سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387

سوالات اختباردوره اول سال 1386-   1386/09/11

بنام خدا وقت یکساعت و نیم

اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز 12/5/86
به دو سئوال زیر با استناد به مواد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) مصوب 1378 و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن ( اصلاحی 1381 و 1385) پاسخ دهید:
سئوال اول- حسن 14 ساله به اتهام نگهداری و حمل مشروبات الکلی در سال 1379 تحت تعقیب قرار مـــی گیرد. مشارالیه در بازجوئی اظهار می دارد که این اعمال را با مشارکت پدر خود انجام داده است. پدر حسن نیز در بازجوئی اتهامات مذکور را پذیرفته و پس از صدور قرار کفالت به علت عجز از معرفی کفیل به زندان اعزام و چند روز بعد اقدام به فرار می نماید. وی در سال 1386 به اتهام یک فقره کلاهبرداری در تهران دستگیر و در بازجوئی ضمن اقرار به جرم اخیر و جرائم قبلی (کلاهبرداری , فرار, نگهداری و حمل مشروبات الکلی) به یک فقره زنای محصنه و یک فقره قتل غیر عمد در حین رانندگی در دو سال قبل از دســــتگیری اعتراف می نماید. با عنایت به مراتب فوق پاسخ دهید:
الف- مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین نسبت به اتهام حسن و اتهامات پدر او کدام است.؟
ب- کدام دادگاه صالح به رسیدگی جهت صدور حکم نسبت به اتهامات متهمین فوق الذکر می باشد.؟
ج- آیا جهت رسیدگی به اتهامات متهمین فوق الذکر به منظور صدور حکم, حضور وکیل مدافع در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است یا خیر.؟
د- چنانچه پدر حسن بابت هر یک از اتهامات فوق الذکر در دادگاه بدوی محکوم گردیده باشد‍؛ اگر شما بعنوان وکیل مدافع وی احکام صادره را خلاف قانون و شرع بدانید، جهت حفظ حقوق موکل خود چه اقدامی و در چه مرجعی خواهید نمود؟ (16 نمره)
سئوال دوم- با توجه به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 تعقیب جرائم توسط دادسرا به عمل می آید، در چه مواردی دادگاههای کیفری مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور رای می باشند؟ (4 نمره)

توجه- لطفاً از نوشتن مطالبی که مستقیماً ارتباط به سئوال ندارد اجتناب شود. موفق باشید.

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
در عدالت گشایش و آنکه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد.
از سخنان علی بن ابی طالب(ع)
اختبار کتبی حقوق تجارت مدت: 90 دقیقه
به هر دو سوال زیر به طور خلاصه پاسخ دهید و از بیان توضیحات اضافی و غیر مرتبط خودداری فرمایید.
1-احمد، ملکی را از شرکت سهامی خاصX با مدیریت آقای رضا خریداری می نماید. بعد از تنظیم مبایعه نامه عادی و قبل از تنظیم سند رسمی، شرکت مزبور ورشکسته می شود. احمد دادخــــواستــی بخواسته الزام تنظیم سند به طرفیت مدیر تصفیه تقدیم دادگاه می نماید. مدیر تصفیه نیز متقابلا دادخواستی بخواسته ابطال مبایعه نامه تقدیم و اعلام می دارد:
الف- در زمان قرارداد بیع، شرکت متوقف بوده و قرارداد مزبور به ضرر طلبکاران تنظیم گردیده است.
ب- در زمان تنظیم قرارداد مدت ماموریت مدیران شرکت خاتمه یافته بوده و مدیران بدون توجه به انقضاء مدت مدیریت آنان قرارداد را با احمد امضا کرده اند و بدین علت مدیران در آن زمان فاقد سمت بوده اند.
ج- ملک مورد معامله به ثمن بخس فروخته شده و شرکت از این حیث مغبون گردیده است.
د- برابر مفاد اساس نامه شرکت، فروش اموال غیر منقول می بایست به تایید هیئت مدیره شرکت می رسید که این اقدام نیز صورت نگرفته است. بنابراین قرارداد باطل می باشد. احمد به شما مراجعه کرده و از شما می خواهد از وی دفاع کرده، در صورت قبول وکالت او به چه کیفیت دفاع خواهید نمود؟
2- رضا بابت خرید جواهرات، یک برگ سفته به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر و با ظهر نویسی علی به جعفر تسلیم می دارد. جعفر بعلت عدم دریافت وجه سفته در سررسید و واخواست آن در مهلت مقرره (علی) را به عنوان ضامن طرف دعوا قرارداده بدوا تقاضای صدور قرار. تامین خواسته به مبلغ پانصد میلیون ریال و متعاقبا صدور حکم محکومیت علی را به پرداخت اصل وجه سفته و خسارات درخواست می نماید. علی در پاسخ مدعی می شود که چون واخواست نامه فقط به متعهد (رضا) ابلاغ شده و به ظهر نویس ابلاغ نگردیده، دعوی علیه او قابل پذیرش نیست. جعفر به شما مراجعه و اظهار می دارد که از ابتدا با توجه به اعتبار علی سفته را دریافت داشته و در خواست می نماید وکالت نامبرده را پذیرا شده و اقدامات لازم جهت دریافت قرار تامین خواسته و صدور حکم محکومیت علی و نهایتا وصول وجه سفته از نامبرده معمول دارید. در وضعیت موجود چنانچه ادعای علی را درست می دانید و وکالت جعفر را پذیرا نمی شوید دلایل خود را برای عدم قبول وکالت با استناد به ماده یا مواد قانونی بیان و در صورتی که وکالت جعفر را پذیرا می شوید اقدامات و دلایل خود را مشروحا و مستندا به ماده یا مواد قانونی بیان نمایید.
"موفق باشید"

