به نظر شما رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح است یا خیر
ثانیا : نظریه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم دارید - مافی قانونی و توجیهی نظریات خود را در هردو مرود منعکس فرمائید . 
 
* ثبت وامور حسبی اسفند ۱۳۸۱

ثبت
درزمین دارای چند طبقه آپارتمان که در مالکیت مشاعی چندنفرقراردارد برای تحصیل سند مالکیت تفکیمی ( بافرض قابلیت افراز و تفکیک آن ) چنانچه یک یا بعض شرکا همکاری و موافقت نداشته یا در دسترس نباشند سایر مالکین مشاع از نظر قانونی چه باید بکنند . مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصیل سند و مشخص شدن سهم افرازی هر مالک بطور مشخص توضیح دهید .
اگر سند انتقال رسمی مال غیر منقولی که سابقه ثبت در دفتر املاک را دارد در دفترخانه ای بدون استعلام وضعیت ثبتی آن تنظیم شود و بعداز انتقال معلوم گردد ، ملک در رهن بانک بوده است راجع به معامله انجام شده از جهات زیر توضیح داده شود :
الف - معالمله باطل است یا غیر نافذ ( توجیه شود ) .
ب - در فرض غیر نافذ بودن سند تنظیمی اعتبار سند رسمی را دارد یا عادی است ؟
سه مورد از مواردی که باحکم دادگاه ممکن اسن سند مالکیت ابطال شود مختصراتوضیح دهید .


امورحسبی
نحوه اقامه دعوی برای وصل بدهیهای مالی متوفی در حالتهای زیر به تفکیک توضیح داده شود :
الف - فقدان ورثه
ب - مجهول بودن ورثه
ج - رد ترکه توسط کل ورثه
د - رد ترکه توسط بعض ورثه

۲ - اگر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعداز دو سال از او رفع حجر گردد . توضیح دهید در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغیر به عهده چه کسی خواهد بود . 

 * حقوق تجارت

شرکت باسئولیت محدود x به حکم دادگاه ورشکسته شده و اداره تصفیه امور ورشکستگی ، امر تصفیه آن را عهده دار گردیده و با اشخاص زیر مواجه شده است :
۱ ) الف سفته ای در اختیار دارد که یکی از سه نفر عضو هیات مدیره شرکت ، آن را به نام شرکت صادر کرده و در سررسید پرداخت نشده و نسبت به واخواست هم صورت نگرفته است . تقاضای الف این است که اداره تصفیه وجه سفته را به او بپردازد .
۲ ) ب دارنده چکی است که در وجه حامل صادر شده و امضای دو تن از اعضای هیات مدیره و مهرشرکت در ظهرآن دیده میشود و ۲۰ روز بعداز تاریخ مندرج در چک ، به بانک محال علیه ارائه شده که به علت عدم موجودی پرداخت نشده است . درخواست ب این است که در شمار غرماء قرارگیرد .
۳ ) ج چکی دارد که شرکت x صادر کرده است و در تاریخ سررسید موچودی نداشته ، لیکن ج در مسافرت بوده و نتوانسته در آن تاریخ به بانک مراجعه کند و بعدا که x ورشکسته شده پرداخت صورت نگرفته است . ادعای ج این است که وجه آن چک که هنوز در بانک موجود می باشد متعلق به اوست و باید به او داده شود و وی نباید در غرماء وارد شود .
۴ ) د یکی از کارکنان اخراج شده شرکت x است که به حکم قطعی صادره به نفع او باید غرامت ناشی از اخراج به او داده شود . ادعای او این است که طبق قانون کار باید به عنوان طلبکار ممتاز شناخته شود .
با توجه به قوانین موضوعه و اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق تجارت ، مستدلا تشریح کنید اداره تصفیه در مورد تقاضاهای فوق الذکر چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید ؟ 
 
