X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1387

 حقوق جزا بهمن ۱۳۷۹
سوال حقوق جزای اختصاصی
آقای منصور چکی بمبلغ ده میلیون ریال در وجه آقای منوچهر صادر می نماید . منوچهر قبل از سپری شدن ۶ ماه مقرر در قانون چک می میرد . آقای مرتضی که بازمانده منحصر بفرد وی بوده پشت چک را پشت نویسی کرده و با امضای شبیه امضای پدر خود ( منوچهر ) تقاضا می کند وجه چک مزبور بحساب منوچهر واریز شود . چک بعلت کافی نبودن موجودی از طرف بانک برگشت می شود و گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد . آقای مرتضی در مهلت قانونی قای منصور را تحت تعقیب قرار می دهد موضوع در یکی از دادگاههای عمومی تهران مطرح میشود . آقای منصور ( صادرکننده چک ) در قبال دعوای کیفری مدعی جعل و استفاده از سند مجحول پشت نویسی چک میگردد اکنون آقای مرتضی به شما مراجعه کرده و تقاضا دارد وکالت وی را بپذیرید پاسخ دهید :
۱ - آیا وکالت آقای مرتضی را می پذیرید یا خیر در صورت پذیرش وکالت در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجحول پشت چک چه مدافعاتی بعمل می آورید .
۲ - اگر وکالت آقای مرتضی را نمی پذیرید دلائل عدم پذیرش آنرا بیان کنید . نمره ۶
سئوال حقوق جزای عمومی
آقای انصاری در کشور فرانسه بعلت ارتکاب جعل سند مجحول سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به یکسال زندان محکوم گردیده است . این حکم بمرحله قطعیت و اجرا رسیده است . بعد از پایان مدت محکومیت آقای انصاری به ایران می آید شاکی خصوصی به محض ورود به ایران وی را تحت تعقیب قرار می دهد پرونده هم اکنون در یکی از دادگاههای عمومی تهران تحت رسیدگی است و برای روز ۱۵/۱۱/۷۹ وقت رسیدگی تعیین گردیده است آقای انصاری به شما مراجعه کرده تقاضا می نماید وکالت وی را بپذیرید . در فرض صحت دلائل توجه اتهام پاسخ دهید .
۱ - آیا دفاع وی را در دادگاه عمومی تهران می پذیرید یا خیر در صورت پذیرش وکالت مدافعاتی که بعمل می آورید ضمن لایحه ای بیان دارید .
۲ - در صورتیکه وکالت وی را نمی پذیرید دلائل عدم پذیرش را بیان کنید . نمره ۶
سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
آقایان علی کرم مرادی و احمد مرادی و علیرضا فرجی منفرد و علی اکبر فرجی منفرد به اتهام شرکت در نزاع جمعی منتهی به جرح و اخلال در نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته اند . پرونده جهت رسیدگی به یکی از دادگاههای عمومی قم ارجاع شده است . دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به موضوع و تحقیق از متهمین به شرح زیر مبادرت به صدور رای است یکی از آقایان کارآموزان وکالت قم آن را بعنوان یکی از گزارش ها به کمیسیون کارآموزی ارائه داده است . رای دادگاه بدون هیچ تغییری به این شرح است : رای دادگاه
با توجه به محتویان پرونده و گزارش ضابطان دادگستری و تحقیقات و بررسی های بعمل آمده و اظهارات طرفین پرونده و اقرار و اعتراف صریح متهمان در محضر دادگاه محترم و سایر قرائن و اوضاع و احوال پرونده اتهام آقایان اکبر فرجی منفرد فرزند اسدالله دائر به شرکت در نزاع جمعی منتهی به جرح و اخلال در نظم عمومی بنظر دادگاه ثابت و محرز و مسلم است به استناد دو ماده ۶۱۵ بند سه و ۶۱۸ ( قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ) و یا رعایت ماده ۳ بند ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای اکبر فرجی منفرد به تحمل ۶ ماده زندان تعزیری باضافه ۶ ماه زندان تعزیری جمعاً یکسال زندان تعزیری و نواختن ۵۰ ضربه شلاق و آقای علی اکبر مرادی به تحمل ۶ ماه زندان تعزیری باضافه ۶ ماه زندان تعزیری جمعا یکسال زندان تعزیری و نواختن ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید . ضمناً آقای علیرضا فرجی منفرد فرزند اکبر بعلت اینکه اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع جمعی ثابت نیست حکم برائت وی برائت وی صادر میشود پرونده نسبت به اتهام احمد مرادی مفتوح است .
اینک با مطالعه رای دادگاه و در فرض دلائل اثبات جرم رای دادگاه را به نقد علمی درآورید و نظرات خود را پیرامون آن بیان دارید . اگر رای دادگاه را موافق قانون می دانید دلائل آن را بیان دارید و اگر بنظر شما رای دادگاه مخالف قانون است دلائل مخالف بودن آنرا بیان دارید . نمره ۸ 
 
* آئین دادرسی کیفری بهمن ۱۳۷۹

سئوالات اختبار درس آیین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری ۳۰/۱۰/۱۳۷۹
به ۴ سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال یک ”با شکایت آقای حسن رضائی در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران آقای محمود جعفری باتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد . شاکی پرونده در موقع مقرره دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم دادگاه مینماید . با تعیین وقت رسیدگی ، دادگاه به موضوع رسیدگی و سرانجام حکم برائت آقای محمود جعفری را صادر نموده و بعلت صدور حکم برائت مبادرت به رد دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی مینماید . آقای حسن رضائی به شما مراجعه از شما میخواهد که در مقام تجدیدنظر خواهی از رد دادخواست ضرر و زیان وکالت وی را پذیرا شده و اقدامات قانونی را معمول دارید .
حالیه پاسخ دهید شما بعنوان وکیل وکالت نامبرده را می پذیرید یا خیر ؟
اگر می پذیرید مدافعات خود را برای دادگاه تجدیدنظر مستدلاً بنویسید و اگر حکم دادگاه را درست میدانید دلایل درستی رای را بیان نمائید . در هر حال مستند قانونی استدلال خود را نیز بنویسید . بارم ۵ نمره
سئوال دوم
در فروردین ماه سال جاری شخصی باتهام رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران و در اردیبهشت ماه باتهام خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در دادگاه عمومی شهرستان ساوه و باتهام شرکت در آزمون ورودی بجای داوطلب اصلی موضوع ماده ۵۴۱ همین قانون در تیرماه و در شهرستان شیراز تحت تعقیب قرار گرفته است و در کلیه موارد دادگاهها از متهم تحقیقات اولیه را بعمل آورده و با صدور قرارهای مناسب تامین مقتضی را اخذ کرده اند . شکایت پرونده ها وجود پرونده های دیگر را به دادگاه محل شکایت خود اعلام داشته اند .
اکنون با توجه به توضیحات فوق پاسخ دهید
الف آیا هر یک از دادگاهها باید رسیدگی به پرونده متشکله را ادامه داده و حکم مقتضی را صادر نمایند ؟
ب - در صورتی که به همه پرونده ها باید در یک دادگاه رسیدگی شود در اینصورت دادگاه صالح ، دادگاه کدام شهرستان خواهد بود ؟ ( تهران - ساوه - شیراز )
در هر مورد دلایل خود را مستدلاً و مشروحاً بیان نمائید و مستند قانونی استدلال خود را بنویسید ؟ بارم ( ۵ ) نمره
سئوال سوم
هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمائی سوئیس ایر از کشور پاکستان به مقصد کشور ترکیه در حال پرواز بوده دو نفر از اتباع کشور هند که مسافر هواپیما هستند بر فراز خاک ایران مبادرت به هواپیما ربائی نموده و خلبان را مجبور مینمایند هواپیما را به مقصد کشور مورد نظر بغیر از ترکیه هدایت نماید . بعلت نقص فنی هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز میشود هواپیما ربایان با تهدید موفق به فرار از هواپیما شده ولی بعد از چندی یکی از هواپیما ربایان که نقش معاون را داشت در بندرعباس و چند روز بعد نفر دوم بعنوان عامل اصلی در اهواز دستگیر میگردد . اکنون پاسخ دهید رسیدگی به اتهامات هواپیماربایان در کدام دادگاه باید انجام گیرد ؟ دادگاههای کشور ”پاکستان - هند - ترکیه - سوئیس یا شیراز - بندرعباس - اهواز - تهران - هر دادگاه را صالح به رسیدگی میدانید دلایل خود را مستدلاً و مشروحاً با ذکر مستند قانونی بیان نمائید ؟ بارم ( ۵ ) نمره
سئوال چهارم
آقای همایون در تاریخ ۱/۵/۱۳۷۱ به اتهام جعل مهر شهرداری تهران و استفاده از آن موضوع ماده ۲۲ قانون تعزیرات سابق ( موضوع ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) مورد تعقیب قرار می گیرد شهرداری تهران دلایل توجه اتهم را در اختیار مرجع قضائی قرار میدهد به دلیل متواری بودن متهم دستگیری و تحقیق از وی میسر نمیشود تا اینکه در تاریخ ۱/۵/۱۳۷۸ متهم وسیله مامورین انتظامی شناسائی و دستگیر میگردد . آقای همایون به شما مراجعه تقاضا میکند دفاع از وی را در دادکاه بعهده بگیرید . شما وکالت وی را می پذیرید یا نه ؟ در صورت پذیرش وکالت خلاصه اقدامات و دفاعیاتی را که بعمل می آورید با ذکر مواد قانونی بیان دارید . در صورتیکه وکالت وی مورد پذیرش شما قرار نمیگیرد دلایل خود را بیان کنید . فرض قضیه بر این پایه قرار دارد که دلایل توجه اتهام از جمله اقرار متهم وجود دارد . بارم ۵ نمره 
 
* حقوق مدنی بهمن ۱۳۷۹

اختبار دیماه ۱۳۷۹ سئوالات حقوقی مدنی مدت ( ۲ ساعت )
سئوال اول :
راننده ای اتومبیلی سواری با پلاک شخصی را که دارای مجوز ورود به طرح ترافیک تهران میباشد و شماره سمت راست آن عدد فرد است ، بمدت ۳۰ روز منحصراً برای استفاده و جابجائی مسافرین در داخل طرح اجاره نموده و اجاره بهای تمام این مدت را یکجا به مالک اتومبیل در زمان عقد پرداخته است . پس از چند روز استفاده متوالی از اتومبیل ، براساس مصوبه ای قانونی حرکت اتومبیلهای دارای شماره فرد در داخل طرح ترافیک در روزهای زوج هفته ممنوع اعلام میشود . مستاجر معتقد است مالک باید اجاره بهای روزهائی را که استفاده از اتومبیل ممنوع بوده به او مسترد کند ، ولی موجر ادعای مستاجر را غیرقانونی میداند . بنظر شما حق با کدامیک از طرفین استدلال خود را بیان کنید . بارم ( ۶ ) نمره
سئوال دوم :
مالکی ( فروشنده اول ) خانه خود را که دارای سند مالکیت ثبتی است بشرح مبایعه نامه عادی مورخه ۴/۵/۱۳۷۲ به دیگری ( خریدار اول ) می فروشد . سپس فروشنده به خریدار وکالت رسمی بلاعزل با سلب حق انتقال از خود تفویض میکند تا با اختیارات تام مورد معامله را به هر کس و به هر مبلغ و به هر شرطی که مایل است حتی به شخص خود بفروشد . وکیل مالک ( خریدار اول ) با استفاده از وکالت با حضور در دفترخانه مورد معامله را با سند قطعی و رسمی شماره به شخص دیگری ( خریدار دوم ) منتقل و مبیع را نیز به او تسلیم میکند . پس از مدتی برای خریدار اول با ارائه مبایعه نامه ای عادی با تاریخ ۸/۱۰/۷۲ تنظیمی بین خود و بردار ( خریدار اول ) که در آن قید شده ثمن فی المجلس و نقداً پرداخت شده و نکته قابل استناد دیگری در آن مشاهده نمی شود و وسیله دیگری نیز برای اثبات تاریخ مبایعه نامه مزبور وجود ندارد ، دادخواستی علیه طرفین سند رسمی فوق تقدیم میکند به خواسته ۱ - ابطال سند رسمی مزبور ۲ - الزام فروشنده اول به تنظیم سند انتقال مورد معامله بنام خود ، در این دعوی حق را با کدامیک از طرفین میدانید در زمینه نظر خود لایحه ای کامل و مستدل برای جلسه اول دادلارسی تنظیم نمائید . بارم ( ۷ )
سئوال سوم :
شخصی از یک مجتمع مسکونی نیمه تمام که منحصراً دارای ده واحد آپارتمنی مسکونی میباشد طبق مبایعه نامه عادی یک واحد واقع در طبقه دوم را خریداری کرده است . فروشنده پس از این معامله در قسمت همکف که طبق نقشه مصوب شهرداری جزء مشاعیات مجتمع میباشد ، بدون اخذ پروانه یک واحد مسکونی دیگر می سازد ، سپس با مراجعه به شهرداری و پرداخت جریمه طبق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برای ۱۱ واحد آپارتمان مسکونی پایان کار اخذ و براساس آن ملک خود را از طریق اداره ثبت تفکیک مینماید . مالک ابتدا واحد احداثی در طبقه همکف را با سند رسمی قطعی به فروش میرساند . خریدار آپارتمان واقع در طبقه دوم باری ارائه راه حل قانونی به شما مراجعه میکند . چنانچه عقیده دارد بنفع نامبرده اقدام موثر و قانونی نمیتوان انجام داد دلایل خود را بگوئید و هر گاه خریدار را در اعتراض به اقدام مالک ذیحق میدانید اقداماتی را که میتوان بنفع او انجام داد با استدلال بیان کنید . بارم ( ۷ ) نمره 
 
* ثبت و امور حسبی بهمن ۱۳۷۹

امتحان ثبت هفتم بهمن ماه ۱۳۷۹
”سوالات زیر را دقیقاً مطالعه و پاسخ آنها را خلاصه و مربوط بخود سوال بنویسید و از جوابهای حاشیه ای پرهیز نمائید“
سوال ۱ - بستانکاری علیه بدهکاری در دفترخانه اسناد رسمی اجرائیه ای بمبلغ ده میلیون ریال صادر نمود که به بدهکار ابلاغ گردید ، بعد از ۵ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مذکور ، بدهکار با تقدیم دادخواستی بخواسته ابطال اجرائیه مستند به رسید عادی مقدم بر صدور اجرائیه تقاضای صدور حکم نموده که دادگاه با رسیدگی و صدور حکم به ابطال اجرائیه و برائت ذمه بدهکار و قطعیت آن پرونده را به اجرای ثبت اعاده نمود که بدهکار مواجه با مطالبه نیم عشر اجرائی از طرف اداره اجرا گردید . شما بعنوان وکیل بدهکار توضیح دهید که مطالبه اداره اجرای ثبت برای نیم عشر اجرائی منطبق با چه اصول است و چرا اداره اجرا بر وصول نیم عشر پافشاری می نماید . ( بارم : ۵ نمره )
سوال ۲ - با اعلام ثبت عمومی در شهرستان . . . . آقای رضا تقاضای ثبت ملک خود را نموده در حین اجرای تشریفات قانونی ، خریدارانی به آقای رضا مراجعه و قطعاتی از آن را با سند عادی خریداری نمودند در حالیکه مراحل قانونی ثبت سند باتمام نرسیده بود . در حال حاضر شما بگوئید : اولاً : اتمام تقاضای ثبت قطعات فروش رفته با چه کسی است . ثانیاً : این معاملات با اسناد عادی در مورد ملکی که هنوز سند مالکیت آن صادر نگردیده دارای چه اعتبار و قانونی است . ثالثاً : تفاوت اساسی اینگونه معاملات عادی در مراحل اولیه ثبت با معاملات با سند مالکیتی که تشریفات قانونی آن انجام و صادر گردیده در چیست ؟
( بارم : ۵ نمره )
سوال ۳ - برای جلوگیری از بروز اختلافات آتی در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه که بین دو نفر تنظیم و امضاء میشود شخصی را بعنوان داور مرضی الطرفین با اسقاط اعتراض به رای داور تعیین نموده اند تا رفع اختلاف نمایند بعد از چندی که اختلاف حادث گردید ، رای داوری برفع اختلاف صادر و بطرفین ابلاغ شد رای مذکور جهت اجرا بدفترخانه تسلیم گردید تا براساس رای مذکور ، اجرائیه صادر گردد بنظر حقوقی شما رای داور قابلیت صدور اجرائیه از دفترخانه را دارد یا خیر ؟ و استدلال شما چیست .
( بارم : ۵ نمره )
سوال ۴ - شخصی که قیومت صغیری را عهده دار بوده ، بواسطه فعل و انفعالات غیرمتعارف باتهام خیانت در اموال صغیر تحت تعقیب قرار گرفت و از طرف بعضی از افراد ذینفع تقاضای عزل قیم گردید که نهایتاً حکم بعزل قیم صادر و باو ابلاغ شد . از این حکم تجدیدنظرخواهی نمود و برای جلوگیری از حکم عزل خود ، یکدستگاه آپارتمان خود را با سند عادی به صغیر هبه نمود و یک قطعه از زمین صغیر را نیز به قیمت ارزنده ای برای صغیر بفروش رسانید تا احتمالاً جبران خیانت او گردد که هیچیک از این اقدامات موردنظر قرار نگرفت و حکم عزل قیمت قطعی شد . قیم معزول در مهلت قانونی از حکم عزل خود تقاضای اعاده دادرسی و استرداد آپارتمان مورد هبه را از صغیر کرد . اگر شما قصد وکالت قیم معزول را داشته باشید چه ایرادات و موارد قانونی را در جهت پیشرفت یا عدم پیشرفت کار خود به قیمت معزول ارائه میدهید . ( بارم : ۵ نمره ) 
 
