سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387

)به طور کلی از نظر حقوقی شخص به چند دسته تقسیم می‌شود؟

1- به سه دسته: شخص حقیقی، شخص حقوقی و شخص طبیعی
2- به دودسته شخص‌حقیقی یا طبیعی و شخص حقوقی
3- به دودسته شخص حقیقی و شخص طبیعی
4- به سه دسته شخص حقوقی، شخص حقیقی و شخص ثالث
2) کدام گزینه زیر درست است؟
1- شخص حقیقی همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ویژگیهای اختصاصی آن ها است
2- شخص حقوقی امر اعتباری غیر قابل لمس و رویت می باشد
3- شخص حقیقی یا شخص طبیعی موجود قابل لمس و رویت می باشد
4- همه موارد فوق

3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

1- اشخاص حقوقی خصوصی
2- اشخاص حقوقی عمومی
3- اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی
4- هیچکدام

4) در موارد سکوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت کدام گزینه درست است؟

1- بایستی به قواعد حقوق مدنی مراجعه نمود
2- باید به تصمیمات خبرگان تجاری مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هیچ نوع عملی نمی توان انجام داد
4- آن عمل تجاری را باید کان لم یکن تلقی نمود

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت کدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟

1- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت را تنظیم می کند
2- اصولاً حقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و تولیدات کشاورزی را تنظیم می‌کند
3- اصولاًحقوق تجارت فعالیتهای مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظایر آن را تنظیم می‌کند
4- گزینه های 2و3

6)کدامیک جز منابع حقوق نمی‌باشد؟

1- قانون
2- رویه قضایی
3- تشکیلات قضایی
4- عرف و عادت حقوقی

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت کدام است؟

1- قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتی
2- قواعد و اصول مربوط به تجارت خارجی است
3- آداب و رسوم جامعه است
4- اصول اولیه زندگی اجتماعی است

8) رسوم حقوقی تجارت به چه معنی می‌باشد؟

1- اصولی‌که‌درعمل‌به‌وجودآمده و فقط یکی از طرفین معامله بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن بداند
2- اصولی‌که‌درعمل‌به‌وجودآمده‌وفقط یکی از طرفین معامله بطور مکتوب خود را مشمول و ملزم به آن بداند
3- اصولی‌که‌درعمل‌به‌وجودآمده و طرفین معامله بطور ضمنی خود را مشمول و ملزم به آن بدانند
4- اصولی‌که‌درعمل‌به‌وجودآمده وطرفین معامله بطور مکتوب و باصراحت‌خودرا مشمول و ملزم به آن بدانند
9)تفاوت عرف وعادت حقیقی با قانون درچیست؟
1-در این است‌که در مورد عرف وعادت حقوقی احتمال‌تردید وجود دارد
2- عرف و عادت حقوقی همان قانون است
3- در این است‌که عرف وعادت حقوقی فاقد ضمانت اجراست
4- موارد 3و1

10)منظور از رویه قضایی کدام گزینه است؟

1- استنباط قضات دادگاهها از قوانین و مقررات است
2- استنباط قضات دادگاهها از ادله ارائه شده توسط افراد در دادگاههاست
3- استنباط مردم از قوانین و مقررات است
4- استنباط عامه مردم و قضات دادگاهها از قوانین و مقررات است

11)کدام مورد زیر در مورد انواع معاملات تجارتی درست نمی باشد؟

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منتقول به تقصد فروش یا اجاره و تصدی به حمل و نقل به هر نحوی که باشد
2- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری و تصدیی به عملیات حراجی
3- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه که برای رفع حوائج شخصی باشد ومعاملات تجارتی که صرفا بین تاجر باشد
4- عملایت بیمه و هر قسم عملیات صرافی و بانکی

12)کدام مورد راجع به دسته بندی معاملات تجارتی درست است؟

1- معاملات تجارتی به سه دسته ذاتی، تشبیهی و تبعی تقسیم می‌شوند
2- معاملات تجارتی به سه دسته ذاتی، مطلق و تشبیهی تقسیم می‌شوند
3- معاملات تجارتی به سه دسته اصلی، تشبیهی و تبعی تقسیم می شوند
4- هیچیک از موارد فوق

