دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

* آئین دادرسی کیفری آبان ۱۳۸۰

اختبار آئین دادرسی کیفری نوبت دوم سال ۱۳۸۰
کانون وکلای دادگستری مرکز
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - بر اثر اعلام جرم وزارت راه و ترابری ، حسن باتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تحت تعقیب مقامات قضائی واقع و در مورد وی قرار وثیقه بمبلغ پانصد میلیون ریال صادر میگردد . پس از صدور فرار ، جعفر با رعایت تشریفات قانونی خانه خود را بمبلغ قرار ، بوثیقه میگذارد .
چون حسن با وجود احضار ، نزد مقام قضائی حاضر نمیگردد دادگاه به جعفر ( وثیقه گذار ) اخطار مینماید ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید و الا طبق مقررات نسبت به اخذ وثیقه اقدام خواهد شد . پس از ابلاغ قانونی اخطاریه ، همسر جعفر با تقدیم گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت اعلام میدارد که جعفر مدتها قبل از ابلاغ اخطاریه فوت کرده . متعاقباً دادگاه به وراث متوفی اخطار مینماید چنانچه نسبت به معرفی متهم ظرف بیست روز اقدام ننمایند وثیقه ضبط خواهد شد . در این وضیت وراث متوفی قبل از انقضاء مهلت بیست روز بشمار مراجعه و بعلت عجز از معرفی حسن درخواست مینمایند وکالت نامبردگان را پذیرا شده و اقدامات لازم قانونی جهت فک وثیقه معمول دارید .
حالیکه چنانچه شما وکالت وراث را می پذیرید اقدامات خود را مشروحاً و مستنداً به قانون بیان ، و در صورت عدم قوبل وکالت دلایل خود را در تایید نظر دادگاه مستدلاً و با ذکر مواد قانونی بیان نمائید . بارم ۶ نمره
سئوال دوم ”یک فرد نظام با درجه سرلشگری که فرماندهی یکی از سازمانهای نظامی را در آبادان بعهده دارد در ایام تعطیلات نوروزی بعلت تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی با یک نفر عابر پیاده مقیم اصفهان که برای استفاده از تعطیلات به آبادان سفر کرده بود تصادف و منجر به مصدومیت و مجروحیت شدید او میشود . مجروح در بیمارستان آبادان بستری ، پس از مداوای اولیه بعلت شدت جراحات و صدمات جهت ادامه مداوا به تهران منتقل میگردد . مصدوم که پس از مدتی دچار نقص عضو گردیده از شما درخواست مینماید با قبول وکالت از نامبرده نسبت به اعلام شکایت کیفری بر علیه فرد نظامی یاد شده اقدام نمائید .
حالیه شما بعنوان وکیل برای طرح دعوی اولا به کدام مرجع قضائی ( نظامی یا عمومی )
ثانیا در کدام شهرستان ( تهران ، اصفهان ، آبادان ) اقامه دعوی مینماید ؟
دلایل خود را مستدلا و مستندا به مواد قانونی بیان فرمائید . بارم ۷ نمره

سوال سوم – متهمی بعلت ارتکاب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه به مجازات حبس و پرداخت دیه مقرر محکوم و حکم قطعی شده و به دایره احکام ارسال گردیده است . محکوم علیه شخصا با مراجعه به قاضی اجرای احکام و پرداخت دیه مندرج در حکم بمنظور پرداخت به اولیاء دم ، در مورد اجرای حکم حبس با ارائه دلائل قانع کننده بعلت لزوم شرکت در مراسم عقد ازدواج خود که مقدمات و تاریخ آن قبل از قطعیت حکم فراهم گردیده بمدت ۱۰ روز درخواست مهلت مینماید . قاضی اجرای احکام درخواست محکوم علیه را بدادگاه صادر کننده جهت کسب تکلیف ارسال میدارد . دادگاه با توجه باینکه محکوم علیه در مراحل رسیدگی برای آزادی خود وثیقه کافی سپرده است ، درخواست او را پذیرفته و بمدت یک هفته به او مهلت میدهد تا قاضی اجرای احکام با اخذ تعهد از محکوم علیه مبنی بر اینکه در پایان مهلت شخصا برای تحمل مجازات خود را به نیروی انتظامی معرفی کند او را آزاد نماید .
بنظر شما قاضی اجرای احکام و دادگاه در تصمیم خود و اعطای مهلت به محکوم علیه مرتکب تخلف قضائی شده اند یا خیر ؟ نظر خود را مستدلا بیان نمائید . بارم ۷ نمره 
 
* حقوق جزا آبان ۱۳۸۰

اختبار درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی کانون مرکز ، آبان ۱۳۸۰
۱ - سوال حقوق جزای عمومی
بخش اول ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی که در باره تکرار جرم است می گوید : « چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد . . . » تبصره ماده مذبور می گوید : « هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود . . . » ظاهرا بین ماده و تبصره آن تعارض وجود دارد . ماده شرط تحقق ( تکرار جرم ) را اجرای حکم محکومیت اول می داند در حالی که تبصره در مقام بیان حکم محکومیت سابق است و کاری به اجرای آن ندارد . نظر شما در این باره چیست ؟ آیا بین ماده و تبصره تعارض وجود دارد یا خیر ؟ اگر وجود ندارد دلیل یا دلائل توجیهی آن را بیان کنید و اگر قائل به تعارض هستید راه حل رفع تعارض را بیان نمائید . نمره ۵
۲ - سوال حقوق جزای اختصاصی
رضا بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری خود را وکیل دادگستری معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه از آقای محسنی در دادگاه عمومی تهران حاضر شده و به دفاع از حقوق محسنی پرداخته و مبلغ ده میلیون ریال حق الوکاله دریافت داشته است . کانون وکلای دادگستری در مقام شکایت از آقای رضا بر آمده و وی را تحت تعقیب قرار داده است . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی کرده و با توجه به دلائل موجود از جمله اقرار متهم آقای رضا را به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت وی را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و مقرر داشته که مبلغ ده میلیون ریال به صندوق دولت واریز نماید . شما این رای را به نقد حقوقی درآورید و در فرض اثبات دلائل جرم اعلام دارید رای دادگاه در مورد محکومیت رضا به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به خزانه عمومی درست است یا نه ؟ در صورت درستی رای دلائل درستی آن را بیان کنید و در صورتیکه رای دادگاه را نادرست می دانید دلائل نادرستی آن را بیان کیند . نمره ۵
۳ - سوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
سه نفر از متهمین که دو نفر از آنها وکیل دادگستری هستند به اتهام شرکت در افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته اند دادگاه به موضوع رسیدگی و سرانجام حکم محکومیت هر سه نفر را صادر کرده است . رای دادگاه با حذف اسامی متهمین به شرح ذیل است :
( . . . و با توجه و عنایت دقیق به اظهارات و دفاعیات و اقاریر و اعترافات صریح و ضمنی مهمان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی و اظهارات و لوایح وکلای محترم شکات و متهمان و غیر موجه دانستن دفاعیات متهمان و وکلای محترم آنها بزه های انتسابی شرکت در ایراد افترا و نشر اکاذیب و با رعایت مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مذکور آقای . . . با توجه به سابقه محکومیت قطعی قبلی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در زندان یزد و به صورت تبعید ( به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ) و دو نفر دیگر ( که وکیل دادگستری هستند ) را هر یک به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و ممنوعیت دو نفر وکیل دادگستری را به مدت ۵ سال از شغل وکالت صادر و اعلام می نماید . دادگاه با توجه به ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و اوضاع و احوالی که دو نفر متهم مرتکب شده اند و با حصول شرایط مندرج در قسمت الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و به استناد و رعایت مواد ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات ( حبس تعزیری ) دو نفر اخیر ( وکلای دادگستری ) به مدت ۴ سال صادر و اعلام می نماید تا چنانچه متهمان مذکور در طول مدت ۴ سال مرتکب جرائم مزیور و یا جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نشوند ، محکومیت فوق الذکر بلااثر گردد . رای ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است . )
اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی درآورید و اعلام دارید آیا رای دادگاه با توجه به مواد استنادی درست صادر شده است یا خیر ؟ درصورتیکه درستی رای دادگاه به نظر شما محرز است دلائل درستی آن را بیان دارید و در صورتیکه رای دادگاه به نظر شما نادرست است موارد نادرستی آن را بیان نماید . نمره ۱۰ 
 