به نام خدا
اختبار حقوق ثبت و امور حسبی نوبت اول سال 86
کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
مدت پاسخگویی 2 ساعت- استفاده از قانون مجاز است ورقه اختبار جهت تحقیق و بررسی بیشتر نزد کارآموز باقی می ماند.
سوال حقوق ثبت
در مورد اعتبار سند مالکیتی که به نام افراد نسبت به اراضی مستحدث ساحلی (1) علیرغم مالکیت دولت و ممنوعیت درخواست ثبت افراد صادر شده است و اعتراضی هم در مهلت. مقرر قانونی بدرخواست ثبت صورت نپذیرفته نظر خود را با لحاظ جمیع مقررات قانونی بیان نمایید؟
سوال امور حسبی
دعوای به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قیم سابق در عدم اقدام به اعتراض ثبت ملک موروثی کشاورزی خواهان، علیه قیم سابق مطرح رسیدگی است. دفاع خوانده اینستکه عدم اعتراض به درخواست ثبت معلول سازش سایر ورثه با متقاضی ثبت بوده و چنانچه خواهان مدعی حقی است مـــی باید به ورثه مراجعه نماید و خواستار رد دعوی می شود. در صورت داشتن اختیار، وکالت کدامیک از طرفین دعوی را می پذیرید. مراتب را مستدلاً توجیه نمایید؟

(1) قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه 1354

سئوالات اختبار حقوق مدنی کارآموزان وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز- مرداد 86
وقت 60 دقیقه
A که وکالت در فروش اموال B را داشته است منزل موکل را عالما عامدا به قیمتی کمتر از نرخ روز فروخته است، چنین معامله ای چه وضعیتی دارد؟ علم یا جهل خریدار به قیمت روز چه تاثیری در معامله دارد، فروض مختلف را بررسی و توضیح دهید.
شخصی ملکی را که در رهن بوده با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته است و تعهد نموده که ظرف دو ماه در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و سند رسمی معامله را تنظیم و امضاء کند. چنین معامله ای با توجه به قوانین موضوعه و رویه قضایی چه وضعی دارد؟ اگر وکیل خریدار باشید چه اقدامی در جهت حفظ حقوق موکل خود به عمل می آورید؟

استفاده از قانون بدون توضیح و حاشیه نویسی آزاد است.