13) به موجب قانون کدام گزینه معنی درست بیع است؟

1- تملیک عین
2- تملیک عین به عوض معلوم
3- تملیک عین به عوض نامشخص
4- موارد 3و2

14) شرایط صحت معامله یا عقد کدامست؟

1- قصد ورضای طرفین، بلوغ، رشد، مورد معامله که بایستی مال معین و قابل تسلیم باشد
2- قصد ورضای طرفین، بلوغ، مورد معامله که بایستی مال معین ومشروعیت جهت معامله
3- قصد و رضای طرفین ، مشروعیت، عقل و بلوغ
4- اراده طرفین به ایجاد رابطه حقوقی، بلوغ، عقل و مشروعیت
15) مال منقول عبارتست از :
1- به نقل از گفتار شخصی به فرد تعلق گیرد
2- مالی که قابلیت جابجایی دارد
3- مال منقول مصداق حقوقی ندارد
4- تلف شدن یا نقص و عیب خود مال در حین جابجایی مشکلی را ایجاد نمی‌نماید.

16)کدام گزینه زیر درست تر است؟

1- قصد فروش در‌مورد معاملات تجارتی کفایت می‌نماید
2- تحقق سوددر مورد تجارتی تلقی شدن معالمه ضرورت دارد
3- قصد فروش در مورد تجارتی تلقی شدن معامله تجارتی کفایت می نماید و ضرورتی ندارد که سودی تحقق یابد
4- مورد 1و2 درست است

17) کدامیک از معاملات زیر تجارتی محسوب می شوند؟

1- هرگاه شخصی قصد فروش و کسب سود مادی داشته باشد لکن در عمل مال وی تلف و یا فاسد شود
2- هرگاه شخصی قصد فروش و کسب سود مادی داشته باشد لکن به دلیل تبلیغ یا رقابت اقدام به توزیع رایگان نماید
3- مواردی که به قصد مصرف درامورخیریه و یا کمک به دیگران انجام می شود
4- موارد 2و1

18) کدام مورد درباره عملیات دلالی صحت دارد؟

1- دلال مسئول هرگونه تقصیر خود فقفط برای یکی از طرفین معامله است
2- دلال هیچگونه مسئولیتی در قبال طرفین معامله ندارد
3- دلال مسئول هرگونه تقصیر خود در مقابل هر یک از طرفین باشد
4- دلال می‌توان پاسخگو با شد یا نباشد

19) کدام گزینه زیر درست است؟

1- در هر صورتیکه فسخ معامله صورت گیرد دلال از مطالبه اجرت ساقط نمی‌شود
2- در صورت اقلاله تفاسخ حق دلال برای مطالبه اجرت ساقط می شود
3- در صورتیکه فسخ معالمه مستند به دلال باشد حق دلال برای مطالبه اجرت ساقط می‌شود
4- موارد 3و1

20)کدام یک از نهادهای زیر مرجع تشخیص عملیات بانکی در ایران تعیین شده اند؟

1- شورای اقتصاد
2- شورای عالی اداری
3- شورای پول و اعتبار
4- شورای نگهبان
21) چنانچه یک تولید کننده محصولات کشاورزی به منظور عرضه تولید خود کارگاه یا واحد بسته بندی ایجاد نماید بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟
1- اقدام وی یک معامله تجارتی محسوب می‌گردد
2- اقدام وی یک معامله تجارتی محسوب نمی‌گردد
3- وی مرتکب یک عمل تولیدی شده است
4- وی مرتکب یک عمل خدماتی شده است

22)تصدی به محل و نقل در چه صورتی تجاری محسوب می شود؟

1- تحت هر شرایطی تجاری است
2- فقط زمانی که به حمل و نقل کالا ماسفر در مقابل دریافت وجه مبادرت نماید تجاری است
3- حتی در صورتیکه فقط برای حمل ونقل کارمندان خودنیز باشد تجاری محسوب می‌شود
4-موارد3و2

23) کدام گزینه زیر درست است؟

1- متصدی نمایشگاههای ترویجی و تبلیغی در راستای انتفاع مادی تجاری محسوب نمی شود
2- متصدی حراج با در اختیار قراردادن محل حراج واسطه گردش کالا می‌باشد
3- متصدی نمایشگاههای ترویجی و تبلیغی در راستای عدم انتفاع مادی تجاری محسوب می شود
4- راننده‌تاکسی که ازتاکسی برای حمل ونقل مسافر استفاده می کند متصدی حمل و نقل محسوب می‌شود.
24)هرگاه یک فرد هنرمند مبادرت به اجرای نمایشگاهی به منظور عرصه آثار هنری خودمی نماید عمل وی:
1- یک عمل تاجری تلقی می گردد
2- عمل تاجری تلقی نمی گردد
3- چنانچه تعدادی از هنرمندان به این عمل مبادرت ورزند تجاری محسوب می شود
4- موارد 3و2 درست است