* حقوق مدنی

به دوپرسش زیر پاسخ دهید :
یکم : شخصی در برابر وامی که از بانک دریافت می کند سهم خود را که سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مشاع می باشد در رهن بانک می گزارد . چانچه مالکان این ملک مشاع در خواست افراز آن را بنمایند ، آیا نیازی به جلب موافقت مرتهن ( بانک ) وجود دارد یا نه ؟ با استدلال حقوقی و ذکر مستندات قانونی پاسخ دهید :
دوم : « الف » به موجب حکم قطعی به پرداخت دو میلیون تومان در حق « ب » محکوم شده است . مامور اجرا در مقام اجرای حکم ، دو تخته قالی منزل محکوم علیه را توقیف کرده است . « ج » با ارائه فاکتور خرید این قالی ها که دلالت بر آن دارد یکسال قبل آنها را از شرکت سهامی فرش ایران که شرکت دولتی است خریداری کرده ، به عنوان شخص ثالث به این توقیف اعتراض نموده است . با استدلال حقوقی و ذکر مستند قانونی پاسخ دهید دادگاه در برابر این اعتراض چه تصمیمی باید بگیرد .  
* حقوق جزا

لطفا به سوالات زیر با استدلال و در حد خواسته شده پاسخ دهید .
سوال اول - « الف » و « ب » متهمند به شرکت در جرم « سوء استفاده از سفید مهر » موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و « ج » متهم است به معاونت در جرم فوق با « الف » و « ب » محل وقوع جرم تهران و تاریخ آن مهرماه ۱۳۸۰ بوده است .
در بررسی سوابق متهمان در دادگاه مشخص میشود که « الف » و « ب » هر دو قبلا به همین اتهام در سال ۱۳۷۶ تحت تعقیب قرار گرفته اند که دادگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ « الف » را به ۱۸ ماه و « ب » را به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است که « الف » پس از تحمل ۱۰ ماه از حبس خود درخواست آزادی مشروط کرده که با این آزادی به مدت دو سال مواقت شده و در بهمن ۷۶ آزاد و در بهمن ۱۳۷۸ آزادی اول قطعی گردیده است .
اما « ج » قبلا و در آبان ۱۳۷۷ به عنوان « ورشکسته به تقلب » موضوع ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس به مدت ۱۸ ماه محکوم شده که محکومیت در همان تاریخ قطعی اما تا اجرای جرم اخیر ( معاون با الف و ب در جرم سوء استفاده از سفید مهر ) به دلیل عدم دسترسی قبلی به او اجرا نشده است .
در دادگاه که در آبانماه ۱۳۸۰ تشکیل شده وکلای « الف » و « ب » درخواست تعلیق اجرای مجازات موکلین خود را زا دادگاه می نمایند و وکیل « ب » نظر دادگاه را مبنی بر اینکه « ب » مرتکب تکرار جرم گردیده رد می کند . وکیل « ج » نیز با استناد به مرور زمان درخواست موقوفی تعقیب اجرای مجازات قبلی و تخفیف کیفر جرم اخیر در صورت محکومیت و تبدیل آن را به جزای نقدی می نماید .
با توجه به مساله بالا پاسخ دهید :
سوال اول :
اولا - استدلال وکلای مدافع در مورد تکرار جرم و مرور زمان صحیح است یا خیر و درخواست آنها از دادگاه مبنی بر تعلیق ، تخفیف و تبدیل مجازات مورد قبول قرار میگیرد یا نه ؟ ( حداکثر پاسخ دوازده سطر )
ثانیا - حداکثر در هشت سطر ماده ۶۷۳ مجازات اسلامی را تجزیه و تحلیل کنید .