* آئین دادرسی مدنی بهمن ۱۳۷۹

سئوالات اختباری درس آئین دادرسی مدنی کارآموزان وکالت دادگستری - جمعه ۱۴/۱۱/۱۳۷۹
به چهار سئوال زیر مستدلاً پاسخ دهید .
سئوال اول : در دعوی جلب ثالث آیا خواهان این دعوی می تواند درخواست تامین خواسته از اموال مجلوب را بنماید یا خیر ؟ نظریه خود را مستدلاً و مشروحاً بیان نمائید .
( بارم : ۵ نمره )
سئوال دوم : شخصی علیه دیگری در دادگاه اقامه دعوی نموده ، پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ، خواهان تقاضای صدور اجرائیه کرده و اجرائیه نیز صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده است . در مقام مطالبه عشریه دولتی محکوم علیه با ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعا نموده که سن وی از هجده سال کمتر است . اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع و صحت ادعای محکوم علیه تایید گردیده است . اکنون با توجه به مراتب مذکور آیا می توان عشریه را از مشارالیه مطالبه نمود ؟ نظر خود را با استدلال بیان کنید .
( بارم : ۵ نمره )
سئوال سوم : نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است از طرف محکوم علیه که در جلسه دادرسی نیز حاضر بوده دادخواست توقیف عملیات اجرائی تقدیم گردیده و محکوم علیه با ارائه یک برگ رسید عادی که در جریان دادرسی ارائه نگردیده مدعی پرداخت محکوم به ، به محکوم له شده است . آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد ؟ نظر خود را مستدلاً و مشروحاً بیان نمائید . ( بارم : ۵ نمره )
سئوال چهارم : ماترک متوفی عبارت از حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه است . به علت عدم توافق وراث در فروش و تقسیم آن احراز ورثه به شما مراجعه و می خواهد وکالت وی را برای دریافت سهم الارث او بپذیرید . نحوه اقدامات خود را بصورت دادخواست کامل توصیف و تشریح نمائید . ( بارم : ۵ نمره ) 
 
* حقوق تجارت بهمن ۱۳۷۹

اختبار درس حقوق تجارت جمعه ۱۴/۱۱/۱۳۷۹
به چهار سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید . وقت یک و نیم ساعت
سوال اول : شرکت سهامی خاص الف با رای مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، منحل می شود و مدیران شرکت امر تصفیه را به عهده می گیرند . عده ای از طلبکاران شرکت با مراجعه به مدیران تصفیه موفق نمی شوند مطالبات خود را وصول کنند ، تنها چاره را در این می بینند که دادخواستی علیه آنان به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند و تقاضا کنند که حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد . مستدلاً توضیح دهید دادگاه چه حکمی در خصوص این دعوی صادر خواهد کرد . ( بارم : ۵ نمره )
سوال دوم : هر گاه تاجری در دعوی مطروحه به دفتر تاجر دیگر برای اثبات موضوعی از قبیل پرداخت و یا اقرار به دریافت استناد کند ، تاجر اخیر ملزم به ابراز دفتر استنادی در دادگاه می باشد . اما اگر خوانده منکر مدیونیت خود گردد آیا می تواند به دفاتر بازرگانی تاجر خواهان استناد کند ؟ و آیا دادگاه مکلف است خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگانی مزبور نماید یا خیر ؟ پاسخ خود را مشروحاً و مستدلاً بیان نمائید . ( بارم : ۵ نمره )
سوال سوم : یک شرکت سهامی خاص به دلیل عدم توانائی در پرداخت بدهی خود اعلام توقف نمود . هیات بردین از مدیرعامل به عنوان خیانت در امانت به دادگاههای عمومی شکایت کرد که نامبرده طبق صورتجلسه هیات مدیره فقط تا سقف معینی حق هزینه کردن داشته است اما او بیش از این مقدار معامله کرده و خود نیز در این معاملات بطور غیرمستقیم سهیم بوده است . در نیتجه این معاملات شرکت متضرر و در نتیجه ورشکسته اعلام شده است . بنابراین عمل مدیرعامل خیانت در امانت و ورشکستگی به تقلب می باشد . مدیرعامل دفاع می کند که هیات مدیره کلیه معاملات او را تصویب کرده است . نظر حقوقی شما به عنوان وکیل شرکت در خصوص تقصیر مدیرعامل یا مدیران شرکت چیست ؟ این قضیه چه راه حل حقوقی دارد و مشمول چه ماده از قانون تجارت و همچنین قانون مجازات اسلامی است ؟
( بارم : ۵ نمره )
سئوال چهارم : آقای الف مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ”ب“ ( سهامی عام ) به استناد تصمیم هیات مدیره شرکت مبنی بر ”تهیه و تامین دوازده قلم کالای موردنیاز شرکت طبق ضوابط مربوطه“ اقدام به تنظیم قرارداد با موسسه ”ج“ نماینده انحصاری تولیدکنندگان کالای مزبور می نماید . بهای هر قلم کالا یک میلیارد ریال در متن قرارداد ، مورد توافق طرفین قرار گرفته است . بموجب آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت ، معاملات زائد برده میلیارد ریال بایستی پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی انجام شود . در نتیجه نقل و انتقال سهام شرکت و تغییر مدیران ، مدیر عامل جدید شرکت به ادعای تخلف مدیریت سابق ، از ایفای تعهدات موضوع قرارداد امتناع و شرکت را برای الذمه اعلام می نماید . با توجه به فروض فوق و مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی در رابطه با موارد زیر بطور مستدل پاسخ دهید .
۱ - آیا قرار تنظیمی معتبر است ؟ ۲ - حقوق و مسئولیت قراردادی موسسه ”ج“ .
۳ - حقوق و مسئولیت قراردادی شرکت ”ب“ ، مدیرعامل سابق و هیات مدیره شرکت .
( بارم : ۵ نمره )

 * حقوق مدنی مرداد ۱۳۷۹

سوالات حقوق مدنی اختبار مرداد ماه ۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری مرکز
سوال اول - شخصی در تاریخ ۱ر۲ر۷۸ اتومبیل خود را با سند عادی بمبلغ ۱۰ میلیون تومان فروخته است . خریدار بابت قسمتی از ثمن معامله دو فقره چک به سررسیدهای ۱ر۹ر۷۸ و ۱ر۱۰ر۷۸ هر یک بمبلغ ۵ر۲ میلیون تومان برای وصول به فروشنده تسلیم و تعهد کرده بقیه ثمن را همزمان با تنظیم سند قطعی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی بفروشنده بپردازد . در ضمن این مبایعه طرفین شرط کرده اند عدم پرداخت وجه هر یک از چکهای مزبور در سر رسید مقرر بخودی خود موجب فسخ معامله و اعاده مالکیت فروشنده نسبت به اتومبیل میباشد .
اولین چک طبق گواهی بانک محال علیه قابل پرداخت نبوده است . فروشنده برای دریافت وجه چک دوم نیز ببانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت آن نیز صادر گردیده است . فروشنده از طریق دایره اجرای ثبت برای وصول وجه چکهای فوق اقدام نموده و که در جریان ادامه عملیات اجرائی است .
خریدار خواهان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل و حاضر بپرداخت تمام ثمن میباشد . فروشنده حاضر به انتقال اتومبیل نیست و معامله را منفسخ میداند . دعوای هر یک را که قابل پیشرفت و قانونی میدانید بپذیرید و دادخواستی کامل و توام با استدلال در حفظ حق موکل خود تنظیم نمائید . بارم ۷
سوال دوم - مالک خانه ای بدون اینکه خانه خود را فروخته باشد طبق سند رسمی به دیگری وکالت میدهد که خانه او را بفروشد . در سند وکالت تصریح میشود که موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را از خود سلب نموده است . از آنجا که مالک سپس خانه خود را با تنظیم مبایعه نامه عادی فروخته است و بیم آن دارد که وکیل او با استفاده از وکالتنامه خانه را بفروشد از شما میخواهد با طرح دعوای متناسب موجبات قانونی فسخ وکالتنامه را فراهم آورید . بمنظور اجابت خواسته نامبرده دادخواستی کامل و مستدل بنویسید . بارم ۶
سوال سوم - دو نفر هر یک سه دانگ مشاع ساختمانی را برای آزمایشگاه تشخیص طبی طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با سلب حق انتقال عین مستاجر به غیر اجاره کرده اند . پس از انقضای مدت اجاره یکی از مستاجران بدون موافقت مالک سهم خود را به مستاجر دیگر واگذار میکند . مستاجری که اینک ششدانگ ساختمان در تصرف اوست تغییراتی به شرح زیر در آن ایجاد میکند : ۱ - تبدیل دو اطاق از اطاقهای ساختمان به سالن ۲ - احداث ظرفشوئی در داخل اطاقهای دیگر و در نتیجه تغییر مسیر لوله کشی و ایجاد فاضلاب برای ظرفشوئیها و گرفتن انشعاب آب سرد از محل واقع در داخل تاسیسات ساختمان غیر از محل اول ۳ - اضافه کردن یک سرویس اضافی برای مشتریان خود که همه این اقدامات بدون موافقت مالک صورت گرفته است .
هر گاه شما وکالت مالک را برای تخلیه مورد اجاره می پذیرید استدلال شما در طرح دعوی چیست و اگر دعوای مالک را قابل پیشرفت نمیدانید برای انصراف او از طرح دعوی چگونه استدلال می نمائید . بارم ۵
سوال چهارم - دوشیزه ای بدفتر کار شما مراجه اظهارنامه ای را ارائه میکند که در متن آن از زوج خود که تاکنون با او همبستر نشده و هنوز دوشیزه است . اولاً پرداخت تمام مهریه خود را که طبق سند رسمی ازدواج عندالمطالبه است از زوج تقاضا کرده است و توضیح داده تا زمانی که مهریه او پرداخت نشده حاضر به تمکین از زوج خود نیست . ثانیً با وجود عدم تمکین ، نفقه ایام گذشته را نیز از او مطالبه کرده است . زوج در ستون مقابل پاسخ داده است تا تمکین زوجه ش حاضر بپرداخت مهریه و نفقه به او نیست . کدامیک از زوجین را ذیحق میدانید و چرا ؟ بارم ۲ 
 
* حقوق جزا مرداد ۱۳۷۹

اختبار حقوق جزای خصوصی و اختصاصی مرداد ماه ۱۳۷۹
کانون وکلای دادگستری وقت : ۲ ساعت
سئوال یک - حقوق جزای عمومی
فردی به اتهام دایر کردن مرکز فساد تحت پیگرد قرار گرفته است . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و یا توجه به اقرار و اعتراف متهم و سایر داخل اقامه شده اتهام وی را منطبق با بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) می داند . لکن از آنجا که متهم جوان و فاقد سوء پیشینه کیفری است به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی وی را مستحق ارفاق دانسته و به ۱۱ ماه زندان محکوم می نماید . افزون بر این به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بعنوان تتمیم حکم تعزیری وی را به مدت سه ماه اقامت اجباری در یکی از شهرستان ها محکوم می نماید . این حکم به محکوم علیه ابلاغ می شود . وی در مدت مقرر قانونی به شما مراجعه گردد و تقاضا می کند با قبول وکالت وی در مقام تجدیدنظر خواهی برآئید .
اکنون با مطالعه دادنامه و در فرض توجه اتهام لایحه تجدیدنظر خواهی خود را پیرامون رای محکومیت موکل خود تنظیم نمائید . نمره ( ۵ )
سئوال دوم - حقوق جزای عمومی
آقای حسین به اتهام جیب بری در دادگاه عمومی قم تحت تعقیب قرار می گیرد اقدامات اولیه به عمل میاید و سرانجام شعبه ۲۵ دادگاه عمومی رای خود را به شرح زیر صادر می نماید که یکی از آقایان کارآموز وکالت متن رای را در گزارش خود آورده است متن رای دادگاه به شرح زیر است : در خصصو اتهام آقای حسین به اتهام یک فقره جیب بری با توجه به گزارش پاسگاه انتظامی شماره ۹ قم و شکایت شاکی و اقاریر متهم به استناد ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۲۲ قانون فوق به لحاظ ندامت وی به ۳ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و ۳۰ ضربه شلاق محکوم می نماید اینک متهم پرونده به شما مراجعه کرده و از شما تقاضا می کند که در فرصت قانونی نسبت به درخواست تجدیدنظر وی اقدام نمایند در فرض صحت دلائل دادگاه پاسخ دهید .
آیا وکالت وی را در مرحله تجدیدنظر می پذیرید یا نه ؟ در صورتی که جواب مثبت است لایحه تجدیدنظر می پذیرند یا نه ؟ در صورتی که جواب مثبت است لایحه تجدیدنظر خواهی خود را تنظیم نمائید و در صورتی که وکالت وی را بنا به دلائلی نمی پذیرید دلائل عدم پذیرش وکالت را بیان نمائید . نمره ( ۵ )
سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
آقای حسن وسیله آقای محسن مورد سوء قصد ( ترور ) قرار می گیرد . این عمل با اسلحه گرم صورت می پذیرد مبنی علیه مدتی بحال اغما بسر برده سرانجام بهبود می یابد . در این ارتباط آقای محسن به عنوان مباشرت در ترور به اتفاق دو نفر دیگر زیر عنوان معاونت در ترور تحت تعقیب قرار می گیرند . دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به موضوع رسیدگی کرده و سرانجام مبادرت به اصدار رای می نماید .
خلاصه رای محکومیت و نوع اتهام سه نفر به شرح زیر است :
۱ - متهم به ردیف اول به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق مباشرت به ترور به ۱۵ سال حبس در زندان اصفهان محکومیت می یابد .
۲ - متهمان ردیف دوم و سوم به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق معاونت در ترور به ترتیب به ۱۰ سال حبس در زندان شیراز و ۷ سال زندان در زندان کرمانشاه محکومیت یافته اند .
مواد استنادی برای سه نفر مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی می باشند .
افزون بر این دادرس دادگاه به میزان تاثیر اقدام هر کدام از آن سه نفر در حصول جرم و با عنایت به اینکه آزادی آنان در مراوده با دیگران موجب مفسده است به استناد فتواهای فقهای عظام در این مورد و استنباط از مفهوم ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی حبس بدل از تبعید تعیین شده است .
اینک با ملاحظه رای دادگاه و در فرض اثبات دلائل وقوع جرم به پرسش های زیر پاسخ دهید :
۱ ) محکومیت ۱۵ و ۱۰ و ۷ سال زندان از کدام یک از مواد استنادی دادگاه استنباط می شود ؟
۲ ) اتهام متهمین ردیف دوم و سوم معاونت در ترور قید شده ولی به ماده معاونت در رای دادگاه اشاره نشده است نظر شما در این باره چیست در فرض معاونت باید به کدام یک از مواد قانونی استناد نمود ؟
۳ ) اتهام متهمان در متن رای اقدام علیه امنیت ذکر شده ولی به مواد محاربه و افساد فی الارض استناد شده است نظر شما در این بار چیست ؟
۴ ) حبس بدل از تبعید چه تعنوانی در قانون مجازات اسلامی دارد . بنظر شما بکار بردن چنین عنوانی درست است یا نه ؟ هر نظری که در این باره دارید بیان نمائید . نمره ( ۱۰ ) 
 