* حقوق مدنی آبان ۱۳۸۰

اختبار حقوق مدنی نوبت دوم سال ۱۳۸۰
کانون وکلای دادگستری مرکز
سئوال اول « قیمت واقعی اتومبیلی در بازار مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال است . مالک بدون اطلاع از این قیمت ، اتومبیل خود را بمبلغ یکصد میلیون ریال بیکی از بنگاههای معاملات اتومبیل به بیع قطعی فروخته و تمام ثمن را دریافت و اتومبیل را نیز تسلیم خریدار کرده است . خریدار روز بعد اتومبیل را به قیمت واقعی یعنی بمبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به دیگری میفروشد و اتومبیل را به خریدار جدید ضمن صورتجلسه ای تحویل میدهد . مالک اولیه بمحض اطلاع از معامله اخیر به غبن فاحش خود در معامله واقف شده و فوراً بشما مراجعه تا بعنوان وکیل او بطرح دعوی پرداخته و از مقام قضائی بخواهید ، ضمن ممانعت از نقل و انتقال بعدی اتومبیل حکم محکومیت خریدار دوم را به رد اتومبیل که در اختیار او موجود است صادر نماید . چنانچه درخواست مالک اتومبیل ( فروشنده اول ) را موجه و قانونی میدانید چه اقداماتی را انجام میدهید ؟ دلایل خود را ذکر کنید ، در غیراینصورت استدلال شما چیست ؟ بارم ۶ نمره
سوال دوم ”صاحب یک باشگاه سوارکاری بشرح دادخواستی که به دادگاه عمومی تقدیم نموده توضیح داده است“ خوانده که یکی از سوارکاران ماهر باشگاه است با استفاده از یکی از بهترین اسبان تیزرو متعلق به باشگاه مخفیانه و بدون اطلاع باشگاه در مسابقه اسب دوانی شرکت کرده و موفق به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه اول این مسابقه شده است . خواهان ( مالک اسب ) مدعی است این جایزه تماماً متعلق اوست و از دادگاه صدور حکم بر محکومیت سوارکار را بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال را بنفع خود درخواست نموده است . شما صدور چه حکمی را در این دعوی قانونی میدانید و استدلال شما در توجیه آن حکم چیست ؟ بارم ۶ نمره
سئوال سوم ”مبایعه نامه ای بشمنا از جانب خریدار بمنظور تقدیم دادخواست بخواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله ارائه میشود که منحصراً شامل این عبارات است“ فروشنده - الف - خریدار - ب - مورد معامله ششدانگ یک باب خانه بپلاک ثبتی شماره ۱۸۱۰/۳۵۱ که برویت خریدار رسیده است .
قیمت - مبلغ دویست میلیون ریال که مبلغ شصت میلیون ریال آن بعنوان بیعانه به فروشنده پرداخت و مقرر شد که بقیه ثمن مورد معامله در تاریخ ۱/۵/۸۰ همزمان با تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه شماره ۳۲ اسناد رسمی بفروشنده پرداخت و خانه مورد معامله نیز در همان تاریخ تخلیه و تحویل خریدار شود . بسئوالات زیر با دقت پاسخ دهید“
۱ - بمنظور اینکه در آینده در پیشبرد دعوی با هیچ مانع قانونی مواجه نشوید چه اموری را باید پیش بینی کنید و چه نوع اطلاعاتی را از خریدار کسب نمائید و نیز هو اقدامی را که قبل از طرح دعوی لازم است بیان کنید ؟ بارم ۴ نمره
۲ - موکل از شما انتظار دارد دعوی را چنان با دقت و بنحوی اقامه کنید که در آینده بطرح دعوای دیگری نیاز نداشته باشد در اینصورت خواسته یا خواسته های شما چه اموری خواهد بود ؟ بارم ۴ نمره 
 
* آئین دادرسی مدنی آبان ۱۳۸۰

بسوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
سوال ۱ - در اختلافی که بین فروشنده و خریدار یک قطعه زمین حادث گردیده ، موضوع در دادگاه حقوقی مطرح و پس از چندین جلسه رسیدگی منتهی به نظم سازمان در کلانتری محمل شده ، که با ارائه شناسنامه تنظیمی دادگاه ، رای به سقط دعوا صادر گردیده است : فروشنده از این تصمیم دادگاه تجدید نظرخواهی کرده و انگیزه تجدیدنظرخواهی خود را عدم ایفاء تعهد خریدار به پرداخت وجه مورد توافق ذکر نموده است . و برای اثبات دعوای خود به آمیان کرده که تجدید نظر با توجه به سازشنامه و قبول ضمنی آن در ظرف فروشنده ( خواهان ) رای بون تایید نموده است حال شما بگویید دادگاه تجدیدنظر چگونه و با چه استدلالی رای صادره را تایید و استدلال شما در مورد تایید دادگاه بر کدام مبانی قانونی استوار است و در صورت عدم قبول رای تجدیدنظر دلائل مخالف خود را بیان دارید . ( بارم ۸ نمره )
سوال ۲ - چنانچه در دعوائی که بنا بدرخواست طرفین آن در دادگاه ، ارجاع امر بداوری داور مرخصی الطرفین گردیده ، و طرفین حق اعتراض خود را نسبت به رای داور ساقط کرده اند ، داور انتخابی طرفین در مهلت قانونی رای مورد صادره و بدادگاه تسلیم داشته است . که تامین مذکور مورد قبول یکی از طرفین دعوا قرار نگرفته است . با توجه باینکه طرفین حق اعتراض خود را ساقط کرده اند . بنظر شما طرف معترض می تواند قانوناً اعتراض خود را مطرح نماید یا خیر و در چه صورت مثبت بودن به کدام مرجع باید اعتراض خود را تسلیم نموده و شما چیست . در صورت منفی بودن پاسخ ، دلائل خود را مستدلاً بیان دارید و نهایتاً اعلام دارید آیا رجایست ماده ۳۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن قابلیت اجرا دارد یا نه ؟ ( بارم ۶ نمره )
سوال ۳ - در دعوای اختلاف مالکیت یک نفر و تعدادی از اهالی یک منطقه که نامبرده ۵۰ مقصر می باشند ، خواهان با استناد به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی که تعرز خواندگان را از طریق ابلاغ در درخواست معمولی و الباقی را از طریق روزنامه دعوت برسیدگی کرده است . در جلسه رسیدگی وکیل احراز خواندگان ایراد نموده ، با توجه باینکه اغلب خواندگان دارای سوابق و پرونده قبلی و نشانی و اقامتگاه معلوم بودند : خواهان می بایست بقیه خواندگان را از طریق استخراج اقامتگاه آ‎نان از پرونده های دستی دعوت می نمود . چون این عمل انجام نگرفته است قانوناً جلسه رسیدگی موجه نبوده و نهایتاً تقاضای صدور قرار ابطال دادخواست را کرده با توجه به مفاد ماده ۷۴ قانون مذکور و ایراد وکیل احراز خواندگان در مورد عدم قبول ابلاغ اغلب خواندگان از طریق درج آگهی در روزنامه ، مستدلاً بیان دارید که او شما ایراد وکیل احراز خواندگان موجه می باشد یا خیر و دادگاه در مورد این ایراد چه تصمیم مقبول باید اتخاذ نماید . ( بارم ۶ نمره )  * ثبت و امور حسبی آبان ۱۳۸۰