سوال دوم - آقای حسن . . . به شما مراجعه و اعلامی میکند که کتابی در زمینه پرورش گیاهان گلخانهای تالیف و منتشر کرده است که ظرف ۳ سال از انتشار نایاب شده است . حال آقای تقی این کتاب را بدون اذن و اجازه وی چاپ افست کرده و منتشر نموده است . لطفا به سوالات ذیل پاسخ دهید و مستند قانونی پاسخ را هم بیان فرمایید :
۱ - آیا آقای حسن حق قابل دفاع و حمایتی دارد ؟
۲ - آیا عمل آقای تقی جرم است ؟ اگر هست مجازاتش چیست ؟
۳ - اگر این کتاب را شرکت نشر ج با مدیریت آقای تقی چاپ کرده باشد تکلیف چیست ؟
۴ - تکلیف خسارت وارده به آقای حسن در فرضی که مرتکب شخص تقی باشد و در حالتی که کتاب را شرکت ج با مدیریت تقی چاپ کرده باشد چیست ؟
۵ - آیا برای جلوگیری از بخش این کتابها کاری میتوان کرد ؟
توجه فرمایید که پاسخ هریک از شقوق سوال دوم بیش از حداکثر ۲ سطر نیست .

ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست اورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد . 
 
* آئین دادرسی مدنی


۱ - چگونه ممکن است حکم دادگاه تجدید نظر غیابی باشد ؟
۲ - وجوه اشتراک و تفاوت اعتراض ثالث و اعاده دادرسی کدام است ؟ توضیح دهید ؟
۳ - پیمانکار دعوائی به طرفیت کارفرما به خواسته صدور دستور موقت به جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه بانکی مطرح نموده است و دادگاه نیز صدور دستور موقت را موکول به تودیع معادل ۲۵% از مبلغ ضمانت نامه بانکی کرده است . اولا - شما به عنوان وکیل پیمانکار ( مدعی ) می توانید از دادگاه درخواست نمائید به جای وجه نقد مال ( منقول یا غیر منقول ) را بابت خسارات احتمالی خوانده قبول نماید چرا ؟ ثانیا - بعداز تودیع خسارات احتمالی و صدور حکم نهائی به بی حقی خواهان ، اگر شما وکیل کارفرما ( خوانده ) باشید برای مطالبه خسارات وارده به موکل خود با چه شرایطی تقاضای خود را مطرح می نمائید ( آیا با درخواست و یا با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات )
۴ - ( الف ) - که در تهران سکونت دارد از ( ب ) که تاجر و مقیم اصفهان است مقداری کالا به ارزش یکصد و بست میلیون ریال می خرد و بابت ثمن معامله یک فقره سفته به مبلغ مذکور در وجه او صادر می کند . در این ارتباط قراردادی بین طرفین تظیم و انجام معامله در اصفهان و مشخصات سفته مورد اشاره در آن درج می شود . اما وجه سفته در سررسید پرداخت نمی شود و ( ب ) پس از واخواست سفته ، به استناد تصاویر مصدق قرارداد تظیمی و سفته مذکور و واخواست نامه ، در دادگاه عمومی اصفهان دادخواست می دهد و ضمن درخواست صدور قرارتامین خواسته ، تقاضای محکومیت ( الف ) را به پرداخت وجه سفته می نماید . دادگاه در وقت فوق العاده قرار تامین خواسته صادر و با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کند . خوانده لایحه ای به دادگاه تقدیم و به قرار تامین خواسته اعتراض و از این نظر که مقیم تهران می باشد به صلاحیت دادگاه ایراد می کند و در ماهیت دعوا اظهار می دارد که چون ( ب ) کالای مورد معامله را تحویل نداده است او قرار دارد منعقده را فسخ و مراتب را به نامبرده اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوای خواهان را میکند . با توجه به مراتب فوق به سوالات زیر با استدلال و استناد و به قانون پاسخ دهید :
۱ ) ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه وارد است یا خیر ؟
۲ ) چنانچه دادگاه ایراد خوانده را در مورد صلاحیت بپذیرد و به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید ، قرار صادره از طرف چه شخصی و در چه مرجعی قابل اعتراض است ؟
۳ ) چنانچه دادگاه ایراد به صلاحیت را بپذیرد ، آیا خوانده می تواند به تصمیم دادگاه اعتراض نمایدیا خیر ؟
۴ ) آیا اظهارات خوانده در مورد فسخ قرارداد ، بدون اینکه از جانب وی دادخواستی تقدیم شود قابل رسیدگی می باشد یا خیر ؟
۵ - ( الف ) که ساکن کرج است ، برای وصول مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک که عهده بانک ملی شعبه تهران صادر شده است ، علیه ( ب ) که او نیز در کرج سکونت دارد ، از طریق اداره اجرای ثبت تهران به صدور اجرائیه مبادرت کرده است . ( ب ) به شمامراجعه می کند و اظهار می دارد که وجوه چکهای موضوع اجرائیه را در حضور چند نفر شاهد به ( الف ) پرداخته است ولی ( الف ) به ادعای مفقود شدن چکها از استرداد آنها به او خودداری نموده است و به شما وکالت می دهد که در ارتباط با اجرائیه صادره در دادگاه صالح اقامه دعوا کنید و برای جلوگیری از عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و ممانعت از توقیف اموال او توسط آن اداره ، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورید . با توجه به مطالب فوق با استدلال و استناد به قانون پاسخ دهید :
اولا : دادخواست خود را درکدام دادگاه و به طرفیت چه شخصی و با چه خواسته ای و به استناد چه مدرکی مطرح می کنید ؟
ثانیا : بابت هزینه دادرسی چه مبلغ تمبر ابطال می کنید ؟ 
 