* آئین دادرسی مدنی مرداد ۱۳۷۹

”سوالات آئین دادرسی مدنی اختبار مرداد ماه سال ۷۹“
وقت : یکساعت و نیم
سوال اول - آقای حسین آزاد یکدستگاه آپارتمان ملکی خود را با مبایعه نامه عادی به آقای اکبر رازی منتقل می نماید ، آقای اکبر رازی طبق سند عادی مورد معامله را به علی خوش گفتار واگذار می کند شخص اخیر به شما مراجعه اظهار میدارد قصد دارد وکالت تنظیم سند رسمی انتقال آنرا به شما تفوریض نماید حال پاسخ دهید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آنرا به شما تفوریض نماید حال پاسخ دهید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موصوف را علیه چه کسی باید طرح کنید ؟ آیا علیه طرف قرارداد ؟ علیه مالک یعنی فروشنده اولیه - یا علیه هر دو نفر آنها ؟ ( ۵ نمره )
سوال دوم - آقای حسن اکبری بموجب سند عادی یک باب مغازه ای را از آقای رضا فرازی برای خواربارفروشی اجاره مینماید مستاجر اقدام به طرح دعوی الزام موجر به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه مطرح مینماید دادگاه پس از رسیدگی حکم محکومیت خوانده را به تنظیم سند رسمی اجاره صادر و این حکم بمرحله قطعیت میرسد . متعاقباً موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره را مطرح مینماید حالیه رسیدگی به دعوی تخلیه عین مستاجره را از ناحیه موجر چه قبل از درخواست صدور اجرائیه نسبت به دادنامه تنظیم سند رسمی اجاره و چه بعد از آن را مشروحاً در صور مختلفه بیان کنید .
( ۵ نمره )
سوال سوم - مالک یکدستگاه آپارتمان در دادگاه علیه مستاجر خود دعوی تخلیه مطرح می کند پس از صدور رای غیابی محکوم علیه از این رای تقاضای تجدیدنظر در دادگاه استان می نماید دادگاه تجدیدنظر استان درخواست مذکور را واخواهی تلقی و به دادگاه عمومی بدوی اعاده می نماید در صورت اخیر تکلیف دادگاه عمومی چیست ؟ آیا دادگاه مذکور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر استان است یا خیر ؟ نظر خود را مستدلاً بیان کنید . ( ۵ نمره )
سوال چهارم - شخصی دو دستگاه آپارتمان را از مالک آن یکی بمنظور سکونت خود و دیگری برای محل کسب کار اجاره مینماید در غیاب مستاجر دو نفر آپارتمان های مذکور را متصرف میشوند بنظر شما بمستاجر میتواند علیه متصرفین مذکور دعوی خلع ید غاصبانه مطرح کند یا خیر نظرات خود را مستدلاً و مشروحاً بیان کنید . ( ۵ نمره ) 
 
* حقوق تجارت مرداد ۱۳۷۹

”سئوالات حقوق تجارت اختبار مرداد ماه سال ۷۹“
سئوال اول :
شرکت تعاونی یکی از وزارتخانه ها در اجرای ... ... ... ... ... قانون شرکتهای تعاونی به یکی از کارمندان خود نمایندگی تفویض نموده تا در جلسات دادگاه شرکت کرده و مدافعات خود را از طرف شرکت بیان نماید . شما که به عنوان وکیل خوانده انتخاب شده اید در اولین جلسه دادگاه در این خصوص آیا ایراد قانونی نسبت به سمت نماینده مذکور دارید یا خیر ؟ اساس و مبانی استدلال خود را بیان کنید .
سئوال دوم -
دو نفر از مدیران شرکت سهامی خاص یک فقره چک در وجه شخصی صادر و به وی تسلیم می نمایند . در خلال این مدت مدیران شرکت مزبور استعفاء می دهند و مدیران جدید به ادعای آن که مدیران سابق اختیاری در صدور چک مزبور نداشته اند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه صادر می نمایند . دارنده چک به بانک محال علیه مراجعه می کند و به علت موصوف چک مذکور برگشت داده می شود . با عنایت به مراتب فوق ، وضع حقوقی دارنده چک ، امضاء کنندگان آن و مدیران جدید که دستور عدم پرداخت داده اند را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید .
سئوال سوم -
هیئت موسس شرکت در شرف تاسیس ”الف“ ( سهامی عام ) اظهار نامه موضوع ماده ... . . لایحه اصلح قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ را در تاریخ ۱/۲/۱۳۷۵ تنظیم و همراه مدارک و مستندات لازم جهت انجام تشریفات بعدی به اداره ثبت شرکتها تسلیم می نمایند ( تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر ثبت شرکتها ۱/۲/۱۳۷۵ می باشد ) با توجه به اطاله تشریفات پذیره نویسی یک نفر از موسسین و تعدادی از پذیره نویسان در تاریخ ۱/۸/۱۳۷۵ با مراجعه به اداره ثبت شرکتها درخواست صدور گواهی موضوع ماده ... را به منظور استرداد وجوه نقد و غیرنقد واریز به حساب شرکت در شرف تاسیس ”الف“ را می نمایند که گواهی در این رابطه صادر و تسلیم می گردد . در تاریخ ۱/۹/۷۵ مجمع عمومی موسس شرکت یاد شده تشکیل می شود و طبق مقررات ضمن تائید تخصیص سهام ، اساس نامه شرکت را تصویب و مدیران . . . را تعیین می نماید . چگونگی وضعیت حقوقی شرکت و روابط اشخاص ذینفع در حالات مختلف با توجه به توضیحات فوق ، مسائل مطروحه و احتمالی را بررسی و مستدلاً بیان نمائید .
سئوال چهارم -
محدودیت شریک در شرکت تضامنی را براساس قانون تجارت به تفصیل شرح دهید .
« موفق باشید » 
 
* آئین دادرسی کیفری مرداد ۱۳۷۹

سوالات اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری ( ۲۱/۵/۱۳۷۹ )
به سه سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید :
۱ - آقای حسن بدادگاههای عمومی تهران مراجعه و محمود را باتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داده ، دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و حکم برائت آقای محمود را صادر کرده است . این دادنامه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تایید قرار میگیرد . حسن که از این شکایت به مقصود خود نرسیده شکایت دیگری به استناد همان اسناد و مدارک قبلی تحت عنوان سرقت مطرح مینماید . این بار دادگاه پس از رسیدگی بموضوع آقای محمود را باستناد ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات به چهارماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم مینماید . محمود ( محکوم علیه ؟ ) بشما مراجعه و تقاضا دارد در مقام تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی وکالت وی را بپذیرید . در صورتیکه شما وکالت وی را میپذیرید لایحه تجدیدنظر خواهی خود را تنظیم نمائید ، در صورتی که وکالت وی را نمی پذیرید جهات و دلائل آنرا بیان دارید .
در هر یک از دو مورد چنانچه به موادی از قانون آئین دادرسی کیفری استناد مینمائید آن مواد را ذکر نمائید : « بارم ۷ نمره »
۲ - شخصی باتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار میگیرد . دادگاه عمومی تهران بموضوع رسیدگی و متهم را غیابا به زندان و جزای نقدی محکوم مینماید . در مرحله غیابی شاکی پرونده دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه نمی نماید . متهم بعد از صدور حکم غیابی در مهلت قانونی مبادرت به واخواهی مینماید . دادگاه جهت رسیدگی به واخواهی جلسه رسیدگی تعیین مینماید . شاکی بپرونده قبل از جلسه رسیدگی ، دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه مینماید . دادگاه به موضوع رسیدگی ، ضمن تایید دادنامه قبلی از نظر زندان و جزای نقدی دادخواست ضرر و زیان را رد میکند در این وضعیت چنانچه شما رای دادگاه را صحیح میدانید چه توجیحی برای اثبات صحت رای دادگاه ارائه مینمائید و در صورتیکه رای دادگاه بنظر شما قانونی نیست در توضیح عدم صحت رای دادگاه استدلال نمائید . « بارم ۷ نمره »
۳ - آقای جعفری باتهام صدور یک برگ چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته و در شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران به ۶ ماه زندان و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است . از آنجائیکه در مقام تجدیدنظر خواهی برنیامده حکم دادگاه قطعی شده و دوران محکومیت خود را میگذراند .
در جریان اجرای حکم معلوم میگردد که نامبرده قبل از محکومیت فوق ، محکومیت های دیگری بشرح زیر داشته که تاکنون اجرا نشده است : الف - محکومیت به حدقذف ( شلاق ) که از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران صادر و در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مرکز قطعیت یافته است . ب - محکومیت به ۹ ماه زندان که از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران باتهام تخریب صادر شده و در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته است .
با توجه به اطلاعات فوق ، پاسخ دهید اجرای احکام در قبال محکومیتهای مشروحه فوق چه تکلیفی دارد و چگونه باید در مقام اجرای مجازاتها برآید . هر پاسخی که بنظر شما میرسد با استناد به مواد قانونی مستدلا بیان نمائید . « بارم ۶ نمره » 
 
* ثبت و امور حسبی مرداد ۱۳۷۹

امتحان ثبت و امور حبسی
سوالات زیر را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و پاسخ هر سوال را قالب خود سوال و بطور اجمال بیان دارید از مطالب اضافی و غیرمربوط پرهیز کنید
سوال اول - شخصی آشنا به تاجری که بحکم دادگاه ورشکسته و محجور گردیده مراجعه از او تقاضا نموده که به شخصی بدهکار است و از او تقاضا نموده که برای جلوگیری از اقدامات قانونی او ، یکباب خانه متعلق به فرزند صغیر و کبیر خود را برهن طلبکار قرار دهد و لذا تاجر ورشکسته ولایتاً از فرزند صغیر و وکالتناً از فرزند کبیر خود خانه ایندو فرزند را برهن طلبکار دوست خود گذارد ، که در اثر نپرداختن دیون او منجر بصدور اجرائیه شده است حال شما بعنوان مشاور حقوقی بیان دارید : اولاً : اقدام تاجر ورشکسته به رهینه گذاری ملک و ارزش اجرائیه صادره بر چه اعتباری استوار می باشد و استیفاء حقوق طلبکار اجرائی از اجرائیه مذکور قابل توجیه صحیح قانونی می باشد یا خیر ؟ ( بارم : ۲ نمره )
سوال دوم - سازمان کل ثبت اسناد و املاک فرم انتشار آگهی تقاضای ثبت را در منطقه ای اعلام نموده ( ماده ۹ ) و متقاضیان مبادرت به تقاضای ثبت املاک خود می کنند از آنجائیکه یکی از عناصر مهم تقاضای ثبت ( تصرف مالکانه ) می باشد و این تصرف گاهی با ایرادات و موانع دیگر مواجه است تعیین و مشخص فرمائید که موانع و عوارض چنین ( تصرف مالکانه ) چیست چند مورد از عوارض تصرف را بیان دارید . ( بارم : ۲ نمره )
سوال سوم - دفترخانه اسناد رسمی برای چک سند بدهکاری شخصی از اداره اجرای ثبت استعلام بدهی و خسارات و هزینه های دیگر را نموده که در پاسخ استعلام اشتباهاً مبلغ بدهکاری بدهکار کمتر از مبلغ واقعی محاسبه و نتیجتاً دفترخانه سند را فسخ می نماید که بعد از چندی این اشتباه آشکار و مراتب مورد تعقیب و بررسی قرار میگیرد . حال شما بگوئید ثبت فسخ سند بدهکاری از جلمه چه نوع اسنادی است و رفع این اشتباه به چه صورت و در کدام مرجع قابل رسیدگی و حل می باشد . ( بارم : ۶ نمره )


اختبار فروردین ۱۳۷۹  

 * حقوق مدنی فروردین ۱۳۷۹

حقوق مدنی ۱۹/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول ”خریدار مبایعه نامه ای که متن آن بشرح زیر است “ . . . فروشنده . . . خریدار . . . مورد معامله پنج هزار مترمربع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت بیست و پنج هزار متر مربع بشماره تفکیکی ۷۵۳ از پلاک ثبتی شماره واقع در قریه که سند مالکیت آن بنام فروشنده صادر شده است و قطعه فوق به رویت خریدار رسیده و از اوصاف آن مطلع است . طرفین توافق نمودند که مهندسی مرضی الطرفین انتخاب تا کروکی /۵۰۰۰ مترمربع مورد معامله را در محل مشخص ، سپس به تصرف خریدار داده شود . . . “ دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام خود تقدیم نموده و فروشنده نیز متقابلاً و با توجه به اینکه از انتخاب مهندس مرضی الطرفین امتناع کرده و مبایعه را باطل میداند دادخواستی بخواسته اعلام بطلان مبایعه نامه مزبور تقدیم نموده است . دادگاه پس از رسیدگی ضمن رد دعوای تقابل حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار صادر نموده است حکم صادره بعلت اعتراض فروشنده در مرجع تجدیدنظر مطرح سات . شما وکالت کدامیک از طرفین را بعهده میگیرید ؟ استدلال خود را در توجیه حقانیت موکل خویش بیان نمائید .
حداکثر بیست سطر بارم ۷ نمره
سئوال دوم ”زنی چهار ماه پس از عقد ازدواج وضع حمل میکند و طفل را متعلق به شوهر خود میداند و مدعی است قبل از نکاح نیز با او همبستر بوده ولی زوج انتساب طفل را به خود انکار و ثابت میکند که زوجه قبل از ازدواج با مرد دیگری نیز بطور نامشروع همبستر شده است . مرکز پزشکی قانونی با وجود چندین بار آزمایش خون ، در مورد تعلق طفل به یکی از آنها اظهار نظر قطعی نکرده است ، دادگاه با توجه به امتناع زوج از نفی ولد در مهلت مقرر قانونی ، بموجب حکم صادره طفل را ملحق به زوج اعلام میکند . در مورد مطابقت حکم مزبور با قانون و یا عدم صحت رای صادره نظر خود را مستدلاً بیان کنید .
حداکثر ۱۵ سطر بارم ۱ نمره
سئوال سوم ”شخصی که ورثه منحصر بفرد او عبارتند از سه پسر ، در وصیت نامه معتبری که از خود باقی گذارده ، سه خانه ای را که منحصراً ماترک اوست بین فرزندان خود تقسیم و هر خانه را به یکی از آنان اختصاص و در زمان حیات خود به تصرف ایشان نیز داده است بدون اینکه قبل از فوت خانه ها را به آنان تملیک کند . بعلت وقوع زلزله همزمان پدر فوت و یکی از خانه ها خراب میشود . فرزندی که خانه اختصاصی او ویران شده ، تقسیم مذکور در وصیتنامه را قبول نمیکند و تقاضا دارد که با توجه به خراب شدن یکی از خانه ها و نقصان قیمت آن ، هر ۳ خانه به تساوی بین او و برادرانش از طریق مقام قضائی تقسیم گردد . با فرض اینکه هر سه خانه قبل از وقوع زلزله از حیث قیمت کاملاً یکسان وبده ، بنظر شما خواسته او قانونی است یا خیر ؟ هر پاسخی که دارید در جهت اثبات عقیده خود استلال نمائید
حداکثر ۲۰ سطر بارم ۷ نمره 
 
* آئین دادرسی مدنی فروردین ۱۳۷۹

سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی کارآموزان وکالت
مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول - آقای جعفری دادخواستی بخواسته مبلغ ده میلیون ریال باستناد یکبرگ سفته که متعهد آن آقای رضوانی است به داگاه عمومی تهران تقدیم مینماید . دادگاه به موضوع رسیدگی و آقای رضوانی را به پرداخت مبلغ خواسته با خسارات قانونی محکوم مینماید . در اثر تجدید نظرخواهی آقای رضوانی شعبه پنج دادگاه تجدید نظر استان مرکز رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار میدهد . آقای رضوانی بعداً متوجه میشود که سفته مذکور مجعول بوده و بی جهت محکوم گردیده ، وی به دادگاه عمومی تهران مراجعه با ادعای جعل امضاء سفته تقاضای تعقیب آقای جعفری را مینماید . دادگاه به موضوع جعل رسیدگی و سرانجام آقای جعفری را باتهام جعل سند عادی محکوم به زندان مینماید . این رای در اثر تجدیدنظر خواهی آقای جعفری در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکز مورد تایید قرار میگیرد ، آقای رضوانی با در دست داشتن حکم قطعی محکومیت آقای جعفری بشما مراجعه تقاضای احقاق حق خود را که در اثر محکومیت حقوقی حاصل شده مینماید . در این وضعیت شما وکالت وی را می پذیرید یا خیر ؟ در صورت عدم قبول وکالت ، دلایل عدم پذیرش را با ذکر مواد و مستندات قانونی بیان ، در صورتی که وکالت وی را می پذیرید پاسخ دهید چه اقدامی در جهت احقاق حق وی انجام داده و به کدام مرجع قضائی مراجعه نموده و چه تقاضائی مینمائید و مستند اقدام خود را چه ماده یا مواد قانونی قرار میدهید ؟
بارم ۶ نمره
سئوال دوم - خوانده دعوائی در جلسه دادگاه نسبت به سند دویست میلیون ریالی ابراز شده منتسب به مورث خود تردید مینماید دادگاه به تقاضای خواهان به موضوع رسیدگی و در نتیجه اصالت آن سند محرز میشود . دادگاه ضمن صدور حکم در اصل دعوی خوانده را به تادیه جریمه ای معادل یک دهم اصل محکوم به سند مورد ادعای تردید بابت جریمه تکذیب محکوم مینماید ، محکوم علیه بلافاصله پس از ابلاغ حکم به شما مراجعه و محکومیت خود به پرداخت جریمه تکذیب را صحیح نمی داند و تقاضا دارد اقدامات قانونی لازم جهت برائت او از پرداخت جریمه تکذیب را معمول دارید . حالیه چنانچه شما حکم دادگاه را صحیح می دانید دلایل خود را مستدلاً اعلام و در غیر آن یعنی چنانچه حکم را در قسمت جریمه صحیح نمی دانید استدلال خود را مشروحاً بیان نمائید . بارم ۵ نمره
سئوال سوم - خوانده دعوائی در جلسه اول دادرسی نسبت به امضاء سند رسمی ابرازی خواهان ادعای جعلیت نموده و اصل سند نیز جهت کارشناس به تقاضای خوانده ضبط شده است دادگاه به خواهان اخطار کرده ظرف یک هفته نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس رسمی و ارائه اسناد مسلم الصدور متعلق به خوانده اقدام نماید . بنظر شما صدور چنین اخطاری با توجه به مواد قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر ؟ در صورتی که آنرا صحیح میدانید مستندات قانونی آنرا بیان نمائید و در صورتی که صدور چنین اخطاری را برخلاف قانون میدانید دلایل خود را شرح دهید ؟ بارم ۴ نمره
سئوال چهارم - پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا چون اجرای حکم به زیان شخص ثالث است شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض به رای صادره تقدیم و به منظور تاخیر در اجرای حکم تقاضای دادرسی فوری و صدور دستور موقت مینماید . دادگاه صادر کننده حکم با اخذ خسارت احتمالی اجرای حکم را متوقف ، و پس از رسیدگی به دعوی ثالث ، اعتراض او را مردود اعلام میدارد و به مرحله قطعیت میرسد . محکوم له که اجرای حکم به زیان او متوقف گردیده قصد دارد خسارات خود را بعلت تاخیر در اجرای حکم مطالبه کند بشما مراجعه مینماید .
حالیه به سئوالات زیر پاسخ و استدلال خود را نیز بیان نمائید
الف - از چه طریقی برای نیل موکل به مقصود اقدام مینمائید ؟
ب - در صورتیکه خسارات وارده بموکل شما کمتر یا بیشتر از مبلغ خسارت احتمالی باشد تکلیف چیست ؟
ج - آیا خسارت برای محکوم له ( موکل ) مفروض است یا باید از عهده اثبات ورود خسارت برآید ؟ بارم ۵ نمره  
* حقوق جزا فروردین ۱۳۷۹