25) کدام مورد در رابطه با معاملات تشبیهی صحیح است؟

1- چون در گردش ثروت دخالتی ندارد رد زمره اعمال تجارتی شمرده نمی شود
2- به مصالحی از جمله فایده عملی، آنها را در فهرست معاملات تجارتی منظور نموده اند
3- تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود معاملات تشبیهی تلقی می گردند
4- همه موارد

26) کدام گزینه زیر در رابطه با معاملات تبعی یا نسبی درست است؟

1-این گزینه معاملات به اعتبار اینکه توسط تاجر یا به ضمیمه عمل تجارتی انجام می شود معامله تجارتی به شمار می آیند
2- کلایه معاملاتی که اجزا یا خدمه تاجر برای امورتجارتی ارباب خود مینمایند جز معاملات تبعی هستند
3- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها که در آن طرفین تاجر باشند
4- همه موارد
 
 
27) به موجب حکم مقرر د رماده 1 قانون تجارت تاجر:
1-کسی است که شغل رسمی خود را معاملات تجارتی قراردهد
2- کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارد هد
3- آن دسته اشخاص حقوقی هستند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد
4- آن دسته از اشخاص حقیقی هستند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد

28)کدام گزینه زیر در رابطه با تعریف شغل درست است؟

1- شعل عبارتست از فعالیت موقت یا غیر موقت که برای شاغل منشا درآمد و یا فایده مادی باشد و یا فعالیت برای رسیدن به چنین فایدهای
2- شغل فعالیتی است که در نتیجه آن، طی مراحل مختلف چرخه اقتصاد، کالا تولید و یا خدمت ارائه می شود نیا نیاز مادی و یا غیر ماد یا اشخاص در جامعه مرتفع گردد

29)کدامیک شرط وجود اهلیت تمتع برای شخص می‌باشد؟

1- بلوغ
2- عقل
3- زنده بودن
4- موارد1و3

30)کدام گزینه زیر درباره اهلیت درست نمی باشد؟

1- منظور از اهلیت توانایی بهرمند شدن است
2- منظور از اهلیت، اهل یک کشور بودن است
3- منظور از اهلیت، توانایی اعملا و اجرای حق است
4- منظور از اهلیت، دارا شدن حق است

31)کدام گزینه زیر در مورد اشتغال درست است؟

1- اصل بر آزادی اشتغال است
2- در برخی موارد طبق ضوابط برای اشتغال به امری شرط یا محدودیت و یا ممنوعیت صریح وجود دارد
3- برخی از مشاغل مانعه الجمع با شغل دیگری می‌باشند(مانند قضاوت)
4- همه موارد
32) نام دیگر دفاتر تجارتی:
1- دفاتر عملکردی
2- دفاتر قانونی
3- دفاتر بازرگانی
4- دفاتر حقوقی
33)کدامیک جز دفاتر تجارتی نمی‌باشد؟
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر کپیه
4- دفتر اندیکاتور

34)کدام گزینه در مورد دفتر روزنامه درست است؟

1- تاجر بایستی همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود را در آن دفتر ثبت نماید
2- مندرجات دفتر روزنامه بایستی متضمن جزئیات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد
3- دفتر روزنامه نشان دهنده عملکرد روزانه تاجر است
4- همه موارد
35)درمواردی‌که‌اشخاص‌از سیستم‌های‌مکانیکی‌یاالکترونیکی حسابداری استفاده می کنند بایستی خلاصه اسناد را حداقل:
1- ماهی یکبار در دفتر روزنامه ثبت کنند
2- به طورهفتگی در دفتر نوزنامه ثبت کنند
3- هر 6 ماه یکبار
4- لزومی به ثبت کردن در دفتر روزنامه نمی‌باشد
 