سوالات ثبت و امور حسبی اختبار دوم سال ۱۳۸۰
پاسخ سوالات زیر را بطور خلاصه و مستدل در چهارچوب خود سوال بیان دارید :
سوال اول - ملکی با مساحت مشخص از طرف دو شریک بالمناصفه تقاضای ثبت شده ، یکی از شرکاء در حین انجام تشریفات مقدماتی ثبت سهام مالکانه خود را بدون استعلام از ثبت بشریک دیگر فروخت ولی خلاصه معامله به اداره ثبت ، تسلیم نشد و اداره ثبت دو فقره سند ( هر یک سه دانگ ) برای مالکین مشاعی صادر کرد و سپس شریک فروشنده ، همان سهام مالکیت فروخته شده را با سند عادی تصدیق امضاء شده از خریدار ( شریک خود ) اجاره ۴ ساله می نماید و بعداً در اثر فوت خریدار ، از طرف ورثه او ( شریک خریدار ) ادعای مالکیت کل زمین میگردد حال شما بگوئید اولاً طبق ماده ۲۴ قانون ثبت بعد از صدور سند مالکیت هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی شود آیا امکان احقاق حق برای خریدار نسبت به کل زمین وجود دارد یا نه و اگر پاسخ شما مثبت است با چه استدلال و در کدام مرجع احقاق حق می نمائید . ثانیاً : تنظیم اجاره نامه و تصدیق امضاء آن از طرف سردفتر تخلف انتظامی سردفتر محسوب میشود یا خیر ؟ ( بارم ۸ نمره )
سوال دوم - بستانکاری علیه احمد اجرائیه ای دائر به مطالبات رسمی خود صادر کرده که منجر به توقیف و بازداشت سرقفلی یکی از مغازه های بدهکار گردیده و بعداً بمرحله مزایده و صورتجلسه اتمام مزایدته بنفع بستانکار گردیده است که در اثر اعتراض بدهکار عملیات اجرائی ابطال شده است در صورتیکه ابطال عملیات اجرائی را قابل توجه می دانید مرجع صالح به رسیدگی و علت ابطال عملیات اجرائی را تعیین و بیان دارید . ( بارم ۶ نمره )
سوال سوم - پدری برای فرزند مجنون خود که جنون او متصل به صغر می باشد وصی تعیین نموده و بعد از آن فوت نموده و وصی نیز محجور می گردد با توجه به اینکه قانون مدنی برای چنین موردی ساکت و تعیین تکلیف صریح ننموده است چه اقدام قانونی برای امور صغیر مجنون قابل اجرا می باشد و استدلال شما با کدام مبانی حقوقی قابل توجیه بوده و از کدام قاعده اصول استنباط استفاده می نمائید . ( بارم ۶ نمره ) 
 
* حقوق تجارت آبان ۱۳۸۰

اختبار حقوق تجارت نوبت دوم سال ۱۳۸۰
کانون وکلای دادگستری مرکز
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
به سئوالات زیر پاسخ دهید :
سئوال ۱ - بانک ”الف“ بابت تسهیلات بانکی اعطائی ( وام ) به شرکت ”ب“ به لحاظ امتناع شرکت از بازپرداخت بدهی ، اقدام به صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و در نتیجه عملیات اجرائی ، به لحاظ نبودن خریدار ، اموال مورد وثیقه به تملک بانک درآمده است . متعاقباً بر اثر اقامه دعوی از سوی اشخاص ذینفع مبنی بر توقف و ورشکستگی شرکت ”ب“ دادگاه مرجع رسیدگی ، حکم ورشکستگی شرکت را صدر و در متن رای صادره ، تاریخ توقف را یک سال قبل از تاریخ پایان عملیات اجرائی مذکور در فوق تعیین نموده است . با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ ”بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه . . . . مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند . . . . باقیمانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات مندرج در این ماده بر یکدیگر مقدمند“ و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۰ ”در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجعه به اموال منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می تواند با درخواست صدور اجرائیه طلب خود را درخواست کند . هر گاه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور معوقه و زیان دیر کرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت استرداد نپردازد ، آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور معوقه و یا زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و . . . منتشر میشود و . . . . و چنانچه مال مزبور ، خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ آگهی شده واگذار میگردد“ و ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی . . . داشته باشد باید بر مدیر تصفیه و یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .
نظر خود را در خصوص موارد زیر مستدلا بیان نمائید .
۱ - اثر حکم ورشکستگی در عملیات اجرائی .
۲ - میزان خسارت تاخیر تادیه استحقاقی یانک .
۳ - مرجع صالح برای اقدامات اجرائی بارم ۸ نمره
سوال ۲ - شرکت A تبعه خارجی در ایران شرکتی تاسیس میکند که ۹۰% سهام معتلق به او شد و ده درصد متعلق به یکی از بانکهای ایرانی . با پیروزی انقلاب اسلامی شرکت A ایران را ترک کرده و شرکت B در کنار شرکت A شرکت C را تاسیس کردند تا ضمن تامین قطعات و لوازم شرکت A با آن به معامله بپردازند . شرکت A پس از پانزده سال به ایران برگشته و از طریق وکیل خود رای هیئت پنج نفره در دادگاه های انقلاب اسلامی را به نفع خود دریافت کرد . طبق رای هیئت پنج نفره شرکت A می بایست به سهامدارن خارجی عودت داده شود . مدیران شرکت B از طریق دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرائیه شرکت A را دریافت کردند .
سوال
۱ - آیا تاسیس شرکت C توسط مدیران شرکت B قانونی است ؟
۲ - آیا دیوان عدالت اداری حق صدور دستور موقت علیه دادگاه انقلاب اسلامی را دارد ؟
۳ - شما بعنوان وکیل شرکت A چگونه از حقوق موکل خود ( این شرکت ) دفاع می کنید و یا به عنوان وکیل شرکت C چه دفاعی در مقابل شرکت A خواهید داشت ؟
بارم ۸ نمره
سوال ۳ –
کیفیت استفاده از دفاتر تجاری تاجر بر له یا علیه او را به اختصار شرح دهید ؟
بارم ۴ نمره


 * ثبت و امور حسبی بهمن ۱۳۸۰

سوالات اختبار سوم بهمن ماه سال ۱۳۸۰ ثبت و امور حسبی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
سوالات زیر را دقیقاً بررسی و پاسخ صحیح و دقیق آنرا با استدلال کوتاه و پرهیز از زیاده نویسی را بدهید :
سوال اول - در یکی از شهرستانهای کشور که آگهی ثبت عمومی اعلام گردیده بود آقای فرامرز نسبت به یک قطعه زمین بی سند خود تقاضای ثبت نموده و نام وی در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت گردید و بعد از چندی فوت نمود و تنها فرزندش ادامه اقدامات ثبتی را بنام خود ادامه داد . در زمان بررسی تصرفات متقاضی ثبت معلوم گردید ، شخص بنام جمشید ، در ملک مذکور خانه ساخته و مدعی است که زمین را از فرامرز با سند عادی خریداری کرده است ، ولی سند در اختیار او نیست و استشهادیه ای که او دارد وقوع معامله و تصرفات فعلی او را ثابت می کند . فرزند آقای فرامرز شهادت شهود و معامله را تکذیب نمود ، اکنون شما بعنوان وکیل فرزند فرامرز در این مرحله چه اقدامات ثبتی و حقوقی در جهت حفظ حقوق او می توانید ارائه دهید و بنظر شما اقدامات شما با چه استدلالی در چه مرجعی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشد ؟ ( بارم : ۷ نمره )
سوال دوم - طلبکاری برای وصول طلب خود در سند رسمی بمبلغ ۵ میلیون تومان با احتساب خسارات مبادرت به صدور اجرائیه نمود که با ارسال اجرائیه باداره اجرای ثبت و قبل از ابلاغ اجرائیه ، مدیون اعلام کرد که تغییر اقامتگاه داده و در جیرفت زندگی میکند و در جیرفت شناخته نشد و مجدداً نشانی دیگری معرفی کرد که شناخته نشد و سرانجام بعد از اعاده آن به اجرا ، دستور ابلاغ اجرائیه طبق مفاد سند رسمی مقررات قانونی در تهران صادر شد که با ابلاغ اجرائیه در تهران ، یکباب خانه مالک که در اجاره ثالث بود توقیف گردید و آگهی مزایده برای وصول طلب صورت گرفته که بدهکار به عملیات اجرائی اعتراض کرد و در اعتراضنامه خود نوشت که اولاً : اجرای ثبت با قبول محل اقامتگاه او در جیرفت و دیگر شهرها موافقت نموده که باید در آن محل ابلاغ می گردید و ثانیاً : توقیف خانه بازداشتی و وجود مستاجر در آن در آگهی مزایده قید نگردیده است که اداره ثبت اعتراض را وارد دانست و بعد از اعتراض طلبکار به نظریه اداره ثبت ، هیات نظارت نظریه اداره ثبت را قانونی ندانست و با نقض نظریه و قبول عملیات ثبتی ، با اعتراض بدهکار ، پرونده به شورایعالی ثبت اراسل گردید . اگر شما مورد مشورت و یا وکیل بدهکار باشید آیا وکالت بدهکار را قبول می نمائید یا نه ، استدلال شما چه خواهد بود . ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - صدیقه خانم با در دست داشتن یک برگ قرارداد رسمی که در آن نوشته شده است : ( بعلت اینکه در زندگی مشترکمان فرزندی و وارث دیگری نداریم اینجانبان با یکدیگر قرار بسته ایم که هر یک از ما زودتر فوت نمائیم کلیه اموال منقول و غیرمنقول از متوفی متعلق به دیگری خواهد بود ) بعد از یکسال از تنظیم سند رسمی زوج فوت نموده و صدیقه خانم با سند رسمی نزد شما آمده تا اموال منقول و غیرمنقول او را تملک و باو تسلیم نمائید در این وضعیت اقدامات قانونی وکالتی شما چه خواهد بود ؟ و حقوق زوجه چیست ؟
( بارم : ۶ نمره ) 
 