سئوالات اختبار کتبی حقوق جزای عمومی و اختصاصی کارآموزان
وکالت دادگستری مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال حقوق جزای عمومی
۱ - آقای عبداله به اتهام عمل منافی عفت غیر از زنا تحت تعقیب قرار میگیرد دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و عمل متهم را منطبق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات ( تعزیرات ) دانسته است لکن با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق مندرج در ماده مذکور را به چهار ماه زندان تبدیل نموده است . آقای عبداله در مهلت مقرر قانونی بعلت عدم رضایت از این تبدیل به شما مراجعه کرده تقاضا مینماید به وکالت از طرف وی در مقام تجدیدنظر خواهی برآئید پاسخ دهید وکالت وی را می پذیرید یا خیر ؟ در صورتیکه وکالت وی را می پذیرید لایحه تجدید نظرخواهی را تنظیم نمائید و در صورتیکه وکالت وی را نمی پذیرید دلایل عدم پذیرش وکالت را اعلام دارید . فرض مسئله بر این پایه استوار است که دلائل توجه اتهام محرز است .
سئوال حقوق جزای اختصاصی
۲ - آقای هوشنگ ، یک برگ چک متعلق به محمد را در اختیار داشته و با امضای ذیل چک و نوشتن مبلغی در آن چک مزبور را ثمن معامله به آقای پرویز میدهد . آقای پرویز چک مزبور را جهت وصول به بانک ارائه میدهد که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطبیق امضای چک با امضای صاحب حساب میگردد . آقای پرویز به شما مراجعه کرده و به عنوان مشاور حقوقی خود از شما می پرسد که عمل مذکور بر کدام عنوانهای جزائی قابل انطباق است شما با مطالعه موضوع جواب آقای پرویز را بدهید و اگر به موادی از قانون اشاره مینمائید آن را نیز ذکر کنید .
۳ - سئوال مهترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
شخصی در حین رانندگی مرتکب بزه نقص عضو غیرعمدی دیگری گردیده است . شاکی پرونده متهم را تعقیب کرده و موضوع در دادگاه عمومی شیراز تحت رسیدگی قرار گرفته است . متهم پرونده ارتکاب نقص عضو غیرعمدی شاکی را قبول دارد لکن مدعی است که وی شاکی ( مصدوم ) را به بیمارستان رسانده و به مداوای وی اقدام نموده است . وی دلایل پرداخت هزینه های انجام شده را نیز به پیوست پرونده کرده است . متهم از دادگاه تقاضا کرده که در صورت محکومیت وی به پرداخت دیه مبالغی که صرف درمان شاکی شده از دیه کسر نماید ، دادگاه این تقاضا را مورد پذیرش قرار نداده و وی را به پرداخت یک دیه کامل محکوم کرده است . پاسخ دهید عمل دادگاه طبق قانون بوده است یا خیر ؟ نظرات خود را پیرامون موضوع نفیا ”یا اثباتاً بیان دارید .
سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
شخصی باتهام سرقت موتور سیکلت در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قم تحت پیگرد قرار گرفته ، دادگاه مذکور به موضوع رسیدگی و سرانجام متهم را محکوم کرده ، عین رای دادگاه با حذف نام متهم و شاکی که وسیله یکی از کارآموزان وکالت تهیه و گزارش شده است بشرح زیر است .
رای دادگاه - در خصوص اتهام آقای ... . . فرزند . . . . مبنی بر یک فقره سرقت موتور سیکلت موضوع شکایت شاکی خصوص آقای . . . با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین و نحوه دستگیری متهم و شکایت اولیه شاکی و کشف موتور سیکلت مسروقه از متهم و اقاریر صریح متهم بر کلیه مراحل تحقیق و در محضر دادگاه همراه با مدافعات غیرموجه و بلااثر وی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه از جهت جنبه خصوصی با عنایت به اعلام گذشت شاکی باستناد تبصره ۱ ذیل ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی منتفی است و از جنبه عمومی بزه با انطباق عمل متهم به مواد ۱۹۷ و ۶۶۱ و با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸ همگی از قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۸۷ از قانون آئین دادرسی کیفری وی را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با رعایت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیفاً بعلاوه به تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری در محیط زندان محکوم مینماید . شما با ملاحظه رای دادگاه ان را به نقد علمی و حقوقی درآورید و پیرامون آن هر نظری دارید اعلام نمائید .
از آنجا که در متن رای به تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ۴۸۷ همان قانون اشاره شده عین مواد مرقوم جهت سهولت مراجعه نوشته میشود .
تبصره ۲ ماده ۸ ”در مورد جرم های مذکور در ماده ۲۷۷ قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرم های زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت و تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد .
ماده ۴۸۷ “مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جز مدت محکومیت او احتساب شود .  
* آئین دادرسی کیفری فروردین ۱۳۷۹

« سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری »
« مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۷۹ »
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول - در اسفند ماه سال هفتاد و هشت شخصی باتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب قرار میگیرد ، متهم پنج نفر از وکلای دادگستری را برای دفاع از خود انتخاب و به دادگاه معرفی مینماید . رئیس دادگاه به متهم اعلام داشته از بین پنج وکیل معرفی شده فقط سه نفر را به انتخاب متهم می پذیرد و دو وکیل دیگر حق دفاع ندارند . در این وضعیت شما بعنوان احد از وکلای متهم چه عکس العملی نشان میدهید ؟ آیا اظهار نظر ریاست دادگاه را می پذیرید یا خیر ؟ در هر صورت دلیل خود را با ذکر مستند قانونی مشروحاً بیان نمائید ؟ بارم ۲ نمره
سئوال دوم - یکی از شعب دادگاه عمومی تهران شخصی را باتهام بزه صدور چک بلامحل به شش ماه زندان محکوم مینماید . محکوم علیه چهارده روز پس از ابلاغ واقعی حکم رضایت شاکی را جلب و با ارائه رضایت نامه کتبی شاکی از شما تقاضا مینماید وکالت وی را قبول و اقدامات لازمه قانونی را معمول دارید . حالیه شما بعنوان وکیل محکوم علیه به سئوالات زیر مشروحا پاسخ دهید .
الف - به کدامیک از مراجع زیر مراجعه میکنید و به چه دلیل ؟
۱ - دادگاه بدوی ۲ - دادگاه تجدید نظر ۳ - اجرای احکام
ب - چه اقدام قانونی انجام داده و چه درخواست یا تقاضائی مینمایید ؟ و تصمیم دادگاه چه خواهد بود ؟ بارم ۵ نمره
سئوال سوم - شخصی باتهام سرقت تعزیری در شعبه ۲۰۰ دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته ، دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم به محکومیت وی را صادر مینماید . از آنجا که محکوم علیه با خودروی مسروقه متعلق به غیر اقدام به سرقت کرده بود ضمن همان دادنامه دستور ضبط خودرو را نیز صادر نموده است ، دادنامه به محکوم علیه ابلاغ و مهلت تجدیدنظر خواهی وی نیز سپری گریده است . بعد از مدتی مالک خودرو پیدا شده و باستناد سندمالکیت رسمی خواهان استرداد خورود ظبط شده میگردد واز شما تقاضا دارد در مقام احقاق حق وی وکالت ایشان را پذیرا شده و اقدامات قانونی را معمول دارید .
در این وضعیت پاسخ دهید ؟
الف – عنوان تقاضای شما چه خواهد بود ؟
ب – مرجع صالح برای مراجعه و تقدیم درخواست کدام دادگاه است و ماده یا مواد استنادی شما چیست ؟ بارم ۳

سوال چهارم – شخص مسافری از کشور ایتالیا پرواز نموده در هواپیما و در حین عبور از فضای ایران بوسیله ضربه چاقوی یکی از اتباع کشور آملمان مجروح میشود . مجروح پس از ورود هواپیما در فروگاه کشور پاکستان به بیمارستان منتقل و در آن بیمارستان فوت مینماید . متهم از کشور پاکستان فرار و وارد مرز ایران شده که بلافاصله دستگیر میگردد . دولت آلمان تقاضای استرداد متهم را از ایران مینماید . حالیه پاسخ دهید مرجع قضائی کدامیک از کشورهای ( ایتالیا – آلمان – پاکستان - ایران ) حق تعقیب و محاکمه متهم را دارند ؟ دلایل خود را مشروحا بیان و ماده یا مواد قانونی استنادی خود را نیز اعلام دارید ؟ بارم ۴ نمره
سوال پنجم – شخصی باتهام صادر کردن چک بلامحل به مبلغ پنجاه میلیون ریال تحت تعقیب قرار گرفته شاکی دادخواست ضرر و زیان نیز بموقع تقدیم نموده است . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و متهم را به شش ماه حبس تعزیری و مبلغی هم بابت جزای نقدی و پنجاه میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم با احتساب خسارات قانونی محکوم نموده است . محکوم علیه در دادگاه حضور داشته و از خود دفاع کرده ، حکم محکومیت به محکوم علیه ابلاغ نامبرده در مهلت مقرره بشما مراجعه و از شما درخواس دارد نسبت به تجید نظر خواهی وی از نظر حقوقی و کیفری اقدام نمائید . حالیه شما پاسخ دهید ،
الف - مرجع تجدیدنظر خواهی شما کجاست ؟ مستند و ماده قانونی استنادی شما چیست ؟
ب – تکلیف هزینه دادرسی چه میشود و موکل شما بر چه اساس و میزان باید هزینه دادرسی را پرداخت کند ؟
بارم ۵ نمره 
 
* حقوق تجارت فروردین ۱۳۷۹

حقوق تجارت
۲۹/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زیر پاسخ دهید :
سئوال ۱ - عده ای از طلبکاران ورشکسته علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نموده اند . در نتیجه حکم بر محکومیت مدیر تصفیه بر پرداخت اصل خواسته و خسارات صدور یافته ، اجرائیه نیز صادر گردیده است در این صورت آیا :
قبل از تصفیه کامل امور ورشکستگی بوسیله مدیر تصفیه اجرای دادگستری میتواند وجوهی را که ورشکسته در صندوق دادگستری دارد بابت عشریه اجرائی برداشت نموده به حساب درآمد عمومی واریز نماید و آیا اجرای دادگستری میتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبکاران که حکم دادگاه را در دست دارند قبل از تصفیه ، اموال ورشکسته را بفروش رسانده طلب چند نفر طلبکار مذکور در فوق را بدهد و آیا صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن به نفع چند نفر طلبکار صحیح است ؟
سئوال ۲ - امضاء شخص ثالث در ظهر سفته بدون درج مطلبی چه نوع تعهدی برای امضاء کننده در قبال دارنده سفته ایجاد میکند ذینفع تحت چه عنوان میتواند شخص مزبور را طرف دعوی قرار دهد و آیا لازمه دعوی علیه نامبرده ترک دعوی علیه امضاء کننده سفته است یا خیر ؟
سئوال ۳ - مدیرعامل شرکت سهامی خاص به دفتر شما مراجعه و امر تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام به شما واگذار می نماید شرایط و گردش کار را بطور مشروح بنویسید .
سئوال ۴ - آیا طلبکار از شرکت تضامنی می تواند ضمن درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت ، حکم ورشکستگی شخصی شرکاء را نیز از دادگاه درخواست نماید یا خیر ؟  
* ثبت و امور حسبی فروردین ۱۳۷۹

سوالات امتحانی ( ثبت و امور حسبی کارآموزان وکالت در ۲۹/۱/۷۹ )
تذکر قابل توجه :
از پاسخ سوالات طولانی و غیرمربوط بپرهیزید و سوال را فقط در ابعاد خود و خلاصه و مستدل بنویسید .
سوال اول - شخصی قطعه زمینی را مالک آن خریداری نموده و نصف مبلغ مورد معامله را بفروشنده داده و توافق گردند بعوض باقیمانده مبلغ معامله خریدار ساختمانی را در محل دیگر در ظرف ۶ ماه برای فروشنده بسازد و چنانچه در مدت مذکور ساختمان با تمام نرسیده و با نقضی در آن وجود داشته باشد . فروشنده مختار است . با تامین دلیلی که با کارشناس ایجاد خواهد داد معامله را فسخ نماید . خریدار در مدت مذکور قادر به انجام و اتمام ساختمان نگردند . و فروشنده با تنظیم صورتجملس نامش دلیل دادگاه که حاکی از ناتمام ماندن ساختمان بود بدفترخانه مراجعه و با تسلیم صورتمجلس تامین دلیل بدفترخانه تقاضای فسخ معامله را نموده که سردفتر اسناد رسمی نیز با انعکاس آن در دفتر املاک ، معامله را فسخ و بخریدار ابلاغ کرد و اینک خریدار با ارائه مدارک و دلائل از شما مشورت خواهی می کند . در صورت موفقیت در کا و تفویض وکالت بشما چه اقدامات قانونی و راه حل حقوقی انتخاب می نمائید ؟ ( بارم : ۶ نمره )
سوال دوم - شخصی که ازدواج با همسر مورد علاقه خود یکدستگاه آپارتمان و ۲۰۰ سکه آزادی مهر به او قرارداد و بعد یکمال دیگر ، آپارتمان را در رهن بانک گذارد ، و مبالغی دریافت نمود ، که ماهیانه پرداخت کند در اثر عجز از پرداخت بدهی ، بانک مبادرت بصدور اجرائیه کرد و آپارتمان در مرحله مزایده درآمد که زوجه از جریان مزایده مطلع شد و با مراجعه به دفترخانه ازدواج تنظیم کننده عقد ازدواج تقاضای صدور اجرائیه مهریه خود را نمود سر دفتر با صدور اجرائیه مهریه زوجه مراتب را باجرای ثبت محل اعلام نمود و از طرفی زوجه با تقاضای توام نمودن اجرائیه قبلی و اجرائیه مهریه خود تقاضای تعطیل عملیات اجرا را که بنفع بانک در جریان بوده کرد که بهمنیت ترتیب عمل مزایده متوقف گردیده است معلوم نمائید چرا و چگونه آپارتمانی که مهریه زوجه بوده در رهن بانک قرار گرفته و چگونه مهریه زوجه بمرحله اجرا درآمده و تکلیف قانونی اجرائیه و مزایده بانک از یکطرف و اجرائیه مهریه زبوجه از طرف دیگر با چه مبانی حقوقی و قانونی قابل توجیه می باشد و نهایتاً چه اقدامات حقوقی برای زوجه یا بانک خواهد بود . ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - خانمی دادخواستی بدادگاه صالح تقدیم میکند و در توجیه خواسته خود اظهار می دارد : که همسر او چندی است که فوت نموده و وصیت نامه ای رسمی از خود بجا گذارده که در آن چنین مذکور است ( . . . همسرم با توافق قبلی از مهریه و سهم الارث خود گذشت می نماید و در مقابل یک سوم از ماترک باو تعلق میگیرد . . . ) که در اثر اختلاف با سایر ورثه در سهم الارث خود گذشت می نماید و در مقابل یک سوم از ماترک باو تعلق میگیرد . . . ) که در اثر اختلاف با سایر ورثه در سهم الارث ، زوجه دادخواستی بخواسته ( تنفیذ وصیت نامه نسبت به ثلث مورد وصیت و ابطال قسمت دیگر وصیت بمضمون ( انصراف از مهریه و سهم الارث او از ماترک ) بدادگاه تقدیم نمود ، که سرانجام در قسمتی از خواسته منتهی بصدور رای بنفع زوجه گردیده است ، شما بعنوان حقوقدان و تحلیلگر مسئله حقوقی و قانونی و با نگرش به استنباط و استنتاج از مقررات شرعی و قانونی بیان کنید که رای صادره در کدامیک از مطالب وصیت نامه بنفع زوجه بوده و استدلال قاضی صادرکننده رای بر چه اصولی استوار می باشد و اصولاً چنین وصیت دارای چه ابعاد قابل قبول یا غیرقابل قبول می تواند باشد ؟ ( بارم : ۷ نمره )  