36)کدام گزینه در مورد دفتر کل درست است؟

1- تاجر باید کلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یک مرتبه ار دفتر روزنامه جدا کرده و انواع محتلف ان را جدا کرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند
2- اشخاصی‌که‌‌‌ازاین‌نوع‌دفاتر استفاده ‌می‌کنند مکلفند برای ثبت کلیه داد وستدهای خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند
3- دفترکل نشان دهنده عملکرد روزانه تاجر است
4- موارد 1و2
37)دفتر دارایی:
1- دفتری است که تاجر باید هر 6 ماه صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نماید
2- دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و دیون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ریز در آن ثبت و امضاء نماید
3- دفتری است که تاجر با ید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی‌منقول‌و غیر منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید
4- دفتری است که تاجر با ید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی‌منقول و غیرمنقول ودیون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتی طبق قانون چه حکمی دارد؟

1- می‌تواند با نظر مدیر موسسه انجام گیرد
2- لزومی به پلمپ شدن این قبیل دفاتر وجود ندارد
3- فقط شماره گذاری آنها کفایت می نماید
4- ممنوع است

39)کدام گزینه زیر در مورد ثبت تجارتی درست است؟

1- ثبت تجارتی مستلزم تنظیم اظهارنامه مخصوص می‌باشد
2- هر تاجری که مکلف به ثبت تجارتی باشد بایستی در کلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خود در ایران شماره و ثبت مربوطه را درج نماید
3- ثبت تجارتی در مورد تجار را می توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقیقی تلقی نمود
4- همه موارد
40) اسم تجارتی:
1- معرف موسسه بازرگانی است
2- جز حقوق کسبه و پیشه محسوب می شود
3- انتخاب آن اجباری است
4- 1و2 صحیح است
41) کدام دسته جزء انواع شخص حقوقی نمی‌باشد؟
1- شرکتهای تجارتی
2- موسسات غیر انتفاعی
3- شهرداریها
4- دانشگاهها و مراکر فرهنگی

42) کدام گزینه جز عناصر ضروری برای تحقق شرکت می‌باشد؟

1- تعدد شرکاء
2- آورده مشترک
3- مشاع و مشترک بودن مالکیت اشخاص
4- همه موارد

43)براساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها شرکت ایرانی چگونه شرکتی است؟

1- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز تشکیل آن در ایران باشد
2- هرشرکتی که توسط شخص ایرانی در هر کجای دنیا تشکیل گردد
3- موارد 2و1
4- هیچکدام

44)کدام گروه از شرکتهای زیر در برابر اشخاص ثالث تا میزان آورده خود مسئولیت دارند؟

1- شرکتهای سهامی عام
2- شرکت تضامنی
3- شرکتهای با مسئولیت محدود
4- 1و3
45)کدام دسته از شرکتهای زیر در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به میزان آورده خود مسئولیت دارند؟
1- شرکتهای سهام عام
2- شرکتهای نسبی
3- شرکتای تضامنی
4- موارد 3و2
46)درکدام‌دسته‌ازشرکتهای‌زیریک شریک ضامن و یک یا چند شریک غیر ضامن معینی با مسئولیت محدود وجود دارد؟
1- شرکتهای مختلط سهامی
2- شرکتهای نسبی
3- شرکتهای مختلط غیر سهامی
4- 2و3

47)کدام گزینه در رابطه با شرکت سهامی درست است؟

1- شرکتی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده
2- شرکتی است که مسئولیت هر یک از صاحبان سهام در رابطه با فعالیت شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست
3- شرکت سهامی می تواند برای انجام امور غیر تجارتی نیز تشکیل شود
4- همه موارد

48) کدام تعریف درست شرکت سهامی عام است؟

1- شرکتی است که موسسین ان همه سرمایه شرکت را راساً تامین کنند
2- شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را راساً و بقیه را از طریق عرضه سهام به عموم تامین کنند
3- شرکتی است که موسسین آن همه سرمایه شرکت را از طریق عرضه سهام به عموم تامین کنند
4- هیچکدام

49)حداقل سرمایه لازم برای تاسیس یا ادامه شرکت سهامی عام چه مبلغ است؟

1- 10.000.000 ریال
2- 50.000.000 ریال
3- 5.000.000 ریال
4- 1.000.000 ریال

50)برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل نیاز به چند سهامدار می‌باشد؟

1- حداقل 3نفر
2- حداقل 5 نفر
3- حداقل7 نفر
4- نامحدود 

51) چنانچه عبارت شرکت سهامی عام همراه با نام شرکت سهامی عام نیاید چه مسئله‌ای اتفاق می‌افتد؟