* آئین دادرسی کیفری

لطفا چهار سوال ذیل پاسخ تشریحی و استدلالی دهید مراجعه به مجموعه قوانین مجاز است . مدت زمان جهت ادای پاسخ جمعا دو ساعت تمام می باشد .
سوال اول :
در پرونده ای آقای حسین الف - باتهام تعلیف غیر مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملی شده تحت تعقیب قرارمی گیرد متهم مرتبا به چرای غیر مجاز گوسفندان خود در مرتع ملی اقرار مینماید . صورت مجلس تنظیمی ماموران اداره منابع طبیعی جنگلداری نیز دلالت آشکار بر ارتکاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسیدگی و در فرجه قانونی دادخواست مطالبه ضرر و زیان از طرف اداره ذینفع تقدیم دادگاه میشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نبودن عمل ، حکم بر برائت صادر اعلام مینماید . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زیان مستندا باقرار متهم حکم محکومیت متهم پرداخت وجه مورد ادعای اداره جنگلداری صادر مینماید با تجدید نظر خواهی محکوم علیه مرجع تجدید نظر با این استدلال که : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون آئین دارسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این است که دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم میتواند درباره زیان مادی وی نیز او را محکوم نماید رای بر درخواست اداره خواهان صادر مینماید .
با تهیه مقدمه فوق تشریح صورت مسئله فرضی در پاسخ مرقوم فرمائید .
آیا رای دادگاه تجدید نظر استان بنظر شما صحیح است یا خیر ؟
پاسخ خود را اعم از اینکه مثبت یا منفی باشد با توجه به مبانی قانونی ارائه استدلال توام فرمائید .
سوال دوم :
در پرونده ای متهمی باتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب قرار می گیرد و با حکم قطعی مرجع قضائی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم میشود . با اخطار دایره اجرای احکام دادگاه ، محکوم علیه جهت اجرای حکم حاضر نمیشود . مراتب ( به ) وثیقه گذار اخطار و ابلاغ میشود که چون وی نیز در مهلت قانونی محکوم علیه را معرفی نمینماید دستور ضبط وثیقه صادر و دادگاه نیز دستور ضبط وثیقه را تایید مینماید . حکم صادره دادگاه نیز ( مبنی بر تحمل ۹۱ روز حبس ) بموقع اجرا در می آید . اینک با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در پاسخ مرقوم فرمائید :
آیا با وجود اجرای دادنامه قطعی صادره ، صدور دستور ضبط وثیقه ، قانونی صحیح است یا خیر ؟
مبانی قانونی و توجیهی نظر خود را همراه با استدلال مرقوم دارید .