بسمه تعالی
سئوالات اختبار کتبی آ. د. م، کانون وکلای تهران – مرداد 1386
لطفاً به کلیه سئوالات با استدلال و اختصار توضیح داده شود.
استفاده از مجموعه قوانین معمولی (غیر محشی) مجاز است- وقت 5/1 ساعت.
1-دعوایی به خواسته مطالبه وجه علیه بدهکاری در دادگاه صالح مطرح می گردد ، چنانچه تاریخ سررسید دین 31/1/86 باشد و تاریخ ثبت دادخواست در دفتر مجتمع قضایی یا دادگستری 30/1/86 و تاریخ ثبت پرونده در شعبه رسیدگی کننده 1/2/86 و امروز 10/5/86 نیز وقت رسیدگی به پرونده باشد.
الف) آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد یا خیر چرا؟
ب) آیا هیچ یک از ایردات قانونی در این مرحله قابل طرح میباشد یا خیر اگر جواب مثبت است کدام ایراد؟
ج) اگر خوانده ایرادی مطرح ننموده و اعتراضی نداشته باشد دادگاه مجاز به رسیدگی است یا نه ؟
2- خوانده متعاقب دعوایی که خواهان به طرفیت وی مطرح می کند ، در اولین جلسه با تقدیم لایحه (و بدون حضور در جلسه) صرفاً نسبت به طرح ایراد عدم توجه دعوی به خوانده اقدام و هیچگونه دفاعی در ماهیت نمی کند.
دادرس با بررسی مستندات مطروحه ایراد را وارد نمی داند. اگر شما دادرس این پرونده باشید بعد از رد ایراد و برای رسیدگی به ماهیت دعوی مکلف به تجدید وقت رسیدگی و دعوت مجدد از اصحاب دعوی هستید و یا اینکه مجازید با توجه به متن دادخواست و منضمات (بر فرض تکمیل) و بدون تجدید وقت رسیدگی حسب مورد اتخاذ تصمیم نمائید. چرا؟
3- دعوی مطروحه با ایراد ذینفع نبودن خواهان منجر به صدور قرار رد دعوی می گردد ، به نظر شما در مرحله تجدید نظر خواهی از این قرار طرفین می توانند با یکدیگر سازش نموده و در خواست گزارش اصلاحی نمایند.
4- بعد از صدور رای دادگاه بدوی، محکوم له پرونده تقاضای تصحیح رای را می نماید.
اولاً) تقاضای تصحیح رای مستلزم رعایت شرایط شکلی دادخواست میباشد یا خیر؟
ثانیاً) اگر دادرس صادر کننده رای درخواست تصحیح را نپذیرد آیا میتواند با دستور قضایی تقاضا را رد، و یا اینکه مکلف به صدور قرار میباشد؟
ثالثاً) دستور یا رای دادگاه مبنی بر رد تقاضای تصحیح قطعی است یا قابل اعتراض یا تجدید نظر؟
5- اگر در مقام اجرای قرار تامین خواسته ، یک دستگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن خوانده توقیف گردد، در حالیکه همین اتومبیل در ماهیت دعوی نیز به عنوان عین مال، مورد مطالبه خواهان قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی به نفع خواهان شده است آیا در مقام اجرای حکم، اتومبیل توقیف شده به محکوم له منتقل می گردد. یا خیر چرا؟
موفق باشید
اختبار کتبی درس حقوق جزا کانون وکلای دادگستری مرکز- ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 12/5/86
فقط استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است.
لطفاً به هر دو سوال با استدلال کافی پاسخ دهید:
سوال اول:
"الف" و "ب" مامورین دولت متهمند به اخذ مال زیاده از مقررات قانونی موضوع ماده ششصد (600)* قانون مجازات اسلامی و "ج" متهم است اولاً به معاونت با "الف" و "ب "در جرم یاد شده و ثانیاً توهین موضوع ماده ششصد و هشت (608)** همان قانون. بعد از تحقیقات کیفر خواست در مورد هر ســــــه نفر صادر و پرونده در تاریخ 20/4/85 با حضور متهمین و وکلای آنها در دادگاه مطرح می گردد. در دادگاه یکی از مدعیان خصوصی گذشت خود را نسبت به" الف " اعلام می دارد. پس از استماع مدافعات متهمین و وکلای ایشان دادگاه "الف" را به شش ماه ، "ب" را به نه ماه و "ج" را با توجه به ارتکاب جرایم متعدد به سه ماه حبس در مورد معاونت و 500 هزار ریال جزای نقدی در مورد توهین محکوم می نماید لیکن محکومیت "ج" را به مدت دو سال از تاریخ 20/10/85 مــــعلق می کند. "الف" و "ب" بعد از قطعیت حکم در 20/8/1385 برای اجرای مجازات به زندان معرفی می شوند. "ج" در تاریخ 20/10/1385 مرتکب یک فقره جرم عمدی مستوجب تعزیر می گردد که دادگاه در 29/11/1385 به جرم اخیر وی و با حضور وکیل او رسیدگی می کند. در این دادگاه وکیل "ج" درخواست تعلیق مجدد اجرای مجازات موکل خود در صورت محکومیت را می نماید. وکلای "الف" و "ب" نیز پس از اجرای نیمی از مدت محکومیت مــــــوکلین خود (سه ماه در مورد "الف" و چهار ماه و نیم در مورد "ب" تقاضای صدور حکم به آزادی مشروط موکلین خود را می نمایند. اما دادگاه با آزادی مشروط "ب" به این دلیل که رضایت مدعیان خصوصی را کسب نکرده موافقت نمی کند.
اینک با توجه به این مساله به سوالات زیر به اختصار پاسخ دهید:
1- تصمیم دادگاه در زمینه محکومیت و مجازات متهمان صحیح است یا خیر؟
2- تصمیم دادگاه در زمینه تعلیق اجرای مجارات "ج" درست است یا نه؟
3- در خواست وکیل "ج" برای تعلیق مجدد محکومیت موکل وی منطبق با قانون است یا خیر؟
4- عدم موافقت دادگاه با پذیرش آزادی مشروط "ب" مبنای قانونی دارد یا نه ؟
سوال دوم:
با مطالعه ماده ششصد و چهل و هشت (648)*** قانون مجازات اسلامی این ماده را حداکثر در هشت سطر از جهات گوناگون تجزیه و تحلیل نمائید.
* ماده 600- هر یک از مسئولین دولتی ... برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
** ماده 608- توهین به افراد از قبیل و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
*** ماده648- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسب شغلی یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31