* آئین دادرسی کیفری آبان ۱۳۸۰

اختبار آئین دادرسی کیفری نوبت دوم سال ۱۳۸۰
کانون وکلای دادگستری مرکز
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - بر اثر اعلام جرم وزارت راه و ترابری ، حسن باتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تحت تعقیب مقامات قضائی واقع و در مورد وی قرار وثیقه بمبلغ پانصد میلیون ریال صادر میگردد . پس از صدور فرار ، جعفر با رعایت تشریفات قانونی خانه خود را بمبلغ قرار ، بوثیقه میگذارد .
چون حسن با وجود احضار ، نزد مقام قضائی حاضر نمیگردد دادگاه به جعفر ( وثیقه گذار ) اخطار مینماید ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید و الا طبق مقررات نسبت به اخذ وثیقه اقدام خواهد شد . پس از ابلاغ قانونی اخطاریه ، همسر جعفر با تقدیم گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت اعلام میدارد که جعفر مدتها قبل از ابلاغ اخطاریه فوت کرده . متعاقباً دادگاه به وراث متوفی اخطار مینماید چنانچه نسبت به معرفی متهم ظرف بیست روز اقدام ننمایند وثیقه ضبط خواهد شد . در این وضیت وراث متوفی قبل از انقضاء مهلت بیست روز بشمار مراجعه و بعلت عجز از معرفی حسن درخواست مینمایند وکالت نامبردگان را پذیرا شده و اقدامات لازم قانونی جهت فک وثیقه معمول دارید .
حالیکه چنانچه شما وکالت وراث را می پذیرید اقدامات خود را مشروحاً و مستنداً به قانون بیان ، و در صورت عدم قوبل وکالت دلایل خود را در تایید نظر دادگاه مستدلاً و با ذکر مواد قانونی بیان نمائید . بارم ۶ نمره
سئوال دوم ”یک فرد نظام با درجه سرلشگری که فرماندهی یکی از سازمانهای نظامی را در آبادان بعهده دارد در ایام تعطیلات نوروزی بعلت تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی با یک نفر عابر پیاده مقیم اصفهان که برای استفاده از تعطیلات به آبادان سفر کرده بود تصادف و منجر به مصدومیت و مجروحیت شدید او میشود . مجروح در بیمارستان آبادان بستری ، پس از مداوای اولیه بعلت شدت جراحات و صدمات جهت ادامه مداوا به تهران منتقل میگردد . مصدوم که پس از مدتی دچار نقص عضو گردیده از شما درخواست مینماید با قبول وکالت از نامبرده نسبت به اعلام شکایت کیفری بر علیه فرد نظامی یاد شده اقدام نمائید .
حالیه شما بعنوان وکیل برای طرح دعوی اولا به کدام مرجع قضائی ( نظامی یا عمومی )
ثانیا در کدام شهرستان ( تهران ، اصفهان ، آبادان ) اقامه دعوی مینماید ؟
دلایل خود را مستدلا و مستندا به مواد قانونی بیان فرمائید . بارم ۷ نمره

سوال سوم – متهمی بعلت ارتکاب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه به مجازات حبس و پرداخت دیه مقرر محکوم و حکم قطعی شده و به دایره احکام ارسال گردیده است . محکوم علیه شخصا با مراجعه به قاضی اجرای احکام و پرداخت دیه مندرج در حکم بمنظور پرداخت به اولیاء دم ، در مورد اجرای حکم حبس با ارائه دلائل قانع کننده بعلت لزوم شرکت در مراسم عقد ازدواج خود که مقدمات و تاریخ آن قبل از قطعیت حکم فراهم گردیده بمدت ۱۰ روز درخواست مهلت مینماید . قاضی اجرای احکام درخواست محکوم علیه را بدادگاه صادر کننده جهت کسب تکلیف ارسال میدارد . دادگاه با توجه باینکه محکوم علیه در مراحل رسیدگی برای آزادی خود وثیقه کافی سپرده است ، درخواست او را پذیرفته و بمدت یک هفته به او مهلت میدهد تا قاضی اجرای احکام با اخذ تعهد از محکوم علیه مبنی بر اینکه در پایان مهلت شخصا برای تحمل مجازات خود را به نیروی انتظامی معرفی کند او را آزاد نماید .
بنظر شما قاضی اجرای احکام و دادگاه در تصمیم خود و اعطای مهلت به محکوم علیه مرتکب تخلف قضائی شده اند یا خیر ؟ نظر خود را مستدلا بیان نمائید . بارم ۷ نمره 
 
* حقوق جزا آبان ۱۳۸۰

اختبار درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی کانون مرکز ، آبان ۱۳۸۰
۱ - سوال حقوق جزای عمومی
بخش اول ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی که در باره تکرار جرم است می گوید : « چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد . . . » تبصره ماده مذبور می گوید : « هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود . . . » ظاهرا بین ماده و تبصره آن تعارض وجود دارد . ماده شرط تحقق ( تکرار جرم ) را اجرای حکم محکومیت اول می داند در حالی که تبصره در مقام بیان حکم محکومیت سابق است و کاری به اجرای آن ندارد . نظر شما در این باره چیست ؟ آیا بین ماده و تبصره تعارض وجود دارد یا خیر ؟ اگر وجود ندارد دلیل یا دلائل توجیهی آن را بیان کنید و اگر قائل به تعارض هستید راه حل رفع تعارض را بیان نمائید . نمره ۵
۲ - سوال حقوق جزای اختصاصی
رضا بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری خود را وکیل دادگستری معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه از آقای محسنی در دادگاه عمومی تهران حاضر شده و به دفاع از حقوق محسنی پرداخته و مبلغ ده میلیون ریال حق الوکاله دریافت داشته است . کانون وکلای دادگستری در مقام شکایت از آقای رضا بر آمده و وی را تحت تعقیب قرار داده است . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی کرده و با توجه به دلائل موجود از جمله اقرار متهم آقای رضا را به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت وی را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و مقرر داشته که مبلغ ده میلیون ریال به صندوق دولت واریز نماید . شما این رای را به نقد حقوقی درآورید و در فرض اثبات دلائل جرم اعلام دارید رای دادگاه در مورد محکومیت رضا به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به خزانه عمومی درست است یا نه ؟ در صورت درستی رای دلائل درستی آن را بیان کنید و در صورتیکه رای دادگاه را نادرست می دانید دلائل نادرستی آن را بیان کیند . نمره ۵
۳ - سوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
سه نفر از متهمین که دو نفر از آنها وکیل دادگستری هستند به اتهام شرکت در افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته اند دادگاه به موضوع رسیدگی و سرانجام حکم محکومیت هر سه نفر را صادر کرده است . رای دادگاه با حذف اسامی متهمین به شرح ذیل است :
( . . . و با توجه و عنایت دقیق به اظهارات و دفاعیات و اقاریر و اعترافات صریح و ضمنی مهمان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی و اظهارات و لوایح وکلای محترم شکات و متهمان و غیر موجه دانستن دفاعیات متهمان و وکلای محترم آنها بزه های انتسابی شرکت در ایراد افترا و نشر اکاذیب و با رعایت مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مذکور آقای . . . با توجه به سابقه محکومیت قطعی قبلی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در زندان یزد و به صورت تبعید ( به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ) و دو نفر دیگر ( که وکیل دادگستری هستند ) را هر یک به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و ممنوعیت دو نفر وکیل دادگستری را به مدت ۵ سال از شغل وکالت صادر و اعلام می نماید . دادگاه با توجه به ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و اوضاع و احوالی که دو نفر متهم مرتکب شده اند و با حصول شرایط مندرج در قسمت الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و به استناد و رعایت مواد ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات ( حبس تعزیری ) دو نفر اخیر ( وکلای دادگستری ) به مدت ۴ سال صادر و اعلام می نماید تا چنانچه متهمان مذکور در طول مدت ۴ سال مرتکب جرائم مزیور و یا جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نشوند ، محکومیت فوق الذکر بلااثر گردد . رای ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است . )
اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی درآورید و اعلام دارید آیا رای دادگاه با توجه به مواد استنادی درست صادر شده است یا خیر ؟ درصورتیکه درستی رای دادگاه به نظر شما محرز است دلائل درستی آن را بیان دارید و در صورتیکه رای دادگاه به نظر شما نادرست است موارد نادرستی آن را بیان نماید . نمره ۱۰ 
 
* حقوق مدنی آبان ۱۳۸۰

اختبار حقوق مدنی نوبت دوم سال ۱۳۸۰
کانون وکلای دادگستری مرکز
سئوال اول « قیمت واقعی اتومبیلی در بازار مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال است . مالک بدون اطلاع از این قیمت ، اتومبیل خود را بمبلغ یکصد میلیون ریال بیکی از بنگاههای معاملات اتومبیل به بیع قطعی فروخته و تمام ثمن را دریافت و اتومبیل را نیز تسلیم خریدار کرده است . خریدار روز بعد اتومبیل را به قیمت واقعی یعنی بمبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به دیگری میفروشد و اتومبیل را به خریدار جدید ضمن صورتجلسه ای تحویل میدهد . مالک اولیه بمحض اطلاع از معامله اخیر به غبن فاحش خود در معامله واقف شده و فوراً بشما مراجعه تا بعنوان وکیل او بطرح دعوی پرداخته و از مقام قضائی بخواهید ، ضمن ممانعت از نقل و انتقال بعدی اتومبیل حکم محکومیت خریدار دوم را به رد اتومبیل که در اختیار او موجود است صادر نماید . چنانچه درخواست مالک اتومبیل ( فروشنده اول ) را موجه و قانونی میدانید چه اقداماتی را انجام میدهید ؟ دلایل خود را ذکر کنید ، در غیراینصورت استدلال شما چیست ؟ بارم ۶ نمره
سوال دوم ”صاحب یک باشگاه سوارکاری بشرح دادخواستی که به دادگاه عمومی تقدیم نموده توضیح داده است“ خوانده که یکی از سوارکاران ماهر باشگاه است با استفاده از یکی از بهترین اسبان تیزرو متعلق به باشگاه مخفیانه و بدون اطلاع باشگاه در مسابقه اسب دوانی شرکت کرده و موفق به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه اول این مسابقه شده است . خواهان ( مالک اسب ) مدعی است این جایزه تماماً متعلق اوست و از دادگاه صدور حکم بر محکومیت سوارکار را بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال را بنفع خود درخواست نموده است . شما صدور چه حکمی را در این دعوی قانونی میدانید و استدلال شما در توجیه آن حکم چیست ؟ بارم ۶ نمره
سئوال سوم ”مبایعه نامه ای بشمنا از جانب خریدار بمنظور تقدیم دادخواست بخواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله ارائه میشود که منحصراً شامل این عبارات است“ فروشنده - الف - خریدار - ب - مورد معامله ششدانگ یک باب خانه بپلاک ثبتی شماره ۱۸۱۰/۳۵۱ که برویت خریدار رسیده است .
قیمت - مبلغ دویست میلیون ریال که مبلغ شصت میلیون ریال آن بعنوان بیعانه به فروشنده پرداخت و مقرر شد که بقیه ثمن مورد معامله در تاریخ ۱/۵/۸۰ همزمان با تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه شماره ۳۲ اسناد رسمی بفروشنده پرداخت و خانه مورد معامله نیز در همان تاریخ تخلیه و تحویل خریدار شود . بسئوالات زیر با دقت پاسخ دهید“
۱ - بمنظور اینکه در آینده در پیشبرد دعوی با هیچ مانع قانونی مواجه نشوید چه اموری را باید پیش بینی کنید و چه نوع اطلاعاتی را از خریدار کسب نمائید و نیز هو اقدامی را که قبل از طرح دعوی لازم است بیان کنید ؟ بارم ۴ نمره
۲ - موکل از شما انتظار دارد دعوی را چنان با دقت و بنحوی اقامه کنید که در آینده بطرح دعوای دیگری نیاز نداشته باشد در اینصورت خواسته یا خواسته های شما چه اموری خواهد بود ؟ بارم ۴ نمره 
 
* آئین دادرسی مدنی آبان ۱۳۸۰

بسوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
سوال ۱ - در اختلافی که بین فروشنده و خریدار یک قطعه زمین حادث گردیده ، موضوع در دادگاه حقوقی مطرح و پس از چندین جلسه رسیدگی منتهی به نظم سازمان در کلانتری محمل شده ، که با ارائه شناسنامه تنظیمی دادگاه ، رای به سقط دعوا صادر گردیده است : فروشنده از این تصمیم دادگاه تجدید نظرخواهی کرده و انگیزه تجدیدنظرخواهی خود را عدم ایفاء تعهد خریدار به پرداخت وجه مورد توافق ذکر نموده است . و برای اثبات دعوای خود به آمیان کرده که تجدید نظر با توجه به سازشنامه و قبول ضمنی آن در ظرف فروشنده ( خواهان ) رای بون تایید نموده است حال شما بگویید دادگاه تجدیدنظر چگونه و با چه استدلالی رای صادره را تایید و استدلال شما در مورد تایید دادگاه بر کدام مبانی قانونی استوار است و در صورت عدم قبول رای تجدیدنظر دلائل مخالف خود را بیان دارید . ( بارم ۸ نمره )
سوال ۲ - چنانچه در دعوائی که بنا بدرخواست طرفین آن در دادگاه ، ارجاع امر بداوری داور مرخصی الطرفین گردیده ، و طرفین حق اعتراض خود را نسبت به رای داور ساقط کرده اند ، داور انتخابی طرفین در مهلت قانونی رای مورد صادره و بدادگاه تسلیم داشته است . که تامین مذکور مورد قبول یکی از طرفین دعوا قرار نگرفته است . با توجه باینکه طرفین حق اعتراض خود را ساقط کرده اند . بنظر شما طرف معترض می تواند قانوناً اعتراض خود را مطرح نماید یا خیر و در چه صورت مثبت بودن به کدام مرجع باید اعتراض خود را تسلیم نموده و شما چیست . در صورت منفی بودن پاسخ ، دلائل خود را مستدلاً بیان دارید و نهایتاً اعلام دارید آیا رجایست ماده ۳۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن قابلیت اجرا دارد یا نه ؟ ( بارم ۶ نمره )
سوال ۳ - در دعوای اختلاف مالکیت یک نفر و تعدادی از اهالی یک منطقه که نامبرده ۵۰ مقصر می باشند ، خواهان با استناد به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی که تعرز خواندگان را از طریق ابلاغ در درخواست معمولی و الباقی را از طریق روزنامه دعوت برسیدگی کرده است . در جلسه رسیدگی وکیل احراز خواندگان ایراد نموده ، با توجه باینکه اغلب خواندگان دارای سوابق و پرونده قبلی و نشانی و اقامتگاه معلوم بودند : خواهان می بایست بقیه خواندگان را از طریق استخراج اقامتگاه آ‎نان از پرونده های دستی دعوت می نمود . چون این عمل انجام نگرفته است قانوناً جلسه رسیدگی موجه نبوده و نهایتاً تقاضای صدور قرار ابطال دادخواست را کرده با توجه به مفاد ماده ۷۴ قانون مذکور و ایراد وکیل احراز خواندگان در مورد عدم قبول ابلاغ اغلب خواندگان از طریق درج آگهی در روزنامه ، مستدلاً بیان دارید که او شما ایراد وکیل احراز خواندگان موجه می باشد یا خیر و دادگاه در مورد این ایراد چه تصمیم مقبول باید اتخاذ نماید . ( بارم ۶ نمره ) 
 