* آئین دادرسی کیفری بهمن ۱۳۸۰

کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۹/۱۱/۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - بین آقایان جعفری بعنوان فروشنده و حسینی بعنوان خریدار معامله یک دستگاه اتومبیل انجام گردیده خریدار بابت وجه مورد معامله چکی بمبلغ دویست میلیون ریال به فروشنده تسلیم مینماید بر اثر بروز اختلاف بین طرفین خریدار دادخواستی بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به فروشنده ، تقدیم دادگاه عمومی تهران مینماید . دادگاه با ملاحظه مستندات خریدار قرار دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به فروشنده صادر میکند . خواهان قرار را به بانک محال علیه ارائه و تسلیم مینماید . به موازات این اقدام فروشنده به بانک محال علیه جهت دریافت وجه چک مراجعه ولی بانک از پرداخت وجه چک خودداری و دلیل عدم پرداخت را ابلاغ دستور موقت صادره از دادگاه اعلام مینماید . متعاقباً فروشنده ، خریدار را بعنوان صدور چک بلامحل تعقیب ، نتیجتاً دادگاه برای خریدار قرار وجه الضمان نقدی به میزان وجه چک صادر میکند . خریدار ( صادرکننده چک ) رونوشت دستور موقت را به دادگاه تقدیم درخواست رفع اثر از وجه الضمان موقت میکند . دادگاه دستور موقت را نادیده گرفته و از قرار رفع اثر نمی نماید . اینک با توجه به وضعیت فوق پاسخ دهید .
آیا به نظر شما تصمیم دادگاه دایر بر عدم رفع اثر از قرار وجه الضمان صحیح است یا خیر ؟
الف ”در صورتی که نظر دادگاه را صحیح میدانید استدلال خود را در باب درستی آن مستدلاً و مستنداً اعلام دارید .
ب - در صورتی که نظر دادگاه را درست نمی دانید استدلال خود را در باب عدم صحت آن مستدلاً و مستنداً بیان کنید . بارم ( ۶ ) نمره
۲ - شخصی به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است دادگاه کیفری به موضوع طرح دعوی ”اولا“ به کدام مرجع قضائی ( نظامی یا عمومی )
ثانیاً در کدام شهرستان ( تهران ، اصفهان ، آبادان ) اقامه دعوی مینمائید ؟ دلایل خود را مستدلاً و مستنداً به مواد قانونی بیان فرمائید . بارم ۷ نمره
سئوال سوم - متهمی بعلت ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه به مجازات حبس و پرداخت دیه مقرر محکوم و حکم قطعی شده و به دایره اجرای احکام ارسال گردیده است . محکوم علیه شخصاً با مراجعه به قاضی اجرای احکام و پرداخت دیه مندرج در حکم بمنظور پرداخت به اولیاء دم ، در مورد اجرای حکم حبس با ارائه دلائل قانع کننده ، بعلت لزوم شرکت در مراسم عقد ازدواج خود که مقدمات و تاریخ آن قبل از قطعیت حکم فراهم گردیده ، بعلت ۱۰ روز درخواست مهلت مینماید . قاضی اجرای احکام درخواست محکوم علیه را بدادگاه صادرکننده حکم جهت کسب تکلیف ارسال میدارد . دادگاه با توجه باینکه محکوم علیه در مراحل رسیدگی برای آزادی خود وثیقه کافی سپرده است ، درخواست او را پذیرفته و بمدت یک هفته به او مهلت میدهد تا قاضی اجرای احکام با اخذ تعهد از محکوم علیه مبنی بر اینکه در پایان مهلت شخصاً برای تحمل مجازات خود را به نیروی انتظامی معرفی کند او را آزاد نماید . بنظر شما قاضی اجرای احکام و دادگاه در تصمیم خود و اعطای مهلت به محکوم علیه مرتکب تخلف قضائی شده اند یا خیر ؟ نظر خود را مستدلاً بیان نمائید . بارم ۷ نمره  
* آئین دادرسی مدنی بهمن ۱۳۸۰

لطفاً به سوالات ذیل پاسخ دهید :
سوال اول - دعوی ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شعبه ای از دادگاههای عمومی تهران ارجاع شده است رئیس دادگاه قبلاً عضو کمیسیون مذکور بوده که در موضوع دعوی مطروحه در کمیسیون اظهارنظر نموده است آیا بنظر شما قاضی مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد یا خیر نظر خود را مستدلاً بیان کنید .
سوال دوم - شما به عنوان وکیل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان به دبیرخانه مجتمع قضائی تقدیم نموده اید و بیکی از شعب دادگاه ارجاع شده است قبل از آنکه دادخواست ثبت دفتر دادگاه شود از تقدیم دادخواست و تعقیب آن منصرف می شوید در پرونده دیگری مبلغ اضافی بابت هزینه دادرسی پرداخت نموده اید آیا شما میتوانید تمامی هزینه دادرسی و اضافه پرداختی را مطالبه کنید ؟
سوال سوم - دادخواست تقدیمی به دادگاه در زندان به خوانده ابلاغ میشود بعد از مدتی زندانی آزاد و بخارج از کشور عزیمت می نماید و موکل شما از نشانی وی اطلاعی ندارد بنظر شما آیا ابلاغ سایر اخطاریه ها به نشانی زندان طبق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
سوال چهارم - یک باب ویلا متعلق به فردی است که فوت می نماید وراث حین الفوت عبارتند از دختر - پسر و همسر ، همسر متوفی سپس فوت مینماید دختر متوفی سهم الارث خود را به استثنای سهم ثمن اعیان به برادر خود منتقل می نماید پس از مدتی بین خواهر و برادر اختلاف می شود برادر برای تعیین تکلیف ثمن اعیان به شما مراجعه می نماید . شما به عنوان وکیل وی انتخاب میشوید اقدامات خود را اعم از اینکه بنظر شما اداری یا قضائی باشد بطور مشروح از بدو الی الختم مرقوم فرمائید . 
 
* حقوق تجارت بهمن ۱۳۸۰

هر که خود رای گردید به شوکت رسید و هر که با مردمان مشورت نمود خود را در شریک ساخت . « علی علیه السلام »
وقت « یکساعت و نیم »
سئوالات اختبار کتبی کارآموزان وکالت بهمن ماه ۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - آقای ”الف“ دارنده یک فقره سفته /۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰ ریالی که آنرا از طریق ظهرنویسی بدست آورده است ، در قبال دریافت /۰۰۰/۸۰ دلار ظهرنویسی کرده و به آقای ”ب“ واگذار مینماید بلحاظ امتناع متعهد از پرداخت وجه سفته در سررسید آقای ”ب“ ظرف مهلت قانونی نسبت به واخواست سفته و اقامه دعوی علیه متعهد و ظهرنویسان سفته به خواسته /۰۰۰/۸۰ دلار وجه پرداختی اقدام مینماید . با توجه به توضیحات فوق نظر خود را در خصوص دعوی مطروحه اعلام نمائید . بنظر شما اقامه دعوی به کیفیت مزبور صحیح است یا خیر ؟ ( بارم ۷ نمره )
۲ - احد از شرکای شرکت الف با مسئولیت محدود تصمیم به انتقال سهم الشرکه خود می گیرد اما دیگر شرکاء با این انتقال موافقت نمی کنند و تلاش او برای بدست آوردن شرایط مندرج در قانون تجارت به نتیجه نمی رسد . شریک مزبور جهت مشاوره به شما مراجعه می کند و موضوع را برای شما توضیح می دهد حال شما بعنوان وکیل و مشاور حقوقی چه راهکاری را جهت حل مشکل وی پیشنهاد می کنید و اگر وکالت او را پذیرفتید برای انتقال سهم الشرکه او چه اقداماتی را بعمل می آورید ؟ ( بارم ۵ نمره )
۳ - تاجری در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی با یکی از طرفهای معامله خود ، در مورد بدهی او و طلبی که از وی داشته تنهاتر نموده است . اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با چنین اقدامی چگونه برخورد می کند ؟ استلال خود را بیان کنید ؟
( بارم ۴ نمره )
آقای الف یکباب مغازه را به آقای ب اجاره داده است آقای ب مغازه مذکور را به یک شرکت تجاری که بیشترین سهام به وی تعلق داشته و مدیر عامل شرکت مزبور نیز میباشد واگذار میکند . موجر علیه آقای ب دعوی تخلیه بعلت انتقال بغیر در دادگاه مطرح مینماید . شما بعنوان وکیل آقای ب چگونه از دعوی مذکور دفاع میکنید ؟ ( بارم ۴ نمره ) 
 