1- تشکیل شرکت مورد ندارد
2- منظور شرکت سهامی خاص می باشد
3- احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد شرکاء اعمال می شود
4- موارد2و3
52) کدام گزینه در مورد سهام موجود در شرکت سهامی عام درست است؟
1- ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال است
2- هر سهم نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شکرت سهامی است
3- ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال
4- موارد 2و1

53)سهام ممتازه دارای چه خصوصیاتی هستند؟

1- داشتن تعداد آرای بیشتر از سهامداران عادی
2- تخصیص درصدی از سود قابل تقسیم به سهامداران ممتازه
3- حق تعیین یک یا چند عضو هیات مدیره
4- همه موارد

54)ارکان مورد نیاز شرکت های سهامی کدامند؟

1- مجمع عمومی صاحبان سهام
2- هیئت مدیره
3- بازرس
4- همه موارد فوق
55)کدام موارد از شرایط انحلال شرکت های سهامی عام هستند؟
1- انقضای مدت شرکت
2- ورشکستگی شرکت
3- تعمیم مجمع عمومی فوق العاده
4- همه موارد

56)انحلال قانون در کدام مورد زیر صورت می گیرد؟

1- زمانی که اشخاص ذینفع به دلایل مشخص از دادگاه ذیصلاح درخواست انحلال شرکت را بنمایند
2- مواردی که دادگاه پس از احراز این امر که استمرار شخصیت حقوقی شرکت فاقد فایده عملی است
3- مواردی که دادگاه پس از احراز این امر که استمرار شخصیت حقوقی شرکت موجب ورود زیان به حقوق اشخاص ثالث باشد
4- موارد3و2

57) کدام مورد درباره انحلال شرکت سهامی درست است؟

1- در مرحله تصفیه مدیران شرکت عنوان ((مدیران تصفیه)) را خواهند داشت
2- شرکت به مجرد تصمیم به انحلال شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شود
3- تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت با قی خواهد ماند
4- همه موارد

58) حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص کدام رقم پیش بینی می‌شود؟

1-5.000.000 ریال
2-10.000.000 ریال
3-1.000.000 ریال
4- هیچ مبلغ خاصی نمی‌باشد

59)تعداد شرکای شرکت سهامی خاص چند تعداد است؟

1- همواره 3 نفر شخص حقیقی یا حقوقی
2- نباید از سه نفر شخص حقیقی و یا حقوقی کمتر باشد
3- نیابد از سه نفر شخص حقیقی بیشتر باشد
4- نبایداز سه نفر شخص حقوقی بیشتر باشد
60)برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام رعایت کدامیک از ضوابط زیر ضروری است؟
1- حداقل تعدا شرکاء
2- هیچ شرطی لازم نیست
3- حداقل سرمایه
4- موارد1و3

61)برای تشکیل شرکت تعاونی چه تعدادی لازم است؟

1- حداقل3 نفر از ارباب حرف
2- حداقل 5 نفر از ارباب حرف
3- حداقل 7 نفر از ارباب حرف
4- هیچ محدودیت موجود نمی‌باشد
62) کدام‌دسته‌ازشرکت‌های‌ذیل از مقرراتی جدا از قانون تجارت متابعت نموده و از لحاظ تعداد شرکا محدود نمی‌باشد؟
1- شرکت سهامی عام
2- شرکت تعاونی
3- شرکت سهامی خاص
4- شرکت تضامنی

63)یکی از فرق های شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی کدام است؟

1- دوشرکت با مسئولیت محدود سرمایه همان شرکت سهامی به سهام متساوی القیمه تقسیم می‌شود
2- دوشرکت با مسئولیت محدود سرمایه همان شرکت سهامی به سهام متساوی القیمه تقسیم و تجزیه نمی‌شود
3- اصلا موضوع سرمایه مطرح نمی‌باشد
4- هیچکدام

64)کدام مورد در مورد شرکت تضامنی مصداق دارد؟

1- شرکاء در برابر اشخاص ثالث بیش از میزان آورده مسئولیت دارند
2- ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ندارد
3- مسئولیت‌تضامنی‌زمانی‌می‌تواندازسوی‌اشخاص ثالث ادعا شود که شرکت حسب مورد و براساس ضوابط منحل شود
4- همه موارد