* ثبت و امور حسبی آبان ۱۳۸۰

سوالات ثبت و امور حسبی اختبار دوم سال ۱۳۸۰
پاسخ سوالات زیر را بطور خلاصه و مستدل در چهارچوب خود سوال بیان دارید :
سوال اول - ملکی با مساحت مشخص از طرف دو شریک بالمناصفه تقاضای ثبت شده ، یکی از شرکاء در حین انجام تشریفات مقدماتی ثبت سهام مالکانه خود را بدون استعلام از ثبت بشریک دیگر فروخت ولی خلاصه معامله به اداره ثبت ، تسلیم نشد و اداره ثبت دو فقره سند ( هر یک سه دانگ ) برای مالکین مشاعی صادر کرد و سپس شریک فروشنده ، همان سهام مالکیت فروخته شده را با سند عادی تصدیق امضاء شده از خریدار ( شریک خود ) اجاره ۴ ساله می نماید و بعداً در اثر فوت خریدار ، از طرف ورثه او ( شریک خریدار ) ادعای مالکیت کل زمین میگردد حال شما بگوئید اولاً طبق ماده ۲۴ قانون ثبت بعد از صدور سند مالکیت هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی شود آیا امکان احقاق حق برای خریدار نسبت به کل زمین وجود دارد یا نه و اگر پاسخ شما مثبت است با چه استدلال و در کدام مرجع احقاق حق می نمائید . ثانیاً : تنظیم اجاره نامه و تصدیق امضاء آن از طرف سردفتر تخلف انتظامی سردفتر محسوب میشود یا خیر ؟ ( بارم ۸ نمره )
سوال دوم - بستانکاری علیه احمد اجرائیه ای دائر به مطالبات رسمی خود صادر کرده که منجر به توقیف و بازداشت سرقفلی یکی از مغازه های بدهکار گردیده و بعداً بمرحله مزایده و صورتجلسه اتمام مزایدته بنفع بستانکار گردیده است که در اثر اعتراض بدهکار عملیات اجرائی ابطال شده است در صورتیکه ابطال عملیات اجرائی را قابل توجه می دانید مرجع صالح به رسیدگی و علت ابطال عملیات اجرائی را تعیین و بیان دارید . ( بارم ۶ نمره )
سوال سوم - پدری برای فرزند مجنون خود که جنون او متصل به صغر می باشد وصی تعیین نموده و بعد از آن فوت نموده و وصی نیز محجور می گردد با توجه به اینکه قانون مدنی برای چنین موردی ساکت و تعیین تکلیف صریح ننموده است چه اقدام قانونی برای امور صغیر مجنون قابل اجرا می باشد و استدلال شما با کدام مبانی حقوقی قابل توجیه بوده و از کدام قاعده اصول استنباط استفاده می نمائید . ( بارم ۶ نمره ) 
 
* حقوق تجارت آبان ۱۳۸۰

اختبار حقوق تجارت نوبت دوم سال ۱۳۸۰
کانون وکلای دادگستری مرکز
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
به سئوالات زیر پاسخ دهید :
سئوال ۱ - بانک ”الف“ بابت تسهیلات بانکی اعطائی ( وام ) به شرکت ”ب“ به لحاظ امتناع شرکت از بازپرداخت بدهی ، اقدام به صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و در نتیجه عملیات اجرائی ، به لحاظ نبودن خریدار ، اموال مورد وثیقه به تملک بانک درآمده است . متعاقباً بر اثر اقامه دعوی از سوی اشخاص ذینفع مبنی بر توقف و ورشکستگی شرکت ”ب“ دادگاه مرجع رسیدگی ، حکم ورشکستگی شرکت را صدر و در متن رای صادره ، تاریخ توقف را یک سال قبل از تاریخ پایان عملیات اجرائی مذکور در فوق تعیین نموده است . با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ ”بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه . . . . مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند . . . . باقیمانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات مندرج در این ماده بر یکدیگر مقدمند“ و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۰ ”در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجعه به اموال منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می تواند با درخواست صدور اجرائیه طلب خود را درخواست کند . هر گاه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور معوقه و زیان دیر کرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت استرداد نپردازد ، آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور معوقه و یا زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و . . . منتشر میشود و . . . . و چنانچه مال مزبور ، خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ آگهی شده واگذار میگردد“ و ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی . . . داشته باشد باید بر مدیر تصفیه و یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .
نظر خود را در خصوص موارد زیر مستدلا بیان نمائید .
۱ - اثر حکم ورشکستگی در عملیات اجرائی .
۲ - میزان خسارت تاخیر تادیه استحقاقی یانک .
۳ - مرجع صالح برای اقدامات اجرائی بارم ۸ نمره
سوال ۲ - شرکت A تبعه خارجی در ایران شرکتی تاسیس میکند که ۹۰% سهام معتلق به او شد و ده درصد متعلق به یکی از بانکهای ایرانی . با پیروزی انقلاب اسلامی شرکت A ایران را ترک کرده و شرکت B در کنار شرکت A شرکت C را تاسیس کردند تا ضمن تامین قطعات و لوازم شرکت A با آن به معامله بپردازند . شرکت A پس از پانزده سال به ایران برگشته و از طریق وکیل خود رای هیئت پنج نفره در دادگاه های انقلاب اسلامی را به نفع خود دریافت کرد . طبق رای هیئت پنج نفره شرکت A می بایست به سهامدارن خارجی عودت داده شود . مدیران شرکت B از طریق دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرائیه شرکت A را دریافت کردند .
سوال
۱ - آیا تاسیس شرکت C توسط مدیران شرکت B قانونی است ؟
۲ - آیا دیوان عدالت اداری حق صدور دستور موقت علیه دادگاه انقلاب اسلامی را دارد ؟
۳ - شما بعنوان وکیل شرکت A چگونه از حقوق موکل خود ( این شرکت ) دفاع می کنید و یا به عنوان وکیل شرکت C چه دفاعی در مقابل شرکت A خواهید داشت ؟
بارم ۸ نمره
سوال ۳ –
کیفیت استفاده از دفاتر تجاری تاجر بر له یا علیه او را به اختصار شرح دهید ؟
بارم ۴ نمره


اختبار بهمن ۱۳۸۰  

 * ثبت و امور حسبی بهمن ۱۳۸۰

سوالات اختبار سوم بهمن ماه سال ۱۳۸۰ ثبت و امور حسبی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
سوالات زیر را دقیقاً بررسی و پاسخ صحیح و دقیق آنرا با استدلال کوتاه و پرهیز از زیاده نویسی را بدهید :
سوال اول - در یکی از شهرستانهای کشور که آگهی ثبت عمومی اعلام گردیده بود آقای فرامرز نسبت به یک قطعه زمین بی سند خود تقاضای ثبت نموده و نام وی در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت گردید و بعد از چندی فوت نمود و تنها فرزندش ادامه اقدامات ثبتی را بنام خود ادامه داد . در زمان بررسی تصرفات متقاضی ثبت معلوم گردید ، شخص بنام جمشید ، در ملک مذکور خانه ساخته و مدعی است که زمین را از فرامرز با سند عادی خریداری کرده است ، ولی سند در اختیار او نیست و استشهادیه ای که او دارد وقوع معامله و تصرفات فعلی او را ثابت می کند . فرزند آقای فرامرز شهادت شهود و معامله را تکذیب نمود ، اکنون شما بعنوان وکیل فرزند فرامرز در این مرحله چه اقدامات ثبتی و حقوقی در جهت حفظ حقوق او می توانید ارائه دهید و بنظر شما اقدامات شما با چه استدلالی در چه مرجعی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشد ؟ ( بارم : ۷ نمره )
سوال دوم - طلبکاری برای وصول طلب خود در سند رسمی بمبلغ ۵ میلیون تومان با احتساب خسارات مبادرت به صدور اجرائیه نمود که با ارسال اجرائیه باداره اجرای ثبت و قبل از ابلاغ اجرائیه ، مدیون اعلام کرد که تغییر اقامتگاه داده و در جیرفت زندگی میکند و در جیرفت شناخته نشد و مجدداً نشانی دیگری معرفی کرد که شناخته نشد و سرانجام بعد از اعاده آن به اجرا ، دستور ابلاغ اجرائیه طبق مفاد سند رسمی مقررات قانونی در تهران صادر شد که با ابلاغ اجرائیه در تهران ، یکباب خانه مالک که در اجاره ثالث بود توقیف گردید و آگهی مزایده برای وصول طلب صورت گرفته که بدهکار به عملیات اجرائی اعتراض کرد و در اعتراضنامه خود نوشت که اولاً : اجرای ثبت با قبول محل اقامتگاه او در جیرفت و دیگر شهرها موافقت نموده که باید در آن محل ابلاغ می گردید و ثانیاً : توقیف خانه بازداشتی و وجود مستاجر در آن در آگهی مزایده قید نگردیده است که اداره ثبت اعتراض را وارد دانست و بعد از اعتراض طلبکار به نظریه اداره ثبت ، هیات نظارت نظریه اداره ثبت را قانونی ندانست و با نقض نظریه و قبول عملیات ثبتی ، با اعتراض بدهکار ، پرونده به شورایعالی ثبت اراسل گردید . اگر شما مورد مشورت و یا وکیل بدهکار باشید آیا وکالت بدهکار را قبول می نمائید یا نه ، استدلال شما چه خواهد بود . ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - صدیقه خانم با در دست داشتن یک برگ قرارداد رسمی که در آن نوشته شده است : ( بعلت اینکه در زندگی مشترکمان فرزندی و وارث دیگری نداریم اینجانبان با یکدیگر قرار بسته ایم که هر یک از ما زودتر فوت نمائیم کلیه اموال منقول و غیرمنقول از متوفی متعلق به دیگری خواهد بود ) بعد از یکسال از تنظیم سند رسمی زوج فوت نموده و صدیقه خانم با سند رسمی نزد شما آمده تا اموال منقول و غیرمنقول او را تملک و باو تسلیم نمائید در این وضعیت اقدامات قانونی وکالتی شما چه خواهد بود ؟ و حقوق زوجه چیست ؟
( بارم : ۶ نمره ) 
 
* آئین دادرسی کیفری بهمن ۱۳۸۰

کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۹/۱۱/۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - بین آقایان جعفری بعنوان فروشنده و حسینی بعنوان خریدار معامله یک دستگاه اتومبیل انجام گردیده خریدار بابت وجه مورد معامله چکی بمبلغ دویست میلیون ریال به فروشنده تسلیم مینماید بر اثر بروز اختلاف بین طرفین خریدار دادخواستی بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به فروشنده ، تقدیم دادگاه عمومی تهران مینماید . دادگاه با ملاحظه مستندات خریدار قرار دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به فروشنده صادر میکند . خواهان قرار را به بانک محال علیه ارائه و تسلیم مینماید . به موازات این اقدام فروشنده به بانک محال علیه جهت دریافت وجه چک مراجعه ولی بانک از پرداخت وجه چک خودداری و دلیل عدم پرداخت را ابلاغ دستور موقت صادره از دادگاه اعلام مینماید . متعاقباً فروشنده ، خریدار را بعنوان صدور چک بلامحل تعقیب ، نتیجتاً دادگاه برای خریدار قرار وجه الضمان نقدی به میزان وجه چک صادر میکند . خریدار ( صادرکننده چک ) رونوشت دستور موقت را به دادگاه تقدیم درخواست رفع اثر از وجه الضمان موقت میکند . دادگاه دستور موقت را نادیده گرفته و از قرار رفع اثر نمی نماید . اینک با توجه به وضعیت فوق پاسخ دهید .
آیا به نظر شما تصمیم دادگاه دایر بر عدم رفع اثر از قرار وجه الضمان صحیح است یا خیر ؟
الف ”در صورتی که نظر دادگاه را صحیح میدانید استدلال خود را در باب درستی آن مستدلاً و مستنداً اعلام دارید .
ب - در صورتی که نظر دادگاه را درست نمی دانید استدلال خود را در باب عدم صحت آن مستدلاً و مستنداً بیان کنید . بارم ( ۶ ) نمره
۲ - شخصی به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است دادگاه کیفری به موضوع طرح دعوی ”اولا“ به کدام مرجع قضائی ( نظامی یا عمومی )
ثانیاً در کدام شهرستان ( تهران ، اصفهان ، آبادان ) اقامه دعوی مینمائید ؟ دلایل خود را مستدلاً و مستنداً به مواد قانونی بیان فرمائید . بارم ۷ نمره
سئوال سوم - متهمی بعلت ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه به مجازات حبس و پرداخت دیه مقرر محکوم و حکم قطعی شده و به دایره اجرای احکام ارسال گردیده است . محکوم علیه شخصاً با مراجعه به قاضی اجرای احکام و پرداخت دیه مندرج در حکم بمنظور پرداخت به اولیاء دم ، در مورد اجرای حکم حبس با ارائه دلائل قانع کننده ، بعلت لزوم شرکت در مراسم عقد ازدواج خود که مقدمات و تاریخ آن قبل از قطعیت حکم فراهم گردیده ، بعلت ۱۰ روز درخواست مهلت مینماید . قاضی اجرای احکام درخواست محکوم علیه را بدادگاه صادرکننده حکم جهت کسب تکلیف ارسال میدارد . دادگاه با توجه باینکه محکوم علیه در مراحل رسیدگی برای آزادی خود وثیقه کافی سپرده است ، درخواست او را پذیرفته و بمدت یک هفته به او مهلت میدهد تا قاضی اجرای احکام با اخذ تعهد از محکوم علیه مبنی بر اینکه در پایان مهلت شخصاً برای تحمل مجازات خود را به نیروی انتظامی معرفی کند او را آزاد نماید . بنظر شما قاضی اجرای احکام و دادگاه در تصمیم خود و اعطای مهلت به محکوم علیه مرتکب تخلف قضائی شده اند یا خیر ؟ نظر خود را مستدلاً بیان نمائید . بارم ۷ نمره  
* آئین دادرسی مدنی بهمن ۱۳۸۰

لطفاً به سوالات ذیل پاسخ دهید :
سوال اول - دعوی ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شعبه ای از دادگاههای عمومی تهران ارجاع شده است رئیس دادگاه قبلاً عضو کمیسیون مذکور بوده که در موضوع دعوی مطروحه در کمیسیون اظهارنظر نموده است آیا بنظر شما قاضی مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد یا خیر نظر خود را مستدلاً بیان کنید .
سوال دوم - شما به عنوان وکیل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان به دبیرخانه مجتمع قضائی تقدیم نموده اید و بیکی از شعب دادگاه ارجاع شده است قبل از آنکه دادخواست ثبت دفتر دادگاه شود از تقدیم دادخواست و تعقیب آن منصرف می شوید در پرونده دیگری مبلغ اضافی بابت هزینه دادرسی پرداخت نموده اید آیا شما میتوانید تمامی هزینه دادرسی و اضافه پرداختی را مطالبه کنید ؟
سوال سوم - دادخواست تقدیمی به دادگاه در زندان به خوانده ابلاغ میشود بعد از مدتی زندانی آزاد و بخارج از کشور عزیمت می نماید و موکل شما از نشانی وی اطلاعی ندارد بنظر شما آیا ابلاغ سایر اخطاریه ها به نشانی زندان طبق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
سوال چهارم - یک باب ویلا متعلق به فردی است که فوت می نماید وراث حین الفوت عبارتند از دختر - پسر و همسر ، همسر متوفی سپس فوت مینماید دختر متوفی سهم الارث خود را به استثنای سهم ثمن اعیان به برادر خود منتقل می نماید پس از مدتی بین خواهر و برادر اختلاف می شود برادر برای تعیین تکلیف ثمن اعیان به شما مراجعه می نماید . شما به عنوان وکیل وی انتخاب میشوید اقدامات خود را اعم از اینکه بنظر شما اداری یا قضائی باشد بطور مشروح از بدو الی الختم مرقوم فرمائید . 
 