سوال سوم
در پروندهای آقای حمیدرضا - ب و علیرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامی تحت تعقیب دادسرای نظامی قرار میگیرند . سپس در طی مراحل مقدماتی تحقیق و تعقیب پروندهها با صدور کیفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ارسال می گردد . دادگاه نظامی مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و باستدلال اینکه : از زمان وقوع جرم بیش از ده سال تمام سپری شده است باعتبار حصول مرور زمان تعقیب قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میدارد . در پاسخ مرقوم دارید
آیا نظر رای دادگاه نظامی صحیح است یاخیر ؟
دلایل و مبانی قانونی و توجیهی نظر خود را نیز منعکس فرمائید .

سوال چهارم
در پروندهای آقای عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو منتهی بفوت آقای حسن – ف تحت تعقیب قرار می گیرد پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع بعلت ورود جسم تیز و برنده ، اعلام کرده است . پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست ( حادثه در زمانیکه دادسراها فعالیت قانونی داشته اتفاق افتاده است ) موضوع در دادگاه کیفری یک ذیصلاح مطرح گردیده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنائی به تعیین وکیل تسخیری برای وی مساعدت نموده است پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی از بزهکاری متهم ، مرتکب را باستناد اقاریر صریح وی بشرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی در مورد علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است . وکیل تسخیری بحکم صادره اعتراض نموده از پرونده وی تجدیدنظر به شعبه دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به کیفیت زیر اتخاذ تصمیم نموده است .
« نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد پس از ختم رسیدگی وکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد . لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضای تجدید نظر خواه پرونده اعاده میشود »
باعنایت به مقدمه فوق :
اولا : مرقوم فرمائید : به نظر شما رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح است یا خیر ؟
ثانیا : نظریه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم دارید .
مبانی قانونی و توجیهی نظریات خود را در هر دو مرود منعکس فرمائید . 
 
* حقوق ثبت

۱ ) درزمین دارای چند طبقه آپارتمان که در مالکیت مشاعی چند نفرقراردارد برای تحصیل سند مالکیت تفکیکی ( بافرض قابلیت افراز و تفکیک آن ) چنانچه یک یا بعضی شرکا همکاری و موافقت نداشته یا در دسترس نباشند ، سایر مالکین مشاع از نظر قانونی چه باید بکنند . مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصیل سند و مشخص شدن سهم افرازی هر مالک بطور مشخص توضیح دهید .
۲ ) اگر سند انتقال رسمی مال غیر منقولی که سابقه ثبت در دفتر املاک را دارد در دفترخانهای بدون استعلام وضعیت ثبتی آن تنظیم شود و بعداز انتقال معلوم گردد ، ملک در رهن بانک بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زیر توضیح داده شود :
الف - معالمله باطل است یا غیر نافذ ( توجیه شود ) .
ب - در فرض غیر نافذ بودن سند تنظیمی ، اعتبار سند رسمی را دارد یا عادی است ؟
سه مورد از مواردی که باحکم دادگاه ممکن اسن سند مالکیت ابطال شود
۳ ) سه مورد از مواردی که با حکم دادگاه ممکن است سند مالکیت ابطال شود مختصرا توضیح دهید .  
* امورحسبی

۱ ) نحوه اقامه دعوی برای وصل بدهیهای مالی متوفی در حالتهای زیر به تفکیک توضیح داده شود :
الف - فقدان ورثه
ب - مجهول بودن ورثه
ج - رد ترکه توسط کل ورثه
د - رد ترکه توسط بعض ورثه
۲ - اگر پدری که ولایت فرزند صغیر پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد . توضیح دهید در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغیر به عهده چه کسی خواهد بود .

 

این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31