* حقوق جزا بهمن ۱۳۸۰

حقوق جزای عمومی و اختصاصی
بهمن ۱۳۸۰ – وقت ۲ ساعت

۱ - سوال مشترک حقوق جزای عمومی ، اختصاصی و بین الملل
در تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با بیستم شهریور ماه سال جاری دو هواپیمای آمریکایی ساختمانهای مرکز تجاری و وزارت جنگ آمریکا را مورد حمله قرار داده و باعث ویرانی و انهدام کامل آنها شدند . در این رهگذر عده ای جان خود را از دست دادند . در پی این واقعه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع نامه ای صادر کرد و به دولت ایالات متحده آمریکا اجازه داد در جهت سرکوبی عاملان ( که آنها را تروریست خواند ) وارد عمل شود . بوش رئیس جمهور آمریکا با همدستی دولت انگلستان فرمان حمله به خاک افغانستان را صادر کرد . ( باین بهانه که همدستان مهاجمان احتمالا در افغانستان هستند ) و با هواپیماهای جنگی ، این کشور را آماج حملات بی امان خود قرار داد سرانجام حکومت وقت افغانستان از پای درآمد و آمریکا در درون آن کشور جای گرفت . دلائل اتهام تاکنون در معرض افکار عمومی جهان قرار نگرفته و بدلیل کشته شدن خلبانهای هواپیماهای مهاجم اطلاع دقیق از قصد و نیت آنها در دست نیست با این مقدمه به پرسشهای زیر پاسخ دهید :
۱ - از نظر حقوق جزای بین المللی عمل دولت آمریکا و انگلیس با کدام از موازین حقوقی قابل توجیه است ؟ ( ۲ نمره )
۲ - مسئول کشتار مردم افغانستان و نقص عضو و تخریب منزل های مسکونی آنها چه کسی است ؟ ( ۲ نمره )
۳ - اصل شخصی بودن مجازتها که در حقوق جزای ایران نیز پذیرفته شده است در امر فوق چگونه است ؟ ( ۲ نمره )
۴ - حق دفاع مشروع که در حقوق جزای دنیا از جمله ایران شناخته شده و دولت آمریکا به توصیه شورای امنیت آن را بکار بسته است تا چه حد می تواند موجب معافیت متهم یا حمله به کشور افغانستان گردد ؟ ( ۲ نمره )
۵ - عنوانهای مباشرت – شرکت – معاونت و آمریت در مورد متهم یا متهمان حمله به افغانستان را شرح دهید و استدلال نمائید که هر کدام از متهم یا متهمین در معرض چه نوع اتهاماتی هستند و اگر اعتقادی به این عناوین در مورد سوال ندارید نیز پاسخ دهید . ( ۲ نمره )

۲ - سوال حقوق جزای عمومی
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در باره آزادی مشروط زندانیان است . ماده مذکور میگوید : « هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد . . . » این ماده ذکری از محکومیتهای زندان مشمول حد یا قصاص نکرده بلکه مطلق « مجازات حبس » را پیش بینی کرده است . اینک با مطالعه ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی اعلام فرمائید که آیا محکومین زندان مشمول حد یا قصاص می توانند از مقررات آزادی مشروط استفاده نمایند یا خیر ؟ هر گاه نظر موافق نسبت به این موضوع دارید دلایل آن را بیان نمائید و اگر اعتقاد دارید که محکومین زندان مشمول قصاص یا حدود حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند و ماده مذکور هیچگونه دلالتی به این موضوع ندارد دلائل آن را نیز بیان نمائید . و هر گاه برای یافتن راه حل به ماده یا مادی از قانون مجازات عمومی استناد می نمائید آن ماده یا مواد را نیز ذکر کنید . ( ۵ نمره )

۳ - سئوال حقوق جزای اختصاصی
آقای جعفر دارنده و مالک علامت ثبت شده تجاری است . وی این علامت را جهت کالاهای مواد خواراکی به ثبت رسانیده است آقای جعفر به شما مراجعه می کند و می گوید حسین عین علامت ثبت شده وی را بدون کوچکترین تغییری بر روی کالاهای مواد خوراکی محصول خود نهاده و در معرض فروش گذاشته است آقای جعفر از شما می خواهد حسین را تحت پیگرد کیفری قرار دهید .
پاسخ دهید وکالت وی را می پذیرید یا نه ؟ در صورتیکه وکالت وی را می پذیرید مبنای شکایت خود را بر چه ماده یا موادی از قانون قرار می دهید . و به عبارت دیگر ماده یا مواد استنادی شما در این باره چیست ؟ و در صورتی که وکالت را نمی پذیرید ، دلیل عدم پذیرش چیست ؟ و در باره آن به طور اختصار توضیح دهید . ( ۵ نمره ) 
 
* حقوق مدنی بهمن ۱۳۸۰

وقت « یکساعت و نیم »
« سئوالات اختبار کتبی حقوق مدنی کارآموزان وکالت دادگستری »
سئوال اول « در زمان و محلی که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجرا می شده ، یک باب مغازه به مدت هفت سال به اجاره واگذار شده و مورد اجاره نیز همزمان با تنظیم اجاره نامه تحویل مستاجر گردیده است . طرفین ضمن عقد اجاره شرط کرده اند که در طول مدت اجاره هر سال سی درصد به اجاره بهای سال قبل اضافه شود . مستاجر پس از انقضای سه سال از تاریخ اجاره با تقدیم دادخواست از دادگاه عمومی اعلام بطلان شرط فوق را به لحاظ مغایرت آن با مقررات ماده ۴ قانون مزبور تقاضا کرده است . نظر خود را در مورد حقانیت و یا عدم حقانیت خواهان مستدلاً بیان نمائید . بارم ۷ نمره
سئوال دوم”نظر خود را درباره صحت و عدم صحت رای زیر با ذکر دلایل توضیح دهید“
رای دادگاه - در پرونده حاضر خواهان به شرح دادخواست تقدیمی که به طرفیت شرکت باربری خوانده مطرح شده مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان خسارت مطالبه نموده که بر اثر تصادف کامیون متعلق به شرکت خوانده به اتومبیل سواری او وارد شده است . نظر به اینکه طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی تصادفات که مصون از تعرض مانده خسارات وارده معادل چهل میلیون ریال به اتومبیل سواری خواهان ناشی از بی احتیاطی شخص راننده کامیون است که دارای گواهینامه رانندگی لازم بوده و کامیون نیز بدون هیچگونه نقص و عیب فنی از طرف شرکت خوانده در اختیار راننده ای گذارده شده که در استخدام آن شرکت بوده است . لذا به نظر دادگاه خسارت وارده به اتومبیل خواهان منتسب به تقصیر شخص راننده کامیون است و از این حیث مسئولیتی متوجه شرکت باربری نمی باشد و قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میشود . این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر می باشد . بارم ۶ نمره
سئوال سوم ”مردی دادخواستی به دادگاه عمومی تقدیم نموده ، به خواسته الزام همسرش به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب خانه بنام خود و فتوکپی مصدق اسناد زیر را که حاوی شرح دعوی نیز می باشد پیوست دادخواست کرده است“ ۱ - سند انتقال رسمی خانه به خوانده
۲ - گواهی فروشنده و سردفتر تنظیم کننده سند انتقال مبنی بر این که تمام ثمن معامله را شخص خواهان طی چند فقره چک از حساب جاری خود به فروشنده پرداخت نموده به تقاضای خواهان سند انتقال خانه به نام خوانده ( همسر خواهان ) ثبت گردیده است . ۳ - نوشته ای به خط و امضای خوانده به این مضمون ” ( خانه ای را که بنام اینجانبه ( خوانده ) کرده ای حاضر به تو ( خواهان ) برگردانم بشرط اینکه مرا طلاق بدهی ) با فرض اینکه خواهان همسر خود را طلاق نداده باشد بعقیده شما دادگاه خواهان را درخواسته خود ذیحق اعلام و رای طبق تقاضای او صادر خواهد کرد یا خیر ؟ استدلال شما چیست ؟
بارم ۷ نمره
 * ثبت و امور حسبی تیر ۱۳۸۰