* حقوق تجارت بهمن ۱۳۸۰

هر که خود رای گردید به شوکت رسید و هر که با مردمان مشورت نمود خود را در شریک ساخت . « علی علیه السلام »
وقت « یکساعت و نیم »
سئوالات اختبار کتبی کارآموزان وکالت بهمن ماه ۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
۱ - آقای ”الف“ دارنده یک فقره سفته /۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰ ریالی که آنرا از طریق ظهرنویسی بدست آورده است ، در قبال دریافت /۰۰۰/۸۰ دلار ظهرنویسی کرده و به آقای ”ب“ واگذار مینماید بلحاظ امتناع متعهد از پرداخت وجه سفته در سررسید آقای ”ب“ ظرف مهلت قانونی نسبت به واخواست سفته و اقامه دعوی علیه متعهد و ظهرنویسان سفته به خواسته /۰۰۰/۸۰ دلار وجه پرداختی اقدام مینماید . با توجه به توضیحات فوق نظر خود را در خصوص دعوی مطروحه اعلام نمائید . بنظر شما اقامه دعوی به کیفیت مزبور صحیح است یا خیر ؟ ( بارم ۷ نمره )
۲ - احد از شرکای شرکت الف با مسئولیت محدود تصمیم به انتقال سهم الشرکه خود می گیرد اما دیگر شرکاء با این انتقال موافقت نمی کنند و تلاش او برای بدست آوردن شرایط مندرج در قانون تجارت به نتیجه نمی رسد . شریک مزبور جهت مشاوره به شما مراجعه می کند و موضوع را برای شما توضیح می دهد حال شما بعنوان وکیل و مشاور حقوقی چه راهکاری را جهت حل مشکل وی پیشنهاد می کنید و اگر وکالت او را پذیرفتید برای انتقال سهم الشرکه او چه اقداماتی را بعمل می آورید ؟ ( بارم ۵ نمره )
۳ - تاجری در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی با یکی از طرفهای معامله خود ، در مورد بدهی او و طلبی که از وی داشته تنهاتر نموده است . اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با چنین اقدامی چگونه برخورد می کند ؟ استلال خود را بیان کنید ؟
( بارم ۴ نمره )
آقای الف یکباب مغازه را به آقای ب اجاره داده است آقای ب مغازه مذکور را به یک شرکت تجاری که بیشترین سهام به وی تعلق داشته و مدیر عامل شرکت مزبور نیز میباشد واگذار میکند . موجر علیه آقای ب دعوی تخلیه بعلت انتقال بغیر در دادگاه مطرح مینماید . شما بعنوان وکیل آقای ب چگونه از دعوی مذکور دفاع میکنید ؟ ( بارم ۴ نمره ) 
 
* حقوق جزا بهمن ۱۳۸۰

حقوق جزای عمومی و اختصاصی
بهمن ۱۳۸۰ – وقت ۲ ساعت

۱ - سوال مشترک حقوق جزای عمومی ، اختصاصی و بین الملل
در تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با بیستم شهریور ماه سال جاری دو هواپیمای آمریکایی ساختمانهای مرکز تجاری و وزارت جنگ آمریکا را مورد حمله قرار داده و باعث ویرانی و انهدام کامل آنها شدند . در این رهگذر عده ای جان خود را از دست دادند . در پی این واقعه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع نامه ای صادر کرد و به دولت ایالات متحده آمریکا اجازه داد در جهت سرکوبی عاملان ( که آنها را تروریست خواند ) وارد عمل شود . بوش رئیس جمهور آمریکا با همدستی دولت انگلستان فرمان حمله به خاک افغانستان را صادر کرد . ( باین بهانه که همدستان مهاجمان احتمالا در افغانستان هستند ) و با هواپیماهای جنگی ، این کشور را آماج حملات بی امان خود قرار داد سرانجام حکومت وقت افغانستان از پای درآمد و آمریکا در درون آن کشور جای گرفت . دلائل اتهام تاکنون در معرض افکار عمومی جهان قرار نگرفته و بدلیل کشته شدن خلبانهای هواپیماهای مهاجم اطلاع دقیق از قصد و نیت آنها در دست نیست با این مقدمه به پرسشهای زیر پاسخ دهید :
۱ - از نظر حقوق جزای بین المللی عمل دولت آمریکا و انگلیس با کدام از موازین حقوقی قابل توجیه است ؟ ( ۲ نمره )
۲ - مسئول کشتار مردم افغانستان و نقص عضو و تخریب منزل های مسکونی آنها چه کسی است ؟ ( ۲ نمره )
۳ - اصل شخصی بودن مجازتها که در حقوق جزای ایران نیز پذیرفته شده است در امر فوق چگونه است ؟ ( ۲ نمره )
۴ - حق دفاع مشروع که در حقوق جزای دنیا از جمله ایران شناخته شده و دولت آمریکا به توصیه شورای امنیت آن را بکار بسته است تا چه حد می تواند موجب معافیت متهم یا حمله به کشور افغانستان گردد ؟ ( ۲ نمره )
۵ - عنوانهای مباشرت – شرکت – معاونت و آمریت در مورد متهم یا متهمان حمله به افغانستان را شرح دهید و استدلال نمائید که هر کدام از متهم یا متهمین در معرض چه نوع اتهاماتی هستند و اگر اعتقادی به این عناوین در مورد سوال ندارید نیز پاسخ دهید . ( ۲ نمره )

۲ - سوال حقوق جزای عمومی
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در باره آزادی مشروط زندانیان است . ماده مذکور میگوید : « هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد . . . » این ماده ذکری از محکومیتهای زندان مشمول حد یا قصاص نکرده بلکه مطلق « مجازات حبس » را پیش بینی کرده است . اینک با مطالعه ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی اعلام فرمائید که آیا محکومین زندان مشمول حد یا قصاص می توانند از مقررات آزادی مشروط استفاده نمایند یا خیر ؟ هر گاه نظر موافق نسبت به این موضوع دارید دلایل آن را بیان نمائید و اگر اعتقاد دارید که محکومین زندان مشمول قصاص یا حدود حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند و ماده مذکور هیچگونه دلالتی به این موضوع ندارد دلائل آن را نیز بیان نمائید . و هر گاه برای یافتن راه حل به ماده یا مادی از قانون مجازات عمومی استناد می نمائید آن ماده یا مواد را نیز ذکر کنید . ( ۵ نمره )

۳ - سئوال حقوق جزای اختصاصی
آقای جعفر دارنده و مالک علامت ثبت شده تجاری است . وی این علامت را جهت کالاهای مواد خواراکی به ثبت رسانیده است آقای جعفر به شما مراجعه می کند و می گوید حسین عین علامت ثبت شده وی را بدون کوچکترین تغییری بر روی کالاهای مواد خوراکی محصول خود نهاده و در معرض فروش گذاشته است آقای جعفر از شما می خواهد حسین را تحت پیگرد کیفری قرار دهید .
پاسخ دهید وکالت وی را می پذیرید یا نه ؟ در صورتیکه وکالت وی را می پذیرید مبنای شکایت خود را بر چه ماده یا موادی از قانون قرار می دهید . و به عبارت دیگر ماده یا مواد استنادی شما در این باره چیست ؟ و در صورتی که وکالت را نمی پذیرید ، دلیل عدم پذیرش چیست ؟ و در باره آن به طور اختصار توضیح دهید . ( ۵ نمره ) 
 
* حقوق مدنی بهمن ۱۳۸۰

وقت « یکساعت و نیم »
« سئوالات اختبار کتبی حقوق مدنی کارآموزان وکالت دادگستری »
سئوال اول « در زمان و محلی که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجرا می شده ، یک باب مغازه به مدت هفت سال به اجاره واگذار شده و مورد اجاره نیز همزمان با تنظیم اجاره نامه تحویل مستاجر گردیده است . طرفین ضمن عقد اجاره شرط کرده اند که در طول مدت اجاره هر سال سی درصد به اجاره بهای سال قبل اضافه شود . مستاجر پس از انقضای سه سال از تاریخ اجاره با تقدیم دادخواست از دادگاه عمومی اعلام بطلان شرط فوق را به لحاظ مغایرت آن با مقررات ماده ۴ قانون مزبور تقاضا کرده است . نظر خود را در مورد حقانیت و یا عدم حقانیت خواهان مستدلاً بیان نمائید . بارم ۷ نمره
سئوال دوم”نظر خود را درباره صحت و عدم صحت رای زیر با ذکر دلایل توضیح دهید“
رای دادگاه - در پرونده حاضر خواهان به شرح دادخواست تقدیمی که به طرفیت شرکت باربری خوانده مطرح شده مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان خسارت مطالبه نموده که بر اثر تصادف کامیون متعلق به شرکت خوانده به اتومبیل سواری او وارد شده است . نظر به اینکه طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی تصادفات که مصون از تعرض مانده خسارات وارده معادل چهل میلیون ریال به اتومبیل سواری خواهان ناشی از بی احتیاطی شخص راننده کامیون است که دارای گواهینامه رانندگی لازم بوده و کامیون نیز بدون هیچگونه نقص و عیب فنی از طرف شرکت خوانده در اختیار راننده ای گذارده شده که در استخدام آن شرکت بوده است . لذا به نظر دادگاه خسارت وارده به اتومبیل خواهان منتسب به تقصیر شخص راننده کامیون است و از این حیث مسئولیتی متوجه شرکت باربری نمی باشد و قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میشود . این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر می باشد . بارم ۶ نمره
سئوال سوم ”مردی دادخواستی به دادگاه عمومی تقدیم نموده ، به خواسته الزام همسرش به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب خانه بنام خود و فتوکپی مصدق اسناد زیر را که حاوی شرح دعوی نیز می باشد پیوست دادخواست کرده است“ ۱ - سند انتقال رسمی خانه به خوانده
۲ - گواهی فروشنده و سردفتر تنظیم کننده سند انتقال مبنی بر این که تمام ثمن معامله را شخص خواهان طی چند فقره چک از حساب جاری خود به فروشنده پرداخت نموده به تقاضای خواهان سند انتقال خانه به نام خوانده ( همسر خواهان ) ثبت گردیده است . ۳ - نوشته ای به خط و امضای خوانده به این مضمون ” ( خانه ای را که بنام اینجانبه ( خوانده ) کرده ای حاضر به تو ( خواهان ) برگردانم بشرط اینکه مرا طلاق بدهی ) با فرض اینکه خواهان همسر خود را طلاق نداده باشد بعقیده شما دادگاه خواهان را درخواسته خود ذیحق اعلام و رای طبق تقاضای او صادر خواهد کرد یا خیر ؟ استدلال شما چیست ؟
بارم ۷ نمره


اختبار تیر ۱۳۸۰  

 * ثبت و امور حسبی تیر ۱۳۸۰

اولین امتحان حقوق ثبت سال ۱۳۸۰
وقت : یکساعت و نیم
سوالات زیر را بدقت مطالعه و پاسخ هر سوال را بطور خلاصه و مربوط به سوال بنویسید
سوال اول - شخصی که بموجب سند مالکیت مالک یک قطعه زمین ۳۰۰۰ متری بوده ، زمین مذکور را به چند قطعه تفکیک نموده و یکی از قطعات تفکیکی را با مبایعه نامه عادی به آقای حسن فروخته و وجه آنرا دریافت کرده است . بعد از مدتی که برای انتقال قطعه خریداری به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می نمایند تا قطعه مذکور بنام آقای حسن انتقال رسمی یابد ، متوجه می گردند که اداره ثبت اسناد در پاسخ استعلام دفترخانه اعلام کرده که کل پلاک از جمله قطعه فروخته شده در بازداشت شخصی که طلبکار مالک کل زمین بوده درآمده و امکان نقل و انتقال نمی باشد . در چنین وضعی بیان دارید که چگونه قطعه ایکه به دیگری با سند عادی فروخته شده و ایجاد اعیانی گردیده و در آن ساکن می باشد و از ردیف سایر قطعات با مبایعه نامه خارج گردیده در بازداشت شخص طلبکار مالک اصلی می باشد در حالیکه در زمن معامله ، قطعه مذکور قابل نقل و انتقال به خریدار بوده است و در حال حاضر راه حل قانونی انتقال قطعه مذکور به خریدار کدامست ؟ ( بارم : ۶ نمره )
سوال دوم - مالک قطعه زمین پلاک ۹۰ در اجرای مقررات و تشریفات ثبت عمومی تقاضای ثبت قطعه مذکور را نموده است . م بعد از تقاضای ثبت زمین پلاک مرقوم ، شهرداری محل بانگیزه اینکه طبق طرحی که باید اجرا گردد درصدد تعریض خیابانی است که حد خیابان به زمین مالک منتهی می گردد و نتیجتاً بمیزان و مساحت ۳۰۰ متر از زمین خود را کسر ولی با احداث حصار و دیوارکشی آنرا درتصرف خود نگهداری می نمود تا بموقع عقب نشینی نماید که متعاقب آن شهرداری تقاضای ثبت ۳۰۰ متر را تحت پلاک دیگر ، از اداره ثبت نمود و مدتها از اجرای طرح طفره نمود تا اینکه قطع دیوار کشی شده در زمره متروکات شهرداری درآمده اما در اختیار مالک آن باقی مانده است . از یکطرف مالک نسبت به بقیه زمین خود سند مالکیت دریافت نمود و از طرف دیگر مساحت ۳۰۰ متر مربع آن با درخواست ثبت شهرداری مواجه می باشد . شما بیان دارید وجود عدم اقدام عملی و تقاضای ثبت شهرداری نسبت بمساحت ۳۰۰ متر چه اقدامی متصور است تا مالک از حقوق قانونی خود برخوردار و استیفاء حق نماید ؟ ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - ملکی که در رهن بانک قرار گرفته و اصل سند مالکیت مفقود گردیده و با انقضاء مدت رهن و عدم پرداخت اقساط در مورد ملک مذکور اجرائیه صادر و تشریفات مزایده آن انجام پذیرفته و در شرف تملک به بانک می باشد چنانچه خریداری با ارائه مبایعه نامه عادی موخر بر عقد رهن منضم به وکالتنامه محضری جهت انتقال ملک مذکور به بانک مراجعه و درخواست پرداخت وجه رهن و آزادی ملک را بنماید تا ملک مذکور را بدون وجود سند مالکیت بخود انتقال دهد چه پیشنهاداتی در مورد موانع و مشکلات موجود در راه انتقال ملک به خریدار ارائه میدهید و در صورت عدم موجبات انتقال قطعی ، اصولاً چه موانعی پیش روی خرید قرار دارد ؟ بعبارت دیگر امکان انتقال قطعی بخریدار وجود دارد یا خیر ؟ ( بارم : ۷ نمره ) 
 
* حقوق جزا تیر ۱۳۸۰

اختبار کتبی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی کانون وکلای دادگستری مرکز تیرماه ۱۳۸۰ مدت ۲ ساعت و نیم
۱ - سئوال حقوق جزای اختصاصی
قطار مسافربری تهران - تبریز به رانندگی آقای رمضان بیگی با خانم ”مدینه“ تصادف مینماید که منجر به مرگ وی میگردد موضوع از طرف بازماندگان خانم ”مدینه“ پیگیری میشود برای تعیین علت واقعی این برخورد موضوع هیئتی از کارشناسان رسمی ارجاع میگردد . هیئت کارشناسان به موضوع رسیدگی و اعلام میدارند در این موضوع پنجاه درصد عابر متوفی و پنجاه درصد راننده مقصرند . سرانجام دادگاه به موضوع رسیدگی و رای دادگاه بشرح زیر صادر می شود . رای دادگاه : در این پرونده آقای رضمان بیگی آزاد به لحاظ معرفی کفیل متهم است به یک فقره قتل غیرعمدی به میزان پنجاه درصد مرحومه خانم مدینه که در اثر برخورد قطار مسافربری در گذشته است با وجه به جمیع جهات و نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتاً اعلام نموده اند بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده قطار به میزان پنجاه درصد بوده است در اثر شکایت اولیای دم و دفاع غیرموثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است و عملش منطبق است با مواد بند یک از ماده ۲۹۷ و بند ب ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی . دادگاه متهم را به پرداخت میزان ۵۰ نفر شتر سالم و بدون عیب به اولیای دم محکوم مینماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است .
اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی در آورید و درباره درستی یا نادرستی آنها اظهارنظر نمائید . توجه داشته باشید که فرض مسئله بر توجه اتهام دور میزند و اتهام از هر نظر محرز و مسلم است . ( نمره ۴ )
۲ - سئوال حقوق جزای عمومی
آقایان : ۱ - مجید ۲ - حسین به اتهام سرقت اموال از نیروگاه شهید رجائی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند . موضوع از این طریق پاسگاه انتظامی پیگیری شده و دادگاه نیز موضوع را تعقیب نموده است . سرانجام با تشکیل دادگاه دفاع متهمان دادگاه عمومی قزوین به شرح زیر مبادرت به صدور رای بدون هیچ تغییری به شرح زیر است .
رای دادگاه ”آقایان مجید و حسین متهمند به سرقت اموال از نیروگاه شهید رجائی با عنایت به شکایت اولیه و کشف اموال مسروقه از متهمین و گزارش نیروی انتظامی و اعترافات متهمین و سایر محتویات پرونده اتهام انتسابی به متهمین از نظر دادگاه محرز و عمل ارتکابی منطبق با ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی میباشد . علیهذا مستنداً به ماده مرقوم و رعایت بندهای ۱ و ۵ و ۶ ماده ۲۲ از قانون مرقوم حکم به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل ۶ ماده حبس و تحمل ۱۵ ضربه شلاق صادر و اعلام مینماید . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه استان قزوین است . این رای را مورد بررسی و نقد حقوقی قرار دهید .
۳ - سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
آقای سعید در یکی از مجتمع های قضائی تهران به اتهام قتل غیرعمدی خانم پروین و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به ایمان یگانه نژاد تحت تعقیب قرار میگیرد مندرجات پرونده حاکی است که متهم ارتکاب قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی را مورد پذیرش قرار داده و قبول دارد که گواهی نامه رانندگی ندارد . پزشک قانونی میزان نقص عضو ایمان یگانه نژاد را ده درصتد تعیین کرده که ازش آن ۵ درصد دیه کامله است کارشناس دادگستری علت اصلی حادثه را : بی مبالاتی راننده سواری به علت تخلف از نظامات دولتی - تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو و رانندگی بدون پروانه دانسته است .
دادگاه به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای کرده است . رای دادگاه وسیله یکی از کارآموزان وکالت جهت گزارش به کمیسیون کارآموزی ارائه گردیده که به شرح زیر است :
رای دادگاه - در خصوص اتهام آقای سعید هجده ساله فرزند اکبر دایر بر قتل غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی منجر به فوت مرحومه پروین و رانندگی بدون گواهی نامه و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به ایمان نژاد و توجه به شکایت اولیای دم مقتول و همچنین شکایت مصدوم به شرح منعکس در پرونده و اقرار صریح متهم و گزارش پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و کارشناسی فنی تصادفات درباره علت تصادف و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر انجام تحقیقات و شهادت گواهان حادثه و وقوع جرم از سوی متهم به نظر این دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم را در مورد قتل غیرعمدی مقتول ”پرونی“ مستنداً به مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۳۰۰ و ۳۰۲ و ۳۰۴ از قانون مجازات اسلامی به پرداخت نصف دیه کامله در حق اولیای دم مقتول ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل غیرعمدی و به استناد مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۳ از قانون مذکور به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و بی احتیاطی و فرار از صحنه تصادف و رانندگی بدون گواهی نامه به ۲۵ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد ایراد صدمه بدنی به ”ایمان یگانه نژاد“ از ناحیه ران چپ به پرداخت خمس دیه یک پا و پنج درصد از دیه کامل به عنوان ارش در حق مصدوم محکوم مینماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است .
اینک شما رای دادگاه را به نقد حقوقی درآورید و نظرات خود را درباره آن اعلام دارید . به نظر شما رای دادگاه ایرادی دارد یا نه ؟ اگر ایرادی ندارد دلیل یا دلایل درستی آن را بیان دارید . اگر ایرادی دارد دلائل نادرستی را بنویسید . فرض مسئله بر این پایه استوار است که دلائل اتهام مورد پذیرش است . ( نمره ۸ )
لطفا به نکات ذیل توجه داشته باشید :
۱ - خوش خط و خوانا بنوسید
۲ - جواب هر سوال را حداکثر در یک صفحه جای دهید 
 