65) ارکان یک شرکت تعاونی کدام است؟

1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- بارزس یا بازرسان
4- تمامی موارد

66)کدام دسته جزء خصوصیات اسناد تجارتی می‌باشد؟

1- قابلیت نقل و انتقال معامله
2- وسیله انتقال طلب یا دین
3- وسیله پرداخت و تحصیل اعتبار
4- تمامی موارد

67)اسناد تجارتی نوعاً در زمره کدام دسته اسناد هستند؟

1- اسناد رسمی
2- اسناد عادی
3- اسناد رسمی وعادی
4- هیچکدام
68) منظور از اسناد تجارتی خاص کدام است؟
1- برات
2- سفته
3- چک
4- همه موارد
69) برات سندی است که:
1- براتکش به شخص دیگر دستور می‌دهد تا مبلغ معین در متن ورقه برات را در موعدمعین در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث بپردازد
2- براتکش به شخص دیگر دستور می دهد تا هر مبلغی را در متن ورقه برات به حواله کرد شخص ثالث بپردازد
3- براتکش به شخص ثالث دستور می دهد تا مبلغ معین در متن ورقه برات را در موعد مقرر در وجه یا به حواله کرد اشخاص بپردازد
4- هیچکدام
70) کدامیک جزء شرایط برات هستند:
5- تعیین مبلغ برات
6- تاریخ تحریر که همان تاریخ صدور به روز و ماه و سال است
7- تاریخ تادیه وجه برات (سررسید)
8- همه موارد

71) کدام مورد درباره برات درست است؟

1- برای فراهم شدن امکان مطالبه مبلغ برات دارنده برات بایستی برات را به رویت برات‌گیر برساند
2- قبول کننده برات حق نکول ندارد و مکلف است وجه برات را در وعده تأدیه کند
3- انتقال برات بوسیله ظهر نویسی به عمل می اید
4- همه موارد

72) منظور از برات رحوعی چیست؟

1- منظورهمان واخواست تام است
2- دارنده برات می‌تواند پس از اعتراض برای‌دریافت وجه آن به صدور برات بر عهده برات دهنده یا یکی از ظهر نویس ها اقدام نماید
3- امتناع از تادیه وجه برات است
4- همه موارد

73) اعتراص برات در چه مواردی به عمل می‌آید؟

1- در مورد نکول
2- امتناع از قبول
3- امتناع ازنکول و عدم تأدیه نکول
4- همه موارد

74) صورت چک با توجه به قانون تجارت چگونه است؟

1- چک وسیله‌ای‌جهانی برای پرداخت ‌است
2- چک را بر روی هر ورقه‌ای می‌توان صادر کرد
3- چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که درنزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید
4- چک وسیله‌ای برای انجام معاملات به حساب می‌آید

75)شرایط صادرکننده چک کدام است؟

1- صادر کننده فقط روی محال علیه می‌تواند مبادرت به صدور چک کند
2-  نظر یه اینکه صدور چک یک عمل حقوقی است صادرکننده برای انجام دادن آن بایداهلیت داشته باشد
3- موارد1و2 درست است
4- هیچکدام

76) صادرکننده چک در چه مواردی قابل تعقیب جزایی است؟

1- صدور چک بلامحل و برداشت وجه چک از حساب
2- دستورعدم پرداخت وجه چک
3- تنظیم غیر صحیح چک
4- همه موارد فوق
77)در صورت برگشت چک دارنده چگونه می‌تواند حق خود را وصول کند؟
1- هم از طریق صدور اجرائیه و هم از طریق مراجعه دادگاه
2- فقط از طریق صدور اجرائیه
3- فقط از طریق مراجعه به دادگاه
4- هیچکدام

78) در کدامیک از موارد زیر تاجر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود؟

1- در صورتیکه محقق شود در ایام عادی مخارج شخصی وی از درآمد وی فزونی گیرد
2- درصورتیکه تحقق سود در معاملاتی مانند شرط‌بندی منوط به اتفاق محض باشد
3- درصورتیکه یکی از طلبکارها را پس از توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد
4- همه موارد

79) کدامیک جزء اهداف ظهرنویسی چک است؟

1- ظهرنویسی چک برای انتقال مالکیت است
2- ظهرنویسی چک برای وصول است
3- ظهر نویسی چک به عنوان وثیقه است
4- همه موارد