اولین امتحان حقوق ثبت سال ۱۳۸۰
وقت : یکساعت و نیم
سوالات زیر را بدقت مطالعه و پاسخ هر سوال را بطور خلاصه و مربوط به سوال بنویسید
سوال اول - شخصی که بموجب سند مالکیت مالک یک قطعه زمین ۳۰۰۰ متری بوده ، زمین مذکور را به چند قطعه تفکیک نموده و یکی از قطعات تفکیکی را با مبایعه نامه عادی به آقای حسن فروخته و وجه آنرا دریافت کرده است . بعد از مدتی که برای انتقال قطعه خریداری به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می نمایند تا قطعه مذکور بنام آقای حسن انتقال رسمی یابد ، متوجه می گردند که اداره ثبت اسناد در پاسخ استعلام دفترخانه اعلام کرده که کل پلاک از جمله قطعه فروخته شده در بازداشت شخصی که طلبکار مالک کل زمین بوده درآمده و امکان نقل و انتقال نمی باشد . در چنین وضعی بیان دارید که چگونه قطعه ایکه به دیگری با سند عادی فروخته شده و ایجاد اعیانی گردیده و در آن ساکن می باشد و از ردیف سایر قطعات با مبایعه نامه خارج گردیده در بازداشت شخص طلبکار مالک اصلی می باشد در حالیکه در زمن معامله ، قطعه مذکور قابل نقل و انتقال به خریدار بوده است و در حال حاضر راه حل قانونی انتقال قطعه مذکور به خریدار کدامست ؟ ( بارم : ۶ نمره )
سوال دوم - مالک قطعه زمین پلاک ۹۰ در اجرای مقررات و تشریفات ثبت عمومی تقاضای ثبت قطعه مذکور را نموده است . م بعد از تقاضای ثبت زمین پلاک مرقوم ، شهرداری محل بانگیزه اینکه طبق طرحی که باید اجرا گردد درصدد تعریض خیابانی است که حد خیابان به زمین مالک منتهی می گردد و نتیجتاً بمیزان و مساحت ۳۰۰ متر از زمین خود را کسر ولی با احداث حصار و دیوارکشی آنرا درتصرف خود نگهداری می نمود تا بموقع عقب نشینی نماید که متعاقب آن شهرداری تقاضای ثبت ۳۰۰ متر را تحت پلاک دیگر ، از اداره ثبت نمود و مدتها از اجرای طرح طفره نمود تا اینکه قطع دیوار کشی شده در زمره متروکات شهرداری درآمده اما در اختیار مالک آن باقی مانده است . از یکطرف مالک نسبت به بقیه زمین خود سند مالکیت دریافت نمود و از طرف دیگر مساحت ۳۰۰ متر مربع آن با درخواست ثبت شهرداری مواجه می باشد . شما بیان دارید وجود عدم اقدام عملی و تقاضای ثبت شهرداری نسبت بمساحت ۳۰۰ متر چه اقدامی متصور است تا مالک از حقوق قانونی خود برخوردار و استیفاء حق نماید ؟ ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - ملکی که در رهن بانک قرار گرفته و اصل سند مالکیت مفقود گردیده و با انقضاء مدت رهن و عدم پرداخت اقساط در مورد ملک مذکور اجرائیه صادر و تشریفات مزایده آن انجام پذیرفته و در شرف تملک به بانک می باشد چنانچه خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی موخر بر عقد رهن منضم به وکالتنامه محضری جهت انتقال ملک مذکور به بانک مراجعه و درخواست پرداخت وجه رهن و آزادی ملک را بنماید تا ملک مذکور را بدون وجود سند مالکیت بخود انتقال دهد چه پیشنهاداتی در مورد موانع و مشکلات موجود در راه انتقال ملک به خریدار ارائه میدهید و در صورت عدم موجبات انتقال قطعی ، اصولاً چه موانعی پیش روی خرید قرار دارد ؟ بعبارت دیگر امکان انتقال قطعی بخریدار وجود دارد یا خیر ؟ ( بارم : ۷ نمره ) 
 
* حقوق جزا تیر ۱۳۸۰

اختبار کتبی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی کانون وکلای دادگستری مرکز تیرماه ۱۳۸۰ مدت ۲ ساعت و نیم
۱ - سئوال حقوق جزای اختصاصی
قطار مسافربری تهران - تبریز به رانندگی آقای رمضان بیگی با خانم ”مدینه“ تصادف مینماید که منجر به مرگ وی میگردد موضوع از طرف بازماندگان خانم ”مدینه“ پیگیری میشود برای تعیین علت واقعی این برخورد موضوع هیئتی از کارشناسان رسمی ارجاع میگردد . هیئت کارشناسان به موضوع رسیدگی و اعلام میدارند در این موضوع پنجاه درصد عابر متوفی و پنجاه درصد راننده مقصرند . سرانجام دادگاه به موضوع رسیدگی و رای دادگاه بشرح زیر صادر می شود . رای دادگاه : در این پرونده آقای رضمان بیگی آزاد به لحاظ معرفی کفیل متهم است به یک فقره قتل غیرعمدی به میزان پنجاه درصد مرحومه خانم مدینه که در اثر برخورد قطار مسافربری در گذشته است با وجه به جمیع جهات و نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتاً اعلام نموده اند بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده قطار به میزان پنجاه درصد بوده است در اثر شکایت اولیای دم و دفاع غیرموثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است و عملش منطبق است با مواد بند یک از ماده ۲۹۷ و بند ب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی . دادگاه متهم را به پرداخت میزان ۵۰ نفر شتر سالم و بدون عیب به اولیای دم محکوم مینماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است .
اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی در آورید و درباره درستی یا نادرستی آنها اظهارنظر نمائید . توجه داشته باشید که فرض مسئله بر توجه اتهام دور میزند و اتهام از هر نظر محرز و مسلم است . ( نمره ۴ )
۲ - سئوال حقوق جزای عمومی
آقایان : ۱ - مجید ۲ - حسین به اتهام سرقت اموال از نیروگاه شهید رجائی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند . موضوع از این طریق پاسگاه انتظامی پیگیری شده و دادگاه نیز موضوع را تعقیب نموده است . سرانجام با تشکیل دادگاه دفاع متهمان دادگاه عمومی قزوین به شرح زیر مبادرت به صدور رای بدون هیچ تغییری به شرح زیر است .
رای دادگاه ”آقایان مجید و حسین متهمند به سرقت اموال از نیروگاه شهید رجائی با عنایت به شکایت اولیه و کشف اموال مسروقه از متهمین و گزارش نیروی انتظامی و اعترافات متهمین و سایر محتویات پرونده اتهام انتسابی به متهمین از نظر دادگاه محرز و عمل ارتکابی منطبق با ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی میباشد . علیهذا مستنداً به ماده مرقوم و رعایت بندهای ۱ و ۵ و ۶ ماده ۲۲ از قانون مرقوم حکم به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل ۶ ماده حبس و تحمل ۱۵ ضربه شلاق صادر و اعلام مینماید . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه استان قزوین است . این رای را مورد بررسی و نقد حقوقی قرار دهید .
۳ - سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
آقای سعید در یکی از مجتمع های قضائی تهران به اتهام قتل غیرعمدی خانم پروین و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به ایمان یگانه نژاد تحت تعقیب قرار میگیرد مندرجات پرونده حاکی است که متهم ارتکاب قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی را مورد پذیرش قرار داده و قبول دارد که گواهی نامه رانندگی ندارد . پزشک قانونی میزان نقص عضو ایمان یگانه نژاد را ده درصتد تعیین کرده که ازش آن ۵ درصد دیه کامله است کارشناس دادگستری علت اصلی حادثه را : بی مبالاتی راننده سواری به علت تخلف از نظامات دولتی - تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو و رانندگی بدون پروانه دانسته است .
دادگاه به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای کرده است . رای دادگاه وسیله یکی از کارآموزان وکالت جهت گزارش به کمیسیون کارآموزی ارائه گردیده که به شرح زیر است :
رای دادگاه - در خصوص اتهام آقای سعید هجده ساله فرزند اکبر دایر بر قتل غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی منجر به فوت مرحومه پروین و رانندگی بدون گواهی نامه و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به ایمان نژاد و توجه به شکایت اولیای دم مقتول و همچنین شکایت مصدوم به شرح منعکس در پرونده و اقرار صریح متهم و گزارش پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و کارشناسی فنی تصادفات درباره علت تصادف و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر انجام تحقیقات و شهادت گواهان حادثه و وقوع جرم از سوی متهم به نظر این دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم را در مورد قتل غیرعمدی مقتول ”پرونی“ مستنداً به مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۳۰۰ و ۳۰۲ و ۳۰۴ از قانون مجازات اسلامی به پرداخت نصف دیه کامله در حق اولیای دم مقتول ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل غیرعمدی و به استناد مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۳ از قانون مذکور به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و بی احتیاطی و فرار از صحنه تصادف و رانندگی بدون گواهی نامه به ۲۵ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد ایراد صدمه بدنی به ”ایمان یگانه نژاد“ از ناحیه ران چپ به پرداخت خمس دیه یک پا و پنج درصد از دیه کامل به عنوان ارش در حق مصدوم محکوم مینماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است .
اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی درآورید و نظرات خود را درباره آن اعلام دارید . به نظر شما رای دادگاه ایرادی دارد یا نه ؟ اگر ایرادی ندارد دلیل یا دلایل درستی آن را بیان دارید . اگر ایرادی دارد دلائل نادرستی را بنویسید . فرض مسئله بر این پایه استوار است که دلائل اتهام مورد پذیرش است . ( نمره ۸ )
لطفا به نکات ذیل توجه داشته باشید :
۱ - خوش خط و خوانا بنوسید
۲ - جواب هر سوال را حداکثر در یک صفحه جای دهید 
 