* آئین دادرسی کیفری تیر ۱۳۸۰

سئوالات آئین دادرسی کیفری
به سوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید :
۱ - موکل شما در مرحله بدوی از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده ، شاکی خصوصی از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده ، در نتیجه پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال گردیده ، شما با مراجعه به پرونده احراز مینمائید که تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده است . بهمین جهت مراتب را بموجب لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر اعلام می دارید . دادگاه در قبال اعلام شما ، عنوان میکند اگر چه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت است ولی دادگاه حق دارد بعلت اشتباه قاضی به درخواست شاکی رسیدگی کند . و بهمین علت از موکلشما تحقیق بعمل آمده و در صدد صدور قرار تامین برای موکل شما است . در این وضعیت چنانچه شما اقدامات دادگاه را صحیح میدانید دلایل و مستندات و استدلال خود را مشروحاً بیان و اگر عمل دادگاه را منطبق با قانون نمی دانید اقداماتی را که برای حفظ حقوق موکل خود معمول میدارید مشروحاً و مستدلاً بیان و مستندات قانونی را خود را نیز ذکر نمائید . بارم هشت نمره
۲ - آقای رحیمی کارمند راه آهن به اتهام اختلاس اموال عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و با قرار قانونی آزاد می گردد . به لحاظ شناخته نشدن در آدرس معینه نامبرده جهت انجام دادرسی بوسیله درج آگهی در مطبوعات احضار در سال ۱۳۷۳ محاکمه انجام و غیاباً به یک سال زندان و پنج ماه انفصال از خدمات دولتی و چهارصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد . اکنون وراث نامبرده به شما مراجعه و با ارائه گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت اظهار می دارند آقای رحیمی در سال ۷۲ به رحمت ایزدی پیوسته و در تاریخ محاکمه در قید حیات نبوده و تقاضا دارند بعنوان وکیل آنان اقدامات قانونی در جهت الغاء حکم دادگاه معمول دارید حالیه چنانچه شما وکالت نامبردگان را نمی پذیرید دلیل توجیهی خود را بیان ، و در صورت قبول وکالت وراث ، اقدامات خود را مشروحاً بیان و دلایل خود را توضیح و مرجع یا مراجع مورد مراجعه را ذکر نمائید .
بارم هفت نمره
۳ - آقای رحمت گودرزی در دادگاه عمومی تهران تعقیب قرار گرفته و براساس نظریه کارشناس به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان ارش در حق مصدوم محکوم گردیده ، دادنامه به متهم ابلاغ نامبرده قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی به شما مراجعه و تقاضا می کند به وکالت از جانب او اقدام به تجدیدنظر خواهی نمائید . نظر خود را پیرامون اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر ، مستدلاً بیان نمائید .
بارم پنج نمره 
 
* آئین دادرسی مدنی تیر ۱۳۸۰

سئوالات آئین دادرسی مدنی اختبار نوبت اول سال ۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول - مدیر عامل یکم شرکت تجارتی به دفتر شما مراجعه کرده و با ارائه یک فقره سند عادی مدعی است که مبلغ یکصد میلیون تومان از شرکت ساختمانی طلبکار است و از شما میخواهد وکالت شرکت را برای طرح دعوی علیه بدهکار بعهده بگیرید پس از تفویض وکالت دادخواست مطالبه وجه مذکور به دادگاه تقدیم میگردد موکل بشما اعلام میدارد که خوانده بابت صورت وضعیت و کسور حسن انجام کار و ضمانت نامه های بانکی مبالغی از شرکت طرف قرارداد طلبکار است با این ترتیب شما در اجرای قرار تامین خواسته چه اقداماتی میتوانید انجام دهید مشروحاً بیان کنید . بارم ۵ نمره
سئوال دوم - در یک دعوی حکمی بزیان موکل شما صادر شده است و با قطعیت حکم مذکور محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از صدور اجرائیه طبق قانون وحدت رویه قضائی رائی از هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر شده است که بر عدم صحت حکم فوق دلالت دارد آیا بنظر شما با صدور رای هیئت عمومی اجرای احکام باید از اجرای حکم موصوف خودداری نماید یا خیر ؟ مبانی استدلال خود را از هر دو جنبه بیان کنید .
بارم ۵ نمره
سئوال سوم - آقای الف با درجه نظامی در یکی از سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بکار اشتغال داشته در حین کار به اموال سازمان محل کار خود خساراتی وارد میکند قبل از آنکه خسارات وارده به اموال را جبران نماید بعلت بیماری فوت مینماید شما که بعنوان مشاور حقوقی سازمان مذکور فعالیت دارید توضیح دهید آیا متوفی از نظر جبران خسارت بری الذمه میشود یا نه ؟ در صورت عدم برائت ذمه آیا میتوان بطرفیت وراث او اقامه دعوی نمود و آیا میتوان از مطالبات حقوقی متوفی میزان خسارت را برداشت کرد ؟ مشروح نظریه خود را مستدلاً بیان فرمائید . بارم ۵ نمره
سئوال چهارم - در تاریخ ۸/۱۰/۷۵ آقای جعفر ششدانگ منزل مسکونی خود را به موجب سند عادی به آقای منصور می فروشد آنگاه در تاریخ ۱/۸/۷۷ عمان خانه را به موجب سند عادی دیگر به رضا می فروشد . منصور دادخواستی به خواسته الزام جعفر به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی به دادگاه های عمومی تهران تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد . سرانجام حکم دادگاه براساس دادخواست صادر می شود که منجر به صدور اجرائیه علیه جعفر می گردد . رضا نیز جداگانه دادخواست مشابهی علیه جعفر به دادگاه عمومی تهران تقدیم می نماید که به شعبه ۲۵ ارجاع می شود . نتیجه این رسیدگی نیز صدور دادنامه و سپس اجرائیه علیه جعفر است . اکنون رضا و منصور در برابر دو رای دادگاه و دو اجرائیه قرار دارند . شما حق را به جانب منصور می دانید یا رضا و چه اقدام یا اقداماتی در جهت منافع آن انجام می دهید ؟
اگر نیازی به دادخواست می دانید دادخواست آنرا بنویسید و اعلام نمائید این دادخواست را به کدام دادگاه می دهید و خواندگان شما چه فرد یا افرادی هستند . خواسته شما چیست و به کدام ماده یا مواد استناد می نمائید ؟ بارم ۵ نمره 
 
* حقوق مدنی تیر ۱۳۸۰

”سئوالات حقوق مدنی“
اختبار خردادماه ۱۳۸۰
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید وقت یکساعت و نیم
سئوال اول - یکی از دادگاههای عمومی رای زیر را صادر نموده است در خصوص دعوای خانم ... ... . بطرفیت آقای ... ... ... . . بخواسته خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی توسط خوانده در قطعه ای از پلاک ثبتی شماره ۱۲۷ فرعی از ۲۹ اصلی مقوم بمبلغ ... ... ... ریال ، از آنجا که طبق پاسخ واصله از اداره ثبت پلاک مزبور بنام اعیانی باغ در دفتر املاک بنام خواهان ثبت و سند مالکیت صادر و به او تسلیم شده است ، لذا در صورت وجود چنین اعیانی مالکیت خواهان محسوس و موثر در مقام و مبنای خلع ید خواهد بود و در ما نحن فیه که حسب اقرار خواهان بنای موجود توسط خوانده احداث گردیده ، در نتیجه ادعای خلع ید در این موقعیت قابل تصور نیست و مالک اعیانی بطور کلی مالک فضای محاذی عرصه نمیباشد تا هر اقدامی در فضای مزبور را در قلمرو مالکیت خود بشمار آورد .
بنابراین حکم بربی حقی خواهان در دعوای خلع ید صادر و اعلام میشود و از آنجا که قلع و قمع نرع بر مالکیت عرصه است که در این مقام نیز دلیلی از طرف خواهان ارائه نشده که مثبت این امر باشد از این حیث نیز دعوای معنونه غیرثابت تشخیص میگردد . رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران میباشد .
با توجه به رای مزبور هر یک از طرفین را که در مرحله تجدیدنظر ذیحق میدانید وکالت او را پذیرفته در رد حکم یا تایید آن لایحه ای مستدل و مبتنی بر مبانی حقوقی تنظیم کنید .
بارم ۷ نمره
سئوال دوم - شخصی ششدانگ اراضی مزروعی خود را وقف بر اولاد ذکور خود نموده که نسلاً بعد نسل از آن بنفع خود بهره برداری نمایند . در وقف نامه تصریح شده موقوف علیهم مکلفند یک ششم عواید حاصله از مال مورد وقف را هر سال صرف تعمیر و نگهداری از مسجد قریه و برگزاری تعزیه حضرت سیدالشهدا ( ع ) نمایند ، اداره اوقاف محل این وقف را نسبت به یکدانگ ملک فوق ، وقف عام تلقی و به نسبت آن امین برای مداخله در جمع آوری محصول تعیین نموده است ، ولی موقوف علیهم با توجه به صراحت وقفنامه که ششدانگ ملک بر اولاد ذکور مالک وقف شده ، وقف را بطور مطلق وقف خاص دانسته ، مانع مداخله امین منصوب از طرف اداره اوقاف میشوند . به نظر شما حق با کدامیک از طرفین ( موقوف علیهم یا اداره اوقاف ) است و استدلال شما چیست ؟
بارم ۷ نمره
سئوال سوم - در اجاره نامه محل کسب واقع در خارج از محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که در سال ۱۳۶۰ تنظیم شده طرفین شرط کرده اند که رابطه استیجاری آنان تابع قانون مزبور باشد و نیز تصریح گردیده که مستاجر مبلغ ... ... . ریال بابت سرقفلی به مالک پرداخته است . مدت اجاره از تاریخ تحریر اجاره نامه یکسال شمسی است و طرفین توافق نموده اند هر سه سال یکبار باید بیست درصد به اجرت المسمی اضافه شود . موجر با توجه به انقضای مدت اجاره طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی تخلیه محل را تقاضا نموده است حسب پاسخ واصله به دادگاه مزبور محل مورد اجاره همچنان خارج از محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ میباشد . پیش بینی شما راجع به رای دادگاه چیست و برای اثبات پیش بینی خود چگونه استدلال میکنید ؟
بارم ۶ نمره  
* حقوق تجارت تیر ۱۳۸۰

هر کس یک کلمه به من بیاموزد تا ابد مرا بنده خویش ساخته است .
از سخنان مولای متقیان علی ( ع )
سئوالات امتحان حقوق تجارت اختبار سال ۱۳۸۰ نوبت اول
تاریخ : ۱/۱/۱۳۸۰
به چهار سئوال زیر پاسخ دهید :
سوال اول :
شرکت نسبی X ورشکسته می شود و اداره تصفیه امور ورشکستگی آن را به عهده می گیرد . در میان مراجعه کنندگان به آن اداره افراد زیر وجود دارند ، ۱ - A یکی از شرکای X و با مدارکی که ارائه میدهد ثابت می کند که شرکت X مدتی قبل از ورشکستگی ، مبلغ بیست میلیون تومان از او وام گرفته است . با توجه به مسلم بودن طلب او در شمار عزماء قرار می گیرد و سهم عزمائی او ۷۰% طلبش را تشکیل میدهد که به او داده می شود . پس از خاتمه یافتن تصفیه امور شرکت عده ای از طلبکاران آن شرکت که ۳۰% مطالباتشان پرداخت نشده است به A مراجعه می کنند و از او می خواهند که بقیه طلب آنان را که اداره تصفیه پرداخت نکرده است تادیه کند . A در پاسخ اظهار میدارد که ۳۰% طلب خود او پرداخت نشده است و اگر مسئولیتی در قبال طلبکاران شرکت ورشکسته دارد و چیزی بابت بدهیهای آن شرکت باید بپردازد خود او در اولویت قرار دارد و نباید در قبال دیگران جوابگو باشد .
آیا استدلال A در قبال طلبکاران شرکت X از نظر حقوقی قابل توجیه است ؟
۲ - B که با اسناد لازم اثبات می کند که شرکت X در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی اش یک کامیون از او خریداری کرده به مبلغ ۳۰ میلیون تومان که ده میلیون آنرا تادیه و بقیه مبلغ هنوز پرداخت نشده است و تقاضا دارد در ازای دریافت ده میلیون تومان ، کامیون به او مسترد شود و اضافه می نماید که معامله مذکور با توجه به زمان و نوع آن باطل می باشد . مستدلاً توضیح دهید که آیا اداره تصفیه تقاضای B را می پذیرد و در هر حال با او چگونه باید برخورد کند ؟ بارم : ۸ نمره
سئوال دوم :
یک شرکت ساختمانی از نوع سهامی خاص بنام A تشکیل می شود تا در زمینی به وسعت پنجاه هزار مترمربع به ساختن چند برج مسکونی بپردازد . هیئت مدیره شرکت A دو شرکت دیگر یکی از نوع سهامی خاص بنام B و یکی از نوع با مسئولیت محدود بنام C تشکیل می دهند شرکت B مسئول تامین بتون و شرکت C مسئول تامین تاسیسات برج ها می باشند . دو تن از اعضاء هیئت مدیره شرکت A در شرکت B و C عضویت هیئت مدیره را بعهده می گیرند و با شرکت A وارد معامله می شوند . شرکت B و C ادغام می شوند و شرکت مختلط سهامی E را تشکیل می دهند تا طرف معامله شرکت F قرار گیرند .
حال توضیح دهید :
اولا آیا معاملات شرکت های A و B و C قانونی است ؟ اگر جواب مثبت و یا منفی است به چه دلیل و اگر منفی است طبق چه موادی از قانون تجارت غیر قانونی است ؟ ثانیا آیا معاملات شرکت E و F قانونی است یا نه به چه دلیل و مسئولیت معاملات شرکت E با کدام گروه است ؟ ثالثا مسئولیت هیئت مدیره و وضعیت حقوقی شرکت های فوق را با استناد به مواد قانون تجارت شرح دهید . بارم ۸ نمره
سوال سوم
طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخث حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که پس از قانون تجارت تصویب شده است اقامتگا اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد . حال : با توجه به تعارض فیما بین قانون تجارت و قانون مدنی و موخر التصویب بودن قانون مدنی در اینخصوص نظر خود را پیرامون اقامتگاه شرکتهای تجارتی که در چهارچوب اشخاص حقوقی فعالیت می کنند با استدلال بیان کنید :
بارم ۴ نمره
این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد.

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31