80) کدام گزینه در مورد پرداخت وجه چک درست است؟

1- چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت پرداخت آن فوری است
2- هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد
3- هرگاه چکی که دارای تاریخ موخر است به بانک ارائه شود بانک بدون توجه به این تاریخ چک را در همان تاریخ ارائه پرداخت کند
4- همه موارد
81) صادر کننده چک نمی تواند پرداخت آن را ممنوع نماید مگر در موارد قانونی زیر:
1- گم شدن چک
2- به سرقت رفتن چک
3- جعل چک و کلاهبرداری یا خیانت درامانت
4- همه موارد
82) پرداخت فوری چک:
1- به این معنی است که دارنده مکلف است آن را در همان روز صدور به بانک ارائه کند
2- به این معنی نیست که دارنده مکلف است آن را در همان روز صدور به بانک ارائه کند
3-  هرگاه چک بعداز تاریخهای سررسید به بانک ارائه شود نیز درصورت وجود محل قابل پرداخت خواهد بود
4- موارد3و2

83)در کدام یک ازموارد زیر دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد؟

1- هرگاه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور به بانک مراجعه نکرده باشد
2- هرگاه تا 6 ماه پس از صدورگواهینامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند
3- موارد1و2
4- برای شکایت کیفری در هر مهلتی می توان اقدام نمود.

84) در کدامیک از موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب تلقی می‌گردد؟

1- تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد
2- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد
3- موارد1و2
4- هیچکدام

85) منظور از چک سفیدامضا چیست؟

1- چکی که امضاء نداشته باشد
2- چکی که مبلغ درآن قید نشده باشد
3- چکی که فاقد تاریخ باشد
4- همه موارد

86) در کدامیک ازموارد زیر چک قابل ظهر نویسی است؟

1- به صورت حواله کرد صادر شود
2- چک در وجه حامل صادر شود
3- چک در وجه شخص معین‌یا به حواله کرد او صادر شده باشد
4- همه موارد
87) پرداخت چک موجب کدامیک ا زموارد زیر می‌شود؟
1- به سقوط تعهد صادر کننده کمکی نمی کند
2- می‌تواند به حیات چک پایان دهدو موجب سقوط تعهد صادر کننده است.
3- هیچکدام
4- هردو مورد

88) رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر در کدامیک از موارد زیر آغاز خواهد شد؟

1- اظهار تاجر از طریق تقدیم دادخواست به مرجع قضایی
2- تقاضای بستانکار و یا بستانکاران تاجر
3- مدعی العموم
4- همه موارد

89) کدام گزینه درست است؟

1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در بخشی از اموال خود ممنوع است
2- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در همه اموال خود حتی آنچه در مدت ورشکستگی عاید او می‌شود ممنوع است
3- تاجر ورشکسته حق مداخله در اموالی که در مدت ورشکستگی عاید او شده است را دارد
4- ورشکستگی تاجر هیچ ارتباطی به مداخله یا عدم مداخله در اموال وی ندارد

90) کدام دسته از معاملات زیر توسط تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است؟

1- هر صلح محاباتی یا هبه
2- تأدیه هر نوع بدهی اعم از حال ویا موجل
3- هر معامله که مالی اعم از منقول و یا غیر منقول متعلق به تاجر متوقف را مقید نماید و به ضرر بستانکاران تمام شود
4- همه موارد فوق
91) د رآگهی‌های منتشره راجع به تاجر ورشکسته بایستی به اشخاص که از تاجر ورشکسته، مالی در اختیار دارند اخطار شود تا ظرف:
1- 2ماه اموال مزبور را در اختیار تاجر ورشکسته قراردهند
2- 2ماه اموال مزبور را در اختیار اداره تصفیه قراردهند
3- 2سال اموال مزبور را دراختیار اداره تصفیه قراردهند
4-  2سال اموال مزبور را در اختیار تاجر ورشکسته قراردهند
92) کدام گزینه درست نمی باشد؟
1- در موردتاجر ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد می شود
2- در مورد تاجر ورشکسته به تقصیر تنظیم قرارداد ارفاقی میسر است
3- قرارداد ارفاقی ظرف مهلت معین قابل اعتراض است
4-  همه موارد
93)مستثنیات دین معاف از مهر وموم در مورد تاجر ورشکسته کدام است؟
1- البسه و اشیایی که برای حوائج ضروری او و خانواده او لازم است
2- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود
3- اشیایی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته لازم است
4- همه موارد