* آئین دادرسی کیفری تیر ۱۳۸۰

سئوالات آئین دادرسی کیفری
به سوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
۱ - موکل شما در مرحله بدوی از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده ، شاکی خصوصی از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده ، در نتیجه پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال گردیده ، شما با مراجعه به پرونده احراز مینمائید که تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده است . بهمین جهت مراتب را بموجب لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر اعلام می دارید . دادگاه در قبال اعلام شما ، عنوان میکند اگر چه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت است ولی دادگاه حق دارد بعلت اشتباه قاضی به درخواست شاکی رسیدگی کند . و بهمین علت از موکلشما تحقیق بعمل آمده و در صدد صدور قرار تامین برای موکل شما است . در این وضعیت چنانچه شما اقدامات دادگاه را صحیح میدانید دلایل و مستندات و استدلال خود را مشروحاً بیان و اگر عمل دادگاه را منطبق با قانون نمی دانید اقداماتی را که برای حفظ حقوق موکل خود معمول میدارید مشروحاً و مستدلاً بیان و مستندات قانونی را خود را نیز ذکر نمائید . بارم هشت نمره
۲ - آقای رحیمی کارمند راه آهن به اتهام اختلاس اموال عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و با قرار قانونی آزاد می گردد . به لحاظ شناخته نشدن در آدرس معینه نامبرده جهت انجام دادرسی بوسیله درج آگهی در مطبوعات احضار در سال ۱۳۷۳ محاکمه انجام و غیاباً به یک سال زندان و پنج ماه انفصال از خدمات دولتی و چهارصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد . اکنون وراث نامبرده به شما مراجعه و با ارائه گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت اظهار می دارند آقای رحیمی در سال ۷۲ به رحمت ایزدی پیوسته و در تاریخ محاکمه در قید حیات نبوده و تقاضا دارند بعنوان وکیل آنان اقدامات قانونی در جهت الغاء حکم دادگاه معمول دارید حالیه چنانچه شما وکالت نامبردگان را نمی پذیرید دلیل توجیهی خود را بیان ، و در صورت قبول وکالت وراث ، اقدامات خود را مشروحاً بیان و دلایل خود را توضیح و مرجع یا مراجع مورد مراجعه را ذکر نمائید .
بارم هفت نمره
۳ - آقای رحمت گودرزی در دادگاه عمومی تهران تعقیب قرار گرفته و براساس نظریه کارشناس به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان ارش در حق مصدوم محکوم گردیده ، دادنامه به متهم ابلاغ نامبرده قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی به شما مراجعه و تقاضا می کند به وکالت از جانب او اقدام به تجدیدنظر خواهی نمائید . نظر خود را پیرامون اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر ، مستدلاً بیان نمائید .
بارم پنج نمره 
 
* آئین دادرسی مدنی تیر ۱۳۸۰

سئوالات آئین دادرسی مدنی اختبار نوبت اول سال ۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول - مدیر عامل یکم شرکت تجارتی به دفتر شما مراجعه کرده و با ارائه یک فقره سند عادی مدعی است که مبلغ یکصد میلیون تومان از شرکت ساختمانی طلبکار است و از شما میخواهد وکالت شرکت را برای طرح دعوی علیه بدهکار بعهده بگیرید پس از تفویض وکالت دادخواست مطالبه وجه مذکور به دادگاه تقدیم میگردد موکل بشما اعلام میدارد که خوانده بابت صورت وضعیت و کسور حسن انجام کار و ضمانت نامه های بانکی مبالغی از شرکت طرف قرارداد طلبکار است با این ترتیب شما در اجرای قرار تامین خواسته چه اقداماتی میتوانید انجام دهید مشروحاً بیان کنید . بارم ۵ نمره
سئوال دوم - در یک دعوی حکمی بزیان موکل شما صادر شده است و با قطعیت حکم مذکور محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از صدور اجرائیه طبق قانون وحدت رویه قضائی رائی از هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر شده است که بر عدم صحت حکم فوق دلالت دارد آیا بنظر شما با صدور رای هیئت عمومی اجرای احکام باید از اجرای حکم موصوف خودداری نماید یا خیر ؟ مبانی استدلال خود را از هر دو جنبه بیان کنید .
بارم ۵ نمره
سئوال سوم - آقای الف با درجه نظامی در یکی از سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بکار اشتغال داشته در حین کار به اموال سازمان محل کار خود خساراتی وارد میکند قبل از آنکه خسارات وارده به اموال را جبران نماید بعلت بیماری فوت مینماید شما که بعنوان مشاور حقوقی سازمان مذکور فعالیت دارید توضیح دهید آیا متوفی از نظر جبران خسارت بری الذمه میشود یا نه ؟ در صورت عدم برائت ذمه آیا میتوان بطرفیت وراث او اقامه دعوی نمود و آیا میتوان از مطالبات حقوقی متوفی میزان خسارت را برداشت کرد ؟ مشروح نظریه خود را مستدلاً بیان فرمائید . بارم ۵ نمره
سئوال چهارم - در تاریخ ۸/۱۰/۷۵ آقای جعفر ششدانگ منزل مسکونی خود را به موجب سند عادی به آقای منصور می فروشد آنگاه در تاریخ ۱/۸/۷۷ عمان خانه را به موجب سند عادی دیگر به رضا می فروشد . منصور دادخواستی به خواسته الزام جعفر به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی به دادگاه های عمومی تهران تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد . سرانجام حکم دادگاه براساس دادخواست صادر می شود که منجر به صدور اجرائیه علیه جعفر می گردد . رضا نیز جداگانه دادخواست مشابهی علیه جعفر به دادگاه عمومی تهران تقدیم می نماید که به شعبه ۲۵ ارجاع می شود . نتیجه این رسیدگی نیز صدور دادنامه و سپس اجرائیه علیه جعفر است . اکنون رضا و منصور در برابر دو رای دادگاه و دو اجرائیه قرار دارند . شما حق را به جانب منصور می دانید یا رضا و چه اقدام یا اقداماتی در جهت منافع آن انجام می دهید ؟
اگر نیازی به دادخواست می دانید دادخواست آنرا بنویسید و اعلام نمائید این دادخواست را به کدام دادگاه می دهید و خواندگان شما چه فرد یا افرادی هستند . خواسته شما چیست و به کدام ماده یا مواد استناد می نمائید ؟ بارم ۵ نمره 
 