94) کدامیک معنی درست احتکار می‌باشد؟

1- جمع آوری کالاهای بازرگانی به قصد نایابی و کمیابی
2- کم فروشی
3- فروش کالاغیر از آنچه قبلاً مشخص شده است
4- هیچکدام

95) معنی درست اقاله کدام است؟

1- سخن گفتن
2- بهم زدن عقدلازم به تراضی یکدیگر
3- همان تفاسخ و تقابل می باشد
4- موارد3و2

96) معنی کلمه بستانکار کدام است؟

1- کسی که درذمه او تعهدی به نفع غیروجود دارد
2- کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد
3- هر دومورد صحیح است
4- هیچکدام

97) معنی واژه ((تدلیس)) کدام است؟

1- دلالت
2- اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود
3- افلاس
4- همه موارد
98) کدامیک معنی (( ترکه)) می باشد؟
1- دارایی زمان فوت متوفی قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث
2- دارایی زمان فوت متوفی بعد از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث
3- دارایی بعد از فوت متوفی که در اختیار ورثه می باشد
4- دارایی قبل از فوت متوفی قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث

99) معنی واژه تسعیر کدام است؟

1- سرعت در انجام معامله
2- عجله در انجام عقد لازم
3- تعیین ارزش پول یک کشور با پول کشور دیگر
4-  هیچکدام

100) تعرفه به چه معنایی است؟

1- معرفی کالا
2- معرفی مبادی خروجی و رودی کالا
3- صورت قیمت ارقام کالا
4- همه موارد

102) معنی تغلیب کدام است؟

1- غلبه دادن یک جنس بر جنس دیگر به طور مجاز
2- غلبه دادن یک جنس بر جنس دیگر به طور غیرمجاز
3- غلبه طرف معامله بر طرف دیگر
4- مغلوب شدن طرفین معامله
102) معنی کلمه((توقف)) در حقوق تجارت کدام است؟
1- ورشکستگی
2- عدم انجام معاملات تجارتی
3- جلوگیری از فعالیت تجارتی تجار به هر دلیل
4- هر سه مورد صحیح است

103)کدام گزینه زیر در رابطه با تهاتر درست است؟

1- از اسباب سقوط تعهدات است
2- به موجب آن دو تعهد متقابل که وجه نقد یا شیئی مثلی و همجنس است به تعداد مساوی با یکدیگر ساقط میشوند
3- موارد 1و2
4- هیچکدام
104) حق ارتفاق حقی است برای شخص:
1- در ملک خودش
2- درملک دیگری بواسطه مالکیت درملک معین
3- هردو مورد
4- هیچکدام

105) دارایی به چه معناست؟

1- به مجموع اموال و مطالبات پس از کسر دیون گفته می‌شود
2- به‌مجموع دیون و مطالبات پس از کسر اموال گفته می‌شود
3- به‌مجموع مطالبات‌ و اموال و دیون گفته می‌شود
4- همه موارد

106) معنی رقبه کدام است؟

1- رقابت
2- املاک غیر منقول
3- املاک منقول
4- اموال غیر منقول
107)سلف از نظر حقوق به چه معناست؟
1- بیعی که ثمن آن موجل و مبیع آن حال است
2- بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن موجل است
3- بیعی که ‌هم ثمن وهم مبیع آن حال است
4- بیعی که ‌هم ثمن وهم مبیع آن موجل است

108) معنی کلمه عین کدام است؟

1- اشیا مادی مستقل
2- اشیا مادی غیر مستقل
3- اشیا مادی مستقل ویا غیر مستقل
4- هیچکدام

109) غش به چه معنی است؟

1- بی حالی طرفین معامله
2- تقلب در کسب
3- اغتشاش در حین معامله
4- معاملات کم اثر

110) مأجور به چه معنی است؟

1- عین مستاجره
2- موجر
3- مال الاجاره
4- هیچکدام

111) معنی مستغل کدام است؟

1- اموال منقول
2- اموال غیر منقول که مورد بهره برداری است
3- اموالی که مستقلا دراختیار مالک باشد
4- ملک مسکونی

112) هبه به چه معنی است؟

1- تملیک عین بدون عوض
2- تملیک عین با عوض
3- همان ارثیه است
4- هیچکدام
 این مطلب برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد
آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31