* حقوق مدنی تیر ۱۳۸۰

”سئوالات حقوق مدنی“
اختبار خردادماه ۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید وقت یکساعت و نیم
سئوال اول - یکی از دادگاههای عمومی رای زیر را صادر نموده است در خصوص دعوای خانم ... ... . بطرفیت آقای ... ... ... . . بخواسته خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی توسط خوانده در قطعه ای از پلاک ثبتی شماره ۱۲۷ فرعی از ۲۹ اصلی مقوم بمبلغ ... ... ... ریال ، از آنجا که طبق پاسخ واصله از اداره ثبت پلاک مزبور بنام اعیانی باغ در دفتر املاک بنام خواهان ثبت و سند مالکیت صادر و به او تسلیم شده است ، لذا در صورت وجود چنین اعیانی مالکیت خواهان محسوس و موثر در مقام و مبنای خلع ید خواهد بود و در ما نحن فیه که حسب اقرار خواهان بنای موجود توسط خوانده احداث گردیده ، در نتیجه ادعای خلع ید در این موقعیت قابل تصور نیست و مالک اعیانی بطور کلی مالک فضای محاذی عرصه نمیباشد تا هر اقدامی در فضای مزبور را در قلمرو مالکیت خود بشمار آورد .
بنابراین حکم بربی حقی خواهان در دعوای خلع ید صادر و اعلام میشود و از آنجا که قلع و قمع نرع بر مالکیت عرصه است که در این مقام نیز دلیلی از طرف خواهان ارائه نشده که مثبت این امر باشد از این حیث نیز دعوای معنونه غیرثابت تشخیص میگردد . رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران میباشد .
با توجه به رای مزبور هر یک از طرفین را که در مرحله تجدیدنظر ذیحق میدانید وکالت او را پذیرفته در رد حکم یا تایید آن لایحه ای مستدل و مبتنی بر مبانی حقوقی تنظیم کنید .
بارم ۷ نمره
سئوال دوم - شخصی ششدانگ اراضی مزروعی خود را وقف بر اولاد ذکور خود نموده که نسلاً بعد نسل از آن بنفع خود بهره برداری نمایند . در وقف نامه تصریح شده موقوف علیهم مکلفند یک ششم عواید حاصله از مال مورد وقف را هر سال صرف تعمیر و نگهداری از مسجد قریه و برگزاری تعزیه حضرت سیدالشهدا ( ع ) نمایند ، اداره اوقاف محل این وقف را نسبت به یکدانگ ملک فوق ، وقف عام تلقی و به نسبت آن امین برای مداخله در جمع آوری محصول تعیین نموده است ، ولی موقوف علیهم با توجه به صراحت وقفنامه که ششدانگ ملک بر اولاد ذکور مالک وقف شده ، وقف را بطور مطلق وقف خاص دانسته ، مانع مداخله امین منصوب از طرف اداره اوقاف میشوند . به نظر شما حق با کدامیک از طرفین ( موقوف علیهم یا اداره اوقاف ) است و استدلال شما چیست ؟
بارم ۷ نمره
سئوال سوم - در اجاره نامه محل کسب واقع در خارج از محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که در سال ۱۳۶۰ تنظیم شده طرفین شرط کرده اند که رابطه استیجاری آنان تابع قانون مزبور باشد و نیز تصریح گردیده که مستاجر مبلغ ... ... . ریال بابت سرقفلی به مالک پرداخته است . مدت اجاره از تاریخ تحریر اجاره نامه یکسال شمسی است و طرفین توافق نموده اند هر سه سال یکبار باید بیست درصد به اجرت المسمی اضافه شود . موجر با توجه به انقضای مدت اجاره طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی تخلیه محل را تقاضا نموده است حسب پاسخ واصله به دادگاه مزبور محل مورد اجاره همچنان خارج از محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ میباشد . پیش بینی شما راجع به رای دادگاه چیست و برای اثبات پیش بینی خود چگونه استدلال میکنید ؟
بارم ۶ نمره  
* حقوق تجارت تیر ۱۳۸۰

هر کس یک کلمه به من بیاموزد تا ابد مرا بنده خویش ساخته است .
از سخنان مولای متقیان علی ( ع )
سئوالات امتحان حقوق تجارت اختبار سال ۱۳۸۰ نوبت اول
تاریخ : ۱/۱/۱۳۸۰
به چهار سئوال زیر پاسخ دهید :
سوال اول :
شرکت نسبی X ورشکسته می شود و اداره تصفیه امور ورشکستگی آن را به عهده می گیرد . در میان مراجعه کنندگان به آن اداره افراد زیر وجود دارند ، ۱ - A یکی از شرکای X و با مدارکی که ارائه میدهد ثابت می کند که شرکت X مدتی قبل از ورشکستگی ، مبلغ بیست میلیون تومان از او وام گرفته است . با توجه به مسلم بودن طلب او در شمار عزماء قرار می گیرد و سهم عزمائی او ۷۰% طلبش را تشکیل میدهد که به او داده می شود . پس از خاتمه یافتن تصفیه امور شرکت عده ای از طلبکاران آن شرکت که ۳۰% مطالباتشان پرداخت نشده است به A مراجعه می کنند و از او می خواهند که بقیه طلب آنان را که اداره تصفیه پرداخت نکرده است تادیه کند . A در پاسخ اظهار میدارد که ۳۰% طلب خود او پرداخت نشده است و اگر مسئولیتی در قبال طلبکاران شرکت ورشکسته دارد و چیزی بابت بدهیهای آن شرکت باید بپردازد خود او در اولویت قرار دارد و نباید در قبال دیگران جوابگو باشد .
آیا استدلال A در قبال طلبکاران شرکت X از نظر حقوقی قابل توجیه است ؟
۲ - B که با اسناد لازم اثبات می کند که شرکت X در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی اش یک کامیون از او خریداری کرده به مبلغ ۳۰ میلیون تومان که ده میلیون آنرا تادیه و بقیه مبلغ هنوز پرداخت نشده است و تقاضا دارد در ازای دریافت ده میلیون تومان ، کامیون به او مسترد شود و اضافه می نماید که معامله مذکور با توجه به زمان و نوع آن باطل می باشد . مستدلاً توضیح دهید که آیا اداره تصفیه تقاضای B را می پذیرد و در هر حال با او چگونه باید برخورد کند ؟ بارم : ۸ نمره
سئوال دوم :
یک شرکت ساختمانی از نوع سهامی خاص بنام A تشکیل می شود تا در زمینی به وسعت پنجاه هزار مترمربع به ساختن چند برج مسکونی بپردازد . هیئت مدیره شرکت A دو شرکت دیگر یکی از نوع سهامی خاص بنام B و یکی از نوع با مسئولیت محدود بنام C تشکیل می دهند شرکت B مسئول تامین بتون و شرکت C مسئول تامین تاسیسات برج ها می باشند . دو تن از اعضاء هیئت مدیره شرکت A در شرکت B و C عضویت هیئت مدیره را بعهده می گیرند و با شرکت A وارد معامله می شوند . شرکت B و C ادغام می شوند و شرکت مختلط سهامی E را تشکیل می دهند تا طرف معامله شرکت F قرار گیرند .
حال توضیح دهید :
اولا آیا معاملات شرکت های A و B و C قانونی است ؟ اگر جواب مثبت و یا منفی است به چه دلیل و اگر منفی است طبق چه موادی از قانون تجارت غیر قانونی است ؟ ثانیا آیا معاملات شرکت E و F قانونی است یا نه به چه دلیل و مسئولیت معاملات شرکت E با کدام گروه است ؟ ثالثا مسئولیت هیئت مدیره و وضعیت حقوقی شرکت های فوق را با استناد به مواد قانون تجارت شرح دهید . بارم ۸ نمره
سوال سوم
طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخث حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که پس از قانون تجارت تصویب شده است اقامتگا اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد . حال : با توجه به تعارض فیما بین قانون تجارت و قانون مدنی و موخر التصویب بودن قانون مدنی در اینخصوص نظر خود را پیرامون اقامتگاه شرکتهای تجارتی که در چهارچوب اشخاص حقوقی فعالیت می کنند با استدلال بیان کنید :
بارم ۴ نمره

.

این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد.


آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31